460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
130
131
132
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
doslova, doslovně
skutečně
literally [ˈlɪtərəlɪ]
Někteří lidé vidí svět opravdu skutečně jinak.
Some people quite literally see the world differently.
Byla jsem svědkem toho, že jiní studenti platili za to, aby za ně byly napsány doslova celá pojednání.
I witnessed other...
Okraj vody se skutečně dotýká základu domu.
The water's edge now literally touches the house's foundation.
2/20
+
ustanovení, ujednání
(za)opatření, zajištění
poskytnutí, poskytování
zásoby, rezerva, zásobování
zásobit (potravinami)
provision [prəˈvɪʒən]
jedn. číslo: provision, množ. číslo: provisions, přít. prostý: provision, 3. os. j. č.: provisions, průb. čas: provisioning, prostý min.: provisioned, příčestí min.: provisioned
Na instalaci se vztahují následující ujednání.
The following provisions shall apply to the installation.
Jsme zodpovědní za poskytování těchto služeb.
We are responsible for the provision of these services.
Větší pozornost by měla být věnována také místnímu zásobování energií.
Greater attention should also be given to local energy provision.
3/20
+
tiše, potichu
(po)klidně
quietly [ˈkwaɪətlɪ]
Můžete mluvit tišeji, prosím. Snažím se pracovat.
Can you talk more quietly, please, I'm trying to work.
Susan mluvila tak potichu, že jsem ji sotva slyšel.
Susan spoke so quietly I could hardly hear her.
Toto vyšetřování by mělo být zvládnuto v tichosti.
This investigation should be handled quietly.
Stříhání může být stresující, takže s ovcemi musí být zacházeno klidně.
Shearing can be stressful so sheep must be handled quietly.
4/20
+
klinický
objektivní, nezaujatý
clinical [ˈklɪnɪkəl]
Každý pacient, který zvažuje účast na klinickém testování, musí poskytnout informovaný souhlas.
Each patient who...
Účast na klinickém testu je dobrovolná.
Taking part in...
Pes nevykazoval žádné klinické příznaky onemocnění.
The dog showed...
5/20
+
vězení, věznice, žalář
uvěznit
jail [dʒeɪl]
jedn. číslo: jail, množ. číslo: jails, přít. prostý: jail, 3. os. j. č.: jails, průb. čas: jailing, prostý min.: jailed, příčestí min.: jailed
Opravdu chcete tímto způsobem skončit ve vězení po zbytek svého života?
Is this really...
Byl uvězněn devět měsíců.
He was jailed...
Jeho chování ho přivede do vězení.
His behavior will...
Zavřeli je za kšefty s drogami.
They were jailed...
V našem vězení ženy tvoří méně než 20 procent vězňů.
In our jail,...
Vždycky říkal, že byl uvězněn kvůli falešnému obvinění.
He always said...
6/20
+
složka, přísada
ingredience, surovina (při vaření)
ingredient [ɪnˈgriːdɪənt]
jedn. číslo: ingredient, množ. číslo: ingredients
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Šla jsem do obchodu pro suroviny na kuřecí polévku.
I went to...
Produktivita je pouze jednou, menší složkou v dobře prožitém životě.
Productivity is only one, minor ingredient in a well-lived life.
Tolerance je základní složkou šťastného manželství.
Tolerance is an...
Recept vyžaduje máslo a smetanu, což jsou mléčné suroviny.
The recipe calls...
7/20
+
koncert
concert [ˈkɑːnsərt]
jedn. číslo: concert, množ. číslo: concerts
Koncert se uskuteční v září.
The concert will take place in September.
Její koncert byl zrušen na poslední chvíli.
Her concert was...
Zažili jsme mnoho legrace na našem zahajovacím koncertu v tomto roce.
We had a lot of fun at our opening concert this year.
Soud oznámil, že se rozhodl zakázat mu pořádat koncerty v zemi po dobu tří měsíců.
The court announced...
Kvůli malému technickému problému koncert začne přibližně s půlhodinovým zpožděním.
Due to a slight technical hitch the concert will be starting approximately half an hour late.
8/20
+
být v souladu s
be in line with [bɪ ɪn laɪn wɪθ]
přít. prostý: be in line for, 3. os. j. č.: is in line for, průb. čas: being in line for, prostý min.: were/was in line for, příčestí min.: been in line for
Cokoliv nařídí musí být vykonáváno v souladu se zákonem.
Whatever he commands...
Šerif říká, že je to v souladu s protokolem.
The sheriff says...
Musíme zajistit, aby naše postupy byly v souladu s požadavky GDPR.
We must ensure...
9/20
+
neustále, ustavičně, nepřetržitě
neustálý
constantly [kɒnstəntlɪ]
Dobří vývojáři softwaru nemohou dělat svou práci bez neustálého učení.
Good software developers...
George citil neustále potřebu to vysvětlovat.
George constantly felt...
Vynořovaly se neustále nové problémy.
The new problems...
Jsem neustále udiven, jak většina mých kolegů těžce pracuje.
I am constantly struck by how hard most of my colleagues work.
Umělá inteligence je neustále rozvíjející se obor.
Artificial intelligence is...
John neustále opravuje moje výslovnost.
John constantly corrects...
10/20
+
užitečnost, prospěšnost, užitek
pomůcka, nástroj, utilita
veřejná služba, technická infrastruktura
užitný, spotřební
utility [uːˈtɪlɪtɪ]
jedn. číslo: utility, množ. číslo: utilities, 2. stupeň: more utility, 3. stupeň: most utility
Bohužel se stává stále jasnější, že užitečnost samotná nestačí.
Unfortunately, it's becoming...
Rychlost doručení také přímo určuje užitečnost těchto zpráv.
