460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
149
150
151
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poezie
báseň
poetry [ˈpəʊɪtrɪ]
Pravidelně pořádá předčítání poezie pro studenty.
She periodically arranges...
Jejich přátelství začalo jejich společným zájmem o poezii.
Their friendship began with their common interest in poetry.
V poezii je růže často metaforou lásky.
In poetry the...
2/20
+
schéma, nákres, návrh
projekt, plán, program, systém
intriky, úklady
intrikovat, pletichařit
scheme [skiːm]
jedn. číslo: scheme, množ. číslo: schemes, přít. prostý: scheme, 3. os. j. č.: schemes, průb. čas: scheming, prostý min.: schemed, příčestí min.: schemed
Martin navrhl pěknou kombinaci barev pro naše webové stránky.
Martin has created a nice colour scheme for our web pages.
Je to plán, který již některé členské státy odmítly.
It is a scheme already rejected by some member states.
Pro nás je důležité reformovat důchodový systém.
It's important for us to reform our pension scheme.
3/20
+
životní, vitální
životně důležitý, nezbytný, nepostradatelný
vital [ˈvaɪtəl]
Komponenty jsou nezbytnou součástí každé moderní webové aplikace.
Components are a vital part of any modern web app.
Pevně věříme, že vzdělání je zásadní prostředek pro zmírnění chudoby.
We strongly believe...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Silná opozice je životně důležitá pro zdravou demokracii.
A strong opposition is vital to a healthy democracy.
Sledování chování uživatelů je zcela zásadní pro vytváření dobrých aplikací.
Tracking users is...
Během noční služby sledovala zdravotní sestra životní funkce pacientů.
During the night...
4/20
+
spící
asleep [əˈsliːp]
Vešel do ložnice, zatímco jsme spali.
He went into the bedroom while we were asleep.
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Sophie usnula a její hlava se naklonila na moje rameno.
Sophie fell asleep...
Uvelebila se na polštáři a usnula.
She snuggled down...
Schoulila se pod deku a rychle usnula.
She curled up...
5/20
+
nemocný, churavý
špatný, škodlivý, neblahý
špatně, zle
neduhy, potíže, problémy
ill [ɪl]
jedn. číslo: ill, množ. číslo: ills, 2. stupeň: worse, 3. stupeň: worst
Minulý týden jsem byl nemocný, ale teď jsem v pořádku.
I was ill...
Necítil jsem se dobře, tak jsem šel domů.
I felt ill...
Nemyslel bych si nic dobrého o komkoliv, kdo by obhajoval Allenovo chování.
I would think...
6/20
+
kapitola
chapter [ˈtʃæptə]
jedn. číslo: chapter, množ. číslo: chapters
Každý název kapitoly by měl poskytnout rozumnou představu o tom, co kapitola obsahuje.
Each chapter title...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
Tento bod bude dále rozveden v další kapitole.
This point will...
Každá kapitola je nezávislá a lze ji studovat samostatně.
Each chapter is...
7/20
+
kmen (domorodců)
plemeno
tribe [traɪb]
jedn. číslo: tribe, množ. číslo: tribes
Zdá se, že celý kmen zmizel z povrchu země.
The whole tribe...
Katy navštívila a zaznamenala zvyky mnoha původních kmenů v této oblasti.
Katy visited and...
Po delší čas jsou rozzuření kvůli těmto kmenům, které považují za domácí bezpečnostní hrozbu.
They have long...
Tento kmen praktikoval rituální kanibalismus.
This tribe practiced...
Tento menší kmen neočekávaně zaútočil na všechny tři větší sousední kmeny současně.
This smaller tribe...
Svatyně byla zdobena bůžky různých kmenů.
The shrine was...
8/20
+
časem
v průběhu
postupem času
over time [ˈəʊvə taɪm]
Víme, že standardy krásy se časem mění.
We know that...
Postupem času, jsem si vybudoval značnou frustraci ohledně školy.
I developed, over...
Politika rozvoje venkova v naší zemi se postupem času rozvíjela.
The policies of rural development in our country have evolved over time.
Datum na minci se časem vyhladilo.
The coin's date...
Náš byt prošel v průběhu času rozmanitými proměnami.
Our flat has gone through various transformations over time.
Hned po operaci může být rána bolestivá, ale bolest by se měla postupem času zmírňovat.
Wound pain may...
9/20
+
jednou za čas
občas, příležitostně
once in a while [wʌns ɪn ə waɪl]
Jednou za čas bychom mohli jít tam, kam chci jít já.
Once in a...
Občas jsem potkával Adama v obchodě.
I met Adam...
Občas se můžeme trochu rozšoupnout.
We can splurge...
Občas dokonce i bloguji.
I even blog...
10/20
+
soupeř, konkurent, protivník, rival, sok
konkurence
soupeřit, konkurovat
soupeřící, konkurenční
rival [ˈraɪvəl]
jedn. číslo: rival, množ. číslo: rivals, přít. prostý: rival, 3. os. j. č.: rivals, průb. čas: rivalling, prostý min.: rivalled, příčestí min.: rivalled, 2. stupeň: more rival, 3. stupeň: most rival
V boji o přežití, nejsilnější vítězí na úkor svých soupeřů.
In the struggle...
George jí poradil, aby se zbavila své konkurence.
George advised her...
Předložili konkurenční návrh.
They put forward...
Najala si vraha, aby zlikvidovala svého konkurenta.
She hired an...
Skupovali své konkurenty na trhu.
They were buying...
Tyto dvě společnosti jsou stále více vnímány jako konkurenti, kteří soupeří ve vývoji multimediálních služeb.
