460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
107
108
109
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
klima
podnebí
ovzduší
climate [ˈklaɪmɪt]
jedn. číslo: climate, množ. číslo: climates
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Hraje to důležitou roli v oblastech s teplým klimatem během letních měsíců.
It plays an important role in the areas with a hot climate during the summer months.
Orchideje rostou ve vlhkém podnebí.
Orchids grow in humid climate.
2/20
+
ostrý, nabroušený
prudký
bystrý, vnímavý
špičatý
ostře, prudce ( zatočit, odbočit ap.)
úsečný, břidký
přesně (na vteřinku)
sharp [ʃɑːp]
2. stupeň: sharper, 3. stupeň: sharpest
Mám podezření, že zbraní byl těžký kovový nástroj s ostrou hranou.
I suspect the weapon was a heavy metal instrument with a sharp edge.
Za rozcestím je nebezpečná prudká zatáčka.
There is a dangerous sharp curve after the fork.
Musíme čelit prudkému zvýšení objemu dovozu zboží.
We must face a sharp rise in the volume of imported goods.
Byla ke mně dost úsečná, když jsem se jí zeptal na Harryho.
She became quite sharp with me when I had asked her about Harry.
Každý večer přesně v pět hodin mě můžete najít v mé hospodě.
Every evening at five o'clock sharp you could find me in my pub.
3/20
+
aerolinie, letecká společnost
letecký
airline [ˈeəˌlaɪn]
jedn. číslo: airline, množ. číslo: airlines
Letecká společnost pravidelně nabízí jednosměrné letenky do New Yorku za 99 USD.
The airline regularly offers $99 one way fares to New York.
Abychom zlepšili bezpečnost letecké dopravy, možná potřebujeme propustit piloty.
To improve airline safety, maybe we need to remove the pilots.
Pokles cestování je špatnou zprávou pro letecký průmysl.
The drop in...
Tato nová nízkorozpočtová letecká společnost létá do Evropy za pouhých 180 USD.
This new budget...
Cestující nastupující na let United Airlines 836 do Chicaga, dostavte se, prosím, k příchodu k letadlům číslo 69.
Passengers onboard United Airlines flight 836 for Chicago, please proceed to gate 69.
Řada významných leteckých společností po zbytek neděle zcela přerušila svůj provoz.
A number of...
Pilotovi letecké společnosti se podařilo na poslední chvíli vyhnout kolizi s jiným letadlem.
The airline pilot...
4/20
+
utéct, uniknout, uprchnout
útěk, únik
ucházet, unikat
vyváznout, vyklouznout, vyhnout
vyváznutí
escape [ɪˈskeɪp]
jedn. číslo: escape, množ. číslo: escapes, přít. prostý: escape, 3. os. j. č.: escapes, průb. čas: escaping, prostý min.: escaped, příčestí min.: escaped
Mnohokrát unikli jen o vlásek.
They had many...
Občas prostě potřebuji uniknout ze stereotypu každodenního života.
Sometimes I just...
Michael utekl pěšky.
Michael made his...
Chtěla se vyhnout trestu tím, že obvinila svého přítele.
She wanted to...
5/20
+
výška
vrchol
vyvrcholení, nejvyšší úroveň
uprostřed
height [haɪt]
jedn. číslo: height, množ. číslo: heights
U každého stromu byla změřena výška a jeho spodní průměr.
The height and...
Bojíš se výšek?
Are you afraid...
Owen je na vrcholu své kariéry.
Owen is at...
Potkal jsem jí uprostřed léta.
I met her...
6/20
+
vysavač
vacuum cleaner [ˈvækjʊəm ˈkliːnə]
jedn. číslo: vacuum cleaner, množ. číslo: vacuum cleaners
Vysavač nefunguje na plný výkon.
The vacuum cleaner...
Náš vysavač indikuje, že sáček na prach je už plný.
Our vacuum cleaner...
Nabízíme profesionální opravy vysavačů.
We offer professional...
7/20
+
stvoření (Bohem)
(vy)tvoření, vznik, tvorba, vytváření
svět, tvorstvo (kniž.)
creation [kriːˈeɪʃən]
jedn. číslo: creation, množ. číslo: creations
My všichni jsme jedinečná stvoření boha.
We all are...
Mohlo by to vést ke vzniku nových nezávislých států.
It could lead...
Chceme podporovat, nikoliv brzdit, hospodářský růst a vytváření pracovních míst.
We want to...
8/20
+
zamítnout, odmítnout, zavrhnout
nepřijmout, nebýt přijat, odřeknout
odvrhnout, dát košem
zmetek, vadný výrobek
reject [rɪˈdʒɛkt]
jedn. číslo: reject, množ. číslo: rejects, přít. prostý: reject, 3. os. j. č.: rejects, průb. čas: rejecting, prostý min.: rejected, příčestí min.: rejected
Pokud byla tvoje žádost zamítnuta, nevzdávej se!
If your application...
Co když prodejci odmítnou mojí nabídku?
What if the...
Adoptované děti se často cítí opuštěné a odmítnuté svými biologickými rodiči.
