460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
12
13
14
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
americký
američan
American [əˈmerɪkən]
jedn. číslo: American, množ. číslo: Americans
Řídíme velké americké auto.
We drive a big American car.
Bitcoin je velmi populární mezi mladými Američany.
Bitcoin is very popular among young americans.
Do konce války zemřelo v boji 46 000 amerických vojáků.
By the end...
Co se stalo s domorodými Američany, když bílí osídlili západ?
What happened to...
Australský dolar nemá větší cenu než americký dolar.
The Australian dollar...
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
2/20
+
ruka
ručička hodinek
podat
hand [hænd]
jedn. číslo: hand, množ. číslo: hands, přít. prostý: hand, 3. os. j. č.: hands, průb. čas: handing, prostý min.: handed, příčestí min.: handed
Zranil si levou ruku.
He hurt his left hand.
Papír může být dodnes vyráběn ručně.
The paper can still be made by hand today.
Podej mně ruku.
Give me your hand.
Podala každému muži sklenici.
She handed each man a glass.
3/20
+
start
začátek
zahájení
začít
zahájit
nastartovat
start [stɑːt]
jedn. číslo: start, množ. číslo: starts, přít. prostý: start, 3. os. j. č.: starts, průb. čas: starting, prostý min.: started, příčestí min.: started
Musíme začít hned.
We have to start at once.
Začal se ke mně přibližovat.
He started moving closer towards me.
Pojďme zahájit večírek.
Let's start the party.
Naše auto nenastartuje.
Our car won't start.
4/20
+
odejít, odjet
opustit
(za)nechat, ponechat
leave [liːv]
přít. prostý: leave, 3. os. j. č.: leaves, průb. čas: leaving, prostý min.: left [left], příčestí min.: left [left]
Bude odcházet zítra v pět hodin.
He'll be leaving at five o'clock tomorrow.
Opustil jsem dům zadními dveřmi.
I left the house by the back door.
Jsi ráda, že jsi sama, ale někdo tě nechce nechat o samotě.
You are happily alone, but someone will not leave you alone.
Naše zkušenosti s těmito výrobky v nás zanechávají pocit deprese.
Our experiences with these products leave us feeling depressed.
Koronavirová pandemie ponechala většinu světa doma v karanténě.
The coronavirus pandemic left much of the world in lockdown at home.
Nech mě být!
Leave me alone!
5/20
+
v pořádku
v pořadí, podle (výšky)
in order [ɪn ˈɔːdə]
Všechno je v pořádku.
Everything is in order.
Položky jsou seřazeny podle důležitosti.
The items are listed in order of importance.
6/20
+
místo, lokalita
umístění
prostor
umístit
položit
place [pleɪs]
jedn. číslo: place, množ. číslo: places, přít. prostý: place, 3. os. j. č.: places, průb. čas: placing, prostý min.: placed, příčestí min.: placed
Toto místo je velké, že?
This place is large, isn't it?
Budete držet místo ve frontě?
Are you going to hold a place in the queue?
Položila dopis na stůl.
She placed the letter on the table.
7/20
+
až do

než, dokud
until [ʌnˈtɪl]
Poslouchali jsme mlčky až do konce.
We listened silently until the end.
Doteď jsem měl lepší věci na práci.
Until now, I' ve had better things to do.
Pracoval bych na tom, dokud bych neumřel.
I would work on it until I died.
8/20
+
neobvyklý, nezvyklý
neobyčejný
unusual [ʌnˈjuːʒʊəl]
2. stupeň: more unusual, 3. stupeň: most unusual
Jak neobvyklé!
How unusual!
Nyní je to velmi neobvyklé.
Now this is very unusual.
Má takové neobvyklé jméno.
She has such an unusual name.
9/20
+
zamknout
(u)zavřít
zámek
uzávěr
lock [lɒk]
jedn. číslo: lock, množ. číslo: locks, přít. prostý: lock, 3. os. j. č.: locks, průb. čas: locking, prostý min.: locked, příčestí min.: locked
Je to zamčené doma v mém stole.
It is locked in my desk at home.
Park se na noc uzavírá.
The park is locked at night.
Umím otevřít mnoho různých typů zámků drátem.
I can pick many different types of locks with a wire.
10/20
+
zapomenout
nepamatovat si
nevzpomenout si
forget [fəˈget]
přít. prostý: forget, 3. os. j. č.: forgets, průb. čas: forgetting, prostý min.: forgot [fər'gɒt], příčestí min.: forgotten [fər'gɒtn]
Zapomeň na to!
Forget it!
Zapomněl jste svůj kód?
Have you forgotten your code?
Nikdy jsem na to nezapomněl.
I've never forgotten it.
11/20
+
další
jiný
druhý
another [əˈnʌðə]
Ukaž mi další příklad.
Show me another example.
