460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
133
134
135
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nábytek
zařízení, vybavení (bytu)
furniture [ˈfɜːnɪtʃə]
Jak uspořádáte nábytek v malém obývacím pokoji?
How do you arrange furniture in a small living room?
Nábytek byl zakryt ochrannými obaly.
The furniture was...
Založili jsme speciální fond na nákup nového nábytku.
We set up...
Líbí se mi design tohoto nábytku.
I like the...
Tento nábytek byl navržen pro zaoceánský parník Queen Elizabeth.
This furniture were...
2/20
+
cizinec
neznámý člověk
stranger [ˈstreɪndʒə]
jedn. číslo: stranger, množ. číslo: strangers
Nejsem zdejší.
I am a stranger here.
Jste tu poprvé?
Arey you a stranger here?
Vysvětloval, proč by více lidí mělo uvažovat o darování krve neznámému člověku.
He explained why more people should consider donating blood to a stranger.
Nikdy nesmíš mluvit s cizími lidmi.
You must never talk to strangers.
Nikdy nemusíš mluvit s cizími lidmi.
You never have to talk to strangers.
3/20
+
menší, vedlejší
nezletilý, mladistvý, neplnoletý
drobný, malý
minor [ˈmaɪnə]
jedn. číslo: minor, množ. číslo: minors
Mladiství jsou ve věku od 13 do 17 let a pocházejí z Eritreje, Ghany, Nigérie a Súdánu.
The minors are aged between 13 and 17 and come from Eritrea, Ghana, Nigeria and Sudan.
Potřebujeme stopku na vedlejší silnici vedoucí na hlavní.
We need the...
Uvědomuji si, že je to jen maličkost.
I realize that...
Budete muset popsat přípravu pacienta na menší chirurgický zákrok.
You will have...
Studenti zde jsou mnohem pracovitější, až na pár drobných výjimek.
Students here are...
Převodovka potřebovala jen menší seřízení.
The transmission only...
4/20
+
pauza, přestávka
zastavit se, přestat, ustat
pause [pɔːz]
jedn. číslo: pause, množ. číslo: pauses, přít. prostý: pause, 3. os. j. č.: pauses, průb. čas: pausing, prostý min.: paused, příčestí min.: paused
Na chvíli se odmlčela.
She paused for a moment.
Nikdy nezastavujte, jestliže pro to nemáte důvod.
Never pause unless...
Pohyb byl stálý a pokračoval bez zastavení, bez ohledu na to, jak moc jsem tlačil do protisměru.
The motion was...
Po jeho prohlášení nastalo hrobové ticho.
A deadly silent pause followed his statement.
5/20
+
plot, oplocení, ohrada
ohradit, oplotit
šermovat
fence [fens]
jedn. číslo: fence, množ. číslo: fences, přít. prostý: fence, 3. os. j. č.: fences, průb. čas: fencing, prostý min.: fenced, příčestí min.: fenced
Hodil míč zpět přes plot.
He threw the ball back over the fence.
Byla vyhozena se sedla, když kůň skočil přes plot.
She was thrown as the horse jumped the fence.
Vysoký plot, který skryje váš dům, je nejlepší volbou.
A tall fence that hides your home is the best option.
Máme nízký plot.
We have a low fence.
Postavili plot okolo svého pole.
They put up...
6/20
+
index
koeficient
rejstřík, seznam
ukazatel
indexovat, zařadit do rejstříku
rozdělit, roztřídit
index [ˈɪndeks]
jedn. číslo: index, množ. číslo: indexes (or indices), přít. prostý: index, 3. os. j. č.: indexes, průb. čas: indexing, prostý min.: indexed, příčestí min.: indexed
Indexy se používají k rychlému vyhledání dat v databázi.
Indexes are used...
Pro snadnou orientaci je vložen jmenný rejstřík.
The index of...
Roztřídili jsme všechny knihy v knihovně podle kategorie.
We indexed all...
7/20
+
(po)radit, doporučit
advise [ədˈvaɪz]
přít. prostý: advise, 3. os. j. č.: advises, průb. čas: advising, prostý min.: advised, příčestí min.: advised
Poradil jí, aby si přečetla tyto knihy.
He advised her to read those books.
Lékař mu doporučil, aby nekouřil.
His doctor advised him against smoking.
Scottovi bylo doporučeno, aby opustil svoji váhovou kategorii.
Scott has been...
George jí poradil, aby se zbavila své konkurence.
George advised her...
Než začnu pravidelně cvičit, byla mně doporučena konzultace s praktickým lékařem.
I have been...
8/20
+
literární, knižní
spisovný
literary [ˈlɪtrərɪ]
2. stupeň: more literary, 3. stupeň: most literary
Další literární shromáždění se koná příští měsíc.
Another literary gathering...
Byl literárním kritikem a určil dvě základní pravidla pro formu krátkých povídek.
He was a...
Snažila se mě přesvědčit, že to není spisovné.
She tried me...
9/20
+
sebeobrana
self-defence [self dɪˈfens]
jedn. číslo: self-defence, množ. číslo: self-defences
Já jsem se jen bránil, byla to sebeobrana.
I only was...
Podporujeme právo na sebeobranu, které je základním lidským právem.
We support the...
Při sebeobraně se má použít jen tolik síly, kolik je zapotřebí k odražení útoku.
Self-defense should use...
10/20
+
schválení, souhlas
uznání, pochvala
approval [əˈpruːvəl]
jedn. číslo: approval, množ. číslo: approvals
Můj plán by vyžadoval schválení zbytku všech členů.
My plan would...
