460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
111
112
113
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
umožnit, dovolit
zmocnit, oprávnit, zplnomocnit
zpřístupnit, odblokovat, aktivovat
enable [ɪnˈeɪbəl]
přít. prostý: enable, 3. os. j. č.: enables, průb. čas: enabling, prostý min.: enabled, příčestí min.: enabled
Jejich program mi umožní rozvíjet dovednosti potřebné k tomu, abych byl úspěšný v tomto oboru.
Their program will enable me to develop the skills required to be successful in this field.
Tento pokus není dostatečně spolehlivý na to, aby nám umožnil dospět k jednoznačnému závěru.
The attempt isn't reliable enough to enable definite conclusion to be reached.
Její peníze vám nyní umožní s tím něco skutečně udělat.
Her money now will enable you to actually do something about it.
V tomto článku se dozvíte, jak zpřístupnit nebo znepřístupnit textové políčko pomocí pravidel.
In this article you will learn how to enable or disable text input using rules.
2/20
+
knihovna
library [ˈlaɪbrərɪ]
jedn. číslo: library, množ. číslo: libraries
Mohu si půjčit knihu z knihovny a zkopírovat si co potřebuji a vrátit ji zpět?
Can I borrow a book from the library and copy what I need and put it back?
Mohl vyprávět tolik příběhů, že by zaplnil tak velkou knihovnu, jako je tahle.
He could tell so many stories that he would fill a library as big as this one.
Jsem v knihovně tak často, jak je to jen možné.
I'm at the library as often as possible.
Požádala o novou průkazku do knihovny.
She applied for...
Knihovna obsahuje mnoho důležitých dokumentů.
The library contains...
Zisky z prodeje automobilů sponzorují naši knihovnu.
Profits from car...
To by více vzájemně provázalo tyto části kódu knihovny a aplikace.
It would tie...
3/20
+
filozofie
philosophy [fɪˈlɒsəfɪ]
jedn. číslo: philosophy, množ. číslo: philosophies
Paul studoval filozofii na univerzitě a začal kariéru jako spisovatel.
Paul studied philosophy at a university and began a career as a writer.
Filozofií mého otce bylo vždy se starat o zákazníka.
My father's philosophy was always to take care of the customer.
Nemůžeme shrnout celou jeho filozofii do jednoho odstavce.
We can't sum...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
4/20
+
existující
stávající, současný
skutečný
existing [ɪgˈzɪstɪŋ]
Tento výrobek nespadá do žádné z existujících kategorií.
This product does...
Tato nová pravidla nejsou v rozporu se stávajícími dohodami.
These new rules...
Řidič musí přizpůsobit rychlost podle skutečných podmínek.
The driver has...
5/20
+
fáze, stadium
období, etapa
rozvrhnout, postupně provádět
phase [feɪz]
jedn. číslo: phase, množ. číslo: phases, přít. prostý: phase, 3. os. j. č.: phases, průb. čas: phasing, prostý min.: phased, příčestí min.: phased
Během lunárního měsíce přejde Měsíc přes všechny své fáze.
During the lunar...
Krize nyní definitivně vstoupila do nové etapy.
The crisis has...
Práce na projektu budou postupně prováděny během následujících 20 měsíců.
Work on the...
6/20
+
vedle sebe
bok po boku
společně
side by side [saɪd baɪ saɪd]
Šli jsme podél pláže, vedle sebe.
We walked along...
Oba bratři během obřadu stáli bok po boku.
Both brothers stood...
Používali jsme obě aplikace společně po dobu tří let.
We used both...
7/20
+
versus, oproti, proti
ve srovnáním s
vs [ˈvɜːsəs]
Jack bude hrát první soutěžní zápas proti Manchester United tento víkend.
Jack will play...
Analog ve srovnání s digitálem. Co je lepší?
Analog vs digital....
Jaký je rozdíl mezi vývojářem v Angularu ve srovnání s vývojářem v Reactu?
What's the difference...
8/20
+
popis, popsání
druh, typ (přen.)
description [dɪˈskrɪpʃən]
jedn. číslo: description, množ. číslo: descriptions
Popis práce určuje charakteristiku pozice, o kterou žádáte.
The job description...
Byli jsme požádáni o důkladný popis této laboratorní metody.
We have been...
Přístav se hemží loděmi všeho druhu.
The harbor bustles...
9/20
+
iniciativa, podnět
počáteční, úvodní
initiative [ɪˈnɪʃɪətɪv]
jedn. číslo: initiative, množ. číslo: initiatives
Proč neprojevují více iniciativy?
Why don't they...
Ministerstvo zahraničí odmítlo výzvu k mírové iniciativě a označilo ji za "nešťastný krok".
The Foreign Ministry...
Nyní přichází počáteční fáze vývoje mladých plodů.
Now comes the...
10/20
+
široce, zeširoka
velmi často, obecně
z velké většiny
widely [waɪdlɪ]
Tento počítačový souborový systém je nyní široce používána v mnoha počítačích.
This computer file...
Tento názor však není příliš rozšířen.
This view, however,...
Elon Musk je obecně považován za jednoho z předních světových expertů na inovace.
Elon Musk is...