Slyšela si, že Jennifer bude mít další dítě?
Did you hear Jennifer is having another baby?
Rozešla se svým starým přítelem a našla si jiného.
She's finished with her old boyfriend and found herself another one.
12/20
+
vyrůst
dospět
dorůst
růst, vzrůstat
grow up [grəʊ ʌp]
přít. prostý: grow up, 3. os. j. č.: grows up, průb. čas: growing up, prostý min.: grew up [gru: ʌp], příčestí min.: grown up [groun ʌp]
Vyrůstal jsem v Praze.
I was growing up in Prague.
Sophie se vrátila zpět do domu, kde jsme vyrůstali.
Sophie returned to the house we had grown up in.
Jo to prostě část procesu dospívání.
That's just a part of the growing up process.
13/20
+
takový, taková, takové
tak
such [sʌtʃ]
Jsou to tak milí lidé.
They are such nice people.
Bylo tak krásné počasí, že jsme se rozhodli jít plavat.
It was such nice weather that we decided to go swimming.
Nemohli jsme uvěřit takovéto věci.
We couldn't believe such a thing.
14/20
+
problém
problémový
problem [ˈprɒbləm]
jedn. číslo: problem, množ. číslo: problems
Bude muset vyřešit velký problém.
He will have to solve a big problem.
Víme, jak dosáhnout našich cílů a řešit problémy.
We know how to achieve our goals and solve problems.
Problém poprvé nastal koncem dubna 2014.
The problem first arose in late April 2014.
15/20
+
duben
April [ˈeɪprəl]
jedn. číslo: April, množ. číslo: Aprils
Co budete dělat 18. dubna?
What are you doing on 18 April?
Nejlepší čas prozkoumat tuto oblast je v dubnu.
The best time to explore this area is in April.
Velikonoce jsou v březnu nebo v dubnu.
Easter is in March or April.
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck an iceberg on 14 April 1912.
Naše dcera byla počata v dubnu a narodila se v lednu.
Our daughter was...
V dubnu klesla cena kakaa na nejnižší úroveň za poledních deset let.
In April, the...
16/20
+
sedět, posadit se
zasedat
sídlit, být umístěn
sit [sɪt]
přít. prostý: sit, 3. os. j. č.: sits, průb. čas: sitting, prostý min.: sat [sæt], příčestí min.: sat [sæt]
Seděli jsme u ohně.
We sat by the fire.
Budou zasedat v této konferenční místnosti.
They will sit in this conference room.
Posaďte se, prosím, zde.
Sit down here please.
Jak zjistíš, jestli se dívka, která sedí vedle tebe ve třídě, o tebe zajímá?
How do you know if a girl who sits next to you in class is interested in you?
Posaďte se, prosím.
Sit down, please.
Sam si sedl na podlahu.
Sam sat down on the floor.
Sedl jsem si vedle ní.
I sat down next to her.
17/20
+
velký, ohromný (prostorově, fyzicky)
význačný, známý, významný (člověk)
důležitý
velikán
skvělý
great [greɪt]
jedn. číslo: great, množ. číslo: greats, 2. stupeň: greater, 3. stupeň: greatest
Jeho prohlášení mělo pro nás veliký význam.
His statement was of great importance to us.
Marie Curie byla význačnou vědkyní.
Marie Curie was a great scientist.
Paul ho označil za jednoho z našich velikánů.
Paul described him as one of our greats.
Všichni jsme v určitých věcech dobří a v jiných zase ne tak skvělí.
We're all good at certain things and not so great at others.
18/20
+
každý
všechen, veškerý
every [ˈevrɪ]
Do Řecka jezdíme každý rok.
We go to Greece every year.
Rozuměl jsem každému slovu, které řekl.
I understood every word he said.
Každý den se mně zdál stejný.
Every day seemed the same to me.
19/20
+
číslo
počet
množství
(o)číslovat
spočítat
number [ˈnʌmbə]
jedn. číslo: number, množ. číslo: numbers, přít. prostý: number, 3. os. j. č.: numbers, průb. čas: numbering, prostý min.: numbered, příčestí min.: numbered
Dej mi, prosím, její telefonní číslo.
Please give me her phone number.
Promiňte, máte špatné číslo.
I'm sorry, you have the wrong number.
Na hřišti bylo malé množství dětí.
A small number of children were on the field.
20/20
+
nebezpečný
riskantní
dangerous [ˈdeɪndʒərəs]
2. stupeň: more dangerous (or dangerouser), 3. stupeň: most dangerous (or dangerousest)
Byla ta práce nebezpečná?
Was the job dangerous?
Být tam je velmi nebezpečné.
That's a very dangerous place to be.
Je to velmi nebezpečné pro děti.
This is very dangerous for children.
Stojíš na tenkém ledě.
You are on dangerous ground.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X