460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
151
152
153
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ustrašený, bojící se, mající strach
vyděšený, polekaný, vyplašený
scared [skeəd]
2. stupeň: more scared, 3. stupeň: most scared
Měl jsem strach o svůj život.
I was scared for my life.
Bál jsem se jeho psa.
I was scared of his dog.
Téměř čtyři z deseti adeptů na podnikání jsou vystrašeni z neúspěchu tak moc, že neudělají nic.
Almost four in ten would-be entrepreneurs are too scared of failure to do anything.
Někteří jsou příliš vyděšení na to, aby odešli.
Some are too scared to leave.
Zloději se vyděsili a utekli.
The thieves got...
Začínal jsem se bát, když jsem viděl nejnovější statistiky, týkající se koronavirové pandemie.
I was beginning...
2/20
+
motivace, stimul, podnět
motivation [ˌməʊtɪˈveɪʃən]
jedn. číslo: motivation, množ. číslo: motivations
Lena přiznává, že má více motivace než průměrný člověk.
Lena admits she has more motivation than the average person.
Mojí hlavní motivací bylo vrátit se na kolo.
My prime motivation...
Problémy mohou být důsledkem nedostatečné motivace a kvůli nízké mzdě.
The troubles may...
Clark je inteligentní žák, ale chybí mu motivace.
Clark is an...
Měl velkou motivaci, aby jí pomohl utajit tuto vraždu.
He had great...
Bez ohledu na jejich motivaci, sjednotilo je jejich přesvědčení, že projekt stál za námahu.
Regardless of their...
3/20
+
komfort, pohodlí
útěcha, úleva, uklidnění
utěšit, (u)konejšit
comfort [ˈkʌmfət]
jedn. číslo: comfort, množ. číslo: comforts, přít. prostý: comfort, 3. os. j. č.: comforts, průb. čas: comforting, prostý min.: comforted, příčestí min.: comforted
Utěšoval mě, když moje matka zemřela.
He comforted me when my mother died.
Správný druh oblečení může pomoci v tom, abychom se cítili pohodlně.
The right kind...
Jak utěšit vaši ženu, když nenávidí své tělo?
How to comfort...
Dal jsem si předsevzetí, že opustím svou komfortní zónu.
I made a...
Myšlenka, že jste malá část hvězdného prachu v tomto obrovském vesmíru, může být uklidňující.
The thought that...
Je uklidňující myslet si, že každodenní sklenka vína prodlužuje život.
It is comforting...
4/20
+
rozdávat, roznášet, rozesílat
distribuovat, rozvážet
rozdělit (mezi někoho)
rozložit, rozprostřít, nanést
distribute [dɪˈstrɪbjuːt]
přít. prostý: distribute, 3. os. j. č.: distributes, průb. čas: distributing, prostý min.: distributed, příčestí min.: distributed
Požádali jsme dobrovolníky, aby nám pomohli distribuovat jídlo a léky.
We asked volunteers...
Koláč byl rovnoměrně rozdělen mezi dobrovolníky.
The pie was...
Každé souhvězdí je seskupením hvězd, které jsou rozmístěny ve vesmíru.
Each constellation is...
5/20
+
psycholog
psychologist [saɪˈkɒlədʒɪst]
jedn. číslo: psychologist, množ. číslo: psychologists
Allen, jako psycholog ví, jak vhodným způsobem vyjádřit svoji nespokojenost.
Allen, as a...
Dnes v 17:00 mám konzultaci s mým psychologem.
I have a...
Psychologové objevili něco zarážejícího.
The psychologists discovered...
Psycholog se specializuje na studium vzorců chování a jejich základních příčin.
The psychologist specializes...
Psycholog zkoumal souvislost mezi ranou výchovou a vývojem osobnosti.
The psychologist studied...
6/20
+
(po)řádně, náležitě
správně, vhodně
properly [ˈprɒpəlɪ]
Elektrické spotřebiče musí být řádně uzemněny.
