460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
145
146
147
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vzdálený, odlehlý
dálkový
daleký (budoucnost ap.)
nepřístupný, odtažitý (člověk)
nepatrný, mizivý (naděje)
remote [rɪˈməʊt]
2. stupeň: remoter, 3. stupeň: remotest
Práce na dálku vyžaduje větší důraz na testování a hodnocení.
Remote working requires a heavier emphasis on testing and evaluation.
Podej mně dálkový ovladač, prosím.
Give me the remote control, please.
Anna žila ve vzdálené části severního Walesu.
Anna lived in...
Při práci z domova, je důležité vytvářet si a dodržovat pracovní rozvrh.
It's important to maintain and stick to a working schedule when doing remote work.
Lékaři konzultují s pacienty jejich problémy prostřednictvím video schůzek na dálku.
Doctors consult with...
V některých odlehlých oblastech se lidé živí lovem, aby se uživili.
In some remote...
2/20
+
přeměnit (se), proměnit (se)
konvertovat
convert [kənˈvɜːrt]
přít. prostý: convert, 3. os. j. č.: converts, průb. čas: converting, prostý min.: converted, příčestí min.: converted
Potřebuji své úsilí zpeněžit.
I need to convert my effort into money.
Konvertovala na víru, která jí dala hlubší pohled do jejího dalšího života.
She has converted...
Texty jsou převedeny na čísla tak, aby mohly být analyzovány pomocí počítačů.
The texts are...
Když se Kevin oženil, konvertoval k judaismu.
Kevin converted to...
Při vaření piva se kvasinky podílejí na přeměně cukrů na alkohol.
The fermentation process...
3/20
+
náhlý, nenadálý
nečekaný, neočekávaný
sudden [ˈsʌdən]
2. stupeň: more sudden, 3. stupeň: most sudden
Byla to skutečně náhlá změna.
It was quite...
Jeho nečekaný pohyb jí vystrašil.
His sudden movement...
Lucy najednou něco napadlo.
Lucy had a...
Náhlá bouře zabránila závodu lodí.
A sudden storm...
Náhlý hluk ho donutil uvolnit sevření jejích paží.
The sudden noise...
4/20
+
epizoda, příhoda, událost
díl
období
episode [ˈepɪˌsəʊd]
jedn. číslo: episode, množ. číslo: episodes
V mém životě to byla krátká romantická epizoda.
It was a...
Bylo by ovšem chybou domnívat se, že to byla jen bezvýznamná epizoda.
Yet it may...
Většinou se takové události nikdy nevysvětlí.
Most of the...
5/20
+
osobní počítač, počítač
strážník (nejnižší hodnost) BrE
pc [ˌpiːˈsiː]
Můj počítač není dost výkonný, aby konvertoval vaše video.
My PC isn't...
Nepopíráme, že máme dominantní postavení na trhu operačních systémů pro PC.
We don't dispute...
Přišli s novým all-in-one PC, které připomíná současný iMac.
They revealed a...
6/20
+
pronásledování, stíhání
snaha o dosažení, usilování, snažení
honba (za čím)
záliba, zábava, zájem, aktivita
práce
pursuit [pəˈsjuːt]
jedn. číslo: pursuit, množ. číslo: pursuits
Zběsilý pes běžel, ve snaze dohonit lišku.
A frenzied dog...
Je cílem honba za bohatstvím, nebo je zde něco hlubšího?
Is the pursuit...
Baví mě venkovní aktivity, kdy můžu být v kontaktu s přírodou.
I enjoy outdoor...
7/20
+
úvod, předmluva
novinka
předehra
uvedení, zavedení
představování, představení (osob vzájemně)
introduction [ˌɪntrəˈdʌkʃən]
jedn. číslo: introduction, množ. číslo: introductions
Každý článek musí obsahovat úvod a závěr.
Every article must...
Zavedení minimální mzdy lze považovat za jeden z jejich úspěchů.
