460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zde, tady
sem
here [hɪə]
Posaďte se, prosím, zde.
Sit down here please.
Zde je váš čaj.
Here's your tea.
Kdy se sem dostanete?
When will you get here?
A tak jsme tady.
And so here we are.
2/20
+
nechat
dovolit, umožnit
teč
pustit, upustit
ať, nechť
let [let]
jedn. číslo: let, množ. číslo: lets, přít. prostý: let, 3. os. j. č.: lets, průb. čas: letting, prostý min.: let [let], příčestí min.: let [let]
Nechte mě to vysvětlit.
Let me explain it.
Pojďmě.
Let's go.
Nemůžeme dovolit, aby se to stávalo novinářům, nikomu.
We can not let this happen to reporters, to anybody.
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
První servis byl teč.
The first serve was a let.
Nepustila mě do domu.
She didn't let me into the house.
3/20
+
my
we [wiː]
My můžeme změnit směr.
We can change direction.
Můžeme jít ven?
Can we go out?
Nemáme kočku.
We don't have a cat.
Nemáme čas.
We have no time.
Máme čas.
We have time.
Máme velkého psa.
We have a big dog.
Jsme šťastní.
We are happy.
4/20
+
z, ze
od
from [frəm]
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Jak se dostaneme z letiště do městského centra?
How do we get from the airport to the city center?
Víno se vyrábí z hroznů.
Wine is made from grapes.
Jednala ze strachu.
She acted from fear.
Máme otevřeno od 9:00 do 18:00.
We are open from 9am to 6pm.
Dostal jsem dopis od mé matky.
I got a letter from my mother.
5/20
+
myšlenka
představa, idea
nápad
idea [aɪˈdɪə]
jedn. číslo: idea, množ. číslo: ideas
Myšlenkou hry je vlastnit tolik majetku, kolik jen můžete.
The idea of the game is to own as much property as you can.
Nemám žádnou představu, jak to mám udělat.
I have no idea how to do it.
Nápad přišel, když se díval na televizi.
The idea came to him while he was watching television.
6/20
+
na (čem/co)
u
o (co, čem)
v (čem)
on [ɒn]
Tráví svůj čas na internetu.
She spends her time on the Internet.
Něco bylo na stole.
Something was on the table.
Na zdi je obraz.
There is a picture on the wall.
Napsala něco na papír.
She wrote something on the paper.
Doufám, že čas, který všichni trávíme na Facebooku, je dobře vynaložený čas.
I hope that the time we all spend on Facebook is time well spent.
Pracuji na tom.
I'm working on it.
Více o tom později.
More on this later.
Bylo to v pondělí.
It was on Monday.
Bylo to 1. června.
It was on 1st of June.
Bylo to ráno 20. května.
It was on the morning of May 20th.
Chceme vědět, co se tam děje.
We want to see what's going on there.
7/20
+
s (kým, čím)
pomocí (čeho), podle
with [wɪθ]
Piji kafe s mlékem.
I drink coffee with milk.
Je někdo s vámi?
Is there someone with you?
Ukroj to nožem.
Cut it with a knife.
8/20
+
říci
prohlásit
say [seɪ]
přít. prostý: say, 3. os. j. č.: says, průb. čas: saying, prostý min.: said [sed], příčestí min.: said [sed]
Kdo to řekl?
Who said that?
Nikdy nezapomeň říci "prosím" a "děkuji".
Never forget to say "Please" and "Thank you".
Nic jsem na to neřekl.
I said nothing to it.
9/20
+
ten, tato, toto
tenhle, tohle
to, tuto
this [ðɪs]
Chtěl jsem to.
I wanted this.
Potkal jsem tuto dívku.
I met this girl.
To je to, co chci.
This is the one I want.
To je ono!
This is it!
10/20
+
oni (muž. rod), ony (žen. rod), ona (stř. rod)
they [ðeɪ]
Oni už jsou tady?
Are they here already?
Oni jsou šťastní.
They are happy.
Můžou si dělat, co chtějí.
They can do what they want.
Počkají, až bude starší.
They will wait until she gets older.
Dělá se ti z nich špatně?
Do they make you feel sick?
Oni jsou dobří lidé.
They are good people.
Říkají všechno, co si myslí?
Do they say all what they mean?
11/20
+
jeho
his [hɪz]
Bylo to proti jeho vůli.
It was against his wishes.
To je jeho koníček.
It is his hobby.
Thomas je na svůj věk vysoký.
Thomas is tall for his age.
Podíval na svůj notebook.
He looked at his notebook.
Brzy bude stejně vysoký jako jeho otec.
