460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
155
156
157
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
puška, kulovnice, ručnice
(rychle) prohledat, prohrabat (se) (čím)
(vy)krást, vybrakovat
rifle [ˈraɪfəl]
jedn. číslo: rifle, množ. číslo: rifles, přít. prostý: rifle, 3. os. j. č.: rifles, průb. čas: rifling, prostý min.: rifled, příčestí min.: rifled
Když je jelen oslněn ostrým světlem, jiná osoba čekající s puškou jej zastřelí.
When a deer is dazzled by the bright light, another person waiting with a rifle shoots it dead.
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
Byl ubit k smrti pažbou pušky.
He was battered to death with a rifle butt.
Dokážete sestřelit dron svou puškou?
Can you shoot...
2/20
+
hlavní, zásadní, základní
ředitel(ka) školy
děkan(ka) (fakulty) (BrE)
šéf, vedoucí
principal [ˈprɪnsɪpəl]
jedn. číslo: principal, množ. číslo: principals
Zásadním důvodem naší poslední porážky byla naše nízká produktivita.
The principal reason for our latest defeat was our low productivity.
Ředitel školy mě varoval, že když odejdu ze školy, nebudu se moci vrátit.
The principal warned...
Tato teorie byla vypracována naším hlavním výzkumníkem a jeho kolegy.
This theory has...
Ředitelka školy chce, aby učitelé více dbali na docházku studentů.
A school principal...
Ředitel školy přijal přísná pravidla týkající se školních uniforem.
The principal adopted...
3/20
+
odložit, přesunout, přeložit
(po)zdržet, zpozdit
zdržení, zpoždění, odklad
delay [dɪˈleɪ]
jedn. číslo: delay, množ. číslo: delays, přít. prostý: delay, 3. os. j. č.: delays, průb. čas: delaying, prostý min.: delayed, příčestí min.: delayed
Pokud to neschválíme, odklad bude kratší.
If we do not approve it, the delay will be shorter.
Senát může pouze pozdržet ústavní novely o 180 dní.
The Senate can only delay constitutional amendments for 180 days.
Vaše žádost o odklad se zamítá.
Your request for...
Lékaři si nejprve mysleli, že je to opožděná reakce na její smrt.
Doctors at first thought it was a delayed reaction to her death.
Je to dostatečný prostor pro odklad.
It is a due margin for delay.
Po mnoha zpožděních a neštěstích se projekt podařil.
The project succeeded...
4/20
+
rezervace, zamluvení
výhrada (k čemu)
reservation [ˌrezəˈveɪʃən]
jedn. číslo: reservation, množ. číslo: reservations
Mohu provést rezervaci?
Can I make...
K pozměňovacímu návrhu mám vážné výhrady.
I have grave...
Vláda i nadále platí za řadu programů, které pomáhají Indiánům žít v rezervacích.
The government continues to pay for many programs to help Indians living on reservations.
Poslal jsem vám email, abyste si rezervovali místo v té restauraci.
I emailed you to make a reservation at this restaurant.
Dostal jsem e-mail, v kterém bylo napsáno, abych zavolal do hotelu a potvrdil rezervaci.
I got an...
Cestujícím, kteří zruší své rezervace, propadají zálohy.
Passengers who cancel...
Rezervovali jste si předem místo v naší restauraci?
Did you make...
5/20
+
zvládnout, vypořádat se, vyrovnat se (s čím)
poradit si, zdolat
vydržet, snášet
cope [kəʊp]
přít. prostý: cope, 3. os. j. č.: copes, průb. čas: coping, prostý min.: coped, příčestí min.: coped
Je to příležitost najít způsob, jak se vyrovnat s těmito pocity.
It is the...
Učíme důchodce zvládat problémy.
We teach pensioners...
Musíme vymyslet způsob, jak se vyrovnat s touto situací.
We need to...
6/20
+
oslava, slavnost
celebration [ˌselɪˈbreɪʃən]
jedn. číslo: celebration, množ. číslo: celebrations
Není to důvod k oslavě, ale spíše pro politování.
It is...
Nicméně je to často také období zábavy a oslav.
It is therefore...
Je zde samostatná místnost pro oslavu narozenin?
Is there a...
Šli jsme napřed, abychom připravili místnost na oslavu.
We went in...
