Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
pás, proužek, pruh
svléci (se), svléknout (se)
zbavit, obrat
rozebrat , rozmontovat
odejmout, odebrat
sesadit
strip [strɪp]
j.č.: strip, mn.č.: strips, přít.: strip, 3.os.: strips, průb.: stripping, min.pr.: stripped, příč.min.: stripped
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
Laura se svlékla do podprsenky a kalhotek a vyzkoušela si šaty.
Laura stripped down to her bra and pants and tried on the dress.
Byl zbaven svých vítězství a bylo mu zakázáno provozovat cyklistiku.
He was stripped of his victories and banned from cycling.
Předsednictvo ho sesadilo s vedení strany.
Presidium stripped him of the party's leadership.
2/20
+
lišit se, různit se
nesouhlasit, neshodovat se
differ [ˈdɪfə]
přít.: differ, 3.os.: differs, průb.: differing, min.pr.: differed, příč.min.: differed
Nicméně víme, že náš smysl pro krásu se u každého člověka poněkud liší.
We know that our sense of beauty still differs somewhat from person to person.
Problémy, kterým dnes čelíme, se značně liší od problémů před 70 lety.
The challenges we...
3/20
+
příběh, vyprávění
výpravný
narrative [ˈnærətɪv]
j.č.: narrative, mn.č.: narratives
Vydal příběh o svém životě v otroctví.
He published a narrative of his life in slavery.
Je to působivé vyprávění o tom, jak se lidé přizpůsobují změnám - nebo ne.
It's a gripping narrative about how people adapt to change - or don't.
4/20
+
značný, velký, výrazný
considerable [kənˈsɪdərəbəl]
Martin strávil značný čas na mnoha místech po celém světě.
Martin spent considerable...
Mezi oběma situacemi existuje značná podobnost.
There is considerable...
Údržba starého systému vyžaduje značné úsilí.
Maintaining the old...
5/20
+
obranný, defenzivní
neprůbojný
defensive [dɪˈfensɪv]
2. st.: more defensive, 3. st.: most defensive
Nečekal jsem od něj tak silnou obrannou reakci na mou kritiku.
I didn't expect...
Vyvinuli jsme čistě obrannou zbraň, která není určena k útoku.
We have developed...
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
6/20
+
nejdříve
zpočátku
at first [æt fɜːst]
Nejdříve jsem si myslel, že to nezvládnu.
At first I...
Pro začátečníka to může být zpočátku trochu matoucí.
It can be...
Bylo jasné na první pohled, že potřebuje jít na pohotovost.
It was clear...
Nemusí to být tak obtížné, jak by se mohlo zdát na první pohled.
It may not...
Na první pohled tyto údaje vypadají velmi slibně.
At first glance...
Lékaři si nejprve mysleli, že je to opožděná reakce na její smrt.
Doctors at first thought it was a delayed reaction to her death.
7/20
+
například
e.g. [ˌiːˈdʒiː]
Zadejte měrnou jednotku například kusy, litry, kilogramy apod.
Enter the unit...
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
Hasicí zařízení, která je instalována např. ve skladech nesmí mít prošlou záruku.
Fire-extinguishing equipment which...
8/20
+
datum uzávěrky
uzávěrka
closing date [ˈkləʊzɪŋ deɪt]
j.č.: closing date, mn.č.: closing dates
Další uzávěrka je v pondělí 30. září.
The next closing...
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
Prodloužili jsme uzávěrku pro registraci na této akci.
We have extended...
9/20
+
žárlivý, žárlící
závistivý
jealous [ˈdʒeləs]
Jennifer bývá občas trochu žárlivá.
Jennifer can get...
Nemáš žádný důvod žárlit.
There is no...
Nemáš mně co závidět.
There is no...
Betty vždy své setře hodně záviděla, jak je pěkná.
Betty had always...
Není co závidět.
There is nothing...
10/20
+
licence, povolení
udělit licenci, povolit, dovolit
license [ˈlaɪsəns]
j.č.: license, mn.č.: licenses, přít.: license, 3.os.: licenses, průb.: licensing, min.pr.: licensed, příč.min.: licensed
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
Potřebujeme vytvořit nové softwarové licence pro všechny naše produkty.
We need to create new software licenses for all our products.
Policie uvedla, že řidič je předvolán za to, že nemá pojištění a řidičský průkaz.
Police said the...
Ještě jeden dopravní přestupek a odeberou mně řidičský průkaz.
One more traffic...
Pro překročení hranice potřebujete občanský nebo řidičský průkaz.
In order to...
11/20
+
financovat
uhradit, hradit
finance, finanční prostředky
finance [ˈfaɪnæns]
j.č.: finance, mn.č.: finances, přít.: finance, 3.os.: finances, průb.: financing, min.pr.: financed, příč.min.: financed
Tato zpráva poskytuje souhrnný přehled o financích společnosti.
This report gives...