11/20
+
oponent, protivník
soupeř, protihráč
odpůrce (myšlenky, politiky ap.)
odporující, oponující
opponent [əˈpəʊnənt]
jedn. číslo: opponent, množ. číslo: opponents, 2. stupeň: more opponent, 3. stupeň: most opponent
Jádro zarytých protivníků bude horlivě pracovat na tom, aby tuto změnu zvrátili.
The core of...
Během pouhého 1 km dnešního finále dohnala svou soupeřku, což způsobilo, že závod brzy skončil.
She caught her...
Paul je silným odpůrcem nové legislativy.
Paul is a...
12/20
+
zavolat, volat
vykřiknout, zakřičet
vyvolávat, vyvolat, povolat
call out [kɔːl aʊt]
přít. prostý: call out, 3. os. j. č.: calls out, průb. čas: calling out, prostý min.: called out, příčestí min.: called out
Kdykoliv jdeme kolem něho, hlasitě pozdravíme.
Whenever we go...
Mával jsem na ní a zakřičel, ale ona nereagovala.
I waved and...
Vláda byla nucena povolat vojáky k ukončení nepokojů.
The government was...
13/20
+
jezero
lake [leɪk]
jedn. číslo: lake, množ. číslo: lakes
Vzpomínám si na ten čas, když jsme šli rybařit na jezero.
I remember the...
Hladina jezera pomalu stoupá.
Lake's water level...
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
Dva muži veslovali na svojí lodí přes jezero.
Two men rowed...
Paul skočil do jezera a za okamžik se vynořil.
Paul had jumped...
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Řeka se rozvětvuje do několika kanálů před tím, než vtéká do jezera.
The river branches...
14/20
+
látka, hmota, substance
podstata, jádro
substance [ˈsʌbstəns]
jedn. číslo: substance, množ. číslo: substances
Má problémy s nadměrným užívání návykových látek.
She has an...
Celá místnost je pokryta podivnou lepkavou látkou.
The entire room...
Myslím, že chápe podstatu našeho problému.
I think she...
15/20
+
území, teritorium
oblast
territory [tɛrɪtərɪ]
jedn. číslo: territory, množ. číslo: territories
Shazovali bomby na nepřátelské území.
They were dropping...
Toto je úplně neprobádané území.
This is a...
David se cítí na známém území, když usedne ve své nové funkci vedoucího společnosti.
David feels on...
16/20
+
online
přímo připojený (k internetu)
online [ˈɒnˌlaɪn]
Moje banka poskytuje online služby osobního bankovnictví.
My bank provides...
Prostě není možné rezervovat lístek online.
It just isn't...
Dvě třetiny obyvatel zde není dosud připojeno k internetu.
Two-thirds of the...
17/20
+
nákup, koupě
(za)koupit, nakoupit
purchase [ˈpɜːtʃəs]
jedn. číslo: purchase, množ. číslo: purchases, přít. prostý: purchase, 3. os. j. č.: purchases, průb. čas: purchasing, prostý min.: purchased, příčestí min.: purchased
Byla ještě šťastnější, když jsem zaplatil za její nákupy.
She was even...
Zboží byste měli obdržet nejpozději do 30 dnů od data nákupu.
You should receive...
Pokud je vám 18 nebo více, musíte si zakoupit vstupenku pro dospělé.
If you are...
Vaše rozhodnutí, co koupit, závisí do značné míry na způsobu, jak to budete používat.
Our purchase decision...
18/20
+
formální, oficiální, slavnostní
úřední
společenský (šaty)
formal [ˈfɔːməl]
2. stupeň: more formal, 3. stupeň: most formal
"Se srdečným pozdravem" je formální způsob, jak ukončit dopis.
'Yours sincerely' is...
Tyto uniformy se nosí pouze při oficiálních příležitostech.
These uniforms are...
Chtěla jsem koupit hezké společenské šaty pro každou příležitost.
I wanted to...
19/20
+
mezera, díra, otvor
propast, zásadní rozdíl
thrlina
pauza, přerušení, přestávka
gap [gæp]
jedn. číslo: gap, množ. číslo: gaps
Druhá díra v plotu byla ještě větší.
A second gap...
Měla jsem mezeru mezi předními zuby celý můj život.
I had a...
Tento kurz mi skutečně pomohl vyplnit mezery v mých znalostech Javascriptu.
This course really...
Mezi motorem Honda a motorem Mercedes existuje velký rozdíl.
There is a...
Existuje zásadní rozdíl mezi tím, co můžeme přijmout a co oni nabízejí.
There is a...
Za pár let to nebude vypadat jako takový velký věkový rozdíl.
In a few...
20/20
+
stálý, pevný, konzistentní
shodný, odpovídajícím, v souladu (s čím)
neustálý, důsledný
consistent [kənˈsɪstənt]
2. stupeň: more consistent, 3. stupeň: most consistent
Isabella byla stálou podporovatelkou našeho národního muzea.
Isabella was consistent...
Jsem přesvědčen, že pokud budeme uplatňovat konzistentní politiku, dosáhneme našeho cíle.
I am confident...
Její rozhodnutí bylo v souladu s mými plány.
Her decision was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X