460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
134
135
136
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
uzávěrka
poslední termín
deadline [ˈdedˌlaɪn]
jedn. číslo: deadline, množ. číslo: deadlines
Můj kolega v práci vypadá naštvaně, když žádám o prodloužení termínu.
My colleague at work looks annoyed when I ask for an extension on a deadline.
Odevzdali jsme projekt před termínem.
We submitted the...
Nová fakta se objevila až po uzávěrce nominací.
The new facts...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Mimo to mohou nastat problémy, protože je nutné dodržet termíny.
Moreover, diffculties may...
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
2/20
+
strop
podhled
ceiling [ˈsiːlɪŋ]
jedn. číslo: ceiling, množ. číslo: ceilings
Nikdy se moc nerozčiloval.
He never used to hit the ceiling.
Pouze stropní ventilátor se pomalu otáčel.
Just a ceiling fan was slowly turning.
Provázky visely dolů ze stropu.
The strings hung down from the ceiling.
Strop byl tak nízký, že jsem se musel sklonit.
The ceiling was...
Voda začala prosakovat stropem.
Water began to...
3/20
+
překážka, zábrana
bariéra
blokáda, zátaras
barrier [bærɪə]
jedn. číslo: barrier, množ. číslo: barriers
Prosím, zůstaňte za zábranami, dokud policie vede vyšetřování.
Please remain behind the barriers while police conduct their investigation.
Náš hlavní problém spočívá v jazykové bariéře.
Our main problem lies in language barrier.
Budeme organizovat více akcí, abychom odstranili bariéry mezi nimi.
We are going to organize more events to remove the barriers between them.
4/20
+
vnější
externí
zahraniční
external [ɪkˈstɜːnəl]
Vaše zahrada je zbavena veškerého vnějšího hluku, který přináší svět kolem ní.
Your garden is...
Objekt v klidu zůstává v klidu, pokud není poháněn vnější silou.
An object at...
Můžeme vytvořit odkaz na externí webové stránky.
We can create...
Každá stránka musí obsahovat odkaz na soubor externích kaskádových stylů.
Each page must include a reference to the external cascading style sheet file.
Žádní uživatelé nesdílejí svá osobní data s externím poskytovatelem služeb.
No users share...
5/20
+
podstatný, důležitý
relevantní
náležitý, příslušný
relevant [ˈrelɪvənt]
2. stupeň: more relevant, 3. stupeň: most relevant
Tato témata se stávají stále důležitější.
These themes have...
Váš etnický původ není důležitý.
Your ethnic origin...
Přiložte kopii příslušného rozhodnutí.
Attach a copy...
Správce majetku je povinen přinést veškerou důležitou dokumentaci.
The administrator of...
Naším hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle je mít okamžitý přístup ke všem relevantním informacím.
Our main tool...
Nahraná komunikace byla důležitá v mnoha právních sporech.
Recorded communication has...
6/20
+
zatímco, než
kdežto
jelikož
vzhledem k tomu, že (práv.)
whereas [weərˈæz]
Došlo k určitému poklesu zaměstnanosti, zatímco produktivita vzrostla.
There was some...
Hlučná kancelář sebou nese rozptylování, zatímco práce z domova je prováděna v klidu.
A noisy office...
Barbara měla tříchodový oběd, kdežto já jsem měl jen sendvič.
Barbara had a...
Vzhledem k tomu, že opustili město, nedokázali se postarat o svého syna.
Whereas they had...
7/20
+
gang, parta, tlupa
spřáhnout, spolčit, zapojit dohromady
gang [gæŋ]
jedn. číslo: gang, množ. číslo: gangs, přít. prostý: gang, 3. os. j. č.: gangs, průb. čas: ganging, prostý min.: ganged, příčestí min.: ganged
Policie vyšetřuje boj mezi gangy.
Police are investigating...
Lewis ve skutečnosti řídí naši skupinu.
Lewis has effective...
Někteří vojenští důstojníci se spolčili, aby zorganizovali převrat proti vládě.
Some military officers...
8/20
+
dospívání (období), puberta
teenager, mladiství, dospívající
teen [tiːn]
jedn. číslo: teen, množ. číslo: teens
Tento spánkový posun je běžný a ve věku mezi 15 a 19 roky se vytratí.
This sleep delay...
Všichni mladiství zde musí být s dospělými.
All teens must...
Ona je roková hvězda a idol teenagerů.
She is a...
9/20
+
přechod (pro chodce)
zebra crossing [ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ]
Musíš zastavit na přechodu.
You must stop...
Nedala mně přednost na přechodu.
She did not...
Ruth vrazila na přechodu do autobusu.
Ruth ran into...
10/20
+
zvon, zvonek
zvonění
brnknout, (za)telefonovat
bell [bel]
jedn. číslo: bell, množ. číslo: bells, přít. prostý: bell, 3. os. j. č.: bells, průb. čas: belling, prostý min.: belled, příčestí min.: belled
Zvon zvonil po dobu jedné minuty, aby připomněl hodinu jeho smrti.
A bell rang for one minute in order to commemorate the hour of his death.
Orestujte papriku a cibuli asi 5 minut.
Saute the bell...
Určitě bych chtěl být jedním z Edisonových pomocníků raději než inženýrem v Bellových laboratořích.
I would definitely...
Zvony nám daly znamení, abychom začali hrát.
The bells gave...
Tento zvon byl používán pro svolávání věřících k modlitbě.
