460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
103
104
105
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
speciálně
konkrétně
výhradně, výslovně
jen proto
specifically [spɪˈsɪfɪkəlɪ]
Tyto ubrousky jsou navrženy speciálně pro jednoduchou a efektivní dezinfekci pokožky.
This wipes are designed specifically for the simple and effective disinfection of skin.
Konkrétně jeho jsem zeptala, jestli je ženatý nebo zadaný.
I specifically asked him if he was married or involved with anyone.
Jeli jsme do Liberce jen proto, abychom navštívili místní zoo.
We went to Liberec specifically to visit local zoo.
2/20
+
unavený, vyčerpaný, utahaný
otrávený, zhnusený
tired [ˈtaɪəd]
2. stupeň: more tired, 3. stupeň: most tired
Po tak fyzickém náročném zápase jsme byli unavení.
We were tired after such a physical match.
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem se cítil jako zombie, možná jsem jím ve skutečnosti byl.
I was so tired I felt like a zombie, maybe I actually was one.
Do postele jdeme, když jsme unaveni.
We go to bed when we're tired.
Někdy nás otravuje, že děláme to, co děláme, protože to je pouze povinnost.
Sometimes we get so tired of doing what we do, because it is only an obligation.
3/20
+
posadit se (z leže do sedu ap.)
zpozornět, zbystřit, dávat pozor
ponocovat, zůstat vzhůru
vztyčit se, vzpřímit se
sit up [sɪt ʌp]
přít. prostý: sit up [sɪt ʌp], 3. os. j. č.: sits up, průb. čas: sitting up, prostý min.: sat up [sæt ʌp], příčestí min.: sat up [sæt ʌp]
Posaď se rovně.
Sit up straight.
Děti dávají pozor a poslouchají prvních 10 vteřin.
Children sit up and listen in the first 10 seconds.
Zůstali jsme vzhůru až do 3 hodin do rána a mluvili jsme o starých dobrých časech.
We sat up until 3 a.m. talking about good old times.
4/20
+
zaměstnat, zaměstnávat
(po)užít, využít, uplatnit
zaměstnání
employ [ɪmˈplɔɪ]
jedn. číslo: employ, množ. číslo: employs, přít. prostý: employ, 3. os. j. č.: employs, průb. čas: employing, prostý min.: employed, příčestí min.: employed
V současné době zaměstnáváme více než 100 zaměstnanců.
We are currently...
Nemůžu lepe využít můj čas než být ve vašich službách.
I cannot employ...
Může to být použito jako nástroj pro určení závažnosti postižení.
It can be...
5/20
+
mistr, odborník
pán (sluhy, psa ap.)
zvládnout, ovládnout, naučit se
magistr, učitel
zkušený, zručný
hlavní, řídící
master [ˈmɑːstə]
jedn. číslo: master, množ. číslo: masters, přít. prostý: master, 3. os. j. č.: masters, průb. čas: mastering, prostý min.: mastered, příčestí min.: mastered, 2. stupeň: more master, 3. stupeň: most master
Mohl by si říkat, že je mistrem svého řemesla.
He could call...
Náš pes Hak vždy poslouchal svého pána.
Our dog Hook...
Jsem odhodlaný naučit se vše, co potřebuji vědět.
I am determined...
Takže místo plavání proti proudu můžeme přijít na to, jak se to dobře naučit.
So instead of...
6/20
+
právě teď
hned
right now [raɪt naʊ]
Hned toho nech.
Stop that right now.
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Právě teď mám spoustu domácích úkolů.
I have a lot of homework right now.
Můj bratr je právě na operaci.
My brother is...
Jack je hrdina, kterého potřebujeme právě teď.
Jack is the...
7/20
+
semeno, semínko
zrnko
zrát, dozrát, mít semena
jádro, jadérko
zasít, zakládat, vzklíčit
osít
odpeckovat
být nasazen
zdroj, zárodek, počátek
vysemenit (se) (rostlina)
seed [siːd]
jedn. číslo: seed, množ. číslo: seeds, přít. prostý: seed, 3. os. j. č.: seeds, průb. čas: seeding, prostý min.: seeded, příčestí min.: seeded
Zasejte semena asi 3 až 6 cm hluboko a asi 60 cm od sebe.