The electric appliances must be grounded properly.
Její oči nemohly správně zaostřit na fotografii.
Her eyes couldn't...
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
Její játra možná již nebudou schopna správně pracovat.
Her liver may...
Můžeme naše fotky správně uspořádat vytvořením alb podle témat.
We can properly...
7/20
+
úhel
hrana, roh
hledisko, stanovisko
nasměrovat, natočit
šikmý, nakloněný
chytat (na udici), rybařit
angle [ˈæŋgəl]
jedn. číslo: angle, množ. číslo: angles, přít. prostý: angle, 3. os. j. č.: angles, průb. čas: angling, prostý min.: angled, příčestí min.: angled
Podívej se na ten problém z jiného úhlu.
Look at this...
Pravý úhel je úhel 90°.
A right angle...
Restaurace byla plná lidí, kteří hledali nejlepší místo pro sledování televize.
The restaurant was...
Obrázek visel na šikmo.
The picture was...
8/20
+
jakoby
jako by
as if [əz ɪf]
Lék působil jako by byl kouzelný.
The medicine worked as if by magic.
Dívala se na svého psa, jako by mohl patřit k lidské rase.
She was looking...
Pokud si to nepamatuji, je to totéž, jako by se to nikdy nestalo.
If I do not remember it, it's the same as if it never happened.
Je špatné zacházet se zvířaty, jako by neměla žádné pocity.
It's wrong to treat animals as if they have no feelings.
Mám pocit, že jsem nic nedokázal.
I feel as if I've achieved nothing.
9/20
+
atletický
sportovní
sportovně
athletic [æθˈletɪk]
Co bych měl jíst den před atletickou soutěží?
What should I...
Jedním z problémů sportovních stipendií je to, že jsou velmi drahé.
One problem with...
Vypadá velmi sportovně.
She looks very...
10/20
+
probudit (se), vzbudit se
probuzený, vzbuzený
bdící, být vzhůru
awake [əˈweɪk]
přít. prostý: awake, 3. os. j. č.: awakes, průb. čas: awaking, prostý min.: awoke [əˈwoʊk], příčestí min.: awoken [əˈwoʊkən], 2. stupeň: more awake, 3. stupeň: most awake
Je Nancy už vzhůru?
Is Nancy awake...
Zůstal jsem vzhůru, abych ho pozoroval.
I stayed awake...
Hodili si mincí o to, kdo zůstane vzhůru.
They flipped a...
Když jsem se probudil, cítil jsme prudkou bolest, kterou způsobil zánět v uších.
I awoke with...
Při mnoha příležitostech jsem se probudil s otiskem volantu na čele.
On many occasions,...
11/20
+
opice
nezbeda, neposeda (dítě)
blbnout
monkey [ˈmʌŋkɪ]
jedn. číslo: monkey, množ. číslo: monkeys, přít. prostý: monkey, 3. os. j. č.: monkeys, průb. čas: monkeying, prostý min.: monkeyed, příčestí min.: monkeyed
Tyto opice se stávají agresivní, když jsou podrážděné nebo zahnané do úzkých.
These monkeys get...
Jak spolu komunikují opice?
How do monkeys...
Když strom spadne, opice se rozeženou.
When the tree...
12/20
+
nikde, nikam
kam (v záporu)
nikam (nevést) (snaha)
nowhere [ˈnəʊˌweə]
S takovým přístupem se nikam nedostaneme.
With such an...
Nebylo to nikde vidět.
It was nowhere...
Nemám kam jít.
I have nowhere...
13/20
+
tygr
tiger [ˈtaɪgə]
jedn. číslo: tiger, množ. číslo: tigers (or tiger)
Tygr číhal za keřem.
The tiger was lurking behind the bush.
Tygr je šelma.
A tiger is...