He'll soon be as tall as his father.
Kolik dostal za své auto?
How much did he get for his car?
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
12/20
+
myslet
domnívat se, myslet si
rozvažovat, přemýšlet
uvažovat, zvažovat
think [θɪŋk]
přít. prostý: think, 3. os. j. č.: thinks, průb. čas: thinking, prostý min.: thought [θɔ:t], příčestí min.: thought [θɔ:t]
Myslíte si, že bychom měli zavolat policii?
Do you think we should call the police?
Tak to si nemyslím.
I don't think so.
Přemýšlela jsem o tom celou noc.
I was thinking about it all night.
Přemýšlela jsem o její situaci.
I thought about her situation.
Přemýšlela jsem, co se stalo.
I thought about what had happened.
13/20
+
jeden, jedna, jedno
jediný
místo opakování stejného slova
one [wʌn]
Nerad zůstávám v jednom zaměstnání příliš dlouho.
I don't like to stay in one job for too long.
Byli poslední, kdo přišli.
They were the last ones to arrive.
Stačilo by jen jedno laskavé slovo.
Just a one kind word would have been enough.
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Nejsem jediný.
I'm not the only one.
Prosím, vezmu si od každé jednu.
I'll take one of each, please.
Jeden muž byl zadržen pro podezření z vraždy.
One man was being held on suspicion of a murder.
14/20
+
najít
objevit
vypátrat, objevit
zjistit
uvědomit (si)
připadat, připadnout (co/kdo komu jaké)
ocitnout se
nález, objev
uvádět
find [faɪnd]
jedn. číslo: find, množ. číslo: finds, přít. prostý: find, 3. os. j. č.: finds, průb. čas: finding, prostý min.: found [faʊnd], příčestí min.: found [faʊnd]
Kdo to našel?
Who found it?
Našel jsem to.
I have found it.
Zjistíte, že vaše paměť na věci, které jste se právě naučili, je mnohem lepší.
You'll find that your memory of the facts you have just learnt is far better.
Připadá mi úžasné, že moji kolegové jsou tak ochotni mi pomoci.
I find it amazing that my colleagues are so willing to help me.
Ve zprávě se uvádí, že 95 procent respondentů o tom vědělo.
The report found that 95 percent of respondents were aware of it.
15/20
+
ale
avšak
kromě
jen, pouze
s výjimkou, jenom ne
but [bʌt]
Byla rozrušená, ale ovládla se.
She was upset but in control of herself.
Má ho ráda ne kvůli jeho kráse, ale pro jeho povahu.
She likes him not for his beauty but for his nature.
Neřekl to nikomu, kromě svého bratra.
He didn't tell anyone but his brother.
Max je jen dítě.
Max is but a child.
Joe je všechno jenom ne hloupý.
Joe is anything but stupid.
16/20
+
u, v, ve, na
po (kom/čem)
at [æt]
Sejdeme se u vchodu.
We'll meet at the entrance.
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Na co se díváte?
What are you looking at?
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Budeš tam v poledne?
Will you be there at noon?
17/20
+
ne - slovesný zápor
not [nɒt]
Ona není tlustá.
She is not fat!
Jennifer nemluví anglicky.
Jennifer does not speak English.
Kouřit nebo nekouřit.
To smoke or not to smoke.
18/20
+
matka, maminka
(po)starat se (mateřsky)
pečovat
mother [ˈmʌðə]
jedn. číslo: mother, množ. číslo: mothers, přít. prostý: mother, 3. os. j. č.: mothers, průb. čas: mothering, prostý min.: mothered, příčestí min.: mothered
Přichází ke mně má matka.
My mother comes to me.
Matka představená vás již od včerejška očekává.
Mother Superior has been expecting you since yesterday.
Jodie se starala o tři dcery.
Jodie mothered three daughters.
19/20
+
můj, má, mé, své, moje
my [maɪ]
To je můj pes.
It is my dog.
Je to moje chyba.
It is my fault.
Chci své vlastní auto.
I want my own car.
20/20
+
ještě
stále, pořád
dosud
nehybný, bez hnutí
klid, ticho
destilovat, pálit
still [stɪl]
jedn. číslo: still, množ. číslo: stills, přít. prostý: still, 3. os. j. č.: stills, průb. čas: stilling, prostý min.: stilled, příčestí min.: stilled, 2. stupeň: stiller (or more still), 3. stupeň: stillest (or most still)
Je tu stále šance, že si porozumí.
There is still a chance that they will get along.
Jsem pořád hladový.
I'm still hungry.
Eve je stále krásná.
Eve is still beautiful.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X