460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
140
141
142
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
překonat, překonávat, zdolat, přemoci
vyhrát, zvítězit
podlehnout (emocím), dát se strhnout
(při)otrávit se
overcome [ˌəʊvəˈkʌm]
přít. prostý: overcome, 3. os. j. č.: overcomes, průb. čas: overcoming, prostý min.: overcame [ˌoʊvərˈkeɪm], příčestí min.: overcome [ˌoʊvərˈkʌm]
Dokázala jsem přemoci moji poruchu přijímání potravy.
I was able to overcome my eating disorder.
Plán byl navržen tak, aby pomohl zabránit diskriminaci menšin.
The plan was...
Byla velmi dojatá.
She was overcome...
Překonal jsem všechny překážky a povzbudil svého přítele, aby se pokusil udělal totéž.
I overcame all...
Na naší cestě jsme museli překonat obrovské překážky.
We had to...
Nejvýznamnější legislativní překážky jsou již překonány.
The most significant legislative hurdles have been overcome.
2/20
+
darovat
věnovat darem
donate [dəʊˈneɪt]
přít. prostý: donate, 3. os. j. č.: donates, průb. čas: donating, prostý min.: donated, příčestí min.: donated
Oni darovali nějaké peníze na průzkum trhu.
They donated some...
Vysvětloval, proč by více lidí mělo uvažovat o darování krve neznámému člověku.
He explained why more people should consider donating blood to a stranger.
Peníze věnoval anonymní dobrodinec.
An anonymous benefactor...
Mám ve zvyku hromadit nepořádek, takže se snažím pravidelně darovat nepoužívané věci.
I have a...
Velkoryse přispěl na naši charitu.
He generously donated to our charity.
3/20
+
genetický
genový
genetic [dʒɪˈnetɪk]
Jsou genetické poruchy dědičné?
Are genetic disorders hereditary?
Spojení sperma a vajíčka vede k novému sloučení genetických informací.
The union of...
Tyto studie identifikují genetické znaky spojené s určitými vlastnostmi.
These studies pinpoint...
Evoluce vyžaduje genetickou změnu, to znamená mutaci.
Evolution requires genetic...
4/20
+
štěstí, štěstěna
jmění, bohatství, majlant
fortune [ˈfɔːtʃən]
jedn. číslo: fortune, množ. číslo: fortunes
Mému soukromému podnikání nebyla štěstěna vůbec nakloněna.
My entrepreneurship was...
Mají slušný majetek.
They have a...
Rozházel jsem celé své jmění a byl jsem znovu chudý.
I had blown...
Jsem jediný dědic bohatství mého strýce.
I am the...
5/20
+
zástrčka, vidlice (elektrická)
zásuvka (elektrická ve zdi)
ucpat, zacpat, zazátkovat
propagovat, dělat reklamu
plug [plʌg]
jedn. číslo: plug, množ. číslo: plugs, přít. prostý: plug, 3. os. j. č.: plugs, průb. čas: plugging, prostý min.: plugged, příčestí min.: plugged
Použil jsem elektřinu ze zásuvky v garáži.
I used electricity...
Je vaše tiskárna zapojena do zásuvky?
Is your printer...
Musíte zapojit čip do prázdné zdířky.
You have to...
Škubala za šňůru tak dlouho, dokud zástrčka nevypadla ze zásuvky.
She tugged the...
6/20
+
přesný, precizní
správný, trefný, pravdivý
accurate [ˈækjərɪt]
Musíte poskytnout přesné a aktuální informace o svém zdraví.
You need to...
To je přesné podání písně, tak jak ji poslouchali ve starověkém Řecku.
It is the...
Informace obsažené v této zprávě jsou úplné a přesné.
The information contained in this report is complete and accurate.
Její román není historicky přesný.
Her novel isn't...
Vstupy použité pro simulaci musí být přesné.
The inputs employed...
Jeho vylíčení případu bylo přesné a objektivní.
His portrayal of...
7/20
+
nepravděpodobný
unlikely [ʌnˈlaɪklɪ]
Člověk, který nezná dobře nástroje, které používá, velmi pravděpodobně nebude dobrý inženýr.
A person that...
Největší tajemství jsou vždy ukryté na nejnepravděpodobnějších místech.
The greatest secrets...
Strukturální reformy jsou za současné vlády nepravděpodobné.
Structural reforms are...
Někdo, kdo postrádá vytrvalost, se pravděpodobně nestane dobrým výzkumníkem.
Someone who lacks...
Je nepravděpodobné, že by ho vyhodili.
It is unlikely...
8/20
+
robot
automat (výrobní)
robot [ˈrəʊbɒt]
jedn. číslo: robot, množ. číslo: robots
Noví roboti jsou jedním ze zázraků moderní vědy.
New robots are...
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Vylepšili jsme senzory tak, že je pro robota snadné vnímat skutečný svět.
We've improved the...
9/20
+
permanentka
season ticket [ˈsiːzən ˈtɪkɪt]
jedn. číslo: season ticket, množ. číslo: season tickets
Permanentky na letošní sezónu již nejsou v prodeji.
Season tickets for...
Držitel permanentky obdrží v případě zrušení zápasu své peníze zpět.
The season ticket...
10/20
+
ohromný, obrovský, rozsáhlý
báječný, senzační
tremendous [trɪˈmendəs]
Jsem vděčný za obrovskou podporu všech našich členů.
I'm thankful for...