14/20
+
žralok
podvodník, podvodný spekulant
shark [ʃɑːk]
jedn. číslo: shark, množ. číslo: sharks
Podle všeho, cítí žralok krev až na čtvrt míle.
Apparently a shark...
Kolem naší lodi kroužili žraloci.
Sharks were circling...
15/20
+
vynechat
opominout
leave out [liːv aʊt]
přít. prostý: leave out, 3. os. j. č.: leaves out, průb. čas: leaving out, prostý min.: left out [left aʊt], příčestí min.: left out [left aʊt]
Je zábavné, jak vynecháváš tu část, když jsi ji začal provokovat.
It is funny...
Vynechal jsi ještě něco?
Did you leave...
Opomíjíte jednu důležitou skutečnost.
You are leaving...
16/20
+
police, regál, polička
římsa, výčnělek (skalní)
šelf (pevninský)
shelf [ʃelf]
jedn. číslo: shelf, množ. číslo: shelves
Položte ty knihy nahoru na polici.
Put those books up on the shelf.
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Někdy jsou knihy na spodní poličce skryté před očima.
Sometimes the books...
Naše knihy patří do polic, které jsou hned vedle stolu.
Our books belong on the shelves right next to a table.
Od té doby čekám, až se to objeví na pultech obchodů.
Ever since then,...
17/20
+
zkouška, test
vyšetření, prohlídka, kontrola (lékařská)
prozkoumání, zkoumání, průzkum, prošetření
výslech
examination [ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: examination, množ. číslo: examinations
Všechny testy napsané našimi studenty byly ohodnoceny známkou A1 nebo A2.
All examinations written by our students were graded A1 or A2.
Nakonec, zapamatujte si, že ani tato kniha, ani žádná jiná, vám nazajistí, že uděláte jakoukoliv zkoušku.
In conclusion, remember...
Muzejní sbírka je k dispozici studentům a vědcům ke zkoumání.
The museum collection...
Vyšetření odhalilo, že má bulku na plicích.
The examination revealed...
Musím se to naučit na mou zkoušku.
I gotta learn...
18/20
+
sklon, tendence, trend
tendency [ˈtendənsɪ]
jedn. číslo: tendency, množ. číslo: tendencies
V současné době jsou tyto tendence velmi časté.
At the moment,...
Anthony má sklon k násilí.
Anthony has a...
Vědci se domnívají, že sklon k diabetu existuje již od narození.
Researchers believe that...
19/20
+
nepatrný, mírný, drobný, maličký, lehký
útlý, štíhlý
přehlížet, ignorovat, přezírat, opomenout
přehlédnutí, ignorování, přezírání, opomenutí
slight [slaɪt]
jedn. číslo: slight, množ. číslo: slights, přít. prostý: slight, 3. os. j. č.: slights, průb. čas: slighting, prostý min.: slighted, příčestí min.: slighted, 2. stupeň: slighter, 3. stupeň: slightest
Věděla jsem bez nejmenších pochybností, že vaše nabídka byla pro mě dobrá.
I knew without...
Ceny akcií mírně poklesly.
Share prices have...
Popsal své zážitky s lehkou ironií.
He described his...
20/20
+
(vy)počítat, spočítat
počítat (s něčím), spoléhat (se)
calculate [ˈkælkjʊˌleɪt]
přít. prostý: calculate, 3. os. j. č.: calculates, průb. čas: calculating, prostý min.: calculated, příčestí min.: calculated
Vypočtěte objem kvádru se čtvercovou základnou strany 10 cm a výškou 15 cm.
Calculate the volume...
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky pomocí naší hypoteční kalkulačky.
Calculate monthly mortgage...
Chtěl bych se pokusit vypočítat ponor mé lodi.
I would like...
Odškodnění za ušlý příjem lze vypočítat z vaší průměrné čisté měsíční mzdy.
Compensation for loss...
Jak můžeme vypočítat míru zadlužení?
How can we...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X