Na oslavě se sejdou známé tváře ze světa zábavy.
The celebration will...
7/20
+
doba trvání, po dobu
délka (trvání)
duration [djʊˈreɪʃən]
jedn. číslo: duration, množ. číslo: durations
Naplánoval pobyt po dobu dvou let.
He planned a...
Auto můžete nechat u hotelu po celou dobu dovolené.
You can leave...
Někteří uživatelé mohou nahrát videa po neomezenou dobou.
Some users can...
Jeho denní rozvrh se měnil během doby, kdy byl první rok v úřadu.
His daily schedule...
Délka spánku silně souvisí s vaší produktivitou.
Sleep duration is...
8/20
+
borovice, sosna
chřadnout
soužit se
marně toužit
borovicový
pine [paɪn]
jedn. číslo: pine, množ. číslo: pines, přít. prostý: pine, 3. os. j. č.: pines, průb. čas: pining, prostý min.: pined, příčestí min.: pined
Míza z borovice kapala na náš stan.
The pine trees...
Marně jsem toužil po mé manželce, která byla daleko.
I pined for...
Země byla hustě pokrytá jehličím z borovic.
The ground was...
9/20
+
náhradní díl
spare part [speə pɑːt]
jedn. číslo: spare part, množ. číslo: spare parts
Moje auto nepotřebovalo žádné náhradní díly a jen velmi malou údržbu.
My car needed...
Koupil starý motor a rozebral ho na náhradní díly.
He bought an...
Tyto náhradní díly jsou vyráběny jinde.
These spare parts...
Zjistěte si předem, jaké náhradní díly budete potřebovat.
Find out ahead...
10/20
+
daňový poplatník
taxpayer [ˈtæksˌpeɪə]
jedn. číslo: taxpayer, množ. číslo: taxpayers
Zase to bude daňový poplatník, kdo musí zaplatit tento účet.
Once again it...
Daňoví poplatníci by neměli být povinni platit za selhání soukromých společností.
Taxpayers should not...
Daňoví poplatníci mohou platit s platební kartou nebo mohou navštívit daňový úřad.
Taxpayers can pay with plastic or they can visit the tax office.
11/20
+
soukromí
důvěrnost
utajení, tajnost
privacy [ˈprɪvəsɪ]
jedn. číslo: privacy, množ. číslo: -
Naši uživatelé chtějí záruku soukromí, když komunikují on line.
Our users want...
Všichni zaměstnanci musí udržovat v přísném utajení vaše osobní údaje.
All staff must...
Dodržujeme zásady pro ochranu dat a jejich utajení.
We adhere to the principles of data protection and privacy.
Otázky tohoto druhu narušují mé soukromí a nejsem ochoten na ně odpovědět.
Questions of this...
John byl muž, který si střežil své soukromí.
John was a...
Žádám o vysvětlení vašeho hrubého narušení mého soukromí.
I demand an...
Prokázali bezostyšné ignorování soukromí uživatelů.
They showed a...
12/20
+
zapůsobit, udělat dojem
zdůrazňovat, zdůraznit
impress [ɪmˈpres]
přít. prostý: impress, 3. os. j. č.: impresses, průb. čas: impressing, prostý min.: impressed, příčestí min.: impressed
Její talent na nás udělal velký dojem.
We were very...
Charles vždy zdůrazňoval, že je potřeba, abych to dělal jak nejlépe umím.
Charles always impressed...
Ben zatnul svaly, aby na mě zapůsobil.
Ben flexed his...
Chtěl jsem zapůsobit na sestřenici mého přítele - vždyť měla 23 let.
I wanted to...
13/20
+
jídelní lístek, menu
nabídka
menu [ˈmenju]
jedn. číslo: menu, množ. číslo: menus
Naše restaurace má bohatý jídelní lístek, kde je asi 200 položek.
Our restaurant has...
Můžete si objednat cokoliv z naší nabídky.
You could order anything on our menu.
V menu toho nebylo moc na výběr.
There wasn't much...
Tento pokrm najdete pouze na jídelních lístcích luxusních restaurací.
You will only...
Po kliknutí na nabídku se zobrazí seznam možností.
When you click...
Restaurace měla rozmanitý jídelní lístek s pokrmy z různých částí světa.
The restaurant had...