Delivery speed also...
Můžete použit užitečné utility pro provádění různých funkcí.
You can use...
Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na veřejné služby.
This appropriation is...
11/20
+
broskev
broskvový
broskvoň
prásknout, donášet, žalovat (slang.)
krásná žena, svůdná žena (slang.)
peach [piːtʃ]
jedn. číslo: peach, množ. číslo: peaches, přít. prostý: peach, 3. os. j. č.: peaches, průb. čas: peaching, prostý min.: peached, příčestí min.: peached
Otevřete tuto konzervu s broskvemi, prosím.
Open this tin...
Zasadil jsem nové broskvoně na zahradě.
I planted new...
Někdo to na nás musel prásknout.
Someone must have...
Linda je opravdu krásná žena.
Linda is a...
12/20
+
trvalý, stálý
permanentní, neustálý
permanent [ˈpɜːmənənt]
Toto může způsobit trvalou deformaci ochranné konstrukce.
This can cause...
Kvůli této příležitosti jsem se vzdal stálého zaměstnání.
I gave up...
Nedodržení těchto pokynů může vést k trvalému zjizvení.
Failure to follow...
13/20
+
historik, dějepisec
historian [hɪˈstɔːrɪən]
jedn. číslo: historian, množ. číslo: historians
Historici se stále pokoušejí oddělit fakta od fikce.
Historians are still...
Historici studují minulost pomocí vyhodnocování faktů.
Historians study the...
Historici předpokládají, že to jsou kopie původních dokumentů.
Historians assume that...
14/20
+
ozbrojený
vyzbrojený
armed [ɑːmd]
2. stupeň: more armed, 3. stupeň: most armed
Během přepadení dva ozbrojení a maskovaní muži požadovali šperky.
During the hold-up,...
Ticho bylo přerušilo náhlým příchodem skupiny ozbrojených mužů.
The silence was...
Bradley je veterán ozbrojených sil USA.
Bradley is a veteran of the U.S. Armed Forces.
Armáda poskytla delegaci malý ozbrojený doprovod.
The army provided...
Mezi zadrženými jsou osoby podezřelé z účasti na ozbrojené loupeži.
The detainees include...
15/20
+
blázen, hlupák
hloupý, pošetilý
oklamat, napálit
šašek
fool [fuːl]
jedn. číslo: fool, množ. číslo: fools, přít. prostý: fool, 3. os. j. č.: fools, průb. čas: fooling, prostý min.: fooled, příčestí min.: fooled, 2. stupeň: more fool, 3. stupeň: most fool
Byli byste blázni, kdybyste tomu věřili.
You'd be fools...
Lidi je jednodušší oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.
People are easier...
Mnoho lidí se vás může pokusit oklamat.
A lot of...
16/20
+
střetnout se, utkat se
konfrontovat
čelit (problému)
porovnávat (se), srovnávat (se)
vyrovnat se, vyrovnávat se (s něčím)
confront [kənˈfrʌnt]
přít. prostý: confront, 3. os. j. č.: confronts, průb. čas: confronting, prostý min.: confronted, příčestí min.: confronted
Fyzicky jsem byl v nebezpečí několikrát, když jsem se střetl se skinheady na ulici.
I was physically...
Spotřebitelé často čelí nekalým obchodním praktikám.
Consumers are often...
Porovnávali jsme základní rozdíly v tom, jak vidíme náš budoucí život.
We were confronting...
17/20
+
rozpadnout se, rozsypat se, rozložit se (stářím)
pokazit se
úplně se zadrhnout
být na zhroucení
fall apart [fɔːl əˈpɑːt]
přít. prostý: fall apart, 3. os. j. č.: falls apart, průb. čas: falling apart, prostý min.: fell apart [fel əˈpɑːt], příčestí min.: fallen apart ['fɔ:lən əˈpɑːt]
Všechny systémy se nakonec rozpadnou, když se zhroutí kvůli ve své vlastní složitosti.
All systems eventually...
Každou chvíli se to mohlo pokazit.
It could fall...
Naše komunikace se úplně zadrhla a stali jsme se nepřátelé.
Our communication fell...
18/20
+
žárovka
cibule, cibulka (tulipánu)
baňka
bulb [bʌlb]
jedn. číslo: bulb, množ. číslo: bulbs
Lilie a tulipány rostou z cibulek.
Lilies and tulips...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Namontujte žárovku do lampy a zapněte světlo.
Fit the bulb...
Jakákoli elektrická žárovka nakonec shoří.
Any electric light...
U suchého česneku musí být kořínky odříznuty těsně u cibule.
The roots of dry garlic must be cut off flush with the bulb.
19/20
+
lednička, chladnička
fridge [frɪdʒ]
jedn. číslo: fridge, množ. číslo: fridges
Nezáleží mně na značce, chci jen obyčejnou ledničku.
I don't care...
Vyprázdnil jsem obsah ledničky do obrovské krabice.
I emptied the content of the fridge into a huge box.
Prostě vrátila prázdnou krabici zpět do lednice.
She just put...
Nechte želé v lednici ztuhnout.
Leave the jelly in the fridge to harden.
Lednici můžete zaplatit buď jednorázově, nebo v měsíčních splátkách.
You can pay...
20/20
+
mechanismus, zařízení
systém
mechanism [ˈmekəˌnɪzəm]
jedn. číslo: mechanism, množ. číslo: mechanisms
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
Zemětřesení udeřilo bez varování, a to i přes systém včasného varování, který zpravidla spustí výstražný signál předem.
The quake struck...
Nový mechanismus by se měl zpočátku vztahovat pouze na velké zákazníky.
The new mechanism...
Arogance je často obranným mechanismem.
Arrogance is often...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X