460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
129
130
131
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hrubý, neslušný, neurvalý
sprostý, vulgární
drsný, nepříjemný (šok)
rude [ruːd]
2. stupeň: ruder, 3. stupeň: rudest
V Brazílii se považuje za neslušné přijít přesně včas na párty.
In Brazil, it is considered rude to be on time to a party.
Měl už dost jeho drzých poznámek.
He had his fill of his rude remarks.
Oliver je arogantní a hrubý ke každému, s kým se potká.
Oliver is arrogant...
Jsi opatrný řidič nebo nesoustředěný řidič nebo neurvalý řidič?
Are you a...
Možná jí její maminka neřekla, že je neslušné šeptat.
Maybe her mum...
Je drzé zeptat se mého šéfa na zvýšení platu?
Is it rude...
2/20
+
mladistvý, náctiletý
dospívající chlapec / dívka
teenager
teenager [ˈtiːnˌeɪdʒə]
jedn. číslo: teenager, množ. číslo: teenagers
Pro náctiletého je neobvyklé, když dobře vychází se svými rodiči.
It is unusual for a teenager to get along with his parents.
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
Jako teenager jsem byl hrozně plachý.
As a teenager...
Neshody mohou teenagery odcizovat od jejich vlastních rodin.
Disagreements can alienate...
Jako náctiletá byla náruživou programátorkou poté, co její otec koupil jeden z prvních domácích počítačů.
She was an avid programmer as a teenager after her dad bought one of the first home computers.
3/20
+
vlákno
vláknina
jádro, základ, podstata, charakter
fiber [ˈfaɪbə]
jedn. číslo: fiber, množ. číslo: fibers
V současné době umělé vlákna nahrazují jiné běžné materiály, jako je sklo a dřevo.
Nowadays, man-made fibers are replacing other conventional materials like glass and wood.
Jaké potraviny doporučujete jako dobrý zdroj vlákniny?
What foods do you recommend as good sources of fiber?
Zdá se, že tato událost negativně ovlivňuje morální charakter celého národa.
This event seems to be negatively impacting the moral fiber of the entire nation.
4/20
+
konvenční, obvyklý, běžný
tradiční
conventional [kənˈvenʃənəl]
2. stupeň: more conventional, 3. stupeň: most conventional
Tradiční výroba obvykle používá silný zásaditý nebo kyselý roztok.
A conventional production...
Předpokládali, že cestující budou považovat biometrické odbavení za pohodlnější oproti tradiční metodě.
They assumed that...
Konvenční roboti mají neohebnou základní konstrukci, která omezuje jejich schopnosti.
Conventional robots have...
5/20
+
přes
prostřednictvím, pomocí
via [ˈvaɪə]
Posílám mu fotky přes WhatsApp.
I send him...
Martin letěl z Vídně na Kubu přes Toronto.
Martin flew from...
Kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který je níže.
Contact us via...
6/20
+
jednat, vyjednávat, vyjednat
zdolat, překonat, vypořádat se
negotiate [nɪˈgəʊʃɪˌeɪt]
přít. prostý: negotiate, 3. os. j. č.: negotiates, průb. čas: negotiating, prostý min.: negotiated, příčestí min.: negotiated
Schopnost vyjednat kompromis je cenná dovednost.
The ability to...
O žádné takové příloze nebylo zatím jednáno.
No such annex...
Byl jsem jmenován do skupiny, abych se pokusil vyjednat kompromis v otázce financování.
I was appointed...
7/20
+
značka, známka (obchodní)
označit, ocejchovat
cejch, vypálená značka
brand [brænd]
jedn. číslo: brand, množ. číslo: brands, přít. prostý: brand, 3. os. j. č.: brands, průb. čas: branding, prostý min.: branded, příčestí min.: branded
Místní společnosti dominovaly seznamům nejobdivovanějších světových značek. A proč ne?
Local companies dominated...
Tato společnost byla označena za velmi nebezpečnou.
This company was...
Změnili jsme naše rozhodnutí označit je jako nespolehlivou společnost.
We reversed our...
8/20
+
nastat kvůli, být v důsledku
být zapříčiněn, být způsoben (kým/čím)
kvůli, díky
mět udělat
(být) očekávaný, má (se stát)
be due to [bɪ djuː tə]
přít. prostý: be to due, 3. os. j. č.: is to due, průb. čas: being to due, prostý min.: were/was to due, příčestí min.: been to due
Problémy mohou být důsledkem nedostatečné motivace a kvůli nízké mzdě.
The troubles may...
Předpokládá se, že tento výsledek byl způsoben horšími podmínkami.
This result is...
Pokles výroby byl způsoben ztrátou podílu na trhu.
The drop in...
Většina problémů byla způsobena lidskou chybou.
Most of the...
Letadlo by mělo vzlétnout o půlnoci.
The aircraft is...
Práce by měla začít tento víkend.
Work is due...
Vlak přijet v 17:00.
The train is...
Vlak nepřijede před 17:00.
The train isn't...
9/20
+
zdánlivý
zjevný, jasný, zřejmý
apparent [əˈpærənt]
2. stupeň: more apparent, 3. stupeň: most apparent
Význam je jasně zřejmý z kontextu.
The meaning is...
Všem z nás je jasné, že vlak bude mít zpoždění nejméně jednu hodinu.
It is apparent...
Mluvčí odmítl komentovat zjevné selhání tajné vojenské vesmírné mise.
The spokesperson refused to comment on the apparent failure of a secret military space mission.
Jeho vina byla všem zřejmá.
His guilt was...
Známky toho, že je s ním nešťastná, byly patrné už několik měsíců.
Signs she is...
