460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
147
148
149
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
sevření, stlačení, stisk
zmáčknout, stisknout
vymačkat, vytlačit
vtlačit (se), vmáčknout (se)
tlačenice
squeeze [skwiːz]
jedn. číslo: squeeze, množ. číslo: squeezes, přít. prostý: squeeze, 3. os. j. č.: squeezes, průb. čas: squeezing, prostý min.: squeezed, příčestí min.: squeezed
Vymačkal jsem několik posledních kapek vody z láhve.
I squeezed the last few drops of water from my bottle.
Nakrájejte pomeranče na poloviny a vymačkejte džus do mísy.
Cut the oranges in half and squeeze the juice into the bowl.
Můžeš mě vtlačit do svého nabitého rozvrhu?
Can you squeeze me into your busy schedule?
2/20
+
celý život
celoživotní
životnost , doba existence
lifetime [ˈlaɪfˌtaɪm]
jedn. číslo: lifetime, množ. číslo: lifetimes
Nikdy jsem nepovažoval moji práci za celoživotní závazek.
I never considered my job as a lifetime commitment.
Rybaření je celoživotní aktivita, ze které se můžete těšit v jakémkoli věku.
Fishing is a...
Ve srovnání s celoživotními abstinenty mají lidé, kteří konzumují alkohol, větší pravděpodobnost vyššího krevního tlaku.
Compared with lifetime...
3/20
+
partnerství, přátelství
společnost, společenství
spolupráce, vzájemná pomoc
partnership [ˈpɑːtnəʃɪp]
jedn. číslo: partnership, množ. číslo: partnerships
Potvrdili partnerství mezi oběma společnostmi.
They confirmed a partnership between both companies.
Doufám, že tento dar zpečetí naše přátelství.
I hope this present seals our friendship.
Naším cílem je úzká spolupráce s rodiči, abychom vylepšili jejich způsob péče o děti.
Our aim is to work in close partnership with parents to complement their approach to childcare.
4/20
+
pracující
dělnický (třída)
pracovní (den, doba ap.)
fungování, činnost
chod, provoz (systému ap.)
obrábění, opracovávání
working [ˈwɜːkɪŋ]
jedn. číslo: working, množ. číslo: workings
V roce 2020 je celkově 366 dní a z toho 252 pracovních dnů.
Over the year...
Pracuji na tom.
I'm working on it.
Pracoval jsem tehdy ve městě.
I was working in the city then.
Záleží na tom, na čem pracuji?
Does it matter what I'm working on?
Má nějakou zkušenost s prací s lidmi?
Does she have...
Lidé v zemích, jako je Lucembursko, pracují přibližně 30 hodin týdně.
People in countries...
5/20
+
zpěvák, zpěvačka
pěvec, pěvkyně
singer [ˈsɪŋə]
jedn. číslo: singer, množ. číslo: singers
Tento muž je dobrý zpěvák.
This man is a good singer.
Viděl jsem seznam nejpopulárnějších zpěvaček.
I saw a list of the most popular, female singers.
Byl svým publikem považován za lepšího herce než zpěváka.
He was considered...
Kimberly je skvělá zpěvačka s půvabným hlasem.
Kimberly is a...
6/20
+
kohoutek, uzávěr
zaklepání, poklepání
zaťukat, poklepat, oklepat
čepovaný, točený (pivo)
čep, výčep, pípa
večerka (AmE)
odposlouchávat
tap [tæp]
jedn. číslo: tap, množ. číslo: taps, přít. prostý: tap, 3. os. j. č.: taps, průb. čas: tapping, prostý min.: tapped, příčestí min.: tapped
Stačí mně jenom kohoutková voda.
All I need...
Zavři kohoutek, prosím.
Turn the tap...
Oklepal jsem popel z cigarety.
I tapped ash...
Kapky poklepávaly na okno.
Drops tapped against...
7/20
+
dělat (že), předstírat
představovat si
tvrdit, prohlašovat
dělat si nárok, požadovat uznání (čeho)
pretend [prɪˈtend]
přít. prostý: pretend, 3. os. j. č.: pretends, průb. čas: pretending, prostý min.: pretended, příčestí min.: pretended
Margaret předstírala, že telefonuje.
Margaret pretended to...
Místo předstírání, že rozumíte, požádejte svého partnera, aby vám to vysvětlil.
Instead of pretending...
Nepředstírám, že jsem odborníkem na počítače.
I don't pretend...
Byl jsem naštvaný. Nemůžu tvrdit, že to bylo jinak.
I was angry....
8/20
+
přesnost (měření)
správnost
accuracy [ˈækjʊrəsɪ]
jedn. číslo: accuracy, množ. číslo: accuracies
Měli bychom potvrdit nebo popřít přesnost těchto údajů.
We should confirm...
Systém zjistí vaši polohu s precizní přesností.
The system determines...
Učitel zpochybnil správnost našich měření.
The teacher challenged...
9/20
+
tolik jako
ani za
aniž by
tak moc, jako spíš
so much as [səʊ mʌtʃ əz]
Nikdy jsem neměl tolik jako nyní.
I have never...
Nepovažoval bych tento příspěvek za historický popis, ani za způsob, jak získat nějaké ponaučení do života.
I wouldn't treat...
Odešli, aniž by se rozloučili.
They left without...
Ani jsem ten hovor tolik neposlouchal, spíš jsem se ho snažil vydržet.
I didn't listen...
10/20
+
báječný, úžasný, skvělý
hrozný, příšerný, strašlivý
ohromný, obrovský
terrific [təˈrɪfɪk]
Vypadáš úžasně!