The introduction of...
Se zavedením internetu se počet lidí využívajících poštovní služby rychle snížil.
With the introduction...
8/20
+
(vy)blednout
ztrácet barvu
slábnout, pohasínat
uvadnout, vadnout, chřadnout
vytrácet se, mizet, ztrácet se
fade [feɪd]
přít. prostý: fade, 3. os. j. č.: fades, průb. čas: fading, prostý min.: faded, příčestí min.: faded
Pokud si věšíte šaty na ostrém slunci, vyblednou.
If you hang...
Naděje na rychlý konec krize rychle slábne.
Hopes for a...
Jejich hrdinství nesmí zmizet v zapomnění.
Their heroism must...
9/20
+
celoživotní úspory
life savings [laɪf ˈseɪvɪŋz]
Jedna oběť byla okradena o celoživotní úspory.
One victim was...
Rozhodl jsem se být Bitcoinovým spekulantem a vložit své životní úspory do kryptoměny.
I decided to...
10/20
+
(o)skenovat, snímat
prohlédnout, zběžně prohlédnout
prozkoumat, prohledat
vyšetření (rentgenové, ultrazvukové)
scan [skæn]
jedn. číslo: scan, množ. číslo: scans, přít. prostý: scan, 3. os. j. č.: scans, průb. čas: scanning, prostý min.: scanned, příčestí min.: scanned
Moje tašky byly naskenovány během několika minut.
My bags were...
Prohledal jsem celou dokumentaci, ale nemohl jsem nic najít.
I scanned through...
Každou minutu jsem prozkoumával horizont, zda neuvidím něco, co připomíná loď.
Every minute I...
11/20
+
(za)ručit, zaručovat, garantovat
záruka, kauce
garant, ručitel
guarantee [ˌgærənˈtiː]
jedn. číslo: guarantee, množ. číslo: guarantees, přít. prostý: guarantee, 3. os. j. č.: guarantees, průb. čas: guaranteeing, prostý min.: guaranteed, příčestí min.: guaranteed
Mohu vám zaručit, že se jedná o moje vůbec poslední vystoupení v televizi.
I can guarantee...
Nemohla by zaručit, jaký by byl výsledek přezkoumání.
She could not guarantee what the outcome of the review would be.
Neexistuje žádný způsob, jak zajistit plné pokrytí rizika.
There is no...
Naši uživatelé chtějí záruku soukromí, když komunikují on line.
Our users want...
Zaručuji vám, že vám to pomůže žít život bez bolesti.
I guarantee it...
Požadujeme vratnou kauci jako záruku za včasné vrácení zapůjčeného produktu.
We require a...
12/20
+
potenciálně, možná, teoreticky
potentially [pəˈtenʃəlɪ]
To by mohlo teoreticky pomoci historikům určit datum pádu Tróji.
It could potentially...
Tyto okolnosti mohou potenciálně ovlivnit úroveň dosaženého vzdělání jednotlivců.
These circumstances can...
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
Je to potenciálně závažný nápor pro naši produktivitu.
It is a...
Chápeme dostatečně, že tato událost může mít potenciálně významný dopad.
We sufficiently understand...
13/20
+
rozdíl, odlišnost
rozlišení, odlišení
vysoká kvalita, mimořádnost, jedinečnost
vyznamenání, pocta
distinction [dɪˈstɪŋkʃən]
jedn. číslo: distinction, množ. číslo: distinctions
A v tom spočívá rozdíl mezi velkými a malými muži.
And in this...
Mezi Paulovou a Markovou angličtinou je výrazný rozdíl.
There's a significant...
Je to naprosto jedinečná spisovatelka.
She is a...
Toto zasloužené vyznamenání je uznáním jeho vynikající profesionální kariéry.
This deserved distinction...
