440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
104
105
106
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
Žid
jew [dʒuː]
jedn. číslo: jew, množ. číslo: jews
Můj dědeček znal několik Židů žijících ve městě v roce 1935.
My grandfather knew several Jews living in the town in 1935.
Mohla by být královnou Persie, ale podle narození byla Židovka.
She might have...
2/20
+
výběr, selekce, volba
selection [sɪˈlekʃən]
jedn. číslo: selection, množ. číslo: selections
Vinný sklípek také nabízí velký výběr čerstvých mořských plodů.
The wine cellar also features a large selection of fresh seafood.
Rozdíly mezi druhy mohou být výsledkem přirozeného výběru.
The differences between species may be the result of natural selection.
Charlotte byla jasnou volbou pro výběr do týmu.
Charlotte was an easy selection for the team.
3/20
+
(za)křičet, řvát, ječet
výkřik, (za)ječení, řev
skřípot, skřípění
zaskřípat
scream [skriːm]
jedn. číslo: scream, množ. číslo: screams, přít. prostý: scream, 3. os. j. č.: screams, průb. čas: screaming, prostý min.: screamed, příčestí min.: screamed
Diváci ječeli smíchy.
The audience screamed with laughter.
Sousedé Ruby neslyšeli, jak křičí o pomoc, když ji zloději zadržovali pomocí střelné zbraně.
Ruby's neighbours didn't hear her screaming for help as robbers held her at gunpoint.
Dítě nebo batole s pronikavým řevem může být nesmírně stresující.
A baby or a toddler with a piercing scream can be extremely stressful.
4/20
+
dostat se pryč, jít pryč
odejít
udělat si volno
utéci, uprchnout, uniknout, vyváznout
projít
get away [ɡet əˈweɪ]
přít. prostý: get away, 3. os. j. č.: gets away, průb. čas: getting away, prostý min.: got away [ɡɒt əˈweɪ], příčestí min.: gotten away ['gɒtn əˈweɪ]
Jdi ode mě pryč!
Get away from...
Nemám v úmyslu je z toho nechat vyváznout.
I have no...
To, co jste udělal, vám projde jen přes mou mrtvolu!
Over my dead...
5/20
+
sloupec
sloup, pilíř
zástup, kolona
column [ˈkɒləm]
jedn. číslo: column, množ. číslo: columns
Měl jsem čas přečíst jen první dva sloupečky.
I had time...
Oblast byla evakuována, když sloupec kouře stoupal ze sopky.
The area was...
Viděl kolonu nehybných vozidel hned před sebou.
He could see...
6/20
+
sebevědomí
sebedůvěra
self-confidence [self ˈkɒnfɪdənt]
Natalie potřebuje získat své sebevědomí zpět.
Natalie needs to...
Ztratil jsem sebevědomí.
I lost my...
Zpomaluje jí to a podkopává to její sebedůvěru.
It slows her...
7/20
+
povolit, dovolit
umožnit
povolení
propustka
permit [pəˈmɪt]
jedn. číslo: permit, množ. číslo: permits, přít. prostý: permit, 3. os. j. č.: permits, průb. čas: permitting, prostý min.: permitted, příčestí min.: permitted
Soudce nedovolí, aby tento systém způsobil újmu individuálních práv.
The justice will...
Sedět na zemi je povoleno pouze v případě, že tím není blokován pohyb ostatních návštěvníků.
Sitting on the...
Systém vám neumožní vstoupit bez správného loginu a hesla.
The system will...
Stavební povolení je požadováno na realizaci stavby.
A building permit...
8/20
+
navždy, napořád
věčně, navěky
nadobro, jednou pro vždy
forever [fɔːˈrɛvə]
Chtěl bys žít věčně?
Would you like...
Chtěl jsem, aby ten okamžik trval navždy. Kéž bych mohl zastavit čas.
I wanted that...
Začali jsme panikařit, protože jsme se domnívali, že tyto soubory jsou nadobro ztraceny.
We began to...
9/20
+
technický
odborný
technical [ˈteknɪkəl]
2. stupeň: more technical, 3. stupeň: most technical
To nasvědčovalo tomu, že letadlo se nemohlo rozpadnout ve vzduchu kvůli technické chybě.
It indicated that...
Naši pracovníci mohou rozšířit své technické dovednosti a know-how.
Our workers can...
Pečlivě používá velmi odborný jazyk k popisu věcí jako jsou brnění a výzbroj.
He meticulously uses...
10/20
+
(za)balit
obal
ovinout, omotat
obejmout
přehoz, pléd
wrap [ræp]
jedn. číslo: wrap, množ. číslo: wraps, přít. prostý: wrap, 3. os. j. č.: wraps, průb. čas: wrapping, prostý min.: wrapped, příčestí min.: wrapped
Jeden dárek byl zabalen do jemného růžového balícího papíru.
One gift was...
Rozloučili jsme se s plastovými obaly.
We said goodbye...
Paul objal Niki a přitáhl ji blíže k sobě.
Paul wrapped her...
11/20
+
opatrný, dávající si pozor
pečlivý, důkladný
careful [ˈkeəfʊl]
2. stupeň: carefuller, 3. stupeň: carefullest
Měli by si dávat pozor, protože tohle nemůžete lidem dělat.
