460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
99
100
101
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
brána, branka
vrata
příchod k letadlům
gate [geɪt]
jedn. číslo: gate, množ. číslo: gates
Bránu zamykáme každý den v 10 hodin večer.
We lock the gate every day at 10 pm.
Na tabulce na vratech bylo napsáno: "Nevstupovat - uvnitř jsou výbušné materiály."
The sign on the gate said 'No entry - explosive materials inside.'
Cestující nastupující na let United Airlines 836 do Chicaga, dostavte se, prosím, k příchodu k letadlům číslo 69.
Passengers onboard United Airlines flight 836 for Chicago, please proceed to gate 69.
2/20
+
(na)lít, vylít
(na)sypat, vysypat
téci, proudit
valit se, proudit (ve velkém)
linout
pour [pɔː]
přít. prostý: pour, 3. os. j. č.: pours, průb. čas: pouring, prostý min.: poured, příčestí min.: poured
Nalil mi sklenici lahodného šumivého vína.
He poured me a glass of delicious sparkling wine.
Nasypala jsem cukr do našlehaných vaječných bílků.
I poured the sugar into the whipping egg whites.
Znovu jsem se dostal do silného deště, ale tentokrát jsem byl na cestě do mé kanceláře.
There I was in the pouring rain again, but this time I was on the way to my office.
Bylo toho příliš mnoho, z očí se mně linuly slzy.
That was just too much, tears poured from my eyes.
3/20
+
zlepšení, vylepšení
zdokonalení
improvement [ɪmˈpruːvmənt]
jedn. číslo: improvement, množ. číslo: improvements
Výsledkem bylo trvalé zlepšování kvality krmiv.
The result was a steady improvement in the quality of forage.
Je skvělé vidět takové velké zlepšení v chování dětí.
It's wonderful to see such a big improvement in the children's behaviour.
V této verzi je také opraveno pár chyb a přidáno několik malých vylepšení.
This version also fixes a few bugs and adds some small improvements.
Důraz byl dán na zdokonalení jazykových znalostí a vedení tříd.
The importance was given to the improvement of language skills and classroom management.
4/20
+
mrak, oblak
zahalit, zakrýt, zatemnit
zkalit
cloud (vzdálené úložiště)
cloud [klaʊd]
jedn. číslo: cloud, množ. číslo: clouds, přít. prostý: cloud, 3. os. j. č.: clouds, průb. čas: clouding, prostý min.: clouded, příčestí min.: clouded
Přestože obloha byla ponurá, slunce vykukovalo zpoza mraků.
Though the skies...
Rozhodl jsem se jít dovnitř, ale nejprve jsem musel přejít přes všudypřítomný oblak cigaretového kouře.
I decided to...
Zdá se, že její láska k němu zatemnila její schopnost posoudit situaci.
Her love for...
Uchováváme naše fotografie raději cloudu než na pevných discích.
We keep our...
5/20
+
přesto, přestože
i přes
navzdory tomu
despite this [dɪˈspaɪt ðɪs]
Přesto jsem ho pozval na oslavu mých narozenin.
Despite this, I...
I přes toto rozhodnutí, jsme se rozhodli pokračovat.
Despite this decision,...
Navzdory tomuto problému dobrovolníci znovu uklidili lom.
Despite this problem...
6/20
+
spěchat, pospíchat, chvátat
spěch, shon
hluk
vrhnout se, zaútočit
rush [rʌʃ]
jedn. číslo: rush, množ. číslo: rushes, přít. prostý: rush, 3. os. j. č.: rushes, průb. čas: rushing, prostý min.: rushed, příčestí min.: rushed
Hasiči pospíchali, aby zachránili štěně uvězněné na střeše.
Firefighters rushed to...
Nehoň mě!
Don't rush me!
Maloobchodníci se připravují na vánoční shon.
Retailers are preparing...
Měl by sis věci dopředu promyslet, než se do nich vrhneš.
