460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
110
111
112
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
šťastný
mající štěstí, mít štěstí
lucky [ˈlʌkɪ]
2. stupeň: luckier, 3. stupeň: luckiest
Máme štěstí, že ho máme v našem týmu.
We're lucky to have him on our team.
Sedm je moje šťastné číslo.
Seven is my lucky number.
Bude to štěstí, když dokončíme náš projekt tento měsíc.
We'll be lucky if we finish our new project this month.
2/20
+
střecha
zastřešit
roof [ruːf]
jedn. číslo: roof, množ. číslo: roofs (or rooves), přít. prostý: roof, 3. os. j. č.: roofs, průb. čas: roofing, prostý min.: roofed, příčestí min.: roofed
Dokud žiješ pod mou střechou, budeš žít podle mých pravidel.
While you're under my roof, you have to live by my rules.
Upevnili jsme přepravní box na střechu našeho auta.
We fixed a transport box on the roof of our car.
Pravděpodobně máte už zajištěné základní potřeby - jídlo a střechu nad hlavou.
You've probably already got the basics covered - food and a roof over your head.
3/20
+
skládat se, být složen, sestávat
být založen, být tvořen
spočívat, tkvět
consist [kənˈsɪst]
přít. prostý: consist, 3. os. j. č.: consists, průb. čas: consisting, prostý min.: consisted, příčestí min.: consisted
Populace v té době se sestávala převážně ze zemědělců.
The population at that time consisted mostly of farmers.
Správní rada by se měla sestávat ze 7 až 15 členů.
The board of directors shall consist of 7 to 15 members.
Z čeho se to skládá?
What does it consist of?
Technické poradenství týkající se počítačového softwaru spočívá, mimo jiné, v údržbě webových stránek.
Technical consultancy relating to computer software consisting, among other things, in web management.
4/20
+
krátký, stručný
kalhotky, spodky
informovat, instruovat
instrukce
brief [briːf]
jedn. číslo: brief, množ. číslo: briefs, přít. prostý: brief, 3. os. j. č.: briefs, průb. čas: briefing, prostý min.: briefed, příčestí min.: briefed, 2. stupeň: briefer, 3. stupeň: briefest
Dovolte nám krátký pohled do historie.
Let us take...
Je rozumné začít se stručnými větami namísto složitých vět.
It is sensible...
Tyto dámské kalhotky jsou pohodlné a elegantní.
These women's briefs...
Veřejnost byla informována o návrhu nového modelu.
The public has...
5/20
+
můj, moje, moji
důl
mina
(vy)těžit, (vy)dolovat
zaminovat
mine [maɪn]
jedn. číslo: mine, množ. číslo: mines, přít. prostý: mine, 3. os. j. č.: mines, průb. čas: mining, prostý min.: mined, příčestí min.: mined
Tvůj názor není můj.
Your opinion is...
Její děti jsou stejného věku jako moje.
Her children are...
Můj přítel jednou dal moji fotografii na Instagram.
A friend of...
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
Vedoucí vozidlo najelo na minu a šest vojáků bylo zabito.
The leading vehicle...
V současné době už asi měsíc těžím bitcoiny.
Currently I have...
6/20
+
švagrová
sister-in-law [ˈsɪstə ɪn lɔː]
jedn. číslo: sister-in-law, množ. číslo: sisters-in-law
Pánové, tohle je moje švagrová Olivia.
Gentlemen, this is...
Strávili jsme celý večer s mojí švagrovou.
We spent a...
7/20
+
vyhodnotit, ohodnotit
(z)hodnotit
ocenit, stanovit
evaluate [ɪˈvæljʊˌeɪt]
přít. prostý: evaluate, 3. os. j. č.: evaluates, průb. čas: evaluating, prostý min.: evaluated, příčestí min.: evaluated
Situaci na trhu je nyní obtížné vyhodnotit.
The market situation...
Jak si mám vyhodnotit různé názory údajných odborníků?
How do I...
Jaká budou pravidla a zásady, které budou použita k hodnocení mé práce?
What are the...
8/20
+
priorita, přednost
přednostní, prioritní
důležitost, naléhavost
priority [praɪˈɒrɪtɪ]
jedn. číslo: priority, množ. číslo: priorities
Tento projekt má přednost před všemi ostatními.
This project has...
Podniky a vlády musí dát prioritu kybernetické bezpečnosti.
Cybersecurity must be...
Knihy jsou setříděny podle důležitosti.
The books are...
9/20
+
příznak, symptom
symptom [ˈsɪmptəm]
jedn. číslo: symptom, množ. číslo: symptoms
Ignorují příznaky nespokojenosti mezi pracovníky.
They ignore the...
Nejběžnějším prvním příznakem tohoto onemocnění je ztráta zraku a následné záchvaty.
The most common...
Klasický příznak srdečního záchvatu zahrnuje pocit extrémního tlaku na hrudi.
The classic symptom...
10/20
+
proměnit (se), přeměnit (se)
změnit
transformovat (se)
transform [transˈfɔːm]
přít. prostý: transform, 3. os. j. č.: transforms, průb. čas: transforming, prostý min.: transformed, příčestí min.: transformed
Loď byla přeměněna na restauraci.
A ship was...
Tento zážitek změnil moje chápání toho, co to znamená být ošetřovatelem.
This experience transformed...
Během této fáze se larva transformuje na dospělého jedince.
During this stage...
