440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
128
129
130
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pomáhat, asistovat
(vý)pomoc, asistence
assist [əˈsɪst]
jedn. číslo: assist, množ. číslo: assists, přít. prostý: assist, 3. os. j. č.: assists, průb. čas: assisting, prostý min.: assisted, příčestí min.: assisted
Je zde někdo, kdo mně může být nápomocný?
Is there anybody...
Každému člověku je přidělen pomocník, který mu pomáhá.
Each person is...
2/20
+
vnitřní
inner [ˈɪnə]
2. stupeň: more inner, 3. stupeň: most inner
Tato léčba vám dá pocit vnitřního klidu.
This treatment will give you a sense of inner calm.
Bude potřebovat velkou vnitřní sílu, aby překonala tuto tragédii.
She'll need great inner strength to get over the tragedy.
Bolest na vnitřní straně kolena může být způsobena řadou problémů.
Pain on the inner side of the knee can be due to a number of problems.
3/20
+
biologický
biological [ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl]
Imunologie je velmi široké odvětví biologické vědy.
Immunology is a...
V minulém roce ji opustila její biologická matka.
She was abandoned...
4/20
+
rychle, rapidně, překotně
rapidly [ˈræpɪdlɪ]
Rychle se stává jasné, že nebude dobrý tenisový hráč.
It is rapidly...
Populace seniorů rychle vzrůstá a dožívá se vyššího věku.
The elderly population...
Se zavedením internetu se počet lidí využívajících poštovní služby rychle snížil.
With the introduction...
Musíme vhodně reagovat na rychle se měnící podmínky.
We need to...
Bakterie se rychle množí v teplých a vlhkých podmínkách.
The bacteria multiply...
5/20
+
dřevěný
prkenný, neohrabaný, strnulý
wooden [ˈwʊdən]
Celý život strávila v malém dřevěném domku.
She spent all...
Obvykle se to přepravuje v dřevěné bedně.
It is normally carried in a wooden case.
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
Strhli dřevěné ploty a ulomili větve ze stromů.
They've torn down...
Slyšel jsem dupot jeho nohou na dřevěné podlaze.
I could hear...
Skladníci nakládali krabice na dřevěné palety pro snadnější přepravu.
The warehouse workers loaded the boxes onto wooden pallets for easier transportation.
6/20
+
nastat, vzniknout, vyvstat, naskytnout se
vstávat, vstát (z postele)
arise [əˈraɪz]
přít. prostý: arise, 3. os. j. č.: arises, průb. čas: arising, prostý min.: arose [əˈroʊz], příčestí min.: arisen [əˈrɪzən]
Mezi těmito dvěma však rychle vyvstaly rozdíly.
But differences quickly...
Problém poprvé nastal koncem dubna 2014.
The problem first arose in late April 2014.
Mimo to mohou nastat problémy, protože je nutné dodržet termíny.
Moreover, diffculties may...
Toto onemocnění může nastat bez patrné příčiny.
This disease may...
Problémy vyvstaly kvůli jejich nízké úrovni angličtiny.
The problems arose...
Při plánování rozpočtu mějte na paměti neočekávané výdaje, které mohou vzniknout.
When planning your...
7/20
+
radnice
town hall [taʊn hɔːl]
jedn. číslo: town hall, množ. číslo: town halls
Každé město by mělo mít radnici.
Every town should...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
Právě teď prohledáváme na radnici každý centimetr.
We're going through...
8/20
+
(s)vázat, spoutat, (při)poutat
spojovat
ovázat, obvázat
otrava, opruz (BrE) (hovor.)
bind [baɪnd]
jedn. číslo: bind, množ. číslo: binds, přít. prostý: bind, 3. os. j. č.: binds, průb. čas: binding, prostý min.: bound [baʊnd], příčestí min.: bound [baʊnd]
Svázal jsem mu pevně nohy.
I bound his...
Věci, které nás spojují, jsou důležitější než ty, co nás rozdělují.
The things that...
Vytáhla bavlněný proužek a obvázala mi ránu.
She pulled a...
9/20
+
příbuzný
relativní, poměrný
vztažný
oproti, vzhledem k, ve srovnání
relative [ˈrelətɪv]
jedn. číslo: relative, množ. číslo: relatives
Blízký přítel je lepší než vzdálený příbuzný.
A close friend...
Nyní chceme vyhodnotit přednosti obou metod.
We want to...
Zdráhali jsme se opustit náš relativně bezpečný hotel.
We were reluctant...
10/20
+
ještěrka
ještěr
lizard [ˈlɪzəd]
jedn. číslo: lizard, množ. číslo: lizards
Ještěrka je schopna ztratit ocas, aby se sama zachránila.
A lizard is...
Potřebuji vhodnější terárium pro moji ještěrku.
I need a...
Ještěrka se vyhřívala na skále.
The lizard basked...
