460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
10
11
12
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
věřit, uvěřit
domnívat se, mít za to, myslet si
believe [bɪˈliːv]
přít. prostý: believe, 3. os. j. č.: believes, průb. čas: believing, prostý min.: believed, příčestí min.: believed
Věříš tomu, co řekla?
Do you believe what she said?
Tomu se dá těžko uvěřit.
It's hard to believe.
Věřila jsem mu, nebo nevěřila?
Did I believe him, or didn't I?
Vždycky jsem si myslel, že máš pravdu.
I used to believe that you were right.
2/20
+
cítit (se), pociťovat
zdát se
cit (pro činnost)
feel [fiːl]
jedn. číslo: feel, množ. číslo: feels, přít. prostý: feel, 3. os. j. č.: feels, průb. čas: feeling, prostý min.: felt [felt], příčestí min.: felt [felt]
Jak se cítíš?
How are you feeling?
Necítil jsem nohy.
I couldn't feel my legs.
Doufám, že to cítíš stejně.
I hope you feel the same way.
Máš chuť jíst?
Do you feel like eating?
Je mi ho líto.
I feel sorry for him.
3/20
+
držet, přidržet
skladovat, uchovávat
držení, sevření
pojmout, mít objem
zadržet
zastávat názor, tvrdit
zastávat (funkci)
uchovávat, udržovat
pořádat, konat
hold [həʊld]
jedn. číslo: hold, množ. číslo: holds, přít. prostý: hold, 3. os. j. č.: holds, průb. čas: holding, prostý min.: held [held], příčestí min.: held [held]
Držte míč oběma rukama.
Hold the ball with both hands.
Měl v držení zbraň.
He was holding a gun.
Jeden muž byl zadržen pro podezření z vraždy.
One man was being held on suspicion of a murder.
Jedna teorie zastává názor, že by to mohla být posledně jmenovaná možnost.
One theory holds that it could be the latter possibility.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Jeden z nejoblíbenějších tenisových turnajů se každoročně pořádá ve Wimbledonu.
One of the most popular tennis tournaments is held annually in Wimbledon.
4/20
+
země, stát
venkov
krajina
country [ˈkʌntrɪ]
jedn. číslo: country, množ. číslo: countries
Cestoval po celé zemi.
He traveled all over the country.
Naše země mají mnoho společného.
Our countries have a lot in common.
Byli jsme vysoko v kopcovité krajině Nového Zélandu.
We were high up in the hill country of New Zeland.
5/20
+
jeden druhého, navzájem
each other [iːtʃ ˈʌðə]
Dívali jsme se jeden na druhého několik minut.
We looked at each other for a few minutes.
Její dva přátelé se navzájem nenávidí.
Her two friends hate each other.
Můžeme navzájem nosit naše oblečení.
We can wear each other's clothes.
6/20
+
vždy
vždycky
pokaždé
stále, pořád
always [ˈɔːl.weɪz]
Vždycky jedu autem.
I always go by car.
Přiznává však, že život není vždy jednoduchý.
He admits, however, that life is not always simple.
Ale ne vždycky vypadala tak, jak vypadá nyní.
But she didn't always look the way she does now.
7/20
+
začít
zahájit
begin [bɪˈgɪn]
přít. prostý: begin, 3. os. j. č.: begins, průb. čas: beginning, prostý min.: began [bɪ 'gæn], příčestí min.: begun [bɪ 'gʌn]
Začněme na straně 25.
Let's begin on page 25.
V kolik hodin začne film?
What time does the film begin?
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Aby něco nového mohlo začít, musí něco nejdříve skončit.
For anything new to begin, something must first end.
8/20
+
udržovat
držet
dodržet, dodržovat
zachovávat
obživa, živobytí (náklady na ně)
pevnost
zdržet, zdržovat
keep [kiːp]
jedn. číslo: keep, množ. číslo: keeps, přít. prostý: keep, 3. os. j. č.: keeps, průb. čas: keeping, prostý min.: kept [kept], příčestí min.: kept [kept]
Udržujeme malou zásobu léků pro nouzové situace.
We keep a small stock of drugs for emergencies.
Držte se vpravo.
Keep to the right.
Paul dodržel svůj slib.
Paul kept his promise.
Co tě zdrželo tak dlouho?
What kept you so long?
9/20
+
poslední
minulý
trvat, vydržet, držet se
zbytek
last [lɑːst]
jedn. číslo: last, množ. číslo: lasts, přít. prostý: last, 3. os. j. č.: lasts, průb. čas: lasting, prostý min.: lasted, příčestí min.: lasted
Když jsme se naposledy setkali, žil v Praze.
When we last met, he lived in Prague.
Minulou noc byl měsíc v úplňku.
Last night the moon was full.
Nečekalo se, že to bude trvat dlouho.
It was not expected to last long.