Naši sousedé ztropili obrovské množství hluku včera v noci.
Our neighbours made...
V relativně krátké době skutečně došlo k rozsáhlé devastaci.
Indeed, tremendous devastation...
11/20
+
(pro)třít (si) (část těla), (pro)mnout si
třít se, otírat se
natřít, namazat, rozetřít, vetřít
škrábat
masáž, tření, promnutí
potíž, háček, překážka
rub [rʌb]
jedn. číslo: rub, množ. číslo: rubs, přít. prostý: rub, 3. os. j. č.: rubs, průb. čas: rubbing, prostý min.: rubbed, příčestí min.: rubbed
Michelle zívla a ospale si protřela oči.
Michelle yawned and...
Když si třeš ruce jednu o druhou, vzniká teplo.
When you rub...
Natřela si mast na kůži na kotníku.
She rubbed the...
12/20
+
intelektuální, duševní
rozumný
intelektuálně náročný
intelektuál, inteligent
intellectual [ˌɪntɪˈlektʃʊəl]
jedn. číslo: intellectual, množ. číslo: intellectuals
Obávám se, že Paul se jí inteligencí nevyrovná.
I'm afraid Paul...
Jak to udělat, abych měl více intelektuálních podnětů?
How can I...
Před spaním by se nemělo začínat nic moc intelektuálně náročného.
Nothing too intellectual...
13/20
+
salát (zeleninový, ovocný)
salad [sæləd]
jedn. číslo: salad, množ. číslo: salads
Steven si již objednal hovězí maso a míchaný salát.
Steven has ordered...
Můžete si vybrat mezi polévkou nebo salátem.
You can choose...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
14/20
+
přejet, zajet, srazit
run over [rʌn ˈəʊvə]
přít. prostý: run over, 3. os. j. č.: runs over, průb. čas: running over, prostý min.: ran over [ræn ˈəʊvə], příčestí min.: run over [rʌn ˈəʊvə]
Byla přejeta autem.
She was being...
Toto krabice vypadá, jako by jí přejel autobus.
This box looks...
Zpomalte, můžete někoho zajet.
Slow down, you...
15/20
+
paluba, plošina
patro, poschodí (AmE)
vyzdobit, vyšňořit, vyparádit
baliček (AmE) (karet, cigaret ap.)
deck [dek]
jedn. číslo: deck, množ. číslo: decks, přít. prostý: deck, 3. os. j. č.: decks, průb. čas: decking, prostý min.: decked, příčestí min.: decked
Všechny paluby byly natřeny tmavě modře, aby odpovídaly barvě moře.
All decks were painted dark blue to match the color of the sea.
Kvůli rozbouřenému moři bylo velmi těžké chodit po palubě.
Due to the...
Vyše kajuta je na palubě E.
Your cabin is...
Vrtulník vyzdvihl cestující z paluby lodi a dostal je do bezpečí.
The helicopter winched the passengers to safety from the deck of the ship.
Rozmetával je přes stůl jako by to dělal kouzelník s balíčkem karet.
He fanned them...
16/20
+
rozsáhlý, rozlehlý, obsáhlý
značný
prostorný, široký
extensive [ɪkˈstensɪv]
Držíme rozsáhlý sortiment zásob, abychom uspokojili každou objednávku.
We hold an...
Požár způsobil značné poškození budovy.
The fire caused...
Tato událost získala značný prostor v tisku.
This event gained...
17/20
+
provaz, provázek, motouz
řetěz
řada, řetězec
struna
šňůra (věcí za sebou) (přen.)
string [strɪŋ]
jedn. číslo: string, množ. číslo: strings, přít. prostý: string, 3. os. j. č.: strings, průb. čas: stringing, prostý min.: strung [strʌŋ], příčestí min.: strung [strʌŋ]
Náš tým má cíl ukončit šňůru předcházejících pěti proher.
Our team aims...
Provázky visely dolů ze stropu.
The strings hung down from the ceiling.
Smotala jsem provázek do klubíčka.
I wound up...
Olivia obvázala balíček silným provazem.
Olivia banded the package with a thick string.
Přivázal jsem tento kousek provázku na konec prvního.
I tied this...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
18/20
+
hranice, mez, hraniční čára
boundary [ˈbaʊndərɪ]
jedn. číslo: boundary, množ. číslo: boundaries
Řeka je hranicí mezi oběma zeměmi.
The river is...
Část jejich budovy překročila hranici našeho pozemku.
The part of...
Hranice oddělující dobro a zlo mohou být někdy nejasné.
The boundaries separating...
19/20
+
předchozí, předcházející, předešlý
přednostní, prioritní, důležitější
před (čím), dříve než (co)
prior [ˈpraɪə]
2. stupeň: more prior, 3. stupeň: most prior
Musíte odpovědět na některé otázky týkající se vašeho zdraví a předchozí fyzické kondice.
You need to...
Není vyžadována žádná předchozí znalost programovacího jazyka.
No prior knowledge...
Steven byl můj soused, s kterým jsem krátce flirtovala asi před půl rokem.
Steven was my...
20/20
+
zastoupení, reprezentace
prezentace
znázornění, zobrazení, vyobrazení
representation [reprɪzenˈteɪʃən]
jedn. číslo: representation, množ. číslo: representations
Potřebujeme větší zastoupení v parlamentu.
We need greater...
Může si dovolit právní zastoupení?
Can he afford...
Tento kruh je symbolickým znázorněním zrození, života a smrti.
This circle is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X