460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
139
140
141
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
graf, diagram, schéma
mapa
žebříček (hudební)
zmapovat, monitorovat
chart [tʃɑːt]
jedn. číslo: chart, množ. číslo: charts, přít. prostý: chart, 3. os. j. č.: charts, průb. čas: charting, prostý min.: charted, příčestí min.: charted
Graf ukazuje celkový prodej za jednotlivé měsíce za poslední rok.
The chart shows the total sales by month for the last year.
Každá barva v grafu představuje jiný produkt.
Each colour on the chart represents a different product.
Tito průzkumníci zmapovali řeku na počátku 19. století.
These explorers charted the river in the early 19th Century.
2/20
+
dřez
umyvadlo
potopit
klesat, (za)padat, zapadnout
jít ke dnu, poslat ke dnu
zeslábnout, ztišit se
žumpa, dno
upadnout, zabřednout (do nepříjemné situace)
sink [sɪŋk]
jedn. číslo: sink, množ. číslo: sinks, přít. prostý: sink, 3. os. j. č.: sinks, průb. čas: sinking, prostý min.: sank [sæŋk], příčestí min.: sunk [sʌŋk]
Může to způsobit, že se loď potopí.
It can cause the ship to sink.
Amy byla zachráněna poté, co se její člun potopil u ostrova.
Amy was rescued...
Tři členové posádky se utopili, poté co se loď rozpadla a potopila se.
Three of the...
Titanik se rozlomil na dva díly a klesl do hloubky 3,8 km.
The Titanic split...
Zpod kuchyňského dřezu vycházel nepříjemný zápach.
Nasty smell came...
Museli jsme provést průběžné opravy naší lodě, abychom zabránili jejímu potopení.
We had to...
3/20
+
přeložit, překládat
přeměnit (se), proměnit (se)
převést (něco na něco jiného)
translate [trænsˈleɪt]
přít. prostý: translate, 3. os. j. č.: translates, průb. čas: translating, prostý min.: translated, příčestí min.: translated
Všechny mé hlavní články byly přeloženy do angličtiny.
All of my...
Chtějí sdílet texty, které již byly přeloženy, proto aby ušetřili za náklady.
They want to share texts which have already been translated so as to save costs.
Dvojjazyčné knihy mají přeložený text na protilehlé stránce.
Dual-language books have...
Přeložil jsem její nejnovější knihu do korejštiny.
I have translated her latest book into Korean.
Jak dalece bude prezident schopen převést svou předvolební rétoriku do činů, se teprve uvidí.
How far the...
4/20
+
slepý, nevidomý
přehlížet, být nevšímavý
skrýš, úkryt (AmE)
oslepit, oslnit
blind [blaɪnd]
jedn. číslo: blind, množ. číslo: blinds, přít. prostý: blind, 3. os. j. č.: blinds, průb. čas: blinding, prostý min.: blinded, příčestí min.: blinded, 2. stupeň: blinder, 3. stupeň: blindest
Tento postoj zastávají dokonce i lidé, kteří jsou od narození slepí.
This stance is...
Toto zařízení je vyvinuto tak, aby nevidomí lidé mohli určitou formou vidět.
This device is...
Láska je slepá.
Love is blind.
5/20
+
režim, mód
způsob, styl
mode [məʊd]
jedn. číslo: mode, množ. číslo: modes
Pračku můžete přepnout do tichého režimu.
You can switch...
Standardní mód je nastaven na modré pozadí.
The standard mode...
Čínský a západní způsob myšlení se od sebe navzájem značně liší.
The Chinese and...
6/20
+
rozbitý, zlomený, přetržený
přerušovaný, nesouvislý (čára, řeč ap.)
rozvrácený
min. příč. slovesa porouchat se, rozbít se
broken [ˈbrəʊkən]
Když jsem uklidil to rozbité sklo, tak už to nevypadalo tak hrozně.
When I cleaned...
Moje auto se porouchalo v přesně stejnou dobu jako Benovo.