They better be...
Lily je velmi opatrná na to co říká a dělá.
Lily is very...
Jsi opatrný řidič nebo nesoustředěný řidič nebo neurvalý řidič?
Are you a...
12/20
+
nezákonný, protiprávní, ilegální
nedovolený
ilegální přistěhovalec
illegal [ɪˈliːgəl]
jedn. číslo: illegal, množ. číslo: illegals, 2. stupeň: more illegal, 3. stupeň: most illegal
V našem státě je nezákonné čerpat benzín pro každého, kdo je mladší než 16 let.
In our state...
Brenden byl vyloučen na jeden zápas za nedovolený zákrok.
Brenden has been...
Pokud jsou ilegální přistěhovalci, nejsou pod ochranou těchto zákonů.
If they are...
13/20
+
hrdý, pyšný
namyšlený, domýšlivý
vyčnívat, trčet
proud [praʊd]
2. stupeň: prouder, 3. stupeň: proudest
Byl jsem hrdý na to, že jsem byl jedním z nich.
I was proud...
Pochopitelně mohou váhat nebo mohou být příliš hrdí na to, aby přijali vaši pomoc.
Understandably, they may...
Můžete být na sebe pyšní.
You should be...
Tento šroub stále ještě trochu vyčnívá z podlahy.
This screw is...
14/20
+
mléko
(po)dojit
(vy)ždímat, vydojit, vysávat
mléčný
milk [mɪlk]
jedn. číslo: milk, množ. číslo: milk, přít. prostý: milk, 3. os. j. č.: milks, průb. čas: milking, prostý min.: milked, příčestí min.: milked
Alergie na kravské mléko je běžná u kojenců a velmi malých dětí.
Cow's milk allergy...
Můj otec nikdy nedojil krávy večer.
My father never...
Není zde žádná pochybnost, že jste systematicky vysával z firmy její zisky.
Here's no doubt...
15/20
+
obrovský, ohromný
rozsáhlý, nesmírný
převážný
vast [vɑːst]
2. stupeň: vaster, 3. stupeň: vastest
Je ohromný rozdíl žít v Praze nebo žít v New Yorku.
There is a...
Astronomové detekovali obrovské množství plynu a prachu kolem černé díry.
Astronomers detected vast...
Převážná většina pracovníků hodnotí své profesní povolání pozitivně.
The vast majority...
16/20
+
považovat, pokládat
týkat se
vztahovat se, v souvislosti
pozorovat, sledovat, pohlížet, nahlížet
uznávat, uctívat, respektovat
úcta, respekt
pozdrav
ohled(y), zřetel, pozornost
regard [rɪˈgɑːd]
jedn. číslo: regard, množ. číslo: regards, přít. prostý: regard, 3. os. j. č.: regards, průb. čas: regarding, prostý min.: regarded, příčestí min.: regarded
Kate ho považovala téměř za svého bratra.
Kate regarded him...
Tento dopis se týká vašeho požadavku na dovolenou.
This letter regards...
Píšeme vám v souvislosti s následujícími fakty.
We are writing...
Sledoval jsem její cvičení s neskrývaným úžasem.
I regarded her...
Byla to pečlivá studentka a její učitelé k ní měli velmi velký respekt.
She was a...
Pozdravuj ji ode mně, až ji uvidíš.
Give her my...
17/20
+
sekretářka, sekretář
tajemník
ministr (vlády)
secretary [ˈsekrətrɪ]
jedn. číslo: secretary, množ. číslo: secretaries
Jako sekretářka musíte být velmi systematická.
As a secretary,...
Toby je tajemníkem místní strany.
Toby is a...
Vypadá to, jako by byl ministr obrany ve svých názorech osamocen.
Looks as though...
18/20
+
strava, výživa
dieta, dietní
držet dietu
diet [ˈdaɪət]
jedn. číslo: diet, množ. číslo: diets, přít. prostý: diet, 3. os. j. č.: diets, průb. čas: dieting, prostý min.: dieted, příčestí min.: dieted
Spánek, strava a cvičení jsou všechno důležité složky, a pokud zanedbáte některou z nich, není to dobré.
Sleep, diet and...
Součástí jejich stravy není žádný druh rostlin.
Any sort of...
Držet dietu dva týdny každý měsíc může zvýšit úbytek vaší váhy.
Dieting for two...
19/20
+
provinilý
vinný, vinen
guilty [ˈgɪltɪ]
2. stupeň: guiltier, 3. stupeň: guiltiest
Cítil jsem se tak provinilý, že jsem tam nebyl, když mě potřeboval.
I felt so...
Pokud se snažíte o to, abych se cítil provinile, tak se to nedaří.
If you're trying...
Ulevilo se mi, když ho soud shledal vinným.
I am relieved...
20/20
+
obvinit
nařknout
accuse [əˈkjuːz]
přít. prostý: accuse, 3. os. j. č.: accuses, průb. čas: accusing, prostý min.: accused, příčestí min.: accused
Nechci ho obvinit bez důkazu.
I don't want...
Co bych měl dělat, když jsem byl v práci obviněn z krádeže?
What should I...
Tazatel mě během rozhovoru nařkl ze lhaní.
The interviewer accused...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X