460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
120
121
122
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
distribuce, rozesílání
rozdělování, přidělování
rozvoz, rozvážení
rozdělení (majetku), rozložení (četnosti)
distribution [ˌdɪstrɪˈbjuːʃən]
jedn. číslo: distribution, množ. číslo: distributions
Jako náš obchodní manažer budete zodpovědní za distribuci produktů.
As our sales manager you will be responsible for product distribution.
Rozdělení potravin mezi rodiny se provádělo podle počtů jejích členů.
The distribution of food among families was done according to the number of their members.
Studuji vliv klimatických změn na geografické rozložení druhů hmyzích škůdců.
I study the effect of climate change on the geographical distribution of insect pest species.
2/20
+
marketing, odbyt
marketingový
marketing [ˈmɑːkɪtɪŋ]
Internetový marketing je pro podniky velmi důležitý.
Internet marketing is very important to businesses.
Ona se stará o marketing a publicitu.
She takes care of marketing and publicity.
Potřebujeme navrhnout marketingovou strategii pro novou produktovou řadu.
We need to design a marketing strategy for the new product line.
3/20
+
nadace, fond
základ, základy, podklad
založení, zřízení, ustanovení
foundation [faʊnˈdeɪʃən]
jedn. číslo: foundation, množ. číslo: foundations
Dává 25 procent svých zisků do své nadace, která poskytuje peníze charitativním organizacím.
She gives back 25 percent of her profits to her foundation, which gives the money to charities.
Okraj vody se skutečně dotýká základu domu.
The water's edge now literally touches the house's foundation.
Podkopává morální základy demokracie.
He undermines the moral foundations of democracy.
Její historky nejsou podloženy žádnými fakty.
Her stories have no foundation.
4/20
+
přibližně, asi
approximately [əˈprɒksɪmətlɪ]
Existuje přibližně 8000 druhů mravenců.
There are approximately...
Operace by mohla být dokončena asi za 2 hodiny.
The operation could...
Úspěšnost léčby byla v obou skupinách přibližně stejná.
The treatment success...
5/20
+
sbalit (si), zabalit
(na)mačkat (se), nacpat (se)
pěchovat, plně zaplnit
balík, balíček, balení
svazek
smečka, stádo
banda, tlupa
pack [pæk]
jedn. číslo: pack, množ. číslo: packs, přít. prostý: pack, 3. os. j. č.: packs, průb. čas: packing, prostý min.: packed, příčestí min.: packed
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Tato skupina zcela zaplňovala stadiony a dokonce vyhrála Grammy.
This band has...
Jehly na šití se prodávají v baleních po 25.
The sewing needles...
6/20
+
pracovní smlouva
work contract [wɜːk ˈkɒntrækt]
jedn. číslo: work contract, množ. číslo: work contracts
Měl jsem problémy s mojí novou pracovní smlouvou.
I had troubles...
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Brianovi byla nabídnuta pracovní smlouva v New Yorku.
Brian was offered...
7/20
+
raketa, střela (raketová)
raketový
vržený přemět
missile [ˈmɪsaɪl]
jedn. číslo: missile, množ. číslo: missiles
Během studené války byl v této oblasti umístěn obrovský arzenál jaderných raket.
During the Cold...
Bylo oznámeno, že v jejich městě bude umístěna raketová základna.
Their city was...
Začali házet různé předměty, jako jsou kameny, láhve a další věci.
They started throwing...
8/20
+
předtím, dříve
previously [ˈpriːvɪəslɪ]
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
Dříve nepublikované dílo Francise z roku 1965 je nyní přístupné.
Previously unpublished work...
Váš pas nesmí vypršet dříve než 6 měsíců po vstupu do země.
Your passport must...
9/20
+
respondent, dotazovaný
odpůrce (při rozvodu, ap.)
(ob)žalovaný
respondent [rɪˈspɒndənt]
jedn. číslo: respondent, množ. číslo: respondents
81% dotazovaných souhlasilo s tímto prohlášením.
81% of respondents...
Odpůrce je osoba, která se rozvádí.
Respondent is the...
Uvedl, že obžalovaného nikdy neviděl.
He stated that...
10/20
+
méně
fewer [ˈfjuːə]
Někdy méně je lépe.
Sometimes fewer is better.
Ekonomika je v útlumu a je méně příležitostí vydělávat peníze.
The economy turns...
11/20
+
výdaje, výlohy
kapesné
spending [spendɪŋ]
Prezident chce zvýšit výdaje na zbrojení.
The president wants...
Její výdaje na kampaň nejsou vždy transparentní.
Her campaign spending...
Všechno, co potřebujeme, je jídlo a nějaké kapesné.
All we need...
12/20
+
včetně
počítaje v to
zahrnující
including [ɪnˈkluːdɪŋ]
Cesta trvala dvanáct hodin včetně několika zastávek.
The journey took...
Tento výlet není zahrnut v této ceně.
This trip is...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Když jsme byli mladší, brali jsme hodně věcí jako samozřejmost, včetně toho, jak vypadáme.
When we were...
Premiér se setkal s mnoha komunálními lídry, včetně našeho starosty.
