460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
13
14
15
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hodně, moc, mnoho
velice
velmi
kolik
much [mʌtʃ]
Nepotřebuji moc peněz.
I don't need much money.
Příliš mnoho mluví.
She talks too much.
Kolik stojí vstupenka?
How much is the ticket?
Vezmi si na to tolik času, kolik potřebuješ.
Take as much time as you like.
2/20
+
otočit se, otáčet se, obrátit se
proměnit (se), změnit (se)
zahnout
odvrátit
zatáčka
ohyb
přelom
stát se, stávat se
dovršit, dosáhnout (věku)
turn [tɜːn]
jedn. číslo: turn, množ. číslo: turns, přít. prostý: turn, 3. os. j. č.: turns, průb. čas: turning, prostý min.: turned, příčestí min.: turned
Otočil se a šel zpět.
He turned and went back.
Pouze stropní ventilátor se pomalu otáčel.
Just a ceiling fan was slowly turning.
Dnešek se rychle změní na včerejšek.
Today soon turns into yesterday.
Moje první návštěva tam byla na přelomu nového tisíciletí.
My first visit there was at the turn of the new millennium.
Tento říjen jsem dosáhl čtyřicítky.
I turned 40 this October.
3/20
+
část
díl
součást
podíl
role, postava
rozevřít (se), roztáhnout (se)
rozcházet se, odloučit, oddělit
part [pɑːt]
jedn. číslo: part, množ. číslo: parts, přít. prostý: part, 3. os. j. č.: parts, průb. čas: parting, prostý min.: parted, příčestí min.: parted
Část mého života jsem strávil ve Vancouveru.
I spent part of my life in Vancouver.
Jsem hrdý na to, že jsem součástí tohoto projektu.
I am proud to be a part of this project.
Má velkou roli v jeho hře.
She has a big part in his play.
4/20
+
březen
pochodovat, mašírovat
protestní pochod, demonstrace
pochod
rozvoj, vývoj, pokrok
March [mɑːtʃ]
jedn. číslo: march, množ. číslo: marches, přít. prostý: march, 3. os. j. č.: marches, průb. čas: marching, prostý min.: marched, příčestí min.: marched
Velikonoce jsou v březnu nebo v dubnu.
Easter is in March or April.
Očekává se, že až 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Byli jsme vzdáleni jeden den pochodu od Bagdádu.
We were within a day's march of Baghdad.
Rozvoj cestovního ruchu je nevyhnutelný.
The march of tourism is inevitable.
5/20
+
vůbec
jakoukoliv (hodinu)
at all [ˌət ˈɔːl]
To vůbec nebylo moje rozhodnutí.
That wasn't my decision at all.
Vůbec jsem neposlouchal.
I haven't been listening at all.
Není tím vůbec nadšený.
He isn't happy about it at all.
6/20
+
skrz, přes
po dobu čeho, během
prostřednictvím
through [θruː]
Podala mně složku přes okno.
She handed me the file through the window.
Některé jedy mohou vstoupit do těla absorpcí přes kůži.
Some poisons can enter the body by absorption through the skin.
Mám jen polovinu za sebou.
I'm only half-way through it.
7/20
+
případ
pouzdro, obal, kryt
argument, důvod (proti)
bedna, přepravka
case [keɪs]
jedn. číslo: case, množ. číslo: cases
V tomto případě se mýlíte.
You're wrong in this case.
Dovolte, abych vám řekl o tomto případu.
Let me tell you about the case.
Mám pro to dobrý důvod.
I have good case for it.
Obvykle se to přepravuje v dřevěné bedně.
It is normally carried in a wooden case.
8/20
+
dát
položit
postavit
zařadit
put [pʊt]
přít. prostý: put, 3. os. j. č.: puts, průb. čas: putting, prostý min.: put [pʊt], příčestí min.: put [pʊt]
Dávám si smetanu do kávy.
I put cream in my coffee.
Musíte si dát dvě a dvě dohromady, abyste mohli učinit správná rozhodnutí.
You need to put two and two together in order to make good decisions.
Kam položil klíče?
Where did he put the keys?
Měli bychom je zařadit na černou listinu.
We should put them on a blacklist.
9/20
+
dotaz, otázka
vyslýchat
vyptávat se
pochyby
pochybovat, zpochybňovat
question [ˈkwestʃən]
jedn. číslo: question, množ. číslo: questions, přít. prostý: question, 3. os. j. č.: questions, průb. čas: questioning, prostý min.: questioned, příčestí min.: questioned
Včera byl policií vyslýchán kvůli té loupeži.
He was questioned by police yesterday about the burglary.
O tom není pochyb.
There's no question about it.
Nikdy jsem nepochyboval o tom, co mi řekl.
I never questioned what he told me.
10/20
+
možná, asi, snad
smět, moci
květen
May [meɪ]
jedn. číslo: may, množ. číslo: mays, přít. prostý: may, 3. os. j. č.: mays, průb. čas: maying, prostý min.: mayed, příčestí min.: mayed
Možná jsou zde další problémy, o kterých nevíme.
There may be other problems that we don't know about.
Odjíždíme na 9 denní výlet do Las Vegas v květnu.
We are leaving for a 9 day trip to Las Vegas in May.