Finanční manažer se zodpovídá finančnímu řediteli.
The Finance Manager...
Joel se věnuje finanční kariéře a doufá, že se stane finančním poradcem.
Joel is pursuing...
Carl byl jmenován náměstkem ministra financí.
Carl was appointed...
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
12/20
+
pravidelně
běžně
stejnoměrně
regularly [ˈregjʊləlɪ]
Pravidelné mytí rukou může předejít mnoha chorobám.
Washing your hands...
Pravidelně jsem se saunoval posledních 20 let.
I have used...
On čte knihy pravidelně.
He reads books regularly.
Náš obchod musí být pravidelně zásobován čerstvým jídlem.
Our shop must...
Jsou hluboce zbožní a pravidelně chodí do kostela.
They are deeply religious and go to church regularly.
Mnoho lidí čte noviny pravidelně.
Many people read...
Chci pravidelně zvyšovat zůstatek na mém účtu.
I want to...
13/20
+
plavidlo, loď
nádoba
céva
vessel [ˈvesəl]
j.č.: vessel, mn.č.: vessels
Během bouře zaplavily plavidlo ohromné vlny.
Huge waves swamped...
Plavidlo se potopilo během tajfunu v severním Atlantiku.
The vessel went...
Během vykopávek byly nalezeny zbytky římských kameninových nádob.
The remains of...
Cévy jsou součástí oběhového systému a transportují krev do celého těla.
The blood vessels...
14/20
+
přejít lehce přes, lehce se posunovat
přesunout (se), posunout (se)
přesednout si
slide over [slaɪd ˈəʊvə]
přít.: slide over, 3.os.: slides over, průb.: sliding over, min.pr.: slid over [ˈslɪdˈəʊvə], příč.min.: slid over [ˈslɪd ˈəʊvə]
Klouby umožňují kostem lehce se posunovat vůči sobě.
The joints permit...
Jak se vrstvy posunují jedna po druhé, vzniká tření.
There is friction...
15/20
+
ustoupit, stáhnout se, odejít
odvolat, odřeknout
zrušit, vzít zpět
vytáhnout, vyjmout, odstranit
vybrat, vyzvednout
withdraw [wɪðˈdrɔː]
přít.: withdraw, 3.os.: withdraws, průb.: withdrawing, min.pr.: withdrew [wɪðˈdru:], příč.min.: withdrawn [wɪðˈdrɔ:n]
Fiat Chrysler ustoupil od své nabídky pro francouzského výrobce automobilů Renault.
Fiat Chrysler has...
Obhajovala generálovo rozhodnutí stáhnout vojáky z pohraniční oblasti.
She defended the...
Vybral jsem všechny své peníze z mého účtu.
I withdrew all...
Svědek, který proti ní svědčil, vzal své obvinění zpět.
The witness who...
Jsme odhodláni stáhnout naše vojáky do konce roku.
We are committed...
16/20
+
povolání, profese
vyznání
profession [prəˈfeʃən]
j.č.: profession, mn.č.: professions
V mnoha povoláních dominují muži.
Many professions are...
Většina povolání v oblasti medicíny vyžaduje roky příprav.
Most professions in...
Lear žádal každou dceru, aby mu vyznala svou láskou.
Lear asked each...
17/20
+
dobrodružství
riskantní podnik, riziko
odvážit se, riskovat
dobrodružný
zážitek
adventure [ədˈventʃə]
j.č.: adventure, mn.č.: adventures, přít.: adventure, 3.os.: adventures, průb.: adventuring, min.pr.: adventured, příč.min.: adventured
Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.
Life is either...
Mě zatahuješ do experimentů, ale sama vycouváš z každého rizika.
You involve me...
Začneme tím, že si vysvětlíme, jak napsat dobrý dobrodružný román.
We start by...
18/20
+
nově, nedávno, čerstvě
newly [ˈnjuːlɪ]
Všechny nově představené produkty budou k dispozici začátkem příštího roku.
All newly introduced...
Je čerstvě svobodná a chce to dát dohromady s mým přítelem.
She's newly single...
Jeff se snažil mi vysvětlit krychlovou strukturu v nově vytvořených krystalech ledu.
Jeff tried to...
19/20
+
zisk, výnos(y)
výdělek, příjem, mzda
earnings [ˈɜːnɪŋz]
Odškodnění za ušlý příjem lze vypočítat z vaší průměrné čisté měsíční mzdy.
Compensation for loss...
Můj průměrný hrubý příjem v té době byl 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
20/20
+
omezení, omezování
ohraničení
lhůta
limitation [ˌlɪmɪˈteɪʃən]
j.č.: limitation, mn.č.: limitations
Stanovili omezení počtu studentů zapsaných do třídy.
They set a...
Doba pro zaplacení kupní ceny je časově omezena.
There is time...
Dalším mezníkem, kterému věříme, bude omezení jaderných zbraní.
The next milestone...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X