You look terrific!
Bylo tam mnoho hus a obrovský příšerný hluk.
There were a...
Měla obrovský vliv na můj život.
She had a...
11/20
+
komplikovaný
složitý
complicated [ˈkɒmplɪˌkeɪtɪd]
Takový výzkum je však drahý a jeho provedení složité.
Such research is...
Můj rodinný život je v současné době komplikovaný.
My domestic life...
Příběh o tom, jak zmizely dinosauři, se stává více a více komplikovaný.
The story of...
Je rozumné začít se stručnými větami namísto složitých vět.
It is sensible...
Je to mimořádně zamotaný a komplikovaný příběh.
It is an...
12/20
+
kůže (zvířecí)
useň
kožený
leather [ˈleðə]
jedn. číslo: leather, množ. číslo: leathers
Pach kůže se šířil po místnosti.
The smell of...
Tato kabelka je vyrobena z prvotřídní kůže.
This handbag is...
Kožená obálka této knihy byla zdobena zlatými písmeny.
The leather cover...
13/20
+
bez ohledu na
stejně, i tak, přesto
nedbající, lhostejný, nedbalý
regardless [rɪˈgɑːdlɪs]
Ale bez ohledu na pohlaví, všichni jsme se smáli stejně.
But regardless of...
Bez ohledu na to, co si myslíte, věřím, že on je pro mě tím nejlepším partnerem.
Regardless of what...
Zacházíme s každým stejným způsobem, bez ohledu na rasu, náboženství nebo pohlaví.
We treat everyone...
14/20
+
síť(ka)
síťovina
čistý, netto (zisk)
dát, vsítit, vstřelit (gól)
chytnout (do sítě), získat, ukořistit
net [net]
jedn. číslo: net, množ. číslo: nets, přít. prostý: net, 3. os. j. č.: nets, průb. čas: netting, prostý min.: netted, příčestí min.: netted
Hodili jsme síť do vody.
We cast the...
Odškodnění za ušlý příjem lze vypočítat z vaší průměrné čisté měsíční mzdy.
Compensation for loss...
Zatloukl jsem míč do sítě a prohráli jsme celý zápas.
I hammered the...
Čistý zisk se propadl o 25 %.
Net profits slumped...
Když od příjmů odečtete náklady, získáte čistý zisk nebo ztrátu.
When you subtract expenses from income, you get the net profit or loss.
15/20
+
sundat, sejmout, dát dolů
rozebrat, rozmontovat
zapsat (si), poznamenat si
svěsit, vzít dolů, ostranit
take down [teɪk daʊn]
přít. prostý: take down, 3. os. j. č.: takes down, průb. čas: taking down, prostý min.: took down [tʊk daʊn], příčestí min.: taken down ['teɪkən daʊn]
Jestli chceš sejmout Michelle, měl by sis stoupnout do fronty.
If you want...
Šel jsem do jeho domu a sejmul jsem ho.
I got to...
Jsou zodpovědní za odstraňování závadných příspěvků.
They are responsible...
16/20
+
politicky
z politického hlediska
politically [pəˈlɪtɪkəlɪ]
Allen je velmi dlouho politicky aktivní jako člen naší strany.
Allen has long...
Vím, že podpora zvýšení daně by byla z politického hlediska sebevražedná.
I know that...
Chtěli izolovat naši zemi politicky i ekonomicky.
They wanted to...
17/20
+
zamítnout, zavrhnout
propustit (z práce), zprostit (funkce), odvolat
rozpustit (schůzi)
pustit z hlavy, definitivně zapomenout
dismiss [dɪsˈmɪs]
přít. prostý: dismiss, 3. os. j. č.: dismisses, průb. čas: dismissing, prostý min.: dismissed, příčestí min.: dismissed
Zamítli jsme zprávu jako nepřátelskou, lživou a neobjektivní.
We dismissed the...
Myslím, že soudce dal najevo, že má v úmyslu zamítnout mé odvolání jako neopodstatněné.
I think that...
Byl jsem nespravedlivě propuštěn z práce.
I was unfairly...
128 hlasy pro a 58 hlasy proti jsme se rozhodli odvolat vládu.
With 128 votes...
18/20
+
(z)měnit (se), pozměnit, upravit
alter [ˈɔːltə]
přít. prostý: alter, 3. os. j. č.: alters, průb. čas: altering, prostý min.: altered, příčestí min.: altered
Kácení deštných pralesů drasticky změnilo jejich přirozené prostředí.
The cutting rainforests...
Mohlo by to pomoci změnit její náladu.
It could help...
Někdo mou zprávu pozměnil.
Someone has altered...
19/20
+
radikální, zásadní
radikál (názorový)
kořen (slova), kořenový (ling.)
radical [ˈrædɪkəl]
jedn. číslo: radical, množ. číslo: radicals, 2. stupeň: more radical, 3. stupeň: most radical
Vymysleli jsme radikální řešení pro naši zpomalující ekonomiku - vytiskneme peníze.
We have figured...
Musíme se rozhodnout, zda si vybereme postupnou nebo radikální inovaci.
We have to...
Pravidelný sport přispěl k zásadní změně mého krevního tlaku.
Regular sport has...
20/20
+
překvapivý, překvapující
surprising [səˈpraɪzɪŋ]
Prostý původ populárních potravin je překvapivý.
The humble origin...
Není pak tedy překvapující, že první dojmy mohou být také zdrojem značného napětí.
It's not surprising...
Vzhledem k výhodám, které to má, není překvapující, že sis to vybral.
With the perks...
Přeskočil zeď s překvapivou mrštností.
He jumped over...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X