Sow the seeds...
Téměř před 20 lety vzklíčila myšlenka na mou budoucí firmu.
Almost 20 years...
Novak Djokovic bude pravděpodobně nasazen jako jednička, přestože je nyní na druhém místě.
Novak Djokovic is...
8/20
+
úplně, naprosto, totálně, kompletně
totally [ˈtəʊtəlɪ]
Podle mě to zní naprosto šíleně.
It sounds totally...
Byla to úplně jiná zkušenost.
It was a...
Totálně mě znechucuje, že bych mohl mít cokoliv společného s takovouto osobou.
It totally disgusts...
9/20
+
interrupce, potrat
krach, neúspěch, fiasko
abortion [əˈbɔːʃən]
jedn. číslo: abortion, množ. číslo: abortions
Zvolit si potrat je velmi osobní rozhodnutí.
The choice of...
Provádějí průzkum, aby zjistili, co si lidé myslí o potratech.
They are carrying...
Její manželství je naprosté fiasko.
Her marriage is...
10/20
+
rozhodně, určitě, jistě
definitivně, s konečnou platností
samozřejmě
definitely [ˈdefɪnɪtlɪ]
Chystáš se jít na univerzitu? Ano, rozhodně.
Are you planning...
Tyto plány rozhodně nejsou pro každého.
These plans definitely...
Určitě bych chtěl být jedním z Edisonových pomocníků raději než inženýrem v Bellových laboratořích.
I would definitely...
Samozřejmě si pamatuji okamžik, kdy jsem poprvé uviděl Enza.
I definitely remember...
11/20
+
inženýr
technik, strojník
strojvůdce (AmE)
projektovat, (z)konstruovat, navrhovat
zorganizovat, zosnovat, zařídit
engineer [endʒɪˈnɪə]
jedn. číslo: engineer, množ. číslo: engineers, přít. prostý: engineer, 3. os. j. č.: engineers, průb. čas: engineering, prostý min.: engineered, příčestí min.: engineered
Hutní inženýr bude hodnotit a vyvíjet výrobky a vybavení.
The Metallurgical Engineer...
Každá budova je projektována podle podmínek prostředí a své geografické polohy.
Every building is...
Lucy připravuje mazaný trik, aby zosnovala setkání se svým idolem.
Lucy plays a...
12/20
+
překvapený
surprised [səˈpraɪzd]
2. stupeň: more surprised, 3. stupeň: most surprised
Byl jsem překvapen, že jsi dostal tak moc za nic.
I was surprised...
Byli jsme velmi překvapeni výsledkem experimentu.
We were very...
Překvapila si mě.
I'm surprised at...
Nejsem překvapený, že jsi neměl čas mně napsat.
I'm not surprised,...
13/20
+
experiment, pokus
experimentovat, dělat pokusy
experiment [ɪkˈsperɪmənt]
jedn. číslo: experiment, množ. číslo: experiments, přít. prostý: experiment, 3. os. j. č.: experiments, průb. čas: experimenting, prostý min.: experimented, příčestí min.: experimented
Ve druhém experimentu jsme obdrželi stejné výsledky.
In the second...
Rozdělil jsem třídu do skupin, aby uskutečnily nové experimenty.
I divided my...
Walmart experimentuje s bezdrátovým napájením, aby snížil ceny baterií.
Walmart is experimenting...
14/20
+
liberální, svobodomyslný
liberál, liberální člověk
velkorysý, štědrý (člověk)
liberal [ˈlɪbrəl]
jedn. číslo: liberal, množ. číslo: liberals, 2. stupeň: more liberal, 3. stupeň: most liberal
Mají velmi svobodomyslné postoje k sexualitě a nahotě v umění.
They have very...
Roy se přiklání k liberální straně.
Roy is inclined...
To po roce 1871 způsobilo liberálům ve sjednoceném Německu problémy.
This made the...
