460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
a, i s (čím)
and [ənd]
Má rád šunku a vejce.
He likes ham and eggs.
Koupil jsem si chléb a máslo.
I bought bread and butter.
Viděl jsem Lucy a Olivera.
I saw Lucy and Oliver.
2/20
+
koho/čeho druhý pád
z
of [əv]
Jdi přede mnou.
Walk ahead of me.
Jsem hrdý na svého syna.
I'm proud of my son.
John je můj přítel.
John is a friend of mine.
3/20
+
v, ve
uvnitř, vevnitř
do
za, během (časově)
na (čem)
zde, tady
in [ɪn]
On je pořád v posteli?
Is he still in bed?
Narodil jsem se v lednu.
I was born in January.
Moje matka je v nemocnici.
My mother is in hospital.
Stalo se to v roce 1935.
It happened in 1935.
Ona byla v Londýně.
She was in London.
Volal mně ráno.
He called me in the morning.
Stalo se to v minulém století.
This happened in the last century.
Udělám to během dvou týdnů.
I will do it in two weeks.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
Stalo se to na jaře.
It happened in the spring.
Počkejte chviličku, prosím. Podívám se, jestli je tady.
Wait a moment, please. I look if he is in.
4/20
+
komu, čemu
k, do
na (co/koho)
aby, abych
slovo před infinitivem
to [tə]
Dej jí to.
Give it to her.
Řekni nám, co bychom mu měli říct.
Tell us what we should say to him.
Pojď k tabuli.
Come to the blackboard.
Udělal jsem to, abych jí pomohl.
I did it to help her.
5/20
+
I [aɪ]
jsem mu dal cukr.
I gave him sugar.
nevím.
I don't know.
Mám kočku.
I have a cat.
Měl jsem psa.
I had a dog.
Viděl jsem tvého psa.
I saw your dog.
Jsem šťastný.
I am happy.
Vím, kdo to udělal.
I know who did it.
6/20
+
ty, tyto
vy
you [juː]
Zavolám ti zítra.
I call you tomorrow.
Jste oba připraveni?
Are you both ready?
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see that small mouse?
Proč to děláš?
What are you doing that for?
Co je s tebou?
What's the matter with you?
Chceš jít do kina? Co dávají?
Do you want to go to the cinema? What's on?
S kým jsi šel?
Who did you go with?
7/20
+
platit, zaplatit
splatit, vyrovnat
vyplatit (se)
mzda, plat, výplata
věnovat (pozornost ap,)
pay [peɪ]
jedn. číslo: pay, množ. číslo: pays, přít. prostý: pay, 3. os. j. č.: pays, průb. čas: paying, prostý min.: paid [peɪd], příčestí min.: paid [peɪd]
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
Zaplatil jsem mu v hotovosti.
I paid him in cash.
Nikdy se nevyplácí podstoupit toto riziko.
It never pays to take this risk.
Moje mzda je dobrá.
My pay is good.
8/20
+
pozdě
pozdní, na konci
opožděný
bývalý
nedávno zesnulý, nebožtík
late [leɪt]
2. stupeň: later, 3. stupeň: latest
Teď už je příliš pozdě.
Now it's too late.
Nikdy nechodím do školy pozdě.
I'm never late to school
Stalo se to na konci léta.
It happened in late summer.
9/20
+
moci
umět, dokázat, dovést
smět
konzerva, plechovka
can [kən]
jedn. číslo: can, množ. číslo: cans, přít. prostý: can, 3. os. j. č.: cans, průb. čas: canning, prostý min.: could [kʊd], příčestí min.: -
Můžete si být jistý.
You can be sure.
Mohl bych jít ven.
I could go out.
Můžu ti pomoci?
Can I help you?
Mám konzervu s fazolemi.
I have a can of beans.
10/20
+
znovu, zase, opět
again [əˈgeɪn] or [əˈgen]
Udělejme to znovu.
Let's do it again.
Znovu přichází.
He comes yet again.
Sophie se zase opozdila.
Sophie was late again.
11/20
+
kdy
když
when [wen]
Kdy to je?
When is it?
Řekni mi, kdy začít.
