460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
150
151
152
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
segment, část, díl
rozdělit, segmentovat
segment [ˈseɡmənt]
jedn. číslo: segment, množ. číslo: segments, přít. prostý: segment, 3. os. j. č.: segments, průb. čas: segmenting, prostý min.: segmented, příčestí min.: segmented
Pracovní plochu jsme rozdělili na segmenty.
We divided the work area into segments.
Senioři jsou nejrychleji rostoucí část populace.
Seniors are the fastest growing segment of the population.
2/20
+
sebejistý, sebevědomý
přesvědčený, jistý si (čím)
confident [ˈkɒnfɪdənt]
2. stupeň: more confident, 3. stupeň: most confident
Jsem si dost jistý, že dokážu předpovědět, jak se bude cítit.
I am pretty confident that I can predict how she will be feeling.
Podnikatel měl seběvědomý úsměv během vyjednávání.
The businessman wore...
Jsem přesvědčen, že dokážu dostat to nejlepší z vašeho syna.
I'm confident that...
Po čase se začala cítit více sebejistá.
After a time,...
Naši studenti, kteří dokončili program se cítili přinejmenším trochu sebejistější.
Our students who...
Jsem přesvědčen, že pokud budeme uplatňovat konzistentní politiku, dosáhneme našeho cíle.
I am confident...
3/20
+
povinnost, závazek
úvazek, dlužní úpis
obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: obligation, množ. číslo: obligations
Na dokumenty obsahující obchodní tajemství se tato povinnost nevztahuje.
Documents containing trade secrets do not fall under this obligation.
Máme morální povinnost pomoci těm nejzuboženějším mezi námi.
We have a moral obligation to help the most desperate among us.
Někdy nás otravuje, že děláme to, co děláme, protože to je pouze povinnost.
Sometimes we get so tired of doing what we do, because it is only an obligation.
Účelem dozoru je zajistit, aby řádně plnil své závazky.
The purpose of...
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Nezapomeň plnit své manželské povinnosti.
Remember to fulfill...
4/20
+
porušit, nedodržet, přestoupit (zákon, slib ap.)
poškodit, narušit
zneuctít, znesvětit
violate [ˈvaɪəˌleɪt]
přít. prostý: violate, 3. os. j. č.: violates, průb. čas: violating, prostý min.: violated, příčestí min.: violated
Podle mého názoru se jedná o jasné porušení náboženské svobody.
In my view,...
Jen ukončení války umožní snížit množství případů porušování lidských práv.
Only an end...
Otázky tohoto druhu narušují mé soukromí a nejsem ochoten na ně odpovědět.
Questions of this...
5/20
+
přednost
preference
upřednostnění
preference [ˈprefərəns]
jedn. číslo: preference, množ. číslo: preferences
Rozhodujeme se každý den podle toho, čemu dáváme přednost.
We are making...
Je to otázka vaší osobní preference.
It's a matter...
Upřednostňujeme ty, kteří s námi dlouho pracují.
We give preference...
6/20
+
instance
případ, příklad
žádost, výzva, prosba (naléhavá)
instance [ˈɪnstəns]
jedn. číslo: instance, množ. číslo: instances
Soud první instance vydal soudní zákaz proti jejich postupu.
The court of...
Ve škole se vyskytlo několik případů násilí.
There have been...
Při zemětřeseních se objevily případy, kdy byli přeživší nalezeni až po dnech hledání.
There have been...
7/20
+
básník, poeta
poet [ˈpəʊɪt]
jedn. číslo: poet, množ. číslo: poets
Lisa ve mně probudila básníka.
Lisa brought out...
Byl považován za vynikajícího básníka.
He was accounted...
Lord Byron nebyl jediným básníkem, který se vzepřel proti zvyklostem.
Lord Byron wasn't...
Básníci a umělci často čerpají inspiraci z přírody.
Poets and artists...
8/20
+
nastavení, seřizování, seřízení
úprava, přizpůsobování, přizpůsobení
vyrovnání, urovnání (závazků ap.) (ekon.)
adjustment [əˈdʒʌstmənt]
jedn. číslo: adjustment, množ. číslo: adjustments
Můžete nastavit barvy a jas vašeho monitoru.