My car was broken at the very same time as Ben's.
Tyto zdánlivě obrovské problémy jsou mnohem zvládnutelnější, když jsou rozděleny na menší části.
These seemingly giant...
Složili jsme dohromady zlomky rozbité misky.
We pieced together...
Náhle bylo ticho přerušeno jejím hlasitým výkřikem.
Suddenly, the silence was broken by her loud scream.
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
7/20
+
osudný, fatální, neblahý
smrtelný, končící smrtí
fatal [ˈfeɪtəl]
2. stupeň: more fatal, 3. stupeň: most fatal
Váhání by mohlo být osudné.
It would be...
Její rozhodnutí se nakonec pro naši společnost ukázalo osudné.
Her decision finally...
Toto onemocnění postihuje většinou mladé pacienty a často končí smrtí.
This illness affects...
8/20
+
fikce, výmysl
beletrie, krásná literatura
fiction [fɪkʃən]
jedn. číslo: fiction, množ. číslo: fictions
Bylo to považováno za výmysl, ale nakonec se ukázalo, že je to pravda.
That was thought...
Není schopen rozlišit rozdíl mezi fikcí a realitou.
He is not...
Publikoval více než 30 knih před ukončením své kariéry spisovatele beletrie v roce 2009.
He was publishing...
9/20
+
přízemí
ground floor [graʊnd flɔː]
jedn. číslo: ground floor, množ. číslo: ground floors
V přízemí je kantýna.
There's a canteen...
Moje kancelář je v přízemí.
My office is...
Všechny pokoje jsou umístěny v přízemí a prvním patře.
All rooms are...
10/20
+
sázet (se), vsadit (se)
sázka
bet [bet]
jedn. číslo: bet, množ. číslo: bets, přít. prostý: bet, 3. os. j. č.: bets, průb. čas: betting, prostý min.: bet [bet] (or betted), příčestí min.: bet [bet] (or betted)
Vsadím se, že se to stane znovu, mnohokrát!
I bet it...
Vsadím se, že nepřijde.
I bet he...
Vyhrál jsem naši sázku.
I won our...
11/20
+
charakterizovat
být příznačný, vyznačovat se
vystihovat
characterize [ˈkærɪktəˌraɪz]
přít. prostý: characterize, 3. os. j. č.: characterizes, průb. čas: characterizing, prostý min.: characterized, příčestí min.: characterized
Jejich společnost je charakteristická zastaralým vybavením.
Their company is...
Jak byste charakterizoval manželství své dcery?
How would you...
Naše projekty se vyznačují tím, že jsou dlouhodobě udržitelné a přizpůsobivé.
Our projects are...
12/20
+
dialog, rozhovor, rozmluva
rozmlouvat, vést rozhovor
dialogue [ˈdaɪəˌlɒg]
jedn. číslo: dialogue, množ. číslo: dialogues, přít. prostý: dialogue, 3. os. j. č.: dialogues, průb. čas: dialoguing, prostý min.: dialogued, příčestí min.: dialogued
Zahájili jsme dialog o budoucnosti naší provincie, kde žijeme.
We started a...
Nedovedla jsem vést smysluplný rozhovor s kluky.
I wasn't able...
Nikdy se nezapojujte do rozhovoru s ďáblem.
Never engage in...
Je potřeba prohloubit a rozšířit probíhající dialog a diskuse o budoucnosti automobilového odvětví.
There is a need to deepen and extend the ongoing dialogue and discussions on the future of the automotive sector.
Cílem konference je podpořit dialog o problémech, které ovlivňují afroamerickou komunitu v současnosti.
The conference aims...
13/20
+
senátor, člen senátu
senator [ˈsenətə]
jedn. číslo: senator, množ. číslo: senators
Senátor bude zpět do dvou minut.
The senator will...
Američtí senátoři diskutovali o tom, zda budovat kanál v Panamě nebo v Nikaragui.
U.S. senators debated...
