460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
51
52
53
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
úcta (zbožná) (form.)
reverence [ˈrevərəns]
jedn. číslo: reverence, množ. číslo: reverences
Cítila jsem úctu, téměř vděčnost za všechno, co to umožňovalo.
I felt a reverence, almost gratitude for everything it enabled.
Obřad byl veden s velkou úctou k tradici a historii.
The ceremony was conducted with great reverence for tradition and history.
Uvnitř starobylého chrámu ovládl návštěvníky pocit úcty.
Inside the ancient temple, a feeling of reverence overcame the visitors.
2/20
+
podnětný, inspirující
inspiring [ɪnˈspaɪərɪŋ]
Čtení této knihy bylo inspirativním zážitkem.
Reading that book was an inspiring experience.
Návštěva historických památek může být skutečně inspirativní cestou časem.
Visiting historical sites can be a truly inspiring journey through time.
Učitelka se podělila o inspirativní příběh o překonávání výzev.
The teacher shared an inspiring story of overcoming challenges.
3/20
+
znaková řeč
sign language [saɪn ˈlæŋgwɪdʒ]
jedn. číslo: sign language, množ. číslo: sign languages
Znaková řeč je vizuální způsob komunikace, který využívá gesta, mimiku a pohyby těla.
Sign language is a visual form of communication that uses gestures, facial expressions, and body movements.
Výuka znakového jazyka může osobám se sluchovým postižením otevřít nové možnosti komunikace.
Learning sign language can open up new avenues of communication for individuals with hearing impairments.
Tlumočník během konference plynule překládá mluvená slova do znakového jazyka.
The interpreter fluently translates spoken words into sign language during the conference.
4/20
+
zpomalení
slowdown [ˈsləʊˌdaʊn]
jedn. číslo: slowdown, množ. číslo: slowdowns
Zpomalení dopravy bylo způsobeno velkou nehodou na dálnici.
The traffic slowdown...
Navzdory hospodářskému zpomalení se některým odvětvím nadále daří.
Despite the economic...
Téměř všechny tyto ekonomické ukazatele naznačují, že se ekonomika značně zpomaluje.
Almost all these economic indicators suggest that we are well into an economic slowdown.
5/20
+
konat se, probíhat
uspořádat
be hold [biːhəʊld]
přít. prostý: be/am/are hold, 3. os. j. č.: is hold, průb. čas: being hold, prostý min.: were/was hold, příčestí min.: been hold
Zítra se koná schůzka s projektovým týmem.
Tomorrow, a meeting...
Minulý týden pořádali konkurz na školní představení.
They were holding...
6/20
+
roztleskávačka
propagátor
cheerleader [ˈtʃɪəˌliːdə]
jedn. číslo: cheerleader, množ. číslo: cheerleaders
Lily byla oddanou roztleskávačkou školního fotbalového týmu.
Lily was a...
Byli jste někdy na soutěži roztleskávaček?
Have you ever...
Být roztleskávačkou vyžaduje kombinaci atletiky a týmové práce.
Being a cheerleader...
7/20
+
dlužník
debtor [ˈdetə]
jedn. číslo: debtor, množ. číslo: debtors
Věřitelé mohou podniknout právní kroky k vymáhání dluhů od nespolupracujícího dlužníka.
Creditors may take...
Pro dlužníka je nezbytné, aby s věřiteli komunikovat o svých finančních potížích.
As a debtor,...
Dlužník měl potíže s placením dohodnutých splátek.
The debtor was...
8/20
+
volné místo (pracovní)
volný pokoj (v hotelu ap.)
vacancy [ˈveɪkənsɪ]
jedn. číslo: vacancy, množ. číslo: vacancies
Je mi líto, volné místo bylo již obsazeno.
I'm sorry, the vacancy has already been filled.
Všechny volná místa jsou obsazována v otevřené soutěži.
All vacancies are...
Dnes večer budou soutěžící bojovat o pár zbývajících volných míst.
Tonight, the contenders...
9/20
+
o(b)tisk (v měkkčím povrchu)
stopa, vliv, dopad
vtisknout se, vrýt se, vštípit se (do paměti ap.)
obtisknout, vytisknout
imprint [ɪmˈprɪnt]
jedn. číslo: imprint, množ. číslo: imprints, přít. prostý: imprint, 3. os. j. č.: imprints, průb. čas: imprinting, prostý min.: imprinted, příčestí min.: imprinted
Při mnoha příležitostech jsem se probudil s otiskem volantu na čele.
On many occasions,...
Všimli jste si někdy otisku zvířecí tlapy v mokrém písku?
Have you ever...
