450+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
11
12
13
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dovolit, povolit
počítat, kalkulovat (s něčím)
allow [əˈlaʊ]
přít. prostý: allow, 3. os. j. č.: allows, průb. čas: allowing, prostý min.: allowed, příčestí min.: allowed
Nedovolí takový typ chování ve své třídě.
He will not allow that kind of behaviour in his class.
Uvedl, kdo má povoleno jít dovnitř.
He has described who was allowed in.
Neměli jsme povoleno mluvit během zkoušky.
We were not allowed to talk during the exam.
2/20
+
mluvit, hovořit
diskuse, rozhovor
talk [tɔːk]
jedn. číslo: talk, množ. číslo: talks, přít. prostý: talk, 3. os. j. č.: talks, průb. čas: talking, prostý min.: talked, příčestí min.: talked
S kým jsi mluvil?
Who were you talking to?
Můžu mluvit s panem Blekem?
May I talk to Mr. Black?
Musíme si promluvit.
We have to talk.
3/20
+
otec, táta, taťka, tatínek
zplodit, být otcem
father [ˈfɑːðə]
jedn. číslo: father, množ. číslo: fathers, přít. prostý: father, 3. os. j. č.: fathers, průb. čas: fathering, prostý min.: fathered, příčestí min.: fathered
Můj otec opravoval auto.
My father was repairing the car.
Celou večeři mi povídala o svém tátovi.
All through dinner she was talking to me about her father.
Požádám mého taťku, aby mně pomohl.
I am going to ask my father to help me.
4/20
+
domácí zvíře
mazlíček, miláček
oblíbený
mazlit se, hladit
pet [pet]
jedn. číslo: pet, množ. číslo: pets, přít. prostý: pet, 3. os. j. č.: pets, průb. čas: petting, prostý min.: petted, příčestí min.: petted
Máte doma nějaká domácí zvířátka?
Do you have any pets at home?
Susan byla miláček naší učitelky.
Susan was our teacher's pet.
Náš pes miluje, když ho hladíme.
Our dog loves to be petted.
5/20
+
samozřejmě
ovšem
of course [əv kɔːs]
"Můžeš mi pomoci?" "Samozřejmě."
"Can you help me?" "Of course."
Samozřejmě, je to jen tvoje osobní rozhodnutí.
Of course, this is just your personal decision.
Samozřejmě mám platnou platební kartu.
Of course, I have a valid payment card.
6/20
+
oba, obě, obojí
both [bəʊθ]
Oba týmy hrály tak špatně!
Both teams were playing so badly!
Chci oba dva.
I want both of them.
Líbily se mi obě.
I liked them both.
7/20
+
velký
rozsáhlý
velké množství, hojný počet
large [lɑːdʒ]
2. stupeň: larger, 3. stupeň: largest
Amerika je velmi velká země.
America is a very large country.
velkou rodinu.
She has a large family.
Jeff má větší podíl.
Jeff has a larger share.
8/20
+
student, studentka
žák
posluchač
studentský
student [ˈstjuːdənt]
jedn. číslo: student, množ. číslo: students
Jsem student střední školy.
I am a secondary school student.
Je univerzitní studentkou.
She's a university student.
Zažádal jsem o studentskou půjčku.
I have applied for a student loan.
9/20
+
zřídit
vytvořit
nastavit, určit
založit
nastražit, narafičit
připravit, nachystat (pro někoho)
léčka, nástraha
set up [set ʌp]
přít. prostý: set up, 3. os. j. č.: sets up, průb. čas: setting up, prostý min.: set up [set ʌp], příčestí min.: set up [set ʌp]
Nový šéf vytvořil vhodnou obchodní strukturu.
New boss set up a proper business structure.
Chtěl jsem nastavit heslo k mé wify.
I wanted to set up a password for my wify.
Ben se rozhodl založit vlastní obchod v centru města.
Ben decided to set up his own shop in the heart of town.
Snažil se zjistit, jestli to někdo nenastražil jen jako nějaký vtip.
He tried to find out if somebody has set it up for some kind of joke.
Pro mě to však nebyla jen trocha přichystané zábavy.
This was not, however, just a bit of fun set up for me.
10/20
+
dolů, pod, zpod, dole
nízký
mimo provoz
down [daʊn]
2. stupeň: more down, 3. stupeň: most down
Jede tento výtah dolů?
