460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
156
157
158
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
metr (AmE)
měřič, měřicí přístroj
měřit
meter [ˈmiːtə]
jedn. číslo: meter, množ. číslo: meters, přít. prostý: meter, 3. os. j. č.: meters, průb. čas: metering, prostý min.: metered, příčestí min.: metered
Metr je míra délky.
A meter is a measure of length.
Díra měla na šířku tři metry.
The hole had...
Rychlost zvuku je závislá na teplotě, ale přibližně je 340 metrů za sekundu.
The sound speed...
Vchod byl dva metry široký.
The entrance was...
Umožní mu provést vizuální kontrolu stavu elektroměru.
They will enable...
Přesná délka maratónu je 42 kilometrů a 195 metrů.
The exact length...
2/20
+
útočný, ofenzivní
urážlivý (projev ap.)
útok, ofenzíva
offensive [əˈfensɪv]
jedn. číslo: offensive, množ. číslo: offensives, 2. stupeň: more offensive, 3. stupeň: most offensive
Christopher nosil útočnou zbraň na veřejném místě.
Christopher carried an offensive weapon in a public place.
Některé její urážlivé poznámky se mohou zdát neškodné.
Some of her offensive remarks may seem harmless.
Závěrečná ofenzíva byla zahájena 5. května.
The final offensive was launched on May 5.
3/20
+
auto(mobil)
automobilový
auto [ˈɔːtəʊ]
jedn. číslo: auto, množ. číslo: autos
Edward byl těžce zraněn při autonehodě.
Edward was badly injured in an auto accident.
Mám vlastní obchod s autodoplňky.
I have my own shop selling auto accessories.
Globální automobilový průmysl má mnohem více problémů, než si mnozí lidé uvědomují.
The global auto...
4/20
+
rukavice
glove [glʌv]
jedn. číslo: glove, množ. číslo: gloves
Na pravé ruce jsem měl rukavici, ale levou ruku jsem měl obnaženou.
I had a...
Linda má ručně pletené rukavice.
Linda has hand-knitted...
Mám oblečené hedvábné rukavice.
I'm wearing my...
5/20
+
měření (tlaku, výkonu ap.)
míra, rozměr(y)
measurement [ˈmeʒəmənt]
jedn. číslo: measurement, množ. číslo: measurements
Test je založen na měření hladiny cukru v krvi.
The test is...
Aplikace porovná míry zákazníka s mírami konfekčního oblečení.
Application matches the...
Jaké míry máte v pase?
What's your waist...
6/20
+
navržený, navrhovaný
min.pr. a příč.min. slovesa navrhnout
proposed [prəˈpoʊzd]
Budeme pokračovat v boji proti navrhovanému uzavření továrny.
We will continue...
Proti navrhovanému novému systému se učitelé důrazně postavili.
The proposed new...
Navrhli jsme, aby se některé z těchto důmyslných vynálezů začaly vyrábět.
We proposed to start the manufacture some of these clever inventions.
Parlament bude projednávat návrh zákona.
The Parliament is going to discuss the proposed law.
Navrhla mi, že si koupíme menší auto.
She proposed to...
Vzpomínám si na ten krásný den, kdy mě Matthew požádal o ruku.
I remember the...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
7/20
+
nemluvně, kojenec
malé dítě
nově založený, začínající, v plenkách
infant [ˈɪnfənt]
jedn. číslo: infant, množ. číslo: infants
Kůže kojence je velmi citlivá.
An infant's skin...
Cestovní ruch byl tehdy ještě v plenkách.
Tourism was then...
Toto nemluvně vypadá spokojeně v náručí své matky.
The infant looks...
Alergie na kravské mléko je běžná u kojenců a velmi malých dětí.
Cow's milk allergy...
Kojenec je zcela závislý na své matce.
An infant is...
Cathy spala klidně a nerušeně stejně jako nemluvně vedle ní.
Cathy slept as...
8/20
+
tragický
tragic [ˈtrædʒɪk]
2. stupeň: more tragic, 3. stupeň: most tragic
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
Donna omdlela, když slyšela tu tragickou zprávu.
Donna passed out...
Zemřel za tragických okolností.
He died in...
9/20
+
autobusové nádraží
bus station [bʌs ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: bus station, množ. číslo: bus stations
Až dojdeš na autobusové nádraží, jeď prvním autobusem.