The two companies...
11/20
+
poměr, podíl, míra
ratio [ˈreɪʃɪˌəʊ]
jedn. číslo: ratio, množ. číslo: ratios
Pi je podíl obvodu kruhu k jeho průměru.
Pi is the...
Jak můžeme vypočítat míru zadlužení?
How can we...
Můžete nastavit poměr stran, ostrost, jas a kontrast.
You can adjust...
Větší podíl obvodu kolem pasu a obvodu kolem boků je ukazatelem menší fyzické kondice ve srovnání s nižším podílem těchto obvodů.
A higher waist-to-hip...
12/20
+
trubka, potrubí, trubice, roura
hadice
dýmka, fajfka
píšťala (varhan)
pískat, zapískat, zapípat
pipe [paɪp]
jedn. číslo: pipe, množ. číslo: pipes, přít. prostý: pipe, 3. os. j. č.: pipes, průb. čas: piping, prostý min.: piped, příčestí min.: piped
Překážka zabraňuje proudění vody potrubím.
The blockage is...
Aktivovali trubkovou bombu.
They were setting...
Ohnul jsem kovovou tyč pomocí zařízení na ohýbání trubek do tvaru, který jsem potřeboval.
I bent the...
Kovové trubky byly potaženy vrstvou materiálu odolného proti korozi.
The metal pipes...
Obalte izolaci kolem potrubí a pevně utáhněte přezky.
Wrap the jacket around the pipe and pull toggles tight.
13/20
+
moudrost
obecné povědomí, obecný názor
wisdom [ˈwɪzdəm]
V průběhu let hodně zmoudřel.
He has gained...
Zklamání je sestra moudrosti.
Disappointment is the...
Mladí mají sílu, ale postrádají moudrost, a staří mají moudrost, ale postrádají sílu.
The young have...
14/20
+
stabilita, stálost, trvalost
stability [stəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: stability, množ. číslo: stabilities
Stabilita a předvídatelnost politiky je důležitá pro rozvoj podnikání.
Policy stability and...
Všichni v životě potřebujeme určitou stabilitu.
We all need...
Mohlo by to ohrozit mír a stabilitu v našem regionu.
It could threaten...
15/20
+
unavit, vyčerpat, utahat
tire out [ˈtaɪə aʊt]
přít. prostý: tire out, 3. os. j. č.: tires out, průb. čas: tiring out, prostý min.: tired out, příčestí min.: tired out
Může dělání více věci najednou opravdu unavit můj mozek?
Can multitasking really...
Běhání po schodech nahoru a dolů je skvělý způsob, jak unavím mého psa.
Running up and...
16/20
+
matematika, matika
matematický
math [mæθ]
jedn. číslo: math, množ. číslo: maths
Ne, matematika mi nejde.
No, I'm not...
Cvičení umožní studentům samostatně objevovat nové matematické pojmy.
The exercises let...
V matematice jsem byl vždy nejlepší ze třídy.
I was always...
17/20
+
rada, zasedání rady
koncil
zastupitelstvo města
council [ˈkaʊnsəl]
jedn. číslo: council, množ. číslo: councils
Obecní rada rozhodla, že nemocnice by se měla zavřít.
The local council...
Příští měsíc budeme vybírat nového předsedu studentské rady.
We will be selecting a new president of the student council next month.
Africké kmeny byly tradičně ovládány radou starších.
African tribal societies...
Rusko svolá mimořádnou schůzi Rady bezpečnosti OSN kvůli úderu v Sýrii.
Russia will call...
Radě ministrů financí EU se nepodařilo dosáhnout shody ohledně tempa integrace.
The EU Council...
Členové rady jsou voleni každoročně.
Members of the...
18/20
+
krátce, stručně
brzy, zanedlouho
úsečně, stroze
shortly [ˈʃɔːtlɪ]
Budu tam brzo.
I'll be there...
Přijel jsem zanedlouho potom, co Mark odešl.
I arrived shortly...
Paní Carterová se brzy vrátí.
Ms Carter will...
Krátce poté, co jsem začala chodit s mužem, který se stal mým manželem, otěhotněla jsem.
Shortly after I...
Krátce poté se u něj objevily příznaky roztroušené sklerózy.
Shortly thereafter, he developed symptoms of multiple sclerosis.
19/20
+
stín
odstín, tón (barvy)
šero, soumrak
stínidlo (lampy)
(za)stínit, (za)clonit
(vy)stínovat (kresbu)
shade [ʃeɪd]
jedn. číslo: shade, množ. číslo: shades, přít. prostý: shade, 3. os. j. č.: shades, průb. čas: shading, prostý min.: shaded, příčestí min.: shaded
Této rostlině se daří dobře ve stínu.
This plant prospers...
Posadili jsme se do stínu velkého stromu.
We sat down...
Pro své zuby si můžete vybrat konkrétní odstín bílé.
You can choose...
20/20
+
pouhý (nevýznamný vzhledem k situaci)
bezvýznamný
mere [mɪə]
2. stupeň: -, 3. stupeň: merest
Vytvoření nového týmu trvalo pouhý měsíc.
It took a...
Tato dieta vám pomůže ztratit velkou váhu za pouhé tři týdny.
This diet will help you to lose a lot of weight in mere three weeks.
Její projev byly jen prázdné řeči.
Her speech was...
Vaše přijetí do klubu bude pouhou formalitou.
Your acceptance into the club will be a mere formality.
Je pouhou loutkou ovládanou jinými lidmi v pozadí.
He is a...
Pouhá skutečnost, že jsi tam, vzbudí jejich podezření.
The mere fact...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X