460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
100
101
102
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
cesta, trasa, dráha
(na)směrovat, poslat
route [ruːt]
jedn. číslo: route, množ. číslo: routes, přít. prostý: route, 3. os. j. č.: routes, průb. čas: routeing, prostý min.: routed, příčestí min.: routed
Stará úniková cesta byla stále funkční, naštěstí pro mě.
Old escape route was still working, luckily for me.
Na této trase je mnoho vodopádů.
There are numerous waterfalls on this route.
Nemluvil jsem ani španělsky, dokud mě rodinná situace nenasměrovala zpět do Guatemaly.
I didn't even speak Spanish until a family situation routed me back to Guatemala.
2/20
+
potěšení, radost, rozkoš
zábava
pleasure [ˈpleʒə]
jedn. číslo: pleasure, množ. číslo: pleasures
Její gesta ukazovala, že její potěšení z toho, že ho vidí, je jen hrané.
Her gestures indicated her fake pleasure to see him.
Je mi velkým potěšením přivítat vás v New Yorku a na 28. výroční mezinárodní konferenci.
It is my great pleasure to welcome you to New York City and at the 28th Annual International Conference.
Užívám si radosti a starosti studentského života.
I enjoy pleasures and pains of the student's life.
Rádo se stalo.
My pleasure.
3/20
+
kopec, vrh, pahorek, svah
kopcovitý
hill [hɪl]
jedn. číslo: hill, množ. číslo: hills
Lidé se honí za kolečky sýra po strmém kopci v každoročním závodě.
People chase wheels of cheese down a steep hill in an annual race.
Společně se budeme toulat po kopcích na severní straně.
Together, we are going to roam the hills on the north side.
Na druhé straně naší školy byl po celé délce chodníku zasněžený svah.
On the other side of our school was a hill of snow all across the sidewalk.
4/20
+
prázdniny, dovolená
prázdninový
svátek, sváteční den
trávit prázdniny, trávit dovolenou
holiday [ˈhɒlɪˌdeɪ]
jedn. číslo: holiday, množ. číslo: holidays, přít. prostý: holiday, 3. os. j. č.: holidays, průb. čas: holidaying, prostý min.: holidayed, příčestí min.: holidayed
Je Paříž příjemným místem pro strávení prázdnin?
Is Paris a...
V loňském roce jsem strávil dovolenou v Evropě.
Last year, I...
Ahoj, nyní jsem do 12. září pryč na dovolené.
Hi, I'm currently...
Vzal jsem si mojí první dovolenou, abych dohnal práci za minulý rok.
I took my...
5/20
+
stejným způsobem
in the same way [ɪn ðɪ seɪm weɪ]
Byla zabita stejným způsobem jako předchozí oběti.
She was killed...
Nefunguje to stejně jako dříve.
It does not work in the same way as before.
To může ovlivnit sílu hurikánu, ale ne vždy stejným způsobem.
This can affect...
Může humr cítit bolest stejně jako vy nebo já?
Can a lobster...
6/20
+
investovat, vložit
věnovat, vynaložit (úsilí)
invest [ɪnˈvest]
přít. prostý: invest, 3. os. j. č.: invests, průb. čas: investing, prostý min.: invested, příčestí min.: invested
Google plánuje investovat do výzkumu v Cambridgi.
Google plans to...
Rozhodl jsem se být Bitcoinovým spekulantem a vložit své životní úspory do kryptoměny.
I decided to...
Jsem ochoten věnovat své úsilí, čas, dovednosti a znalosti do této kariéry.
I am willing...
7/20
+
současný, dnešní
vrstevník, současník
contemporary [kənˈtemprərɪ]
jedn. číslo: contemporary, množ. číslo: contemporaries, 2. stupeň: more contemporary, 3. stupeň: most contemporary
Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na ekonomiku současné Číny.
He became an...
Cervantes byl současník Shakespeara.
Cervantes was a...