Z ničeho nic se bez zjevné příčiny rozplakala.
All of a sudden, she burst into tears without any apparent reason.
10/20
+
panna, panic
panenský, nedotčený
virgin [ˈvɜːdʒɪn]
jedn. číslo: virgin, množ. číslo: virgins
Do svých osmadvaceti zůstala pannou.
She remained a...
Kolik stojí tento panenský olej?
How much is...
Tímto tempem zde během patnácti až dvaceti let nezůstane žádný nedotčený prales.
At this rate...
11/20
+
poradce, konzultant
odborný lékař (BrE)
consultant [kənˈsʌltənt]
jedn. číslo: consultant, množ. číslo: consultants
Najal si mě jako svého konzultanta.
He hired me...
Joel se věnuje finanční kariéře a doufá, že se stane finančním poradcem.
Joel is pursuing...
Michael si našel pěkné místečko jako konzultant na volné noze.
Michael found himself...
12/20
+
tvář, líce
drzost, nestoudnost
drze mluvit, drze se chovat
cheek [tʃiːk]
jedn. číslo: cheek, množ. číslo: cheeks, přít. prostý: cheek, 3. os. j. č.: cheeks, průb. čas: cheeking, prostý min.: cheeked, příčestí min.: cheeked
Políbila mě na tvář.
She kissed my...
Daniel má na levé tváři velkou jizvu.
Daniel has a...
Je to trochu drzost žádat mě o peníze.
It's a bit...
13/20
+
zkoušení, testování, zkouška
testing [ˈtestɪŋ]
Metody testování softwaru se tradičně dělí na testování způsobem bílé a černé skříňky.
Software testing methods...
Následující vzorky musí být odebrány za účelem laboratorního testování.
The following samples...
Byli jsme nuceni přerušit jaderné zkoušky.
We were forced...
14/20
+
hardware
výzbroj (vojenská)
železářské zboží, kování
hardware [ˈhɑːdˌweə]
jedn. číslo: hardware, množ. číslo: -
Charlie se velmi zasloužil o dominanci firmy v oblasti počítačového hardwaru.
Charlie was widely...
Musíte dobře znát hardware vašeho počítače, abyste mohli psát ve strojovém jazyku.
You need to...
Strojové jazyky jsou provázány s hardwarem jakéhokoliv počítače, pro který jsou navrženy.
Machine languages are...
Váš hardware je zastaralý.
Your hardware is...
Ukázalo se, že nová aktualizace softwaru není kompatibilní se starým hardwarem.
The new software...
15/20
+
(za)stavit se, zajít na návštěvu, zaskočit
(z)měnit se
nabýt vědomí, probrat se, vzpamatovat se (hovor.)
come round [kʌm raʊnd]
přít. prostý: come round, 3. os. j. č.: comes round, průb. čas: coming round, prostý min.: came round [keɪm raʊnd], příčestí min.: come round [kʌm raʊnd]
Měl by ses zastavit, pokud nejsi příliš zaneprázdněn.
You should come...
Můj život se neustále mění.
My life has...
Můj otec se z anestézie ještě neprobral.
My father hasn't...
16/20
+
divák
pozorovatel
kukátko
prohlížeč (fotek)
viewer [vjuːər]
jedn. číslo: viewer, množ. číslo: viewers
Tyto věci přitahují pozornost diváků.
These things attract...
Podařilo se nám odradit naše nejvěrnější diváky.
We managed to...
Jaká je nejlepší aplikace pro prohlížení fotografií?
Which is the...
17/20
+
plachta
plavba
plavit se, plout
plachtit
sail [seɪl]
jedn. číslo: sail, množ. číslo: sails, přít. prostý: sail, 3. os. j. č.: sails, průb. čas: sailing, prostý min.: sailed, příčestí min.: sailed
Tato plachta je plná děr.
This sail is...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Lodě pluly na odlehlé ostrovy.
Ships sailed to...
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
18/20
+
příprava, připravování
přípravek, preparát (form.)
preparation [ˌprepəˈreɪʃən]
jedn. číslo: preparation, množ. číslo: preparations
Přípravy na cestu trvaly více než šest let.
Preparations for the...
Budete muset popsat přípravu pacienta na menší chirurgický zákrok.
You will have...
Zryli půdu, když připravovali řádky pro zasazení okurek.
They dug over...
Poslal jsem svého zástupce, aby zahájil přípravy na tuto konferenci.
I sent my...
Studenti mají spoustu práce se svou závěrečnou přípravou.
The students are...
Na konci léta se připravuje na hibernaci a zdvojnásobí svou hmotnost.
By summers end...
19/20
+
na rozdíl od
jiný (než), odlišný, nepodobný
unlike [ʌnˈlaɪk]
2. stupeň: more unlike, 3. stupeň: most unlike
Na rozdíl od mnoha novinových firem, my jsme nezavedli poplatek.
Unlike many news...
Ben, na rozdíl od Paula, na mě nebude čekat.
Ben, unlike Paul,...
Na rozdíl ode mě, můj syn je vysoký.
Unlike me, my...
20/20
+
uprchlík, běženec, utečenec
refugee [ˌrefjʊˈdʒiː]
jedn. číslo: refugee, množ. číslo: refugees
Otázka uprchlíků se stala velmi aktuálním tématem.
The question of...
Postoje lidí k uprchlíkům se během posledních několika let značně změnili.
The attitudes of...
Současný tok uprchlíků není pro nás zvládnutelný.
The present flow...
Uprchlíci žili dva měsíce v provizorních stanech.
The refugees had...
Obvinili ho, že umožnil příliv uprchlíků jako odvetu za sankce.
They have accused...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X