460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
117
118
119
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
železo
žehlička
železný
(vy)žehlit
iron [ˈaɪən]
jedn. číslo: iron, množ. číslo: irons, přít. prostý: iron, 3. os. j. č.: irons, průb. čas: ironing, prostý min.: ironed, příčestí min.: ironed
Železo je tvrdý kov, který se používá k výrobě oceli.
Iron is a hard strong metal that is used to make steel.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Strike while the iron is hot.
Samuel vypálil žehličkou díru do mých oblíbených hedvábných šatů.
Samuel burned a hole in my favourite silk dress with an iron.
Moje žena vyžehlila všechny moje košile.
My wife ironed all my shirts.
2/20
+
brambora
bramborový
potato [pəˈteɪtəʊ]
jedn. číslo: potato, množ. číslo: potatoes
Jak vykopat brambory bez poškození?
How to dig up potatoes without any damage?
Loupání brambor je otravné, ale nutné zlo.
Peeling potatoes is annoying, but a necessary evil.
Na večeři jsem udělal velký hrnec bramborové polévky.
I made a big pot of potato soup for dinner.
3/20
+
vůdčí, přední, vedoucí, čelný
hlavní
významný
úvodní
leading [ˈliːdɪŋ]
Naše výsledky potvrdily naši vedoucí úlohu ve světě.
Our results have confirmed our leading role in the world.
Harvey jel osamocen za vedoucí skupinou.
Harvey rode alone behind the leading group.
Jeho práce byla zveřejněna ve významném lékařském časopisu.
His work was published in a leading medical journal.
To je numerická prezentace měsíce, bez úvodních nul (1 až 12).
That is a numeric representation of a month, without leading zeros (1 to 12).
4/20
+
prach
oprášit, utřít prach
poprášit, posypat
dust [dʌst]
jedn. číslo: dust, množ. číslo: dusts, přít. prostý: dust, 3. os. j. č.: dusts, průb. čas: dusting, prostý min.: dusted, příčestí min.: dusted
Povrch byl pokryt prachem.
The surface was...
Na jaře utírám prach nejméně jednou týdně.
I dust at...
Poprašte těsto moukou a dejte ho do velké mísy.
Dust the dough...
5/20
+
deficit, schodek, manko
nedostatek
deficit [dɪˈfɪsɪt]
jedn. číslo: deficit, množ. číslo: deficits
Vládní rozpočet je v posledních pěti letech v deficitu.
The government budget...
Děti se sluchovým nedostatkem by se měly přihlásit do vhodného rehabilitačního programu.
Children with hearing...
Mnoho zemí se potýká s velkým nedostatkem v zásobování potravinami.
Many countries are...
6/20
+
(možný) důsledek, dopad
účast, zapletení (se) (do něčeho)
implikace, vyvození, logický závěr
implication [ˌɪmplɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: implication, množ. číslo: implications
Jen ty sám musíš zvážit důsledky svého rozhodnutí.
Only you have...
Darwin byl vždy zneklidněn důsledky své teorie.
Darwin was always...
Svá rozhodnutí realizujte při plné znalosti faktů a uvědomování si jejich důsledků.
Make your decisions...
Když odmítáš uvěřit tomu, co se nám stalo, nepřímo tvrdíš, že lžeme.
If you refuse...
Kritizoval mě a tím pádem celé naše oddělení.
He criticized me...
Časopis publikoval úvodník pojednávající o etických důsledcích technologie umělé inteligence.
The journal published...
Změna klimatu má dalekosáhlé společenské důsledky, které vyžadují naléhavou pozornost.
Climate change has...
7/20
+
stále více
navždy, vždy, napořád, navěky
ever more [ˈevə mɔː]
Zatím co Jihoafrická republika čelí stále více nedostatku vody, my jí máme stále dost.
As South Africa...
Potřebujeme stále více informací a větší transparentnost.
We need ever...
Produkovali stále pracnější a stále směšnější opatření.
They produced ever...
8/20
+
opačný, protější, protilehlý
opak
naproti
opposite [ˈɒpəzɪt]
jedn. číslo: opposite, množ. číslo: opposites, 2. stupeň: more opposite, 3. stupeň: most opposite
Každá akce vyvolá stejnou, opačnou reakci.
To every action,...
Šli jsme opačným směrem.
We were walking...
Dvojjazyčné knihy mají přeložený text na protilehlé stránce.
Dual-language books have...
Vlaková stanice je na opačné straně silnice.
Train station is...
9/20
+
písek
pískový (barva)
(o)smirkovat, opískovat
sand [sænd]
jedn. číslo: sand, množ. číslo: sands, přít. prostý: sand, 3. os. j. č.: sands, průb. čas: sanding, prostý min.: sanded, příčestí min.: sanded
Na pravé straně je písek a nalevo je směs písku a oblázků.
On the right...
Děti si hrály na písku.
The children played...
Nesmíš strkat hlavu do písku a ignorovat fakta.
You must not...
Toto středisko se vyznačuje dlouhou pískovou pláží.
This resort features...
10/20
+
rovnocenný, na stejné úrovni
vrstevník
civět, zírat, koukat
vykouknout
šlechtic (neanglický)
vzájemný
peer [pɪə]
jedn. číslo: peer, množ. číslo: peers, přít. prostý: peer, 3. os. j. č.: peers, průb. čas: peering, prostý min.: peered, příčestí min.: peered
Poskytněte svým dětem příležitost komunikovat se svými vrstevníky.