You can make...
Převodovka potřebovala jen menší seřízení.
The transmission only...
Přestěhování z města na venkov vyžaduje přizpůsobení.
Moving from the...
9/20
+
být očekávaný
být spaltný
be due [bɪ djuː]
přít. prostý: be due, 3. os. j. č.: is due, průb. čas: being due, prostý min.: were/was due, příčestí min.: been due
Jeho rozhodnutí je očekáváno v pátek v 10:00.
His decision is...
Platba je splatná 15. září.
Payment is due...
Tato faktura je splatná zítra.
This invoice is due tomorrow.
Naše druhé dítě očekáváme v říjnu.
Our second baby is due in October.
Tento domácí úkol musí být hotový příští pondělí.
This homework is due next Monday.
Bolest na vnitřní straně kolena může být způsobena řadou problémů.
Pain on the inner side of the knee can be due to a number of problems.
Předpokládá se, že tento výsledek byl způsoben horšími podmínkami.
This result is...
10/20
+
obětovat (zvíře - bohům ap.)
oběť, obětování (bohům ap.)
vzdát se (čeho)
sacrifice [ˈsækrɪˌfaɪs]
jedn. číslo: sacrifice, množ. číslo: sacrifices, přít. prostý: sacrifice, 3. os. j. č.: sacrifices, průb. čas: sacrificing, prostý min.: sacrificed, příčestí min.: sacrificed
Nikdy se v žádném případě nevzdám svého spánku.
I never sacrifice...
Platíte za bezpečnost tím, že obětujete flexibilitu.
You pay for...
Oni všichni jsou ochotni vynaložit nejvyšší oběť, aby dosáhli vítězství.
They are all...
A to ani nezmiňujeme, že nemusela nic obětovat.
Not to mention...
Jste připraveni podstoupit srovnatelnou oběť ve prospěch někoho jiného?
Are you prepared...
Varšavské povstání se připomíná každý rok 1. srpna na počest odvahy a oběti lidí, kteří se ho zúčastnili.
Warsaw Uprising is...
11/20
+
rozvod, rozluka
rozvést se
odtržení, oddělení, odloučení
oddělit, odloučit, odtrhnout
divorce [dɪˈvɔːs]
jedn. číslo: divorce, množ. číslo: divorces, přít. prostý: divorce, 3. os. j. č.: divorces, průb. čas: divorcing, prostý min.: divorced, příčestí min.: divorced
O jejich rozvodu psaly noviny na první stránce.
Their divorce was...
Když se rozvedli, jeho žena si vzala všechno.
When they got divorced, his wife took everything.
Stále se trápí kvůli svému rozvodu.
She is still...
Byl jsem soudcem v jejím rozvodovém řízení.
I was the...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Odpůrce je osoba, která se rozvádí.
Respondent is the...
12/20
+
popularita
oblíbenost, obliba
popularity [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]
jedn. číslo: popularity, množ. číslo: -
Koncem osmdesátých let začala jeho popularita slábnout.
By the late...
Jejich popularita se postupně rozšířila po celé zemi.
Their popularity gradually...
Rostoucí popularita gastronomické turistiky pomohla naší firmě.
The increasing popularity...
Jakou roli hrála v obnovení popularity značky marketingová strategie?
What role did...
13/20
+
polévka
soup [suːp]
jedn. číslo: soup, množ. číslo: soups
Šla jsem do obchodu pro suroviny na kuřecí polévku.
I went to...
Houbová polévka byla trochu řídká a nevýrazná.
The mushroom soup...
Moje matka uvařila opravdu hustou polévku.
My mother made...
Zeleninová polévka je skvělá, když se do ní zamíchá trochu smetany.
The vegetable soup is great when its blended with a little cream.
Na večeři jsem udělal velký hrnec bramborové polévky.
I made a big pot of potato soup for dinner.
14/20
+
ocas, ohon, chvost, oháňka
sledovat (koho), pověsit se (na koho)
zadek, konec, záď (auta)
tail [teɪl]
jedn. číslo: tail, množ. číslo: tails, přít. prostý: tail, 3. os. j. č.: tails, průb. čas: tailing, prostý min.: tailed, příčestí min.: tailed
Slon má krátký ocas.
