460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
14
15
16
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
peníze
money [ˈmʌnɪ]
Kolik peněz na to potřebuješ?
How much money do you need for it?
Svoje peníze dostaneš zpět.
You'll get your money back.
Potřebuji své úsilí zpeněžit.
I need to convert my effort into money.
Byly to peníze a já neměla moc peněz.
It was money, and I didn't have a lot of money.
2/20
+
pryč
mimo
daleko
opodál
hraný na soupeřově hřišti
away [əˈweɪ]
Prostě jdi pryč a nech mě na pokoji!
Just go away and leave me alone!
Musíme odsud odejít.
We gotta get away from here.
Podíval se mimo monitor počítače, aby si jeho oči odpočinuly.
He looked away from the computer screen to rest his eyes.
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
3/20
+
služba
servis
organizace pro služby lidem
sloužit
service [ˈsɜːvɪs]
jedn. číslo: service, množ. číslo: services, přít. prostý: service, 3. os. j. č.: services, průb. čas: servicing, prostý min.: serviced, příčestí min.: serviced
Naše poštovní služby jsou užitečné veřejnosti.
Our postal service is useful to the public.
Tento hotel nabízí prvotřídní služby!
This hotel provides first class service!
Vaše služby už nejsou potřeba.
Your services are no longer required.
4/20
+
auto
vůz
vagon
automobilový
car [kɑː]
jedn. číslo: car, množ. číslo: cars
Přijeli jsme naším autem.
We came by our car.
Pronajal si dva soukromé vagóny.
He chartered two private train cars.
Náš automobilový průmysl je nyní ve velmi obtížné situaci.
Our car industry is now in a very difficult position.
5/20
+
dosud
zatím
so far [səʊ fɑː]
Co dosud víme?
What do we know so far?
Dosud jsem měla zkušenosti jen s vytvářením řady malých projektů.
So far, I've only had experience in creating a series of small projects.
Tak, co se zatím změnilo a co ještě přijde?
So what has changed so far and what more is to come?
Zatím se většina pozornosti zaměřovala na systémy vizuálního rozpoznávání.
So far, most of the attention has been focused on visual recognition systems.
6/20
+
studovat, učit se
pozorovat,sledovat
zkoumat
studium
studie
pracovna
study [ˈstʌdɪ]
jedn. číslo: study, množ. číslo: studies, přít. prostý: study, 3. os. j. č.: studies, průb. čas: studying, prostý min.: studied, příčestí min.: studied
Studoval jsem francouzštinu.
I've studied French.
Potřebuji ticho ke studiu.
I need quiet to study.
Linda je ve své pracovně.
Linda is in her study.
7/20
+
voda
zalévat
postříkat
vodní
water [ˈwɔːtə]
jedn. číslo: water, množ. číslo: waters, přít. prostý: water, 3. os. j. č.: waters, průb. čas: watering, prostý min.: watered, příčestí min.: watered
Dnes budu pít pouze vodu.
Today I am going to drink only water.
To bude zalévat vaše rostliny během dovolené.
This will water your plants while on vacation.
Máme kvalitní vodní zdroje.
We have good water resources.
8/20
+
příběh
vyprávění
historka
historie, dějiny
reportáž, zpráva
patro, poschodí, podlaží (AmE)
story [ˈstɔːrɪ]
jedn. číslo: story, množ. číslo: stories
Přečte nám nový příběh?
Will he read us a new story?
Říkala nám tu samou historku dvakrát.
She told us the same story twice.
Stavíme druhé patro.
We're building a second story.
9/20
+
bez
aniž
without [wɪˈðaʊt]
Nehrajte beze mě.
Don't play without me.
Nemůžu číst bez brýlí.
I can't read without my glasses.
Můžete pracovat aniž byste porušoval zákon.
You can work without breaking the law.
10/20
+
oblast
území
prostor
plocha
(plošný) obsah
oblast, sféra, rozsah, pole (působnosti)
area [ˈeərɪə]
jedn. číslo: area, množ. číslo: areas
Zná tuto oblast velmi dobře.
He knows this area very well.
Na tomto území nejsou žádné lesy.
There are no woods in this area.
Maximální hladina hluku v prostorech pro cestující musí být nižší než 60 dB.
Maximum noise level in passenger areas shall be below 60 dB.
Poskytujeme technickou pomoc v rozsahu naší kvalifikace.
We provide technical assistance in our area of competence.
11/20
+
vstát, vstávat, zvedat, zvednout
postavit se, zvednout se
obléci se
get up [get ʌp]
přít. prostý: get up, 3. os. j. č.: gets up, průb. čas: getting up, prostý min.: got up [ɡɒt ʌp], příčestí min.: got up [ɡɒt ʌp] (gotten up ['gɒtn ʌp] - Canada)
Celé publikum vstalo a odešlo do místního baru.