15/20
+
úvodní, zahajovací, otvírací
otevřený
zahájení, otevření, začátek
(dobrá) příležitost (přen.)
opening [ˈəʊpənɪŋ]
jedn. číslo: opening, množ. číslo: openings, 2. stupeň: more opening, 3. stupeň: most opening
Příští úterý je zahajovací den Světového poháru.
Next Tuesday is...
Otevírací doba bude v příštím týdnu prodloužena.
The opening hours...
Tento názor je vyjádřen v otevřeném dopise zaslanému generálnímu tajemníkovi OSN.
That opinion is...
16/20
+
úzký, těsný
omezit
zúžit (se), zužovat (se)
zmenšit (se) (rozdíl), snížit (se) (náskok)
omezený, úzkoprsý, zúžený (pohled)
narrow [nærəʊ]
přít. prostý: narrow, 3. os. j. č.: narrows, průb. čas: narrowing, prostý min.: narrowed, příčestí min.: narrowed, 2. stupeň: narrower, 3. stupeň: narrowest
Cesta byla pro autobusy příliš úzká.
The road was...
Můj tým uhrál těsné vítězství nad Spartou.
My team won...
Je zde pro vás jen omezený výběr vhodných pracovních pozic.
There is a...
Silnice se před kruhovým objezdem zúžila.
The road narrowed...
17/20
+
zápas, utkání
hodit se, pasovat (k sobě)
shodovat se, souhlasit
zápalka, sirka
dát dohromady, sladit, přizpůsobit (barevně ap.)
porovnat (co s čím)
match [mætʃ]
jedn. číslo: match, množ. číslo: matches, přít. prostý: match, 3. os. j. č.: matches, průb. čas: matching, prostý min.: matched, příčestí min.: matched
V pondělí očekáváme zápas proti Liverpoolu.
We are awaiting...
Myslím, že tyto dvě barvy se k sobě hodí dokonale.
I think these...
Zpráva uvádí, že krev se shoduje na 99%, a to navzdory předchozím závěrům.
The report claims...
Kuřáci cigaret používají zápalky kvůli jejich čistšímu plamenu.
Cigarette smokers use...
18/20
+
novinář, novinářka
žurnalista, žurnalistka
journalist [ˈdʒɜːnəlɪst]
jedn. číslo: journalist, množ. číslo: journalists
Jess je bulvární novinářka, která zničila kariéru mého otce.
Jess is a...
Novinář se z něho snažil dostat nějaké prohlášení.
The journalist tried...
Informovali jsme novináře o současné politické situaci.
We informed journalists about the current political situation.
Novináři horečně zkoumali jeho minulost.
Journalists were frantically...
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on original online source material to do their work.
Novináři by měli pozorovat a popisovat svět kolem nás.
Journalists are supposed to observe and describe the world around us.
Řekl také novinářům, aby své otázky směřovali na našeho tiskového mluvčího.
He also told journalists to direct their questions to our spokesperson.
19/20
+
králík
králičí
krást (slang.)
rabbit [ˈræbɪt]
jedn. číslo: rabbit, množ. číslo: rabbits, přít. prostý: rabbit, 3. os. j. č.: rabbits, průb. čas: rabbiting, prostý min.: rabbited, příčestí min.: rabbited
Olivia měla na koleji králíka jako svého mazlíčka.
Olivia had a...
Králík zmizel ve své noře.
The rabbit has...
Králičí srst byla bílá jako sníh.
The rabbit's fur...
20/20
+
věta
rozsudek, trest
odsoudit, vynést rozsudek
sentence [ˈsentəns]
jedn. číslo: sentence, množ. číslo: sentences, přít. prostý: sentence, 3. os. j. č.: sentences, průb. čas: sentencing, prostý min.: sentenced, příčestí min.: sentenced
Nelíbí se mi to, když mě někdo přeruší uprostřed věty.
I don't like...
Učení nových slov ve větách vám ukazuje, jak je správně používat.
Learning new words...
Will dostal podmíněný trest.
Will was given...
Minulý týden ho soudce odsoudil na 25 let vězení.
Last week, a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X