Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
ostrý, nabroušený
prudký
bystrý, vnímavý
špičatý
ostře, prudce
pozorný
úsečný, břidký
přesně (na vteřinku)
sharp [ʃɑːp]
2. st.: sharper, 3. st.: sharpest
Mám podezření, že zbraní byl těžký kovový nástroj s ostrou hranou.
I suspect the weapon was a heavy metal instrument with a sharp edge.
Za rozcestím je nebezpečná prudká zatáčka.
There is a dangerous sharp curve after the fork.
Musíme čelit prudkému zvýšení objemu dovozu zboží.
We must face a sharp rise in the volume of imported goods.
Byla ke mně dost úsečná, když jsem se jí zeptal na Harryho.
She became quite sharp with me when I had asked her about Harry.
Každý večer přesně v pět hodin mě můžete najít v mé hospodě.
Every evening at five o'clock sharp you could find me in my pub.
2/20
+
aerolinie, letecká společnost
letecký
airline [ˈeəˌlaɪn]
j.č.: airline, mn.č.: airlines
Letecká společnost pravidelně nabízí jednosměrné letenky do New Yorku za 99 USD.
The airline regularly offers $99 one way fares to New York.
Abychom zlepšili bezpečnost letecké dopravy, možná potřebujeme propustit piloty.
To improve airline safety, maybe we need to remove the pilots.
Tato nová nízkorozpočtová letecká společnost létá do Evropy za pouhých 180 USD.
This new budget...
Cestující nastupující na let United Airlines 836 do Chicaga, dostavte se, prosím, k příchodu k letadlům číslo 69.
Passengers onboard United...
Řada významných leteckých společností po zbytek neděle zcela přerušila svůj provoz.
A number of...
Naše letecká společnost musela vyhodit 70 pilotů a snížit platy o 40%.
Our airline had...
Zavolejte do rezervační kanceláře aerolinií několik dní před datem vašeho odletu.
Call the airline...
3/20
+
utéct, uniknout, uprchnout
útěk, únik
ucházet, unikat
vyváznout, vyklouznout, vyhnout
vyváznutí
escape [ɪˈskeɪp]
j.č.: escape, mn.č.: escapes, přít.: escape, 3.os.: escapes, průb.: escaping, min.pr.: escaped, příč.min.: escaped
Mnohokrát unikli jen o vlásek.
They had many narrow escapes.
Občas prostě potřebuji uniknout ze stereotypu každodenního života.
Sometimes I just need to escape from the routine of my every day life.
Michael utekl pěšky.
Michael made his escape on foot.
Chtěla se vyhnout trestu tím, že obvinila svého přítele.
She wanted to escape punishment by blaming her friend.
4/20
+
výška
vrchol
vyvrcholení, nejvyšší úroveň
uprostřed
height [haɪt]
j.č.: height, mn.č.: heights
U každého stromu byla změřena výška a jeho spodní průměr.
The height and...
Bojíš se výšek?
Are you afraid...
Owen je na vrcholu své kariéry.
Owen is at...
Potkal jsem jí uprostřed léta.
I met her...
5/20
+
vysavač
vacuum cleaner [ˈvækjʊəm ˈkliːnə]
j.č.: vacuum cleaner, mn.č.: vacuum cleaners
Vysavač nefunguje na plný výkon.
The vacuum cleaner...
Náš vysavač indikuje, že sáček na prach je už plný.
Our vacuum cleaner...
Nabízíme profesionální opravy vysavačů.
We offer professional...
6/20
+
stvoření
tvorba
vznik
vytváření, (vy)tvoření
svět, tvorstvo
creation [kriːˈeɪʃən]
j.č.: creation, mn.č.: creations
My všichni jsme jedinečná stvoření boha.
We all are...
Mohlo by to vést ke vzniku nových nezávislých států.
It could lead...
Chceme podporovat, nikoliv brzdit, hospodářský růst a vytváření pracovních míst.
We want to...
7/20
+
zamítnout, nepřijmout
odmítnout, odřeknout
nepříjmout
nebýt přijat
zavrhnout
dát košem
zmetek, vadný výrobek
vyvrhel
reject [rɪˈdʒɛkt]
j.č.: reject, mn.č.: rejects, přít.: reject, 3.os.: rejects, průb.: rejecting, min.pr.: rejected, příč.min.: rejected
Pokud byla tvoje žádost zamítnuta, nevzdávej se!
If your application...
Co když prodejci odmítnou mojí nabídku?
What if the...
Adoptované děti se často cítí opuštěné a odmítnuté svými biologickými rodiči.
Adopted children often...
8/20
+
masivní
obrovský, mohutný
celistvý, souvislý
velký, vysoký
massive [ˈmæsɪv]
2. st.: more massive, 3. st.: most massive
Mohutné sloupy kouře ze sopky bylo možno vidět z hlavního města.
The massive columns...
Za něco tak jednoduchého, jsou odměny obrovské.
