460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
141
142
143
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přístav
přístavní město
port (pro připojení zařízení)
levý bok (lodi), levobok
portské víno
průchod, otvor (větrací)
port [pɔːt]
jedn. číslo: port, množ. číslo: ports
Zoufale potřebovali vědět, do kterého přístavu mají plout.
They desperately needed to know which port to go to.
Mám dobrý výhled na všechny lodě připlouvající do přístavu.
I have a good view of all the ships coming into port.
Můžete přijímat a přenášet data přes sériový port.
You can receive and transmit data through the serial port.
2/20
+
obřad, ceremoniál
ceremonie, slavnost
ceremony [ˈserɪmənɪ]
jedn. číslo: ceremony, množ. číslo: ceremonies
Režíroval zahajovací ceremoniál olympijských her v Londýně v roce 2012.
He directed the opening ceremony of the 2012 London Olympics.
Oba bratři během obřadu stáli bok po boku.
Both brothers stood...
Dnešní slavnostní předávání cen proběhlo na francouzském velvyslanectví v Praze.
Today's awards ceremony...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
Po obřadu spustíte rakev do hrobu.
After the ceremony,...
3/20
+
zármutek
smutek
žal
grief [griːf]
jedn. číslo: grief, množ. číslo: griefs
Její smrt mě uvrhla do hlubokého smutku.
Her death pushed me deeper into grief.
Rachael se konečně začíná vzpamatovávat ze svého smutku po smrti své matky.
Rachael is at...
Nejlepší lék na smutek je tvrdá práce.
The best remedy for grief is hard work.
Čas postupně zmírnil bolest jejího smutku.
Time had gradually...
4/20
+
těsný, přiléhavý, úzký
pevný (sevření ap.)
přísný, striktní, pevný (pravidla ap.)
napnutý, napjatý
utažený
pevně (držet)
tight [taɪt]
2. stupeň: tighter, 3. stupeň: tightest
Budeš mě pevně držet?
Will you hold...
Tyhle kalhoty jsou mně těsné okolo pasu.
Those trousers are...
Držte se pevně.
Hang on tight!
Obalte izolaci kolem potrubí a pevně utáhněte přezky.
Wrap the jacket around the pipe and pull toggles tight.
Svázal jsem mu pevně nohy.
I bound his...
Můj otec mě vždycky držel na uzdě.
My father always...
5/20
+
odraz, zrcadlení, odlesk
reflexe
důsledek
přemítání, úvaha
reflection [rɪˈflekʃən]
jedn. číslo: reflection, množ. číslo: reflections
Naše kočka byla šokována vlastním odrazem v zrcadle.
Our cat was...
Jeho špatný výkon je důsledkem jeho nedostatečného tréninku.
His poor performance...
Umělcovo dílo bylo často vnímáno jako odraz krásy uvnitř šílenství.
The artist's work...
6/20
+
setkání, střetnutí
setkat se, narazit, střetnout se
potkat
encounter [ɪnˈkaʊntə]
jedn. číslo: encounter, množ. číslo: encounters, přít. prostý: encounter, 3. os. j. č.: encounters, průb. čas: encountering, prostý min.: encountered, příčestí min.: encountered
Naše poslední setkání bylo nepříjemné.
Our last encounter...
Bylo to velmi příjemné náhodné setkání.
It has been...
Když narazil na nebezpečí, nechal nás a utekl.
When he encountered...
Pravděpodobně narazíte na řadu počátečních překážek.
You'll likely encounter...
7/20
+
expanze, rozšíření, roztahování
rozmach, rozvoj
rozpínání (plynů ap.)
expansion [ɪkˈspænʃən]
jedn. číslo: expansion, množ. číslo: expansions
Současná ekonomická expanze by podle naší banky mohla pokračovat ještě několik let.
The current economic...
Naše vedení má plán na rozšíření budovy naší školy.
Our management has...
Expanzní strategie firmy přinesla své vlastní problémy.
The company's policy...
Rychlý rozvoj digitální revoluce způsobil prudký pokles cen.
The rapid expansion...
8/20
+
ideální
ideál
dokonalý, vzorný
ideal [aɪˈdɪəl]
jedn. číslo: ideal, množ. číslo: ideals
Toto místo je ideální pro náš dům.
This site is...
Cvičení je ideální způsob, jak uvolnit napětí po náročném dni.
Exercise is the...
Toto je ideální uspořádání pro jakoukoliv příležitost.
This is an...
Mírná zima vytvořila ideální podmínky pro mravenčí populační explozi.
The mild winter...
Je rozumné očekávat, že ostatní se budou přizpůsobovat našim představám?
Is it reasonable...
9/20
+
plnoletost
full age [fʊl eɪdʒ]
jedn. číslo: full age, množ. číslo: full ages
Není pochyb o tom, že je plnoletá.
There is no...
Muži a ženy, kteří dosáhli plnoletosti mají právo se vzít a založit rodinu.
Men and women...
10/20
+
odpadky, smetí
blbost, hloupost, nesmysl, kravina
garbage [ˈgɑːbɪdʒ]
jedn. číslo: garbage, množ. číslo: -
Vynes odpadky.
Take out the...
Znečistili řeku odpadky.
They fouled the...
Steven povídá spoustu neověřených nesmyslů.
Steven does talk...