You shoud think...
7/20
+
éra, období, doba
era [ˈɪərə]
jedn. číslo: era, množ. číslo: eras
To znamená konec jedné éry počítačových her.
It marks the...
Vstupujeme do nového období zahraniční politiky.
We are entering...
Marie Curie Sklodowská byla jednou z nejpozoruhodnějších žen své doby.
Marie Curie Sklodowska...
8/20
+
užitečný, prospěšný
useful [ˈjuːsfʊl]
2. stupeň: usefuller (or more useful), 3. stupeň: usefullest (or most useful)
Nenašel jsem žádné užitečné informace o mém problému.
I didn't find...
Je to velmi užitečný nástroj pro vývojáře, aby mohli rychle začít se svými projekty.
It's a very...
Fotografování je užitečným způsobem dokumentování stavu nemovitosti v případě pozdějšího sporu.
Taking photos is...
9/20
+
klobouk, čepice
bez váhání
role, postavení, funkce
hat [hæt]
jedn. číslo: hat, množ. číslo: hats
Nosila jsem klobouk na zahradě ve slunečných dnech, když jsem nenosila paruku.
I wore my...
Žena v bikinách nosila u bazénu slaměný klobouk.
The woman in...
Alan je vysoký muž v bílém obleku a klobouku.
Alan is a tall man in a white suit and hat.
Sundej si klobouk.
Take off your...
Za tento klobouk jsem utratil osmdesát liber.
I spent eighty...
Cylindry se musí vrátit do módy.
Top hats need...
Je nezbytné, aby stavební dělníci nosili přilby.
It's essential that...
10/20
+
dosažení, dokončení, splnění (čeho)
úspěch, dosažený výsledek
achievement [əˈtʃiːvmənt]
jedn. číslo: achievement, množ. číslo: achievements
Výsledky testu lze použít k porovnání aktuální dosažené úrovně dětí.
The test scores...
Tyto okolnosti mohou potenciálně ovlivnit úroveň dosaženého vzdělání jednotlivců.
These circumstances can...
Bude to znamenat významný vědecký úspěch a v budoucnu by mohl usnadnit předpověď počasí.
It will mark...
11/20
+
sektor, úsek
pásmo, zóna
oblast, odvětví (podnikání)
rozdělit na sektory
sector [ˈsektə]
jedn. číslo: sector, množ. číslo: sectors, přít. prostý: sector, 3. os. j. č.: sectors, průb. čas: sectoring, prostý min.: sectored, příčestí min.: sectored
Jaká je role soukromého sektoru v oblasti výzkumu vesmíru dnes?
What is the...
Jsme v průmyslové zóně v severní části města.
We are in...
Situace se výrazně zlepšila v klíčových odvětvích jako je strojírenství a chemický průmysl.
The situation has...
12/20
+
svědek
svědectví
být svědkem
(do)svědčit
witness [ˈwɪtnɪs]
jedn. číslo: witness, množ. číslo: witnesses, přít. prostý: witness, 3. os. j. č.: witnesses, průb. čas: witnessing, prostý min.: witnessed, příčestí min.: witnessed
Mark mu řekl, že byl svědkem jejího zneužívání a zanedbávání.
Mark told him...
Život bez přítele je jako smrt bez svědka.
Life without a...
Byla jsem svědkem toho, že jiní studenti platili za to, aby za ně byly napsány doslova celá pojednání.
I witnessed other...
Je to největší komprese dat v biologii, jaké jsme kdy byli svědky.
It is the...
Magan svědčila protí mně.
Megan has witnessed...
13/20
+
pověsit (prádlo)
potloukat se, poflakovat se
stýkat se
odložit (na neurčito)
hang out [hæŋ aʊt]
přít. prostý: hang out [hæŋ aʊt], 3. os. j. č.: hangs out, průb. čas: hanging out, prostý min.: hung out [hʌŋ aʊt], příčestí min.: hung out [hʌŋ aʊt]
Můžeš pověsit prádlo?