Adopted children often...
9/20
+
masivní, obrovský, mohutný
vysoký, velký, těžký (i současně)
celistvý, souvislý
vážný, těžký (zranění)
massive [ˈmæsɪv]
2. stupeň: more massive, 3. stupeň: most massive
Mohutné sloupy kouře ze sopky bylo možno vidět z hlavního města.
The massive columns...
Za něco tak jednoduchého, jsou odměny obrovské.
For something so...
Nick má hluboko posazené oči pod vysokým čelem.
Nick has deep-set...
10/20
+
Arab
arabský
arab [ˈærəb]
jedn. číslo: arab, množ. číslo: arabs
Nakonec jsme dorazili do starobylé arabské čtvrti města.
We finally reached...
Omán je nejkrásnější země na Arabském poloostrově.
Oman is the...
11/20
+
srovnání, porovnání
přirovnání, připodobnění
stupňování (přídavných jmen ap.)
ve srovnání, v porovnání
comparison [kəmˈpærɪsən]
jedn. číslo: comparison, množ. číslo: comparisons
Tato databáze byla poskytnuta pro porovnání s předchozími hodnotami.
This database was...
Finanční odměny žen a mužů jsou stejné, ne-li větší, ve srovnání s ostatními sporty.
Female and male...
Její manžel je ve srovnání s ní malý.
Her husband is...
12/20
+
pevný, tuhý, tvrdý
plný, jednolitý, masivní
spolehlivý, solidní
pevná látka
trojrozměrný
solid [ˈsɒlɪd]
jedn. číslo: solid, množ. číslo: solids, 2. stupeň: more solid, 3. stupeň: most solid
Když se led rozpouští, přejde z pevného do tekutého stavu.
When ice melts,...
Tento telefon má tuhý obal, i když je vyroben z plastu.
This phone has...
Oživení pokračuje, ale nemá solidní základ.
The revival continues,...
Kostka je trojrozměrný útvar.
A cube is...
13/20
+
vypnout, zhasnout
odpojit, vypojit
odreagovat se
switch off [swɪtʃ ɒf]
přít. prostý: switch off, 3. os. j. č.: switches off, průb. čas: switching off, prostý min.: switched off, příčestí min.: switched off
Nejdříve vypněte rádio, chcete-li nastavit aktuální čas.
To adjust the...
Zapomněl jsem zhasnout světla, když jsem odešel z domu.
I forgot to...
Když se vrátím domů, odreaguji se sledováním televize.
When I get...
14/20
+
osobnost
povaha
charakter
personality [ˌpɜːsəˈnælɪtɪ]
jedn. číslo: personality, množ. číslo: personalities
Tyto okolnosti byly bezpochyby nápomocné při formování její osobnosti.
Those circumstances were...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
Obvykle přemýšlíme o charakteru, z pohledu odlišností, které můžeme vidět.
We usually think...
15/20
+
sdružení, spolek, asociace (organizace)
spojení, souvislost, afilace (vztah mezi subjekty)
asociace, spojení, vztah (významově)
association [əˌsəʊsɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: association, množ. číslo: associations
Brandon je místopředsedou našeho sdružení od září.
Brandon has been...
Mezi nespavostí a osamělostí existuje silná souvislost.
There is a...
Vánoce s Velikonocemi si spojuji se štěstím.
Christmas and Easter...
16/20
+
plus
i (s čím), (a) k tomu (ještě), a ještě, navíc
kladný, plusový
výhoda, přednost, plus (hovor.)
plus [plʌs]
jedn. číslo: plus, množ. číslo: plusses
Pět plus dva je rovno sedmi.
Five plus two...
Dluh se týká půjčky peněz, která musí být splacena i s úroky.
Debt refers to...
Vaše obchodní zkušenosti jsou jednoznačnou výhodou.
Your business experiences...
17/20
+
homosexuál
homosexuální
veselý, rozzářený (osoba)
gay [geɪ]
jedn. číslo: gay, množ. číslo: gays, 2. stupeň: gayer, 3. stupeň: gayest
Řekla o něm, že je homosexuál.
She said he...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
18/20
+
lékař, doktor (form.)
physician [fɪˈzɪʃən]
jedn. číslo: physician, množ. číslo: physicians
Než začnu pravidelně cvičit, byla mně doporučena konzultace s praktickým lékařem.
I have been...
Náš rodinný lékař mně zvýšil denní dávku ze dvou na tři pilulky.
Our family physician...
19/20
+
účast, zapojení
podíl, spoluúčast
participation [pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃən]
Chtěli bychom Vám upřímně poděkovat za Vaši účast.
We would like...
Zapojení do programu by mělo být zcela dobrovolné.
That participation in...
Musíme se co nejintenzivněji snažit povzbudit co možná nejvíce mladých vědců k účasti.
We have to...
20/20
+
zrakový, vizuální, optický
visual [ˈvɪʒʊəl]
jedn. číslo: visual, množ. číslo: visuals
Promiň, nemám zrakovou paměť.
I don't have...
Umožní mu provést vizuální kontrolu stavu elektroměru.
They will enable...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X