460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
146
147
148
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
doručení, dodávka, zásilka
porod, narození
delivery [dɪˈlɪvərɪ]
jedn. číslo: delivery, množ. číslo: deliveries
Chci poslat tento balík jako speciální zásilku.
I want to...
Konečná celková částka vám bude zaslána prostřednictvím expresní zásilky nebo posla.
The final total...
Rychlost doručení také přímo určuje užitečnost těchto zpráv.
Delivery speed also...
Zákazníci si mohou vybrat nejvhodnější místo pro vyzvednutí zásilky.
Customers can choose...
Společnost využívá k přepravě zboží k zákazníkům flotilu dodávkových vozů.
The company uses...
2/20
+
pýcha, hrdost
smečka (lvů)
pyšnit se, být hrdý
pride [praɪd]
jedn. číslo: pride, množ. číslo: prides, přít. prostý: pride, 3. os. j. č.: prides, průb. čas: priding, prostý min.: prided, příčestí min.: prided
Nový výzkum ukázal, že sklon cítit a dávat najevo hrdost se vyvíjel z nějakého důvodu.
New research has revealed that the tendency to feel, and show, pride evolved for a reason.
Jsme na ni hodně hrdí.
We take a lot of pride in her.
Bylo to podruhé, co urazila jeho hrdost.
It was the...
Lucy musela potlačit svou hrdost a požádala mě o pomoc.
Lucy had to...
To také svědčí o tom, že hrdost je součástí vývoje naší povahy.
That, too, suggests...
Naše historie je pro nás velkým zdrojem občanské hrdosti.
Our history is a great source of civic pride for us.
Pokora často získá víc než pýcha.
Humility often gains more than pride.
3/20
+
pohřeb
pohřební
funeral [ˈfjuːnərəl]
jedn. číslo: funeral, množ. číslo: funerals
Rodriguezův pohřeb se bude konat v sobotu.
Rodriguez's funeral will be held on Saturday.
Jak to zvládáš od pohřbu tvé matky?
How are you holding up since your mother's funeral?
Vojáci umístili rakev do pohřebního vozu, který začal pomalu jet ulicí.
The soldiers placed his coffin inside a funeral car which began to drive slowly down the street.
4/20
+
špinavý, ušpiněný, zašpiněný, znečištěný
záludný, hnusný, ošklivý
nečestně, nefér (bojovat)
(za)špinit, pošpinit, ušpinit
sprostý, oplzlý, obscénní
dirty [ˈdɜːtɪ]
přít. prostý: dirty, 3. os. j. č.: dirties, průb. čas: dirtying, prostý min.: dirtied, příčestí min.: dirtied, 2. stupeň: dirtier, 3. stupeň: dirtiest
Musel jsem si svléknout špinavé oblečení.
I had to...
Zkoušela na mě své záludné finty.
She played dirty...
Ještě jsem neslyšela tak sprostého chlapa.
I never heard...
5/20
+
vývoj, rozvoj
evoluce
evolution [ˌiːvəˈluːʃən]
jedn. číslo: evolution, množ. číslo: evolutions
Jeho patenty znamenaly velký rozvoj v technologii.
His patents have...
Učili jsme se Darwinovu evoluční teorii.
We learned Darwin's...
Tato molekula byla vytvořena postupným vývojem.
This molecule was...
Evoluce vyžaduje genetickou změnu, to znamená mutaci.
Evolution requires genetic...
6/20
+
atraktivní, přitažlivý, lákavý
pěkný
attractive [əˈtræktɪv]
2. stupeň: more attractive, 3. stupeň: most attractive
Naschvál se snažím, abych nevypadala atraktivně.
I make an...
Linda je velmi atraktivní mladá žena.
Linda is a...
Náš nový projekt je pro investory stále lákavou nabídkou.
Our new project...
7/20
+
opravit, spravit
napravit, odčinit
oprava
repair [rɪˈpeə]
jedn. číslo: repair, množ. číslo: repairs, přít. prostý: repair, 3. os. j. č.: repairs, průb. čas: repairing, prostý min.: repaired, příčestí min.: repaired
Můj otec opravoval auto.
My father was repairing the car.
Zažili jsme mnoho obtíží, když jsme opravovali náš dům.
We experienced a...
Majitelé nemovitostí jsou zodpovědní za dodatečné náklady spojené s opravami chodníků.
Property owners are...
Lucy koupila skleněnou tabuli a opravila si okno sama.
Lucy bought a...
Nabízíme profesionální opravy vysavačů.
We offer professional...
8/20
+
hovno, sračka
do prdele, do hajzlu
srát, posrat
shit [ʃɪt]
jedn. číslo: shit, množ. číslo: shits, přít. prostý: shit, 3. os. j. č.: shits, průb. čas: shitting, prostý min.: shit (or shitted), příčestí min.: shit (or shitted)
Ten film byl naprostá sračka.
That movie was...
Do prdele!
Holy shit!
9/20
+
zemní plyn
natural gas [ˈnætʃrəl gæs]
jedn. číslo: natural gas, množ. číslo: natural gases
Většina nalezišť zemního plynu je ve značné vzdálenosti od velkých měst.
Most natural gas...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
10/20
+
loupež, vyloupení, oloupení
robbery [ˈrɒbərɪ]
jedn. číslo: robbery, množ. číslo: robberies
Tohle není krádež, pouze si beru zpět to co mi patří.
This isn't a...
Anthony byl zabit během loupeže.
Anthony was killed...
Jeff se přiznal k loupeži v písemném prohlášení.
Jeff confessed to...