11/20
+
meč
kord
sword [sɔːd]
jedn. číslo: sword, množ. číslo: swords
Meč je vyroben především ze železa.
A sword is...
Probodl svého protivníka mečem.
He ran his...
Jeho zákaz muže mít i obrácený účinek.
His ban can...
12/20
+
obr, gigant
obrovský, obří
giant [ˈdʒaɪənt]
jedn. číslo: giant, množ. číslo: giants
Včera jsem v posilovně viděl obra.
I saw a...
Nejznámější turistickou atrakcí zde je obří strom.
The most famous...
Obří dalekohled nemusí být postaven na Havaji, ale zůstane na severní polokouli.
The giant telescope...
13/20
+
skořápka
krunýř, ulita
louskat (ořechy), loupat, vylupovat
ostřelovat (z děl)
dělostřelecký granát
shell [ʃel]
jedn. číslo: shell, množ. číslo: shells, přít. prostý: shell, 3. os. j. č.: shells, průb. čas: shelling, prostý min.: shelled, příčestí min.: shelled
Vejce je pokryto skořápkou, která pomáhá chránit kuřátko, které se uvnitř vyvíjí.
An egg is...
Proč mají želvy krunýře?
Why do turtles...
Sbírala ulity na pláži.
She collected shells...
14/20
+
zavolat zpět
povolat zpět
call back [kɔːl bæk]
přít. prostý: call back, 3. os. j. č.: calls back, průb. čas: calling back, prostý min.: called back, příčestí min.: called back
Zavolám vám zpět, až to bude vhodnější.
I'll call you...
Co mu mám říct, až zavolá zpět?
What am I...
Náš velvyslanec byl povolán zpět do Prahy.
Our ambassador was...
15/20
+
nicméně
přesto, přestože
avšak
nevertheless [ˌnevəðəˈles]
Nicméně musí pro to existovat nějaký důvod.
Nevertheless, it's there...
Přestože byla v malé zadní místnosti ve Fyzikálním ústavu, studentům se podařilo jí najít.
She occupied a...
Počasí nebylo moc dobré, ale přesto jsme vydrželi na venkovní terase.
The weather was...
16/20
+
mzda, výplata
vést (válku, kampaň ap.)
wage [weɪdʒ]
jedn. číslo: wage, množ. číslo: wages, přít. prostý: wage, 3. os. j. č.: wages, průb. čas: waging, prostý min.: waged, příčestí min.: waged
Myslím, že každý, kdo pracuje, si zaslouží slušnou mzdu.
I think anybody...
Účelem opatření je vyrovnat úroveň mezd mezi regiony.
The measures are...
Dobrovolníci se rozhodli vést válku s odpady na městských plážích.
Volunteers decided to...
17/20
+
rozvojový (země)
rozvíjející se, vyvíjející se
vyvolání (filmu)
developing [dɪˈveləpɪŋ]
Chtějí rozvíjet průmysl v některých rozvojových zemích.
They want to...
Skrz břišní stěnu můžeme vidět vyvíjející se plod.
We can see...
Steven už prodal zařízení pro vyvolávání filmů.
Steven has sold...
18/20
+
vzdorovat, bránit se
odolat, odolávat, nepodlehnout
resist [rɪˈzɪst]
přít. prostý: resist, 3. os. j. č.: resists, průb. čas: resisting, prostý min.: resisted, příčestí min.: resisted
Jsme připraveni bránit se jejich agresi.
We are ready...
Bylo těžké mu odolat.
It was hard...
Obránci odolávali čtyři měsíce.
The defenders resisted...
19/20
+
pobřeží, mořský břeh
sjíždět bez motoru, sjíždět setrvačností, bez šlapání
coast [kəʊst]
jedn. číslo: coast, množ. číslo: coasts, přít. prostý: coast, 3. os. j. č.: coasts, průb. čas: coasting, prostý min.: coasted, příčestí min.: coasted
Titanic nikdy nedosáhl pobřeží.
Titanic never reached...
Na západním pobřeží je tichá pokojná vesnice.
There is a...
Doufáme, že v budoucnu prodloužíme cestu podél více pobřeží.
We hope to...
Andy se rozprostírají v délce 7 250 km podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
The Andes stretch...
Bavlna mohla být pěstována pouze podél pobřeží.
Cotton could be...
20/20
+
zajistit, zabezpečit, obstarat
bezpečný, zabezpečený, zajištěný
upevnit, připevnit
secure [sɪˈkjʊə]
přít. prostý: secure, 3. os. j. č.: secures, průb. čas: securing, prostý min.: secured, příčestí min.: secured, 2. stupeň: more secure, 3. stupeň: most secure
Nedokázal získat podporu od významných politických stran.
He has failed...
Policie zajistila budovu, protože lupiči byli ještě uvnitř.
Police secured the...
Musím říct, že mi to vůbec nepřipadá bezpečné.
I have to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X