For something so...
Nick má hluboko posazené oči pod vysokým čelem.
Nick has deep-set...
9/20
+
Arab
arabský
arab [ˈærəb]
j.č.: arab, mn.č.: arabs
Nakonec jsme dorazili do starobylé arabské čtvrti města.
We finally reached...
Omán je nejkrásnější země na Arabském poloostrově.
Oman is the...
10/20
+
srovnání, porovnání
přirovnání, připodobnění
stupňování
ve srovnání
comparison [kəmˈpærɪsən]
j.č.: comparison, mn.č.: comparisons
Tato databáze byla poskytnuta pro porovnání s předchozími hodnotami.
This database was...
Finanční odměny žen a mužů jsou stejné, ne-li větší, ve srovnání s ostatními sporty.
Female and male...
Její manžel je ve srovnání s ní malý.
Her husband is...
11/20
+
pevný
tuhý, tvrdý
plný, jednolitý, masivní
spolehlivý, solidní
pevná látka
trojrozměrný
solid [ˈsɒlɪd]
j.č.: solid, mn.č.: solids, 2. st.: more solid, 3. st.: most solid
Když se led rozpouští, přejde z pevného do tekutého stavu.
When ice melts,...
Tento telefon má tuhý obal, i když je vyroben z plastu.
This phone has...
Oživení pokračuje, ale nemá solidní základ.
The revival continues,...
Kostka je trojrozměrný útvar.
A cube is...
12/20
+
vypnout, zhasnout
zavřít
usnout, odpadnout
odreagovat se
switch off [swɪtʃ ɒf]
přít.: switch off, 3.os.: switches off, průb.: switching off, min.pr.: switched off, příč.min.: switched off
Nejdříve vypněte rádio, chcete-li nastavit aktuální čas.
To adjust the...
Zapomněl jsem zhasnout světla, když jsem odešel z domu.
I forgot to...
Když se vrátím domů, odreaguji se sledováním televize.
When I get...
13/20
+
osobnost
povaha
charakter
personality [ˌpɜːsəˈnælɪtɪ]
j.č.: personality, mn.č.: personalities
Tyto okolnosti byly bezpochyby nápomocné při formování její osobnosti.
Those circumstances were...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
Obvykle přemýšlíme o charakteru, z pohledu odlišností, které můžeme vidět.
We usually think...
14/20
+
sdružení
souvislost
asociace
spolek
spojení, sloučení
association [əˌsəʊsɪˈeɪʃən]
j.č.: association, mn.č.: associations
Brandon je místopředsedou našeho sdružení od září.
Brandon has been...
Mezi nespavostí a osamělostí existuje silná souvislost.
There is a...
Vánoce s Velikonocemi si spojuji se štěstím.
Christmas and Easter...
15/20
+
plus
a, i s (čím)
kladný
přidaný
výhoda
plus [plʌs]
j.č.: plus, mn.č.: plusses
Pět plus dva je rovno sedmi.
Five plus two...
Dluh se týká půjčky peněz, která musí být splacena i s úroky.
Debt refers to...
Vaše obchodní zkušenosti jsou jednoznačnou výhodou.
Your business experiences...
16/20
+
homosexuál
homosexuální
veselý, rozzářený
gay [geɪ]
j.č.: gay, mn.č.: gays, 2. st.: gayer, 3. st.: gayest
Řekla o něm, že je homosexuál.
She said he...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
17/20
+
lékař
doktor
physician [fɪˈzɪʃən]
j.č.: physician, mn.č.: physicians
Než začnu pravidelně cvičit, byla mně doporučena konzultace s praktickým lékařem.
I have been...
Náš rodinný lékař mně zvýšil denní dávku ze dvou na tři pilulky.
Our family physician...
18/20
+
implikace, vyvození, logický závěr
zapojení, účast
podíl
spoluúčast
participation [pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃən]
Chtěli bychom Vám upřímně poděkovat za Vaši účast.
We would like...
Zapojení do programu by mělo být zcela dobrovolné.
That participation in...
Musíme se co nejintenzivněji snažit povzbudit co možná nejvíce mladých vědců k účasti.
We have to...
19/20
+
zrakový
vizuální
optický
náčrt, návrh, zobrazení
visual [ˈvɪʒʊəl]
j.č.: visual, mn.č.: visuals
Promiň, nemám zrakovou paměť.
I don't have...
Umožní mu provést vizuální kontrolu stavu elektroměru.
They will enable...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
20/20
+
odhalit, odkrýt, obnažit
vystavit (vlivu)
ukázat
zveřejnit, publikovat
expose [ɪkˈspəʊz]
přít.: expose, 3.os.: exposes, průb.: exposing, min.pr.: exposed, příč.min.: exposed
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of...
Byly odstraněny vrstvy barvy, aby se odkryl původní barevný vzor.
Layers of paint...
Byli vystaveni velkému stresu.
They were exposed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X