Toto jaro budeme pořádat celotýdenní výstavu současného afrického umění a kultury.
This spring we...
8/20
+
hrozný, strašný, příšerný
děsný, hrůzostrašný
terrible [ˈterəbəl]
2. stupeň: terribler (or more terrible), 3. stupeň: terriblest (or most terrible)
Bylo provedeno příliš mnoho změn a někdy s hroznými výsledky.
Too many changes...
Mám strašnou paměť na jména.
I have a...
Zemětřesení je příšerný zážitek.
The earthquake is...
9/20
+
kopie, duplikát
kopírovat, zkopírovat
výtisk, číslo, vydání
opsat, přepsat
napodobovat
copy [ˈkɒpɪ]
jedn. číslo: copy, množ. číslo: copies, přít. prostý: copy, 3. os. j. č.: copies, průb. čas: copying, prostý min.: copied, příčestí min.: copied
Přiložte prosím kopii dokumentu dokladujícího vaše občanství.
Please enclose a...
Nemůžu přijít na to, proč by neměla být schopna zkopírovat soubor na harddisk.
I might not...
Tato studentská práce byla z Wikipedie zkopírována slovo od slova.
This student work...
10/20
+
kolo, kolečko
kroužit
otočit se, otáčet se
tlačit, vézt, odvézt (co má kola ap.)
wheel [wiːl]
jedn. číslo: wheel, množ. číslo: wheels, přít. prostý: wheel, 3. os. j. č.: wheels, průb. čas: wheeling, prostý min.: wheeled, příčestí min.: wheeled
Máchnul jsem nohou dozadu nad zadní kolo mého kola.
I swung my...
Ptáci kroužili nad lodí.
Birds wheeled above...
Potom bych byl přesvědčen, že jsme nejenom ztráceli čas.
Then I would...
Katie rychle odvezla pacienta na pohotovostní oddělení.
Katie quickly wheeled...
11/20
+
přivítat zpět, vítat zpět
welcome back [ˈwelkəm bæk]
přít. prostý: welcome back, 3. os. j. č.: welcomes back, průb. čas: welcoming back, prostý min.: welcomed back, příčestí min.: welcomed back
Vítejte zpět ve Skotsku!
Welcome back to...
Vítejte zpět na závěrečném kole šampionátu.
Welcome back to...
12/20
+
poněkud, trochu, trošku
jaksi, cosi
somewhat [ˈsʌmˌwɒt]
Tato část byla poněkud komplikovaná.
This part was...
Opravdu věřím, že společnost trochu pokročila.
I do believe...
Naši studenti, kteří dokončili program se cítili přinejmenším trochu sebejistější.
Our students who...
13/20
+
nádrž(ka), cisterna
tank
natankovat
neuspět (u diváků ) (hovor.)
propadnout (cena, hodnota) (hovor.)
tank [tæŋk]
jedn. číslo: tank, množ. číslo: tanks, přít. prostý: tank, 3. os. j. č.: tanks, průb. čas: tanking, prostý min.: tanked, příčestí min.: tanked
Můžete úplně vypustit nádrž s vodou.
You can completely...
Třicet tanků se vrhlo do této bitvy, aby je pomohlo zatlačit zpět.
The thirty tanks...
Už jsi někdy natankoval benzín do dieselového auta?
Have you ever...
Jeho poslední film ve Státech propadl.
His last film...
14/20
+
(po)stěžovat si, naříkat (si)
padat stížnost
reklamovat
complain [kəmˈpleɪn]
přít. prostý: complain, 3. os. j. č.: complains, průb. čas: complaining, prostý min.: complained, příčestí min.: complained
Ruby si nikdy nepřestane stěžovat na svého mažela.
Ruby never stops...
Rádio jsem nastavil na normální hlasitost, ale on si stále stěžoval, že je příliš nahlas.
I had the...
Nenaříkejte nad problémy, vyřešte je!
Don't complain about...