Is this lift going down?
Prohrávají 2:0 a dokonce utkání zbývají jen 3 minuty.
They are down by 2-0 with just 3 minutes to play.
Ceny jsou nízké.
Prices are down.
Systém je mimo provoz.
The system is down.
11/20
+
nad
přes, více
příliš
na druhé straně
během
za, u konce
proti, ve srovnání
kvůli, ohledně
over [ˈəʊvə]
Pokyn nad dveřmi říkal: "Nevcházejte".
The sign over the door said "Keep out".
Kdy končí škola?
When is school over?
Dej si to přes ramena.
Put it over your shoulders.
Během tohoto roku založili noví šéfové vhodnou obchodní strukturu.
Over this year new bosses set up a proper business structure.
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
12/20
+
stát se
hodit se (ke komu/čemu)
slušet
become [bɪˈkʌm]
přít. prostý: become, 3. os. j. č.: becomes, průb. čas: becoming, prostý min.: became [bɪ 'keɪm], příčestí min.: become [bɪˈkʌm]
Hodně to vychladlo.
It has become much cooler.
Stal se programátorem, když mu bylo 21 let.
He became a programmer when he was 21.
Tato barva ti opravdu sluší.
That colour really becomes you.
13/20
+
vysoký
vyspělý, rozvinutý (technologie ap.)
bohatý (na)
high [haɪ]
2. stupeň: higher, 3. stupeň: highest
Dostala vysokou výplatu.
She received a high salary.
Trpí vysokým krevním tlakem.
She suffers from high blood pressure.
Vyhýbá se potravinám s vysokým obsahem tuku.
He avoids foods that are high in fat.
14/20
+
únor
February [ˈfebrʊərɪ]
jedn. číslo: February, množ. číslo: Februarys
14. února je Valentýn.
February 14th is Valentine's Day.
Čínský nový rok začíná koncem ledna nebo začátkem února, v závislosti na cyklech měsíce.
Chinese New Year...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
15/20
+
zatímco, než
když
chvilka, chvíle
while [waɪl]
jedn. číslo: while, množ. číslo: whiles
Vešel do ložnice, zatímco jsme spali.
He went into the bedroom while we were asleep.
Když jsem byl v Itálii, šel jsem navštívit Alexe.
While I was in Italy I went to see Alex.
Půjdu na chvíli ven.
I'm going out for a while.
16/20
+
ukázat, poukázat, ukazovat, upozornit
znázorňovat
zachycovat
výstava
představení
projevit
show [ʃəʊ]
přít. prostý: show, 3. os. j. č.: shows, průb. čas: showing, prostý min.: showed [ʃoʊd], příčestí min.: shown [ʃoʊn]
Ukažte mi, jak to funguje.
Show me how it works.
Na této mapě jsou lesy znázorněny zeleně.
On this map, woods are shown in green.
Jeho představení bylo zábavné.
His show was fun.
17/20
+
starý
staří (lidé)
bývalý (partner)
dávný
old [əʊld]
2. stupeň: older, 3. stupeň: oldest
Toto auto je staré.
This car is old.
Jak jsou staří?
How old are they?
Viděla jsem mého bývalého milence.
I saw my old date.
18/20
+
týden
week [wiːk]
jedn. číslo: week, množ. číslo: weeks
Tento týden hodně pracoval.
He worked a lot this week.
Počasí se mění z týdne na týden.
Weather changes from week to week.
Budu zpátky za týden.
I'll be back in a week.
19/20
+
mladý
mládež
young [jʌŋ]
2. stupeň: younger, 3. stupeň: youngest
Stále má mysl mladé ženy.
She still has a young woman's mind.
Pili jsme mladé víno.
We drank a young wine.
Byl jsem nejmladší ze tří dětí.
I was the youngest of three children.
20/20
+
vlastní
mít, vlastnit
sám (na vlastní pěst)
own [əʊn]
přít. prostý: own, 3. os. j. č.: owns, průb. čas: owning, prostý min.: owned, příčestí min.: owned
Každý byt má své vlastní charizma.
Each apartment has its own charisma.
Chtěl svůj vlastní byt.
He wanted an apartment of his own.
Měli byste to dělat i ve svém volném čase.
You should also be doing it on your own time.
On pátrá na vlastní pěst.
He investigates on his own.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X