14/20
+
odložit, přesunout (schůzku ap.)
odradit (koho od čeho)
rozptylovat (koho při čem), odvádět pozornost
put off [pʊt ɒf]
přít. prostý: put off, 3. os. j. č.: puts off, průb. čas: putting off, prostý min.: put off [pʊt ɒf], příčestí min.: put off [pʊt ɒf]
Karl nechce odložit přednášku.
Karl doesn't want...
Nikdy neodkládej na zítra, co lze udělat dnes.
Never put off...
Takový nepořádek každého odradí.
Such a mess...
15/20
+
dílna
pracovní seminář, workshop
workshop [ˈwɜːkˌʃɒp]
jedn. číslo: workshop, množ. číslo: workshops
Naše společnost začínala v malé dílně s pouhými třemi zaměstnanci.
Our company started...
Pracovní seminář probíhá ve spolupráci s nejlepšími programátory.
The workshop is...
Uspořádali jsme řadu workshopů a seminářů.
We have organized...
16/20
+
omezení, restrikce
zákaz
restriction [rɪˈstrɪkʃən]
jedn. číslo: restriction, množ. číslo: restrictions
Některé státy přijaly drastická omezení na začátku krize.
Some states have...
Naše zahrada je přístupná veřejnosti bez omezení.
Our garden is...
Toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení našeho cíle.
This restriction goes...
Není téměř žádné nové omezení týkající se zahraničních zaměstnanců.
There are hardly...
Lze předpokládat, že tato omezení budou mít negativní dopady na všechny lidi.
It can be...
Nerozumím důvodům těchto omezení.
I don't understand...
Zavedli jsme zákaz na kouření uvnitř budov.
We placed restrictions...
17/20
+
mýdlo
namydlit se, mydlit se
soap [səʊp]
jedn. číslo: soap, množ. číslo: soaps, přít. prostý: soap, 3. os. j. č.: soaps, průb. čas: soaping, prostý min.: soaped, příčestí min.: soaped
Toto mýdlo tak krásně pění.
This soap lathers...
Ránu omyjte vodou a mýdlem.
Wash the wound...
Mýdlové bubliny jsou zábavnou hračkou a vytvářejí příjemnou atmosféru pro děti i dospělé.
The soap bubbles...
18/20
+
poskytovatel, dodavatel, zajišťovatel
živitel, chlebodárce
provider [prəˈvaɪdə]
jedn. číslo: provider, množ. číslo: providers
Žádní uživatelé nesdílejí svá osobní data s externím poskytovatelem služeb.
No users share...
Můj poskytovatel internetu mi dal statickou IP adresu.
My internet provider...
Naše banka je předním poskytovatelem finančních služeb ve Skotsku.
Our bank is...
19/20
+
citrón
citroník
citrónový
ňouma (BrE) (hovor.) (nesmělý či neprůbojný)
lemon [ˈlemən]
jedn. číslo: lemon, množ. číslo: lemons
Nejdříve oloupejte kůru z citrónu.
First, pare the...
Rozpůlte citron a vymačkejte šťávu do misky.
Cut the lemon...
Aperitivy jsou obvykle podávány s tenkým plátkem citronu.
The aperitifs are...
Limetová šťáva má výraznější chuť než citronová šťáva.
Lime juice has...
Nic není tak osvěžující jako citronový čaj.
There is nothing...
Šéfkuchař přidal do pokrmu trochu citronové kůry, aby mu dodal osvěžující chuť.
The chef added...
20/20
+
trest
(po)trestání
punishment [ˈpʌnɪʃmənt]
jedn. číslo: punishment, množ. číslo: punishments
Doufám, že dostanou trest, jaký si zaslouží.
I hope they...
Prodávala chléb, přímo pod plakátem, který hrozil trestem, pokud to budě dělat.
She was selling bread, right under a poster threatening punishment for doing so.
Při vyměřování trestu porota posoudila zprávu od rozhodčího.
When measuring the...
Chtěla se vyhnout trestu tím, že obvinila svého přítele.
She wanted to...
Doufáme, že všichni, kteří byli chyceni, dostanou přísný trest.
We hope that...
Nejtěžší součástí mého trestu bylo odepření mého práva vidět mé děti.
The hardest part of my punishment was the denial of my right to see my children.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X