Bylo to ráno 20. května.
It was on the morning of May 20th.
Můžu mluvit s panem Blekem?
May I talk to Mr. Black?
Může se to zdát jako chytrý tah.
This may have seemed to be a clever move.
Ještě pořád může vyhrát.
He may win yet.
Tento krém může způsobit dočasné zarudnutí.
This cream may...
11/20
+
skončit, dopadnout
nakonec dopadnout
stát se nakonec
end up [set ʌp]
přít. prostý: end up, 3. os. j. č.: ends up, průb. čas: ending up, prostý min.: ended up, příčestí min.: ended up
Mohli bychom snadno skončit bez domova.
We could easily have ended up homeless.
Já opravdu nechci skončit hádáním o tom, jak utrácíme peníze.
I really don't want to end up arguing about how we are spending the money.
Skončíš sám a starý.
You'll end up old and lonely.
Nemůžeš na to spěchat nebo to nakonec dopadne tak, že si vezmeš nesprávného člověka.
You can't rush it or you end up marrying the wrong person.
12/20
+
růst, vzrůstat
narůst(at)
pěstovat
grow [grəʊ]
přít. prostý: grow, 3. os. j. č.: grows, průb. čas: growing, prostý min.: grew [gru:], příčestí min.: grown [groun]
Tato rostlina nejlépe roste ve tropech.
This plant grows best in the tropics.
Mírné protesty přerostly do otevřeného násilí.
Moderate protests grew into open violence.
Vesničané pěstovali kukuřici.
The villagers grew maize.
13/20
+
žít
bydlet
živý
live [lɪv]
přít. prostý: live, 3. os. j. č.: lives, průb. čas: living, prostý min.: lived, příčestí min.: lived, 2. stupeň: more live, 3. stupeň: most live
Všechni lidé musí jíst, aby mohli žít.
All people have to eat in order to live.
Bydlí ve městě.
She lives in the city.
Obě naše děti ještě bydlí doma.
Both our children still live at home.
14/20
+
systém
soustava
system [ˈsɪstəm]
jedn. číslo: system, množ. číslo: systems
Horká voda koluje přes topný systém.
Hot water circulates through the heating system.
Používáme standardní metrickou soustavu.
We use the standard metric system.
Systém je mimo provoz.
The system is down.
Zatím se většina pozornosti zaměřovala na systémy vizuálního rozpoznávání.
So far, most of the attention has been focused on visual recognition systems.
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Systém je navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečnost proti všem útokům.
The system is...
Samotný systém hodnocení představuje zátěž pro učitele základních škol.
The assessment system itself represents a burden for primary school teachers.
15/20
+
(po)hnout se
posunout
přestěhovat
pohyb
tah, krok
move [muːv]
jedn. číslo: move, množ. číslo: moves, přít. prostý: move, 3. os. j. č.: moves, průb. čas: moving, prostý min.: moved, příčestí min.: moved
Pomohl mně posunout tento stůl do rohu.
He helped me move this table to the corner.
Rozhodli jsme se přestěhovat do zahraničí a začít znovu.
We decided to move abroad and make a fresh start.
Tento krok byl reakcí na jejich hrozbu.
The move was a response to their threat.
16/20
+
většina
nejvíce, maximálně
hodně, moc, mnoho
most [məʊst]
jedn. číslo: most, množ. číslo: mosts
Většina lidí si myslí, že jsem šťastná.
Most people think I'm happy.
Snažím se co nejvíce užít si mých pár posledních dní v Kalifornii.
I'm trying to make the most of my last few days in California.
Bylo to velmi krásné ráno.
It was a most beautiful morning.
17/20
+
vysoký
velký
tall [tɔːl]
2. stupeň: taller, 3. stupeň: tallest
Alan je vysoký muž v bílém obleku a klobouku.
Alan is a tall man in a white suit and hat.
Vysoký plot, který skryje váš dům, je nejlepší volbou.
A tall fence that hides your home is the best option.
Na rozdíl ode mě, můj syn je velký.
Unlike me, my son is tall.
18/20
+
vpravo
přímo, rovnou, právě
právo
pravý, vhodný
správný
nefalšovaný, skutečný
right [raɪt]
jedn. číslo: right, množ. číslo: rights, 2. stupeň: righter, 3. stupeň: rightest
Držte se vpravo.
Keep to the right.
Prostě žijte tam, kde právě jste.
Just exist, right where you are.
Nastav hodiny na správný čas.
Set the clock to the right time.
19/20
+
před
než, dříve (než)
(už) před tím
before [bɪˈfɔː]
Byl nalezen pouze dva týdny před tím.
He was found only two weeks before that.
Než se rozhodneme, musíme vědět více faktů.
Before we make a decision, we need to know more facts.
jsem je viděl.
I've seen them before.
20/20
+
pod, zpod
za (daných okolností ap.)
v (podmínkách ap.)
ve stavu
under [ˈʌndə]
Pokud se dostanou pod 70 procent, zkoušku neudělají.
If they get under 70 percent, they fail the exam.
Je pod tlakem.
He is under pressure.
Podíval jsem se pod postel.
I looked under the bed.
Server se právě udržuje.
The server is under maintenance.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X