The entire audience got up and went out to the local bar.
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
Chodíme spát pozdě a vstaneme až vstaneme.
We stay up late and we get up when we get up.
Olivia se oblékla do svých nových šatů.
Olivia got herself up in her new dress.
12/20
+
set, soubor, souprava
sada
skupina, parta
dát, položit, umístit, usadit
založit
nastavit
set [set]
jedn. číslo: set, množ. číslo: sets, přít. prostý: set, 3. os. j. č.: sets, průb. čas: setting, prostý min.: set [set], příčestí min.: set [set]
Přišel se sadou nástrojů.
He came with a set of tools.
Dal knihu na stůl.
He set a book on the table.
Nastavili jsme časovač.
We set the timer.
13/20
+
napsat, psát, zapsat, sepsat
write [raɪt]
přít. prostý: write, 3. os. j. č.: writes, průb. čas: writing, prostý min.: wrote [rout], příčestí min.: written ['rɪtn]
Můj otec napsal, aby mi dal více informací o mé budoucí práci.
My father wrote to give me more details about my future job.
Napište své jméno na horní okraj papíru.
Write your name at the top of the paper.
Jedna část byla psána člověkem a druhá byla psána počítačem.
One part was written by a human, and the other one was written by a computer.
14/20
+
každý
všichni
everyone [ˈevriwʌn]
Každý musí udělat svůj kousek.
Everyone has to do their bit.
Každý v této místnosti je bohatý.
Everyone in this room is rich.
Musíš být vždy zdvořilý ke všem.
You must always be polite to everyone.
15/20
+
odlišný, různý, rozdílný
rozpor, rozdíl
jiný
different [ˈdɪfrənt]
2. stupeň: more different, 3. stupeň: most different
Zjistili, že pravidla pro spotřebitele jsou na tomto novém trhu odlišná.
They found that consumer rules are different in this new market.
Snažím se nosit každý den něco jiného.
I try to wear something different every day.
Věci byly jiné, když jsem byl mladý.
Things were different when I was young.
16/20
+
oko
oční
čidlo
fotobuňka
ouško (jehly)
sledovat, pozorovat, dívat se
eye [aɪ]
jedn. číslo: eye, množ. číslo: eyes, přít. prostý: eye, 3. os. j. č.: eyes, průb. čas: eyeing [or eying], prostý min.: eyed, příčestí min.: eyed
Zavři oči.
Close your eyes.
Přes jedno oko měl pásku.
He wore a patch over one eye.
Oční kontakt je formou neverbální komunikace.
Eye contact is a form of nonverbal communication.
17/20
+
konec, závěr
ukončení, zastavení
ukončit, (s)končit
účel, cíl, záměr
podíl, díl, část (hovor.)
end [end]
jedn. číslo: end, množ. číslo: ends, přít. prostý: end, 3. os. j. č.: ends, průb. čas: ending, prostý min.: ended, příčestí min.: ended
Táhněte za konec lana.
Pull the end of the rope.
To nikdy neskončí.
This is never going to end.
Já jsem své již udělal.
I've done my end.
18/20
+
hodina (60 min.)
hodinový
dlouhá doba
hour [aʊə]
jedn. číslo: hour, množ. číslo: hours
Kolik hodin spánku potřebuješ?
How many hours do you need to sleep?
Volá jí neustále v jakoukoliv hodinu.
He keeps calling her at all hours.
Měl ses vrátit už před více než hodinou.
You should have returned over an hour ago.
19/20
+
slovo
výraz
zpráva, informace, vzkaz
(z)formulovat, vyjádřit
word [wɜːd]
jedn. číslo: word, množ. číslo: words, přít. prostý: word, 3. os. j. č.: words, průb. čas: wording, prostý min.: worded, příčestí min.: worded
Nikdo neřekl ani slovo.
Nobody has said a word.
Nechtěl, abych znal toto slovo.
He didn't want me to know this word.
Stačilo by jen jedno laskavé slovo.
Just a one kind word would have been enough.
Rozuměl jsem každému slovu, které řekl.
I understood every word he said.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Nerozumněl jsem ani jednomu slovu, které řekl.
I did not understand any word he said.
20/20
+
pokoj
místnost
prostor
místo
bydlet
room [rʊm]
jedn. číslo: room, množ. číslo: rooms, přít. prostý: room, 3. os. j. č.: rooms, průb. čas: rooming, prostý min.: roomed, příčestí min.: roomed
Jak uspořádáte nábytek v malém obývacím pokoji?
How do you arrange furniture in a small living room?
Rozhlédněte se po této místnosti.
Look around in this room.
Uvnitř je prostor jen pro dva lidi.
There is only room for two people inside them.
V tvém algoritmu je více prostoru pro chyby.
Your algorithm has more room for error.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X