Can you hang...
Ben se někde potuluje s dětmi.
Ben is hanging...
Moje sestra se se mnou přestala stýkat.
My sister has...
14/20
+
všude
kamkoliv
everywhere [ˈevrɪˌweə]
Trny a plevel byl všude a kamenná zeď spadla.
Thorns and weeds...
Hledal jsem ji všude.
I've looked everywhere...
Sam si našel přátele, kamkoliv přišel.
Sam made friends...
15/20
+
zdůraznit, zdůrazňovat
zvýraznit
emphasize [ˈemfəˌsaɪz]
přít. prostý: emphasize, 3. os. j. č.: emphasizes, průb. čas: emphasizing, prostý min.: emphasized, příčestí min.: emphasized
Daniel zdůraznil význam digitalizace.
Daniel emphasized the...
Lucy zdůraznila, že chce adoptovat malé miminko.
Lucy emphasized that...
Slunce před úsvitem zvýraznilo tvar řídkých mraků.
The sun emphasized...
16/20
+
tajný, utajovaný
tajemství
secret [ˈsiːkrɪt]
jedn. číslo: secret, množ. číslo: secrets, 2. stupeň: more secret, 3. stupeň: most secret
Moje tajné přání je stát se doktorem.
My secret wish...
Vím, že velmi tají všechno, co dělají.
I know they...
Měsíční lidé ovládli největší tajemství, tajemství samotného života.
The Moon people...
Nesla jsem tajemství, které mě tížilo jak kámen.
I carried a...
17/20
+
špička, koneček, hrot, vrcholek
tip, doporučení
spropitné, tuzér
(s)klonit, naklonit
vyhodit, vysypat
tip [tɪp]
jedn. číslo: tip, množ. číslo: tips, přít. prostý: tip, 3. os. j. č.: tips, průb. čas: tipping, prostý min.: tipped, příčestí min.: tipped
Baletka tancovala na špičkách prstů.
A ballerina was...
Školení mi dalo několik tipů, jak zlepšit moje malování.
The training gave...
Servírka řekla, že jí ten muž dal největší spropitné v jejím životě.
The waitress said...
Sophie usnula a její hlava se naklonila na moje rameno.
Sophie fell asleep...
18/20
+
vážně, seriózně
opravdu, doopravdy
dost, hodně, intenzivně
seriously [sɪərɪəslɪ]
Nikdo nebyl při nehodě vážně zraněn.
No one was...
Nemyslíš to vážně, že?
You don't mean...
Opravdu, měl jsem jen jedno pivo.
Seriously, I only...
Máme v úmyslu intenzivně studovat.
We are intending...
19/20
+
přitahovat
(při)lákat
(při)vábit
attract [əˈtrækt]
přít. prostý: attract, 3. os. j. č.: attracts, průb. čas: attracting, prostý min.: attracted, příčestí min.: attracted
Gravitace přitahuje každý objekt ve vesmíru ke všem ostatním objektům ve vesmíru.
Gravity attracts every...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Její pach bude vábit kocoury na kilometry daleko.
Her scent, will...
20/20
+
klesat, klesnout, poklesnout, snižovat se
upadat
odmítnout, odřeknout
nepříjmout
pokles, ztráta
úpadek
svažovat se
zhoršit se
decline [dɪˈklaɪn]
jedn. číslo: decline, množ. číslo: declines, přít. prostý: decline, 3. os. j. č.: declines, průb. čas: declining, prostý min.: declined, příčestí min.: declined
Odmítli komentovat jeho zrušení květnové pracovní cesty do USA.
They declined to...
Odmítl jsem jeho nabídku být součástí jeho týmu.
I declined his...
Studie ukázaly, že ztráty v USA byly doprovázeny zisky v Číně.
Studies have shown...
Na severu se vysoký kopec svažuje do údolí.
To the north,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X