Tell me when to start.
Bylo pozdě ráno, když přišel domů.
It was late in the morning when he arrived at home.
Udělám to, přijde čas.
I'll do it when the time comes.
12/20
+
málo
několik
málo (o počítatelných)
pár
few [fjuː]
2. stupeň: fewer [ˈfjuːə], 3. stupeň: fewest [ˈfjuːəst]
O několik minut později byl Colin v kanceláři.
A few minutes later Colin was in the office.
Někdy méně je lépe.
Sometimes fewer is better.
Mám pár přátel.
I have a few friends.
13/20
+
před (nějakou dobou)
ago [əˈgəʊ]
Začal jsem před pěti měsíci.
I started five months ago.
Bylo to před třemi lety, kdy jsem jí poprvé potkal.
It was three years ago that I first met her.
Stalo se to už dávno.
It happened a long time ago.
14/20
+
to, tuto, tamto
ten, tato, toto, tenhle, tohle, tamten
že
který
tak, tolik
that [ðət]
To je správně.
That is correct.
Chceš tohle nebo tamto?
Do you want this or that?
Je mi líto, že jsem vám nemohl pomoci.
I'm sorry that I couldn't help you.
To je to auto, o kterém jsi mi říkal?
Is that car you told me about?
Henry nebyl tak dobrý.
Henry wasn't that good.
15/20
+
pro (koho/co)
k, ke (komu/čemu)
na (koho/co)
kvůli, protože
po (dobu)
z
for [fɔː]
Pracuje pro nás.
He works for us.
To je pro tebe.
It is for you.
To je k ničemu.
It is good for nothing.
Na chvíli se odmlčela.
She paused for a moment.
Thomas je na svůj věk vysoký.
Thomas is tall for his age.
Adam mně pomáhal dvě hodiny.
Adam helped me for two hours.
Udělal jsem to z mnoha důvodů.
I did it for many reasons.
16/20
+
on
he [hiː]
Podíval na svůj notebook.
He looked at his notebook.
Laura ho miluje.
Laura loves him.
On je bohatý.
He is rich.
17/20
+
vědět, znát
umět
know [nəʊ]
přít. prostý: know, 3. os. j. č.: knows, průb. čas: knowing, prostý min.: knew [nu:], příčestí min.: known [noun]
Každý to .
Everybody knows that.
Nic o něm nevím.
I don't know anything about him.
Víme, jak mnoho toho nevíme.
We know how much we don't know.
Jak mám mluvit s dívkou, kterou neznám?
How do I talk to a girl without knowing her?
18/20
+
jeho, jej, mu
him [hɪm]
Nabídl jsem mu dohodu.
I offered him a deal.
Rosie mu dala knihu.
Rosie gave him a book.
Neznám ho tak, jak jsem si myslela.
I don't know him as I think I did.
Nápad přišel, když se díval na televizi.
The idea came to him while he was watching television.
ho ráda ne kvůli jeho kráse, ale pro jeho povahu.
She likes him not for his beauty but for his nature.
Kdybych byl tebou, pomohl bych mu.
If I were you, I would help him.
Navštěvovala ho jednou za rok.
She visited him once a year.
19/20
+
ano
yes [jes]
Ano, já ti věřím.
Yes, I believe you.
Stručně řečeno, ano.
In short, yes.
Vydělávat biliony. Ano, ale jen aby svět byl lepší.
Making trillions. Yes...
Chystáš se jít na univerzitu? Ano, rozhodně.
Are you planning...
20/20
+
ne, nikoliv
žádný
no [nəʊ]
Ne, já to nemám.
No, I don't have it.
Žádné kdyby, žádné ale, ty to uděláš.
No ifs, no buts, you do it.
Nemáme čas.
We have no time.
Nemám žádnou představu, jak to mám udělat.
I have no idea how to do it.
V tuto chvíli není k dispozici žádná další práce.
There is no other work available at the moment.
Nemáme šanci vyhrát tuto válku.
We have no chance of winning this war.
Nesdělil žádné podrobnosti o tom, jaké kroky by mohl podniknout.
He gave no details of what action he might take.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X