This bell was...
11/20
+
aktivista
activist [ˈæktɪvɪst]
jedn. číslo: activist, množ. číslo: activists
Ale nezašli někteří z těchto aktivistů příliš daleko?
But are some of those activists taking it too far?
Becky je aktivistka, ne zločinec.
Becky is an...
Aktivisté se rozhodli zahájit hladovku, aby na tuto záležitost upozornili.
The activists decided...
Navzdory následkům zůstal aktivista vzpurný a pokračoval v protestech.
Despite the consequences,...
Skupina aktivistů jakoukoli účast na údajné sabotáži popřela.
The activist group...
12/20
+
slunný, slunečný
jasný
radostný
sunny [ˈsʌnɪ]
2. stupeň: sunnier, 3. stupeň: sunniest
Dnes bude horký, slunečný den.
Today will be...
Jak chcete udělat vaše vajíčka? Jako volské oko, prosím.
How would you...
Nosila jsem klobouk na zahradě ve slunečných dnech, když jsem nenosila paruku.
I wore my...
Sandra dělá dokonalá smažená volská oka.
Sandra makes a...
Je zde vždy slunečno, skutečně se nikdy nemusíte zajímat o předpověď počasí.
It's always sunny here, we never have to check the weather forecast really.
13/20
+
utřít, otřít, vytřít
utření, otření
stírat, setřít
utěrka, ubrousek
wipe [waɪp]
jedn. číslo: wipe, množ. číslo: wipes, přít. prostý: wipe, 3. os. j. č.: wipes, průb. čas: wiping, prostý min.: wiped, příčestí min.: wiped
Řeky bahna smetly několik domů.
Rivers of mud...
Vyndal jsem si kapesník a otřel jí slzy.
I had taken...
Tyto ubrousky jsou navrženy speciálně pro jednoduchou a efektivní dezinfekci pokožky.
This wipes are designed specifically for the simple and effective disinfection of skin.
Vytáhl jsem kapesník a utřel jsem si obličej.
I pulled up...
Otři si nos papírovým kapesníkem.
Wipe your nose...
14/20
+
přesně, naprosto správně
právě
precisely [prɪˈsaɪslɪ]
Musím tam být přesně v pět.
I must be...
Domnívám se, že to není správně načasované.
I guess it...
15/20
+
teror
hrůza, děs, zděšení, strach
postrach
terror [ˈterə]
jedn. číslo: terror, množ. číslo: terrors
Cítili hluboký a trvalý vztek k teroru.
They felt deep...
Pokusil se vyvolat atmosféru strachu.
He tried to...
Mnoho lidí v hrůze uteklo.
Many people fled...
16/20
+
mimořádný, výjimečný, vynikající
nezvyklý, neobvyklý, zvláštní
extraordinary [ɪkˈstrɔːrdəneri]
Byl to opravdu mimořádný zásah štěstěny.
It really was...
Jeho vášeň pro literaturu je výjimečná.
His passion for...
Bylo neobvyklé, že s tím souhlasila.
It was extraordinary...
17/20
+
jemně, něžně, mírně
gently [dʒentlɪ]
Jemně vzala malého ptáčka do dlaní.
She gently cupped...
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Matka lehce houpala své dítě, aby usnulo.
Mother gently rocked...
Jemně přehněte pouze okraje těsta a vložte ho do pečící misky.
Gently fold just...
Kupujeme a prodáváme mírně použité oblečení.
We buy and...
18/20
+
utéci, zdrhnout
odběhnout
vypustit, nechat odtéct
vyjet si (kopie)
odtékající
run off [rʌn ɒf]
přít. prostý: run off, 3. os. j. č.: runs off, průb. čas: running off, prostý min.: ran off [ræn ɒf], příčestí min.: run off [rʌn ɒf]
Pak šel hned za druhým mužem, který také utekl.
He then went...
Kam jsi to včera večer odběhl?
Where did you...
Pomáhá zachytit a směřovat odtékající vodu pryč.
It helps to...
19/20
+
prázdniny (hl. BrE)
dovolená (AmE)
uvolnění, volno
být na dovolené, trávit dovolenou
vacation [vəˈkeɪʃən]
jedn. číslo: vacation, množ. číslo: vacations, přít. prostý: vacation, 3. os. j. č.: vacations, průb. čas: vacationing, prostý min.: vacationed, příčestí min.: vacationed
Uplyne týden a máte pocit, jakoby dovolená nikdy nebyla.
A week passes,...
To bude zalévat vaše rostliny během dovolené.
This will water your plants while on vacation.
Můj lékař má tento týden dovolenou.
My doctor has...
Tento dopis se týká vašeho požadavku na dovolenou.
This letter regards...
Naše turistické středisko nabízí celou řadu turistických atrakcí.
Our vacation resort...
Mluvím o tom, vydat se na dobrodružnou dovolenou bez všech lidí, které znáte, zejména bez vašeho partnera.
I'm talking about...
20/20
+
čokoláda
čokoládový
chocolate [tʃɑːklət]
jedn. číslo: chocolate, množ. číslo: chocolates
Především mám rád tvůj čokoládový dort.
I especially like...
Její dorty jsou plněné čokoládovým krémem.
Her cakes are filled with chocolate cream.
Chceš tabulku čokolády?
Do you want...
Čokoláda je její největší slabostí.
Chocolate is her...
Spojili jsme nové a staré tradiční způsoby výroby čokolády.
We linked the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X