11/20
+
varování, upozornění, výstraha
varovný
warning [ˈwɔːnɪŋ]
jedn. číslo: warning, množ. číslo: warnings
Zemětřesení udeřilo bez varování, a to i přes systém včasného varování, který zpravidla spustí výstražný signál předem.
The quake struck...
Aby jim neukřivdili, vždy pošlou po prvním přestupku upozornění.
To be fair,...
Sam zvedl ruku jako varovné gesto, aby ho zastavil.
Sam raised his...
12/20
+
pošta
příspěvek (vyvěšený)
místo, post, pozice, funkce
zveřejnit, uveřejnit
sloupek, tyč, kůl
poslat, zaslat, odeslat (poštou)
vyvěsit, vylepit (oznámení ap.)
post [pəʊst]
jedn. číslo: post, množ. číslo: posts, přít. prostý: post, 3. os. j. č.: posts, průb. čas: posting, prostý min.: posted, příčestí min.: posted
Můžu to poslat poštou?
Can I send...
Každý, kdo používá Facebook, narazí v této době na nějaké podivné příspěvky.
Everyone who uses...
Pracovala na této pozici jen něco málo přes čtyři měsíce.
She held this...
Když uvidíte želvu na sloupku plotu, můžete si být zcela jistí, že se tam sama nedostala.
When you see...
Můžete mi, prosím, poslat podrobnosti o tom, jak jste se zbavil vašeho problému.
Can you please...
13/20
+
jít pryč, odejít
jít od toho, vykašlat se na to
walk away [wɔːk əˈweɪ]
přít. prostý: walk away, 3. os. j. č.: walks away, průb. čas: walking away, prostý min.: walked away, příčestí min.: walked away
Kdy je ten správný čas odejít z manželství?
When is the...
Kdybych byl na tvém místě, také bych odešel.
If I were...
Rozhodl jsem se jít od tohoto problému.
I decided to...
14/20
+
chyba
omyl, pochybení
chybový
error [ˈerə]
jedn. číslo: error, množ. číslo: errors
John si musí uvědomit, že udělal osudnou chybu.
John must recognise...
Pochybení způsobilo městu pokles příjmů odhadovaný na dva miliony dolarů.
The error cost...
Chybová zpráva je informace, která se zobrazí, když nastane nějaká neočekávaná událost.
An error message...
15/20
+
laboratoř
laboratorní
labourista
lab [læb]
jedn. číslo: lab, množ. číslo: labs
Pracovali jsme v laboratoři celou noc.
We were working...
Tyto modely pak mohou testovat vědci v laboratoři.
These models can...
Muž oblečený v bílém laboratorním plášti šel po náměstí a tlačil kočárek.
A man dressed...
16/20
+
výdaj, vydání
náklady, útraty
(za)účtovat do nákladů
na náklady, na úkor
expense [ɪkˈspens]
jedn. číslo: expense, množ. číslo: expenses, přít. prostý: expense, 3. os. j. č.: expenses, průb. čas: expensing, prostý min.: expensed, příčestí min.: expensed
Průměrné měsíční výdaje na zdravotní péči pro pár ve věku 65 let činí 583 USD.
The average monthly...
To jsou prostě náklady, na které stojí za to se podívat.
This is simply...
Existuje řada projektů, které můžeme odložit pouze za cenu velkých nákladů.
There are a...
17/20
+
program (schůze), agenda, jednání
agenda [əˈdʒɛndə]
jedn. číslo: agenda, množ. číslo: agendas
Obě strany se dohodly, že setkání nebude mít žádný program.
Both sides have...
Můžeme být efektivnější při přijímání nových rozhodnutí a prosazování dalšího politického programu.
We can become...
Členové mají možnost mluvit o jakémkoli bodu jednání.
The members have...
18/20
+
předpokládat, připustit
domnívat se, myslet
mít za to
suppose [səˈpəʊz]
přít. prostý: suppose, 3. os. j. č.: supposes, průb. čas: supposing, prostý min.: supposed, příčestí min.: supposed
Předpokládejme na chvíli, že nás požádají o pomoc.
Suppose for a...
Proč se domníváte, že jste ta správná osoba na tuto funkci?
Why do you...
Vědci se domnívali, že dinosauři žili v bažinách.
Scientists supposed that...
Mělo to být hotovo už před dvěma týdny.
It was supposed...
19/20
+
koalice
seskupení, sdružení
coalition [ˌkəʊəˈlɪʃən]
jedn. číslo: coalition, množ. číslo: coalitions
Koalice byla vytvořena s cílem pomoci učitelům získat více času na učení.
This coalition was...
John řekl, že jeho koalice je připravena řídit naši zemi na příštích pět let.
John said his...
Koaliční strany mají v Parlamentu nepatrnou většinu.
The coalition parties have a tiny majority in Parliament.
Závěrem uvedu několik poznámek k rozmanitosti této koalice.
In conclusion, I...
20/20
+
polibek
políbit, líbat
kiss [kɪs]
jedn. číslo: kiss, množ. číslo: kisses, přít. prostý: kiss, 3. os. j. č.: kisses, průb. čas: kissing, prostý min.: kissed, příčestí min.: kissed
Mark si s námi potřásl rukama a dal nám polibek na tvář.
Mark shook our...
Když jsme se poprvé políbili, řekla, že to bylo kouzelné.
When we first...
Dala mu letmý polibek kvůli fotografii.
She gave him...
Pokusil se mě políbit na rty.
He tried to...
Políbila mě na tvář.
She kissed my...
Lehce jsem ho políbila na tvář.
I kissed him...
Když dorazila, vášnivě se políbili.
They kissed passionately...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X