The prime minister met many civic leaders, including our mayor.
Přispělo to k mnoha známým katastrofám, včetně havárie raketoplánu Columbia patřící Nasa.
It has contributed...
13/20
+
porucha
nepořádek, zmatek
potíže
zpřeházet, rozházet
disorder [dɪsˈɔːdə]
jedn. číslo: disorder, množ. číslo: disorders, přít. prostý: disorder, 3. os. j. č.: disorders, průb. čas: disordering, prostý min.: disordered, příčestí min.: disordered
Naomi trpí vzácnou poruchou jater.
Naomi suffers from...
V ložnici a kuchyni byl strašný nepořádek, oblečení bylo na podlaze.
The bedroom and...
Jsme proti veškerému násilí, nepokojům a narušování veřejného pořádku.
We are opposed...
14/20
+
zahodit, vyhodit
odhodit
promarnit
throw away [θrəʊ əˈweɪ]
přít. prostý: throw away, 3. os. j. č.: throws away, průb. čas: throwing away, prostý min.: threw away [θru: əˈweɪ], příčestí min.: thrown away [θroun əˈweɪ]
Nepotřebuji to. Můžeš to vyhodit.
I don't need...
Aby jste uspěli, musíte odhodit všechen strach.
To be successful,...
Nepromarněte svůj čas a úsilí na to, abyste zkoušeli rychle zbohatnout.
Don't throw away...
15/20
+
inspirovat, podnítit, povzbudit
přimět, vést
(vz)budit, vyvol(áv)at (pocit, reakci ap.)
inspire [ɪnˈspaɪə]
přít. prostý: inspire, 3. os. j. č.: inspires, průb. čas: inspiring, prostý min.: inspired, příčestí min.: inspired
Byl jsem inspirován velkými problémy, které je třeba řešit pomocí nových technologií.
I got inspired...
To vás k ničemu nevybízí ani neinspiruje.
It doesn't challenge...
Překonal jsem všechny překážky a povzbudil svého přítele, aby se pokusil udělal totéž.
I overcame all...
16/20
+
hladký (povrch ap.), jemný (pleť ap.)
plynulý, nepřerušovaný (průběh)
(vy)hladit, uhladit, urovnat
snadný, jednoduchý
smooth [smuːð]
přít. prostý: smooth, 3. os. j. č.: smoothes, průb. čas: smoothing, prostý min.: smoothed, příčestí min.: smoothed, 2. stupeň: smoother, 3. stupeň: smoothest
Jezero bylo zamrzlé a led byl hladký jako sklo.
The lake was...
Za běhu mixéru pomalu přidejte olej, abyste vytvořili jemné těsto.
With the blender...
Datum na minci se časem vyhladilo.
The coin's date...
Zařazení rychlosti není tak snadné, jako by mělo být.
The gear change...
Existuje mnoho triků, díky nimž to vypadá mnohem jednodušší, než to ve skutečnosti je.
There are a...
17/20
+
záloha, půjčka
postup, pokrok
postoupit, přiblížit se
pokročit, postupovat, dělat pokroky
poskytnout zálohu, půjčit
uspíšit, urychlit
předsunutý, průzkumný, výzvědný (skupina)
předchozí
advance [ədˈvɑːns]
jedn. číslo: advance, množ. číslo: advances, přít. prostý: advance, 3. os. j. č.: advances, průb. čas: advancing, prostý min.: advanced, příčestí min.: advanced
Požádal jsem o zálohu na výplatu.
I asked for...
Seminář se zaměří na nejnovější pokroky v oblasti materiálů pro sportovní technologie.
The seminar will...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Prohledání bylo provedeno, aniž by bylo dopředu veřejně oznámeno.
The search was...
18/20
+
nálada, rozpoložení
názor, postoj (skupiny)
atmosféra (místa ap.)
mood [muːd]
jedn. číslo: mood, množ. číslo: moods
Její názory a nálada se mění každých pár minut.
Her mind and...
Jednou večer měl Roger mizernou náladu a hodil svůj buben do jeviště.
One night Roger...
Je zase v jedné ze svých nálad.
He is again...
Jeho fotografie zachycují atmosféru hospod.
His photographs capture...
19/20
+
vstup, přístup
příchod, příjezd
záznam, zápis
heslo (slovníkové)
příspěvek (do soutěže)
entry [ˈentrɪ]
jedn. číslo: entry, množ. číslo: entries
Belle byl zamítnut vstup do Japonska.
Bella was denied...
Ticho bylo přerušilo náhlým příchodem skupiny ozbrojených mužů.
The silence was...
Nevím proč nemůžu vytvořit nový záznam v databázi.
I do not...
20/20
+
elektronický
electronic [ɪˌlekˈtrɑːnɪk]
Pro získání bližších informací, které máte k dispozici v elektronickém bankovnictví, nás prosím kontaktujte.
Please contact us...
Elektronická komunikace je důležitou součástí mého každodenního života.
The electronic communication...
Japonsko zavedlo povinnost vyplňovat daňové přiznání pro podniky elektronicky.
Japan made electronic...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X