The elephant has...
Nemohl jsem si nevšimnout, že mě sleduje.
I couldn't help...
Ještěrka je schopna ztratit ocas, aby se sama zachránila.
A lizard is...
Kráva smetla mouchy švihnutím ocasu.
The cow brushed...
15/20
+
spálit, shořet
vyhořet, vyčerpat
burn up [bɜːn ʌp]
přít. prostý: burn up, 3. os. j. č.: burns up, průb. čas: burning up, prostý min.: burnt up [bɜ:rnt ʌp], příčestí min.: burnt up [bɜ:rnt ʌp]
Většina meteoritů shoří v zemské atmosféře, než dosáhne povrchu.
Most meteorites burn...
Mám horečku, protože jsem se úplně vyčerpal.
I have a...
Svižná chůze spálí více kalorií než pomalé běhání.
Brisk walking burns...
16/20
+
závisející
závislý
depending [dəˈpendɪŋ]
Zabere nám to něco mezi šesti až deseti měsíci, podle míry našeho úsilí.
It'll take us somewhere between six and ten months, depending on our endeavor.
Čínský nový rok začíná koncem ledna nebo začátkem února, v závislosti na cyklech měsíce.
Chinese New Year...
Mohou popisovat ty samé události odlišně v závislosti na jejich aktuálním rozpoložení.
They can interpret...
Podmínky na trhu se liší v závislosti na poloze.
The market conditions...
17/20
+
mimoto, navíc, a navíc
kromě toho
furthermore [ˈfɜːðəˌmɔː]
Nevím, co se s ní stalo, a navíc mě to nezajímá.
I don't know...
Nechci tam jet, a navíc na to nemám čas.
I don't want...
Kromě toho je mezi nimi výrazný nedostatek vzájemné úcty.
Furthermore, there is...
18/20
+
stabilní, stálý, trvalý
pevný, ustálený (bez výkyvů)
rovnoměrný, pravidelný
ustálit (se), stabilizovat (se)
uklidnit se, zklidnit se
steady [ˈstedɪ]
přít. prostý: steady, 3. os. j. č.: steadies, průb. čas: steadying, prostý min.: steadied, příčestí min.: steadied, 2. stupeň: steadier, 3. stupeň: steadiest
Nabízejí stálejší zdroj příjmů.
They do offer...
Můj hlas byl pevný a odhodlaný.
My voice was...
Potřebujeme stabilní růst.
We need a...
Pohyb byl stálý a pokračoval bez zastavení, bez ohledu na to, jak moc jsem tlačil do protisměru.
The motion was...
Výsledkem bylo trvalé zlepšování kvality krmiv.
The result was a steady improvement in the quality of forage.
Celý den byl na dálnici stálý proud aut.
There was a...
V peci musí být stálý plamen, který je nezbytný k udržení správné teploty.
There must be a steady flame in the oven, which is needed to keep the correct temperature.
19/20
+
skandál, aféra
pomluvy, klevety
scandal [ˈskændəl]
jedn. číslo: scandal, množ. číslo: scandals
Vzpomněl jsem si na všechny nechutné detaily této aféry.
I remembered all...
Přečkal všechny politické skandály a byl znovu zvolen do parlamentu.
He survived all...
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of accounting scandals were exposed to the public.
Její pověst utrpěla v důsledku tohoto skandálu hroznou ránu.
Her reputation suffered...
Skandál stále vrhá na vládu stín.
The scandal still...
Neuplyne ani týden, aby se neobjevil nějaký nový skandál.
Scarcely a week goes by without some new scandal.
20/20
+
hudebník, muzikant
musician [mjuːˈzɪʃən]
jedn. číslo: musician, množ. číslo: musicians
Děkuji za vaši krásnou hudbu, jste velmi talentovaný mladý hudebník.
Thank you for...
Je skvělý muzikant.
He is a...
Není snadné vydělat si na slušné živobytí jako hudebník.
It is not...
Festival byl přehlídkou mladých talentovaných hudebníků.
The festival was...
Slyšela jsem, že se rád přátelíš s místními umělci a hudebníky.
I heard you...
Mladý hudebník žil bohémským životním stylem a byl často švorc, ale byl šťastný.
The young musician...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X