14/20
+
profil, silueta
pohled ze strany
profilovat (co)
portrét, medailón (životopisný ap.)
profile [ˈprəʊfaɪl]
jedn. číslo: profile, množ. číslo: profiles, přít. prostý: profile, 3. os. j. č.: profiles, průb. čas: profiling, prostý min.: profiled, příčestí min.: profiled
Byl jsem požádán o aktualizaci mého osobního profilu na Facebooku.
I was requested...
Vytvořili jsme psychologický profil vraha.
We have created...
Jedním z mých hlavních způsobů reklamy je profil na Facebooku.
One of my...
15/20
+
vědomí, povědomí
uvědomování si, uvědomění (si)
všímavost, vnímavost
awareness [əˈweənɪs]
jedn. číslo: awareness, množ. číslo: -
Může se objevit kdykoliv bez mého vědomí.
He may appear...
Vaše povědomí může snadněji rozpoznat potenciální nebezpečí.
Your awareness is...
Svá rozhodnutí realizujte při plné znalosti faktů a uvědomování si jejich důsledků.
Make your decisions...
16/20
+
smíchat, pomíchat, promíchat, rozmíchat
splést, poplést
mix up [mɪks ʌp]
přít. prostý: mix up, 3. os. j. č.: mixes up, průb. čas: mixing up, prostý min.: mixed up, příčestí min.: mixed up
Všechny dokumenty se pomíchaly dohromady.
All the documents...
Rozmíchejte mouku ve vodě nebo mléku.
Mix up the...
Ne, musel jste si mě splést s někým jiným.
No, you must...
17/20
+
naznačovat, naznačit
nést s sebou, zahrnovat v sobě
znamenat
vyplývat
imply [ɪmˈplaɪ]
přít. prostý: imply, 3. os. j. č.: implies, průb. čas: implying, prostý min.: implied, příčestí min.: implied
To by naznačovalo, že tomu není příliš otevřená.
That would imply...
Nechtěl jsem naznačit, že s ní budeš mít problémy.
I didn't...
Co naznačuješ?
What are you...
Naše spolupráce nemusí nutně znamenat úspěch.
Our cooperation may...
18/20
+
žurnál, časopis
deník, denní noviny
journal [ˈdʒɜːnəl]
jedn. číslo: journal, množ. číslo: journals
Autoři, kteří by chtěli přispět do našeho časopisu, jsou vítáni.
Authors who would...
Rozhodli jsme se umístit náš školní časopis na internet pro širokou veřejnost.
We decided to...
Už tři roky si vedu deník.
I've been keeping...
19/20
+
vhled, pohled, nahlédnutí (do čeho)
pochopení, porozumění, představa
insight [ˈɪnˌsaɪt]
jedn. číslo: insight, množ. číslo: insights
Mohlo by to ukázat nebývalý vhled do mysli dětí.
It could reveal...
Některé ze stávajících výzkumů jógy mohou poskytnout pohled na to, jak nejlépe provádět domácí cvičení.
Some of the...
Konvertovala na víru, která jí dala hlubší pohled do jejího dalšího života.
She has converted...
Byla to jedinečná příležitost získat určitou představu o jejich životě.
It was a...
Kniha poskytuje fascinující pohled na jeho charakter.
The book gives...
Nejnovější údaje ze sčítání lidu poskytují odhalující pohled na to, kdo jsme jako národ.
The latest census...
20/20
+
lavička, lavice
stůl, ponk
soudcovská stolice
posadit na lavici
pověřit funkcí
bench [bentʃ]
jedn. číslo: bench, množ. číslo: benches, přít. prostý: bench, 3. os. j. č.: benches, průb. čas: benching, prostý min.: benched, příčestí min.: benched
Sedli jsme si na lavičku v parku.
We sat on...
Zadní strana lavice se vyklopí dopředu a tím se vytvoří stůl.
The back of...
Předseda soudcovské stolice odložil případ až do 11. června.
The chairman of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X