Provide opportunities for...
V životě vašeho dítěte je plno negativního a pozitivního vlivu jeho vrstevníků.
Your child's life...
Přikrčil se k okraji jeskyně a zíral na ní.
He crouched on...
Vlastní a vzájemné hodnocení studentů je zaměřeno na zlepšení jejich kritického myšlení.
The self and...
11/20
+
ilustrovat
doložit, dokládat (příklady)
doprovodit (příklady)
znázornit
illustrate [ˈɪləˌstreɪt]
přít. prostý: illustrate, 3. os. j. č.: illustrates, průb. čas: illustrating, prostý min.: illustrated, příčestí min.: illustrated
Oceněnou knihu pro děti ilustrovala Lynda.
The award-winning children's...
Nedávná studie dokládá, že tyto reakce jsou opravdu časté.
A recent study...
Její přednáška byla doprovázena řadou skvělých obrázků.
Her lecture was...
12/20
+
zapsat se, přihlásit se
podepsat (smlouvu)
upsat se (někomu)
sign up [saɪn ʌp]
přít. prostý: sign up, 3. os. j. č.: signs up, průb. čas: signing up, prostý min.: signed up, příčestí min.: signed up
Přihlásil jsem se na tří měsíční kurz.
I signed up...
Zapsal jsem se do armády a čekám na přijímač.
I signed up...
Pravidla jsou závazná pro všechny, kteří tuto smlouvu podepíší.
The rules are...
13/20
+
zachovat, uchovat, udržovat
konzervovat, zavařit
konzerva, zavařenina
pole působnosti, doména
rezervace (AmE)
preserve [prɪˈzɜːv]
jedn. číslo: preserve, množ. číslo: preserves, přít. prostý: preserve, 3. os. j. č.: preserves, průb. čas: preserving, prostý min.: preserved, příčestí min.: preserved
Uznáváme naši zodpovědnost pomáhat zachovat naší planetu pro budoucí generace.
We recognize our...
Pro zavařování ovoce je potřeba sirup z cukru.
Sugar syrup is...
Na našich dovolených jíme především masové konzervy.
On our holidays...
Bankovnictví bývalo mužskou doménou.
Banking used to...
14/20
+
psychologický
psychický, duševní
psychological [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl]
2. stupeň: more psychological, 3. stupeň: most psychological
Trauma je velmi vážný psychologický problém, který může vyvolat další poruchy.
Trauma is a...
Vytvořili jsme psychologický profil vraha.
We have created...
Bolest po výprasku je více psychická než fyzická.
The pain from...
15/20
+
interpretace
výklad, vykládání
tlumočení, překlad
interpretation [ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: interpretation, množ. číslo: interpretations
Její výrok připouští více možných interpretací.
Her statement admits...
Soudce uvedl, že doslovný výklad zákona by učinil trh práce méně flexibilní.
The judge stated...
Studentův výklad probírané látky byl naprosto matoucí.
The student's interpretation...
16/20
+
španělský
španělština
Španělé
spanish [ˈspænɪʃ]
Moje máma miluje španělskou hudbu.
My mom loves...
Slibují, že vás naučí španělsky za dní.
They promise to...
Několik mých přátel se učí španělsky.
Several of my friends are learning Spanish.
Byl profesorem španělské literatury.
He was a...
Doučoval mě španělštinu.
He coached me...
Když se poprvé vdala, nemluvila španělsky.
When she got...
Nemluvil jsem ani španělsky, dokud mě rodinná situace nenasměrovala zpět do Guatemaly.
I didn't even speak Spanish until a family situation routed me back to Guatemala.
17/20
+
český
Čech, Češka
czech [tʃek]
Tato stránka zobrazuje východy a západy slunce v České republice.
This webpage shows...
Mnoho tisíc Čechů a Slováků žilo ve Spojených státech v roce 1920.
Many thousands of...
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
Mluví dvěma jazyky - anglicky a česky.
She speaks two...
Jaká je rozloha České republiky?
What is the...
Karel IV. založil českou univerzitu.
Charles IV. established...
Praha je hlavní město České republiky.
Prague is the...
18/20
+
příslovce
adverb [ˈædˌvɜːb]
jedn. číslo: adverb, množ. číslo: adverbs
Příslovce se dají snadno vynechat použitím slovesa, které je přesnější.
Adverbs are easily...
Obsahuje tato věta příslovce?
Does the sentence...
19/20
+
společný, sdílený, sdružený
kloub
spoj, spojení
spojit, spojovat, skloubit, spárovat
joint [dʒɔɪnt]
jedn. číslo: joint, množ. číslo: joints, přít. prostý: joint, 3. os. j. č.: joints, průb. čas: jointing, prostý min.: jointed, příčestí min.: jointed
Každý ví, že tento projekt je výsledkem společného úsilí.
Everyone knows that...
Indie a Čína vydaly společné prohlášení o změně klimatu.
India and China...
Potrubí prosakuje ve spojích.
The pipe is...
20/20
+
kongresový
congressional [kənˈgreʃənəl]
Paul mi pomohl financovat moji kampaň do kongresu.
Paul helped fund...
Zahraniční základny lze uzavřít bez souhlasu kongresu.
Foreign bases can...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X