Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
věřit, uvěřit
domnívat se, myslet si
believe [bɪˈliːv]
přít.: believe, 3.os.: believes, průb.: believing, min.pr.: believed, příč.min.: believed
Věříš tomu, co řekla?
Do you believe what she said?
Tomu se dá těžko uvěřit.
It's hard to believe.
Vždycky jsem si myslel, že máš pravdu.
I used to believe that you were right.
2/20
+
cítit (se), pociťovat
zdát se
cit (pro činnost)
feel [fiːl]
j.č.: feel, mn.č.: feels, přít.: feel, 3.os.: feels, průb.: feeling, min.pr.: felt [felt], příč.min.: felt [felt]
Jak se cítíš?
How are you feeling?
Necítil jsem nohy.
I couldn't feel my legs.
Máš chuť jíst?
Do you feel like eating?
Je mi ho líto.
I feel sorry for him.
3/20
+
držet, přidržet
skladovat, uchovávat
držení, sevření
pojmout, mít objem
zadržet
zastávat názor, tvrdit
zastávat (funkci)
hold [həʊld]
j.č.: hold, mn.č.: holds, přít.: hold, 3.os.: holds, průb.: holding, min.pr.: held [held], příč.min.: held [held]
Držte míč oběma rukama.
Hold the ball with both hands.
Měl v držení zbraň.
He was holding a gun.
Jeden muž byl zadržen pro podezření z vraždy.
One man is being held on suspicion of a murder.
Jedna teorie zastává názor, že by to mohla být posledně jmenovaná možnost.
One theory holds that it could be the latter possibility.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
4/20
+
země, svět
stát
venkov
krajina
country [ˈkʌntrɪ]
j.č.: country, mn.č.: countries
Cestoval po celé zemi.
He traveled all over the country.
Naše země mají mnoho společného.
Our countries have a lot in common.
Byli jsme vysoko v kopcovité krajině Nového Zélandu.
We were high up in the hill country of New Zeland.
5/20
+
jeden druhého, navzájem
each other [iːtʃ ˈʌðə]
Dívali jsme se jeden na druhého několik minut.
We looked at each other for a few minutes.
Její dva přátelé se navzájem nenávidí.
Her two friends hate each other.
Můžeme navzájem nosit naše oblečení.
We can wear each other's clothes.
6/20
+
vždy
vždycky
pokaždé
stále, pořád
always [ˈɔːl.weɪz]
Vždycky jedu autem.
I always go by car.
Přiznává však, že život není vždy jednoduchý.
He admits, however, that life is not always simple.
Ale ne vždycky vypadala tak, jak vypadá nyní.
But she didn't always look the way she does now.
7/20
+
začít
zahájit
begin [bɪˈgɪn]
přít.: begin, 3.os.: begins, průb.: beginning, min.pr.: began [bɪ 'gæn], příč.min.: begun [bɪ 'gʌn]
Začněme na straně 25.
Let's begin on page 25.
V kolik hodin začne film?
What time does the film begin?
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
8/20
+
udržovat
držet
dodržet, dodržovat
zachovávat
živobytí
pevnost
zdržet, zdržovat
keep [kiːp]
j.č.: keep, mn.č.: keeps, přít.: keep, 3.os.: keeps, průb.: keeping, min.pr.: kept [kept], příč.min.: kept [kept]
Udržujeme malou zásobu léků pro nouzové situace.
We keep a small stock of drugs for emergencies.
Držte se vpravo.
Keep to the right.
Paul dodržel svůj slib.
Paul kept his promise.
Co tě zdrželo tak dlouho?
What kept you so long?
9/20
+
poslední
minulý
trvat, vydržet, držet se
zbytek
last [lɑːst]
j.č.: last, mn.č.: lasts, přít.: last, 3.os.: lasts, průb.: lasting, min.pr.: lasted, příč.min.: lasted
Když jsme se naposledy setkali, žil v Praze.
When we last met, he lived in Prague.
Minulou noc byl měsíc v úplňku.
Last night the moon was full.
Nečekalo se, že to bude trvat dlouho.
It was not expected to last long.
Tento úkaz trval jen asi 15 minut.
This effect only lasted for about 15 minutes.
Nemyslím si, že by zásoby mohly vydržet do dalšího dne.
I don't think that supplies could last another day.