Zahraniční základny lze uzavřít bez souhlasu kongresu.
Foreign bases can...
Předložil stavební plány ke schválení.
He submitted building...
Dohoda podléhá schválení regulačními orgány.
The deal is...
Obdrželi jsme souhlas, že to můžeme používat pro kosmetické a estetické účely.
We received an...
Pochvala je přímočarý způsob, jak si získat něčí uznání, důvěru nebo respekt.
A compliment is...
11/20
+
běžný, obvyklý
rutina, běžná praxe
stereotyp, jednotvárnost
všední, jednotvárný
routine [ruːˈtiːn]
jedn. číslo: routine, množ. číslo: routines, 2. stupeň: more routine, 3. stupeň: most routine
Rozhodl se, že bude hrát na jistotu a bude se držet praxe, kterou dobře zná.
He decided to play it safe and stick with the routine he knew well.
Změnil jsem svůj denní rozvrh, abych zlepšil svou celkovou kvalitu života.
I've changed my...
Občas prostě potřebuji uniknout ze stereotypu každodenního života.
Sometimes I just...
Byla to změna v mé obvyklé denní činnosti.
It was a...
Povzbudil jsem mého přítele, aby vytrval ve svém pravidelném cvičení.
I encouraged my...
12/20
+
přežití, přežívání
survival [səˈvaɪvəl]
jedn. číslo: survival, množ. číslo: survivals
V podstatě oba týmy bojují o přežití.
In essence, both teams are struggling for survival.
Tento kruh je symbolickým znázorněním zrození, života a smrti.
This circle is...
V boji o přežití, nejsilnější vítězí na úkor svých soupeřů.
In the struggle...
13/20
+
buben, bubínek
barel, sud
bubnovat, klepat
drum [drʌm]
jedn. číslo: drum, množ. číslo: drums, přít. prostý: drum, 3. os. j. č.: drums, průb. čas: drumming, prostý min.: drummed, příčestí min.: drummed
Bubnování se nakonec ukázalo jako její vášeň.
A drumming ultimately proved to be her passion.
Jednou večer měl Roger mizernou náladu a hodil svůj buben do jeviště.
One night Roger...
14/20
+
knoflík
tlačítko
zapnout
button [ˈbʌtən]
jedn. číslo: button, množ. číslo: buttons, přít. prostý: button, 3. os. j. č.: buttons, průb. čas: buttoning, prostý min.: buttoned, příčestí min.: buttoned
Stiskněte tlačítko čtečky na spodní straně monitoru.
Press reader button...
Stiskněte tlačítko, abyste vhodili digitální hlasovací lístek.
Push a button...
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
Vložte minci do otvoru a stiskněte červené tlačítko.
Put a coin...
Můžeš mi přišít knoflík?
Can you sew...
15/20
+
zrekapitulovat, shrnout
vystihnout
sum up [sʌm ʌp]
přít. prostý: sum up, 3. os. j. č.: sums up, průb. čas: summing up, prostý min.: summed up, příčestí min.: summed up
Nemůžeme shrnout celou jeho filozofii do jednoho odstavce.
We can't sum...
Abychom to shrnuli, byl to jejich nejlepší výkon v letošním roce.
To sum up,...
Dovolte mi zrekapitulovat, co jsme zatím domluvili.
Let me sum...
16/20
+
strategický
strategic [strəˈtiːdʒɪk]
2. stupeň: more strategic, 3. stupeň: most strategic
Strategicky jsme se stáhli.
We made a...
Budeme muset umístit kamery na strategická místa podél trasy.
We will have...
Vojenská letadla bombardovala strategické cíle s dokonalou přesností.
Army planes bombed...
17/20
+
těhotná, gravidní
březí
významný, výmluvný (přen.) (okamžik ap.)
pregnant [ˈpregnənt]
Nevěděla jsem, že v té době byla těhotná.
I didn't know...
Není žádná známka toho, že by byla těhotná.
There is no...
Těhotné ženy nesmí zvedat těžká břemena.
Pregnant women mustn't lift heavy weights.
Je tento lék bezpečný pro těhotné ženy?
Is this medicine safe for pregnant women?
Molly oznámila, že je čtyři měsíce těhotná.
Molly announced she was four months pregnant.
18/20
+
mluvčí
spokesman [ˈspəʊksmən]
jedn. číslo: spokesman, množ. číslo: spokesmen
Podle policejního mluvčího byl muž zatčen za vandalismus.
According to a...
Mluvčí nedal přímou odpověď na žádnou otázku novinářů.
The spokesman didn't...
Mluvčí jasně sdělil, že zatím není v dohledu žádný kompromis.
The spokesman made...
19/20
+
výslovnost
vyslovování
pronunciation [prəˌnʌnsɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: pronunciation, množ. číslo: pronunciations
Pomohl bys mi opravit mou výslovnost?
Would you help...
Měl jsem potíže naučit se anglickou výslovnost.
I had difficulty...
Víš jak se správně vyslovují jména všech hráčů?
You know the...
20/20
+
papoušek
papouškovat, tupě opakovat
parrot [ˈpærət]
jedn. číslo: parrot, množ. číslo: parrots, přít. prostý: parrot, 3. os. j. č.: parrots, průb. čas: parroting, prostý min.: parroted, příčestí min.: parroted
Steven pustil papouška z klece.
Steven released the...
Papoušci, s barevným peřím a schopností napodobovat lidskou řeč, jsou oblíbenými domácími mazlíčky.
Parrots, with colorful...
Carol si pamatovala, co jí říkala, a pak to jenom papouškovala.
Carol remembered what...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X