10/20
+
vzdělávací osnovy
educational curriculum [ˌedjʊˈkeɪʃənəl kəˈrɪkjʊləm]
jedn. číslo: educational curriculum, množ. číslo: educational curricula
Od studentů se vyžaduje, aby absolvovali klíčové předměty uvedené ve vzdělávacím programu.
Students are required...
Existují nějaké volitelné předměty, které si mohou žáci v rámci vzdělávacích osnov vybrat?
Are there any...
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
11/20
+
zapečetěný, zaplombovaný, uzavřený
min.čas a příč.min. slovesa utěsnit, (u)zavřít
sealed [siːld]
Truhla s pokladem byla nalezena neporušená a zapečetěná.
The treasure chest...
Místnost měla zapečetěný vchod, aby se zabránilo kontaminaci.
The room had...
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate was sealed by a number of factors: financial, social and even meteorological.
Země uzavřela své hranice, aby zabránila přílivu nelegálních přistěhovalců.
The country sealed...
Sušenky byly zatuchlé, protože nádoba nebyla řádně uzavřená.
The cookies had...
12/20
+
návykový (droga ap.)
addictive [əˈdɪktɪv]
Nikotin je mnohem návykovější.
Nicotine is much...
Hra byla tak návyková, že jsem ji nemohla přestat hrát.
The game was...
Sociální sítě jsou tak návykové, že někteří lidé na nich tráví několik hodin denně.
Social networking sites...
13/20
+
notoricky známý, proslule známý
nechvalně známý
notoriously [nəʊˈtɔːrɪəslɪ]
Slyšeli jste o proslule známém strašidelném domě na Elm Street?
Have you heard...
Herec byl notoricky známý tím, že o svém osobním životě nemluvil.
The actor was...
Restaurace je nechvalně známá svou pomalou obsluhou.
The restaurant is...
14/20
+
vycházet s (kým) (dobře)
pustit se (do čeho)
pokračovat v
get on with [get ɒn wɪθ]
přít. prostý: get on with, 3. os. j. č.: gets on with, průb. čas: getting on with, prostý min.: got on with, příčestí min.: got on with
S kolegy v práci obvykle vycházím dobře.
I usually get...
Loni jsme se pustili do rekonstrukce našeho domu.
Last year, we...
Bude to utrpení, ale musíme zatnout zuby a jít do toho.
There is going to be a hardship, but we have to grit our teeth and get on with it.
15/20
+
regiment, pluk
regiment [ˈredʒɪmənt]
jedn. číslo: regiment, množ. číslo: regiments
Vojáci tohoto elitního pluku prošli náročným výcvikem.
Soldiers in this...
Jezdecký pluk byl známý svými obratnými manévry na koních.
The cavalry regiment...
Max byl jediný v našem pluku, kdo nepil vodku.
Max was the...
16/20
+
stoupání, výstup
ascent [əˈsent]
jedn. číslo: ascent, množ. číslo: ascents
Horolezci zahájili výstup brzy ráno.
The mountain climbers...
Zažil jste někdy při výstupu do velké nadmořské výšky výškovou nemoc?
Have you ever...
Raketu při rychlém stoupání poháněly silné motory.
The rocket's powerful...
17/20
+
nemožný k jednání, nelze jednat (o tom)
neoddiskutovatelný
povinný
non-negotiable [nɒ nɪˈgəʊʃəbəl]
O podmínkách smlouvy nelze vyjednávat. Musí být přijaty takové, jaké jsou.
The terms of...
O dodržování etických norem není možné v naší organizaci diskutovat.
Adherence to ethical...
Účast na povinném workshopu je pro členy týmu povinná.
Participation in the...
18/20
+
žíznivý, mající žízeň
prahnoucí, dychtící (kniž.)
thirsty [ˈθɜːstɪ]
2. stupeň: thirstier, 3. stupeň: thirstiest
Po dlouhé túře měli všichni žízeň.
After a long...
Jak se sportovci blížili k cíli, měli stále větší žízeň.
The athletes became...
Hladoví a žízniví jsme konečně dorazili do hospody.
Hungry and thirsty,...
19/20
+
brilantnost, genialita, skvělost
třpyt, lesk, zářivost (tělesa)
brilliance [ˈbrɪljəns]
jedn. číslo: brilliance, množ. číslo: brilliances
Profesor byl známý genialitou svých vědeckých objevů.
The professor was...
Její skvělé studijní výsledky jí vynesly stipendium.
The brilliance of...
Pozornost všech upoutal třpyt diamantu.
The brilliance of...
20/20
+
meruňka
apricot [ˈeɪprɪˌkɒt]
jedn. číslo: apricot, množ. číslo: apricots
Meruňka na naší zahradě je plná zralého ovoce.
The apricot tree...
Meruňky byly zničeny jarními mrazy.
The apricots were...
V našem sadu je letos hodně meruněk.
There are a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X