11/20
+
chyba
porucha, závada, vada, nedostatek
vina, zavinění
vytýkat, kritizovat, vinit, obviňovat
fault [fɔːlt]
jedn. číslo: fault, množ. číslo: faults, přít. prostý: fault, 3. os. j. č.: faults, průb. čas: faulting, prostý min.: faulted, příčestí min.: faulted
Je to moje chyba.
It is my fault.
Čí je to chyba?
Whose fault is it?
Diagnostika není jen o nalezení chybového kódu.
Diagnosing is not...
Neobviňuj mě. To není moje chyba.
Don't blame me....
Je to moje zodpovědnost a zcela moje chyba.
It's my responsibility,...
12/20
+
prezentace, představení
vzhled, provedení
předání, podání, předložení (žádosti)
udílení, předávání (cen)
presentation [ˌprezənˈteɪʃən]
jedn. číslo: presentation, množ. číslo: presentations
Prezentace již začala.
The presentation has...
Byl jsem pověřen změnit design webové prezentace pro místní neziskovu organizaci.
I was tasked...
Vstup do budovy je povolen pouze po předložení průkazu totožnosti.
Access to the building is only permitted upon presentation of the identity card.
Nahráli jsme na video prezentace a zpřístupnili je na našich webových stránkách.
We videoed the...
Naší hlavní odpovědností je udržování webové prezentace pomocí nejnovějších technologií.
Our primary responsibility...
13/20
+
starší lidé, senioři
v letech
elderly [ˈeldəlɪ]
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
Jsem si jistý, že většina starších lidí tomu může rozumět.
I'm sure most...
Populace seniorů rychle vzrůstá a dožívá se vyššího věku.
The elderly population...
Policie vyšetřuje vraždu starší ženy, která byla nalezena mrtvá uvnitř svého domova.
Police are investigating...
Starší lidé jsou více náchylnější k onemocnění chřipkou.
Elderly people are...
14/20
+
nadaný, talentovaný
obdařený (čím)
gifted [ˈgɪftɪd]
Na základní škole o mně říkali, že jsem nadaný.
In elementary school,...
Byl nadaný schopností mluvit se zvířaty.
He has been gifted with an ability to communicate with animals.
To je skvělé pro mimořádně nadané studenty.
This is great for the extremely gifted students.
Je moje dítě hudebně nadané?
Is my child...
Školy často nedokáží zajistit potřeby nadaných dětí.
Schools often fail...
15/20
+
prominentní, význačný, významný
nápadný, výrazný, vyčnívající
prominent [ˈprɒmɪnənt]
2. stupeň: more prominent, 3. stupeň: most prominent
Mnoho úspěšných lidí nepocházelo z prominentních rodin.
Many successful people...
Donald je prominentním členem naší strany.
Donald is a...
Sport se stal významnou součástí mého života od osmi let.
Sport has become...
16/20
+
vypít, pít
drink out [drɪŋk aʊt]
přít. prostý: drink out, 3. os. j. č.: drinks out, průb. čas: drinking out, prostý min.: drank out [dræŋk aʊt], příčestí min.: drunk out [drʌŋk aʊt]
Pití alkoholu je legální od 18 let.
The legal age...
Vypil jsem tři čtvrtiny láhve.
I drank out...
17/20
+
představivost, obrazotvornost, fantazie
představa
imagination [ɪˌmædʒɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: imagination, množ. číslo: imaginations
Jeho chování jde za hranice mé fantazie.
His behavior goes...
Podnítil moji představivost.
He has fired...
Modely slouží jako prostředek ke zlepšení jejich představivosti.
The models are...
Realita je pouze iluze, pouze projekce naší fantazie.
Reality is only...
Povolte uzdy své fantazii.
Give free rein...
18/20
+
maska, kukla
(za)maskovat, kamuflovat, přestrojit se (za někoho)
mask [mɑːsk]
jedn. číslo: mask, množ. číslo: masks, přít. prostý: mask, 3. os. j. č.: masks, průb. čas: masking, prostý min.: masked, příčestí min.: masked
V této masce mě nikdo nepozná.
No one will...
Během přepadení dva ozbrojení a maskovaní muži požadovali šperky.
During the hold-up,...
Obchod byl vyloupený chlapem ve strašidelné masce.
The shop has...
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
Během karnevalového průvodu měli účastníci na sobě propracované masky a kostýmy.
Participants wore elaborate...
19/20
+
přizpůsobit (se), adoptovat
zvyknout si
přepracovat, uzpůsobit
adapt [əˈdæpt]
přít. prostý: adapt, 3. os. j. č.: adapts, průb. čas: adapting, prostý min.: adapted, příčestí min.: adapted
Stavební normy se budou muset přizpůsobit budoucím podmínkám.
The construction standards...
Musíme se přizpůsobit konkrétním potřebám a přáním našich uživatelů.
We have to adapt to the specific needs and desires of our users.
Schopnost přizpůsobit se a inovovat je to, co mu zajistilo jeho úspěch přes 25 let.
It is this...
Vaše tělo se snaží přizpůsobit, když se přesunete do nového časového pásma.
Your body struggles...
Je to působivé vyprávění o tom, jak se lidé přizpůsobují změnám - nebo ne.
It's a gripping...
20/20
+
frekvence
kmitočet
frequency [ˈfriːkwənsɪ]
jedn. číslo: frequency, množ. číslo: frequencies
Slova jsou uvedena v pořadí podle četnosti výskytu.
Words are listed in order of frequency.
Moucha mává svými křídly s frekvencí 1200 Hz.
A fly beats...
Dobré příležitosti se vyskytovaly se stále zvyšující se frekvencí.
Good opportunities were...
Hřídel automobilu se otáčí s konstantní frekvencí 3000 otáček.
The shaft of a motor car rotates at a constant frequency of 3000 revolutions.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X