10/20
+
stát
stav
skupenství
uvést
vyjádřit
konstantovat
state [steɪt]
j.č.: state, mn.č.: states, přít.: state, 3.os.: states, průb.: stating, min.pr.: stated, příč.min.: stated
Aljaška je největší stát v USA.
Alaska is the largest state in the US.
Není ve stavu, aby řídil.
He is not in a state to drive.
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Uveďte svůj věk, výšku a váhu.
State your age, height, and weight.
11/20
+
leden
January [ˈdʒænjʊərɪ]
j.č.: January, mn.č.: Januarys
Kristy se narodila v lednu.
Kirsty was born in January.
12/20
+
mohl, mohl by
možná, asi
nemuset (v záporu)
might [maɪt]
Petr řekl, že to může být pravda.
Petr said that it might be true.
Myslela jsem, že bys mohl pomoct.
I thought you might have helped.
Varovali, že se oba čelní představitelé nemusí zúčastnit rozhovorů, které se mají konat v Praze.
They warned that both leaders might not attend the talks, due to take place in Prague.
13/20
+
opravdu, skutečně
vážně
doopravdy, opravdu
really [ˈrɪəlɪ]
Tentokrát se to chystá opravdu udělat.
She's really going to do it this time.
Je skutečně pravý přítel.
He really is a true friend.
Nevypadalo to, že by to doopravdy chtěl.
He didn’t seem to really want it.
14/20
+
vzdát (se)
přestat
(za)nechat, přestat
přenechat, postoupit
dát se podat
give up [gɪv ʌp]
přít.: give up, 3.os.: gives up, průb.: giving up, min.pr.: gave up [geɪv ʌp], příč.min.: given up ['gɪvən ʌp]
Nevzdal jsem se cukru úplně, jen rafinovaného cukru.
I did not give up sugar entirely, only refined sugar.
Nikdy se nevzdávej!
Never give up!
Přestal jsem se snažit rozumět ženám již dávno.
I gave up trying to understand women long ago.
Dám se podat, kde to je?
I give up, where is it?
15/20
+
během, v průběhu
during [ˈdjʊərɪŋ]
Žil jsem s ní během léta.
I lived with her during the summer.
Naše kancelář bude během letních prázdnin uzavřena.
Our office will be closed during the summer holidays.
Přestěhovala se do Madridu v průběhu školního roku.
She moved to Madrid during the school year.
16/20
+
nikdy
vůbec ne
never [ˈnevə]
Nikdy jsme ji nepotkali.
We've never met her.
Nikdy jsem nic takového necítila.
I’ve never felt anything like that before.
Nikdy jsem o jejím manželovi neslyšel.
I have never heard of her husband.
Nikdy nevím, co mám od ní čekat.
I never know what to expect from her.
17/20
+
proti
opačný, protější, protilehlý
against [əˈgeɪnst]
Lidé hlasovali proti novému návrhu.
People voted against the new proposal.
Lékař mu doporučil, aby nekouřil.
His doctor advised him against smoking.
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
18/20
+
něco
cosi
something [ˈsʌmθɪŋ]
Je něco špatně?
Is something wrong?
Nestůj tam jen, dělej něco užitečného.
Don't just stand there, do something useful.
Dal bych si něco sladkého.
I'd like something sweet.
19/20
+
program
programovat (počítač)
program [ˈprəʊgræm]
j.č.: program, mn.č.: programs, přít.: program, 3.os.: programs, průb.: programming, min.pr.: programmed, příč.min.: programmed
Náš dnešní program zahrnuje učení se angličtiny.
Our today's program includes learning English.
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
20/20
+
hodit
vrhnout
mrštit, vymrštit
shodit, vyhodit
hod
vhazování
throw [θrəʊ]
j.č.: throw, mn.č.: throws, přít.: throw, 3.os.: throws, průb.: throwing, min.pr.: threw [θru:], příč.min.: thrown [θroun]
Hodil míč zpět přes plot.
He threw the ball back over the fence.
Nehoda ho vymrštila z auta.
The crash threw him from the car.
Byla vyhozena se sedla, když kůň skočil přes plot.
She was thrown as the horse jumped the fence.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.
Poté uvidíte všechny věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.
Pro zobrazení celých vět se zeleným zámkem je nutno se pouze zdarma zaregistrovat. Uvidíte věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci navíc odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.


X