15/20
+
cíl, záměr, účel (zamýšlený)
zaměřit se, mít za cíl
snažit se, usilovat,
směřovat, zacílit, zamířit
aim [eɪm]
jedn. číslo: aim, množ. číslo: aims, přít. prostý: aim, 3. os. j. č.: aims, průb. čas: aiming, prostý min.: aimed, příčestí min.: aimed
Mým cílem je pomoci mému synovi rozvinout a dosáhnout jeho plného potenciálu.
My aim is...
V této diplomové práci jsem se zaměřila na zdůraznění obou aspektů jejich historie.
In this thesis...
Natáhl kohoutek pistole a opatrně zamířil.
He cocked the...
Byl jsem před brankou a zamířil jsem do pravého horního rohu.
I was in...
16/20
+
pouze, jenom, jedině
merely [ˈmɪəlɪ]
Existuje principiální otázka, zda jsou lidské bytosti pouze fyzické bytosti.
There is a...
Zoe zdůrazňuje, že se jen ptá, aby mohla dobře vykonávat svoji práci.
Zoe emphasises that...
Reagovali na spekulace tím, že řekli, že jsou jen dobrými přáteli.
They answered the...
17/20
+
stranou, bokem, na stranu
mimo, kromě
odbočení, odbočka (od tématu)
aside [əˈsaɪd]
jedn. číslo: aside, množ. číslo: asides
Ustupte stranou a dovolte mi, abych vám ukázal, jak se to dělá.
Step aside and...
Ředitel ji vzal stranou a zeptal se, jestli někdy přemýšlela o tom, že se stane učitelkou.
The director pulled...
Dal jsem nějaké peníze bokem pro neočekávané události.
I put some...
Ponechme stranou, že to nemůže fungovat.
Leaving aside that...
Kromě několika let, které jsem strávil v zahraničí, byla Praha jediným domovem, který jsem poznal.
Aside from the...
18/20
+
plýtvat, mrhat, ztrácet
(pro)marnit, promrhat
odpad
plýtvání, mrhání
zanedbaný, zpustlý
(z)pustošit, (z)devastovat
přebytečný, zbytečný
waste [weɪst]
jedn. číslo: waste, množ. číslo: wastes, přít. prostý: waste, 3. os. j. č.: wastes, průb. čas: wasting, prostý min.: wasted, příčestí min.: wasted, 2. stupeň: more waste, 3. stupeň: most waste
Nerad plýtvám časem.
I don't like...
Matt promarnil šanci být dobrým právníkem.
Matt has wasted...
Pomalé odstraňování toxického odpadu je velkým problémem životního prostředí.
Slow disposal of...
Peníze budou použity k přeměně zpustlé oblasti na zahradu s ovocem a zeleninou.
The money will...
19/20
+
být zvyklý
zvyknout si
použitý, ojetý
(po)užívaný
mít ve zvyku, běžně
prostý min. a příčestí min. slovesa použít
used [juːzd]
Nemůžu si zvyknout vstávat v pět.
I can't get...
Kupujeme a prodáváme mírně použité oblečení.
We buy and...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Před vynálezem papíru lidé psávali na desky z kamene nebo kusy dřeva.
Before the invention...
20/20
+
osnovy (školní), studijní plán, učivo
životopis, biografie
curriculum [kəˈrɪkjʊləm]
jedn. číslo: curriculum, množ. číslo: curricula
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
Snažil jsem se napsat můj životopis, ale nebyl jsem s ním spokojený.
I tried to...
Zasadila se o zásadní revizi zastaralých vzdělávacích osnov.
She advocated for a root-and-branch overhaul of the outdated educational curriculum.
Od studentů se vyžaduje, aby absolvovali klíčové předměty uvedené ve vzdělávacím programu.
Students are required...
Existují nějaké volitelné předměty, které si mohou žáci v rámci vzdělávacích osnov vybrat?
Are there any...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X