11/20
+
revoluce
převrat
oběh, obrátka, otáčka
revolution [ˌrevəˈluːʃən]
jedn. číslo: revolution, množ. číslo: revolutions
Revoluce má svoje vlastní zákony.
The revolution has...
Českoslovenští občané během sametové revoluce v roce 1989 zaplavili ulice Prahy.
Czechoslovakian citizens flood...
Rychlost motoru může být měřena v otáčkách za minutu.
Engine speed can...
12/20
+
smlouva, dohoda, úmluva (hl. mezinárodní)
treaty [ˈtriːtɪ]
jedn. číslo: treaty, množ. číslo: treaties
Chcete-li zjistit, zda mezinárodní smlouvy fungují nebo ne, musíte se na ně dívat z dlouhodobého pohledu.
To see whether...
Smlouva je písemná dohoda uzavřená účastníky mezinárodního práva, jmenovitě suverénními státy.
A treaty is...
Projednávaný případ nespadá do oblasti působnosti této smlouvy.
The present case...
13/20
+
soustředění, koncentrace
soustředěnost
koncentrace, koncentrovanost (kyseliny)
concentration [ˌkɒnsənˈtreɪʃən]
jedn. číslo: concentration, množ. číslo: concentrations
Tato práce bude vyžadovat veškeré vaše soustředění.
This work will...
Můj soupeř neustále přerušoval hru a narušoval mou koncentraci.
My opponent kept...
Největší koncentrace dopravy je v centru města.
The greatest concentration...
14/20
+
rozmanitý, různorodý
odlišný, různý, rozličný (vzájemně)
diverse [ˈdaɪvɜːs]
2. stupeň: more diverse, 3. stupeň: most diverse
Všude, kam se podíváme, vidíme, že je příroda mnohem rozmanitější.
Everywhere we look...
Chceme zaujmout rozmanité publikum.
We want to...
Naše země je kulturně a etnicky rozmanitá.
Our country is...
15/20
+
odmítnout, odřeknout
zeslabit, ztlumit
klesnout, klesat, jít dolů, být v útlumu
snížit
turn down [tɜːn daʊn]
přít. prostý: turn down, 3. os. j. č.: turns down, průb. čas: turning down, prostý min.: turned down, příčestí min.: turned down
Proč jsi odmítl jeho nabídku ti pomoci?
Why did you...
Nenesl to moc dobře, když jsem ho odmítla.
He didn't take...
Můžete ztlumit tu hudbu?
Could you turn...
Ekonomika je v útlumu a je méně příležitostí vydělávat peníze.
The economy turns...
16/20
+
asistent, asistentka, pomocník
pomocný
prodavač
assistant [əˈsɪstənt]
jedn. číslo: assistant, množ. číslo: assistants
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
Pracoval jsem jako asistent šéfkuchaře v restauraci rychlého občerstvení.
I worked as...
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
17/20
+
svědčit, vypovídat
dosvědčit, potvrdit
testify [ˈtestɪˌfaɪ]
přít. prostý: testify, 3. os. j. č.: testifies, průb. čas: testifying, prostý min.: testified, příčestí min.: testified
Přemýšlí o tom, že bude svědčit proti mně.
She is thinking...
Svědek, který proti ní svědčil, vzal své obvinění zpět.
The witness who...
Dosvědčil, že odposlech byl prováděn na příkaz jeho nadřízených.
He testified that...
18/20
+
pokračovat, postupovat
dát k soudu, vést soudní řízení
začít (pak) (s čím), následně (udělat co)
proceed [prəˈsiːd]
přít. prostý: proceed, 3. os. j. č.: proceeds, průb. čas: proceeding, prostý min.: proceeded, příčestí min.: proceeded
Můžeme pokračovat nejpřímější cestou k dalšímu cíli.
We may proceed by the most direct route to our next destination.
Pokud v tom chceš pokračovat, navrhovala bych zkusit to více zestručnit.
If you want...
Cestující nastupující na let United Airlines 836 do Chicaga, dostavte se, prosím, k příchodu k letadlům číslo 69.
Passengers onboard United Airlines flight 836 for Chicago, please proceed to gate 69.
Prosím, ihned spořádaně přejděte k nejbližšímu úkrytu.
Please proceed immediately...
Ze směrnice není možné vyvodit, jak bychom měli v tomto případě postupovat.
It is not...
19/20
+
korespondent, dopisovatel, zpravodaj
odpovídající, korespondující
correspondent [ˌkɒrɪˈspɒndənt]
jedn. číslo: correspondent, množ. číslo: correspondents
Byl jsem válečným zpravodajem více než dvě desetiletí.
I was a...
Zaškrtněte, prosím, odpovídající odpovědi pro každou otázku.
Please tick the...
Můj plat odpovídá mému úsilí.
My salary is...
20/20
+
zakladatel
ztroskotat, potopit se
zhroutit se, hroutit se
slévač
founder [ˈfaʊndə]
jedn. číslo: founder, množ. číslo: founders, přít. prostý: founder, 3. os. j. č.: founders, průb. čas: foundering, prostý min.: foundered, příčestí min.: foundered
Je také zakladatelem a režisérem tohoto divadla.
He is also...
Francie je zakládajícím členem Evropské unie.
France is a...
Jejich manželství se začalo hroutit brzy po svatební cestě.
Their marriage began...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X