Tento úkaz trval jen asi 15 minut.
This effect only lasted for about 15 minutes.
Nemyslím si, že by zásoby mohly vydržet do dalšího dne.
I don't think that supplies could last another day.
10/20
+
stát
stav, fáze, stádium
skupenství
uvést, oznámit, konstantovat, vyjádřit
state [steɪt]
jedn. číslo: state, množ. číslo: states, přít. prostý: state, 3. os. j. č.: states, průb. čas: stating, prostý min.: stated, příčestí min.: stated
Aljaška je největší stát v USA.
Alaska is the largest state in the US.
Není ve stavu, aby řídil.
He is not in a state to drive.
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Uveďte svůj věk, výšku a váhu.
State your age, height, and weight.
11/20
+
leden
January [ˈdʒænjʊərɪ]
jedn. číslo: January, množ. číslo: Januarys
Kristy se narodila v lednu.
Kirsty was born in January.
12/20
+
mohl, mohl by
možná, asi
nemuset (v záporu)
might [maɪt]
Petr řekl, že to může být pravda.
Petr said that it might be true.
Myslela jsem, že bys mohl pomoct.
I thought you might have helped.
Varovali, že se oba čelní představitelé nemusí zúčastnit rozhovorů, které se mají konat v Praze.
They warned that both leaders might not attend the talks, due to take place in Prague.
13/20
+
opravdu, skutečně
vážně
doopravdy
really [ˈrɪəlɪ]
Tentokrát se to chystá opravdu udělat.
She's really going to do it this time.
Je skutečně pravý přítel.
He really is a true friend.
Nevypadalo to, že by to doopravdy chtěl.
He didn't seem to really want it.
14/20
+
vzdát (se)
přestat
(za)nechat, přestat
přenechat, postoupit
dát se podat
give up [gɪv ʌp]
přít. prostý: give up, 3. os. j. č.: gives up, průb. čas: giving up, prostý min.: gave up [geɪv ʌp], příčestí min.: given up ['gɪvən ʌp]
Nevzdal jsem se cukru úplně, jen rafinovaného cukru.
I did not give up sugar entirely, only refined sugar.
Nikdy se nevzdávej!
Never give up!
Přestal jsem se snažit rozumět ženám již dávno.
I gave up trying to understand women long ago.
Dám se podat, kde to je?
I give up, where is it?
15/20
+
během, v průběhu
during [ˈdjʊərɪŋ]
Žil jsem s ní během léta.
I lived with her during the summer.
Naše kancelář bude během letních prázdnin uzavřena.
Our office will be closed during the summer holidays.
Přestěhovala se do Madridu v průběhu školního roku.
She moved to Madrid during the school year.
16/20
+
nikdy
vůbec ne
never [ˈnevə]
Nikdy jsme ji nepotkali.
We've never met her.
Nikdy jsem nic takového necítila.
I've never felt anything like that before.
Nikdy jsem o jejím manželovi neslyšel.
I have never heard of her husband.
Nikdy nevím, co mám od ní čekat.
I never know what to expect from her.
17/20
+
(o)proti
naproti
(i) přes co, navzdory
against [əˈgeɪnst]
Lidé hlasovali proti novému návrhu.
People voted against the new proposal.
Lékař mu doporučil, aby nekouřil.
His doctor advised him against smoking.
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
18/20
+
něco
cosi
something [ˈsʌmθɪŋ]
Je něco špatně?
Is something wrong?
Nestůj tam jen, dělej něco užitečného.
Don't just stand there, do something useful.
Dal bych si něco sladkého.
I'd like something sweet.
19/20
+
program
programovat (počítač)
program [ˈprəʊgræm]
jedn. číslo: program, množ. číslo: programs, přít. prostý: program, 3. os. j. č.: programs, průb. čas: programming, prostý min.: programmed, příčestí min.: programmed
Náš dnešní program zahrnuje učení se angličtiny.
Our today's program includes learning English.
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
Tento program vás připraví na vysokou školu.
This program will...
Viděli jste návrhy našeho nového programu?
Have you seen...
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
Vláda i nadále platí za řadu programů, které pomáhají Indiánům žít v rezervacích.
The government continues to pay for many programs to help Indians living on reservations.
Paul má mnoho know-how o webovém programování.
Paul has a...
20/20
+
hodit
vrhnout
mrštit, vymrštit
shodit, vyhodit
hod
throw [θrəʊ]
jedn. číslo: throw, množ. číslo: throws, přít. prostý: throw, 3. os. j. č.: throws, průb. čas: throwing, prostý min.: threw [θru:], příčestí min.: thrown [θroun]
Hodil míč zpět přes plot.
He threw the ball back over the fence.
Nehoda ho vymrštila z auta.
The crash threw him from the car.
Byla vyhozena se sedla, když kůň skočil přes plot.
She was thrown as the horse jumped the fence.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X