14/20
+
chování
reakce
behaviour [bɪˈheɪvjə]
jedn. číslo: behaviour, množ. číslo: behaviours
To není typ reakce, který je typicky očekávaný na filmových festivalech.
This is not...
Nedovolí takový typ chování ve své třídě.
He will not allow that kind of behaviour in his class.
Tvoje chování není moc dobré.
Your behaviour isn't...
Studuji instinktivní reakce zvířat.
I am studying...
Potřebujeme dodržovat společenské normy.
We need to...
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
15/20
+
rozmyslet si, promyslet
rozvážit
think over [θɪŋk ˈəʊvə]
přít. prostý: think over, 3. os. j. č.: thinks over, průb. čas: thinking over, prostý min.: thought over [θɔ:t ˈəʊvə], příčestí min.: thought over [θɔ:t ˈəʊvə]
Požádal jsem o čas, abych si mohl tu záležitost promyslet.
I asked for...
Promyslím si to a zítra ti dám odpověď.
I'll think it...
Řekla, že si promyslí náš návrh.
She said she'd...
16/20
+
důkaz
potvrzení, doklad
bezpečný, neprostupný, odolný (proti vodě)
impregnovat, impregnovaný
množství alkoholu (1 = 0,5%)
korektura
proof [pruːf]
jedn. číslo: proof, množ. číslo: proofs, přít. prostý: proof, 3. os. j. č.: proofs, průb. čas: proofing, prostý min.: proofed, příčestí min.: proofed, 2. stupeň: more proof, 3. stupeň: most proof
Máte nějaký důkaz, že tento muž je zloděj?
Do you have...
Ukažte, prosím, potvrzení o platbě.
Please show me...
Policista měl neprůstřelnou vestu.
The policeman had...
Vyrábím svůj vlastní 40 procentní destilát.
I produce my...
17/20
+
surový, nezpracovaný, neuvařený
prvotní, hrubý (informace ap.)
rozedřený, odřený
upřímný, nepotlačovaný, neskrývaný
raw [rɔː]
2. stupeň: rawer, 3. stupeň: rawest
Tyto data jsou pro nás prvotním podkladem a nepřijde nás to levně.
This data are...
Brazílie je největším výrobcem surového a rafinovaného cukru na světě.
Brazil is the...
Syrové steaky vypadají a chutnají jinak než krvavé steaky.
Raw steaks look...
Syrové maso musí být uchováváno odděleně od vařeného masa.
Raw meat must...
Nikdy nekrmím svého psa syrovým masem.
I never feed...
Zelí lze jíst syrové.
Cabbage can be...
18/20
+
galaxie
galaxy [ˈgæləksɪ]
jedn. číslo: galaxy, množ. číslo: galaxies
Naše galaxie se nazývá Mléčná dráha.
Our galaxy is...
Všechny objekty jsou v pohybu, od atomů po galaxie.
All objects are...
Při srážce dvou galaxií mohou vzniknout nové hvězdy a planety.
The collision of...
19/20
+
porušení, porušování, narušení, narušování
nedodržení
zneuctění, znesvěcení
znásilnění (ženy)
violation [ˌvaɪəˈleɪʃən]
jedn. číslo: violation, množ. číslo: violations
Bylo to narušení historicky neutrální pozice.
It was a...
Nese obrovskou odpovědnost za závažné porušování lidských práv.
He is bearing...
Ještě jeden dopravní přestupek a odeberou mně řidičský průkaz.
One more traffic...
20/20
+
zřízení, založení
podnik, firma, instituce
vedení, vrchnost, vládnoucí skupina
establishment [ɪˈstæblɪʃmənt]
jedn. číslo: establishment, množ. číslo: establishments
Od svého založení v roce 1388 je naše univerzita centrem vědy v Evropě.
Since its establishment...
Nové podniky mají zásadní dopad na regionální zaměstnanost.
New establishments have...
Musím pokračovat ve studiu v nějaké vzdělávací instituci.
I have to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X