When you get...
Jsem v taxíku na cestě na autobusové nádraží.
I'm in a...
Sejdeme se zítra o půl sedmé odpoledne na autobusovém nádraží.
We will meet...
10/20
+
(vy)hláskovat
správně psát
předznamenat, signalizovat, být předzvěstí
kouzlo, kletba, prokletí
zaklít, začarovat
období, doba
spell [spel]
jedn. číslo: spell, množ. číslo: spells, přít. prostý: spell, 3. os. j. č.: spells, průb. čas: spelling, prostý min.: spelt (or spelled), příčestí min.: spelt (or spelled)
Můžete hláskovat své jméno?
Can you spell...
Píšete správně své jméno s C nebo s K?
Do you spell...
Všichni, kdo potkají Lisu, propadnou jejímu kouzlu.
Everyone who meets...
11/20
+
obchoďák, nákupní centrum
nákupní středisko
mall [mɔːl]
jedn. číslo: mall, množ. číslo: malls
Ve středu města se plánuje výstavba nového nákupního centra.
There are plans...
Na této ulici je velký obchoďák.
There is a...
V nákupním středisku se to v sobotu hemžilo nakupujícími.
The mall was...
12/20
+
podrobný, detailní, zevrubný
detailed [ˈdiːteɪld]
Podrobně popsala události, jak se jí podařilo přežít.
She detailed the...
Provedeme podrobnější průzkum těchto sopek.
We will undertake a more detailed exploration of those volcanoes.
Do naší nabídky jsme vložili podrobný technický popis.
We included the...
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
Mám podrobnou miniaturu vlaku Orient Expressu.
I have a...
13/20
+
krátce
stručně
briefly [ˈbriːflɪ]
Jenom jsme si krátce povídali o počasí.
We were just...
Jako mladík jsem žil krátce v Paříži.
I was living...
Velmi stručně jí vysvětlil svůj plán.
He explained his...
Steven byl můj soused, s kterým jsem krátce flirtovala asi před půl rokem.
Steven was my...
V pondělí byla krátce zadržena, než byla nucena odjet do své vlasti.
She was briefly...
Krátce jsem koketoval s myšlenkou emigrovat.
I flirted briefly...
Problém byl krátce zmíněn v dřívějších diskusích.
The problem had been alluded to briefly in earlier discussions.
14/20
+
laboratoř
laboratory [ˈlæbrəˌtɔːrɪ]
jedn. číslo: laboratory, množ. číslo: laboratories
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
Ross byl častým návštěvníkem laboratoře a jeho rady byly často vyhledávány.
Ross was a...
Cílem tohoto je usnadnit spolupráci mezi odborníky a vedoucími laboratoří.
It aims to...
Byli jsme požádáni o důkladný popis této laboratorní metody.
We have been...
Nabízejí širokou škálu mikroskopických objektivů pro laboratoře.
They offer a...
15/20
+
diskriminace
discrimination [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: discrimination, množ. číslo: discriminations
Vím, jaké je to být diskriminován.
I know what...
Toto je jasný případ diskriminace.
This is a...
Plán byl navržen tak, aby pomohl zabránit diskriminaci menšin.
The plan was...
Usilujeme o odstranění diskriminace, obtěžování a šikanování.
We aim to...
16/20
+
motor
motorový
motorický
jet autem
motor [ˈməʊtə]
jedn. číslo: motor, množ. číslo: motors, přít. prostý: motor, 3. os. j. č.: motors, průb. čas: motoring, prostý min.: motored, příčestí min.: motored
Na tomto obrázku vidíte všechny nejdůležitější části motoru.
In this image...
Motor je napájen elektrickým proudem.
The motor is...
Honda Motor Company je známá jako výrobce automobilů a motocyklů.
Honda Motor Company...
Chodci jsou nedostatečně chráněny před kontaktem s motorovými vozidly.
Pedestrians are afforded...
Hřídel automobilu se otáčí s konstantní frekvencí 3000 otáček.
The shaft of a motor car rotates at a constant frequency of 3000 revolutions.
17/20
+
zdědit
vstoupit, přijít
come into [kʌm ˈɪntə]
přít. prostý: come into, 3. os. j. č.: comes into, průb. čas: coming into, prostý min.: came into [keɪm ˈɪntə], příčestí min.: come into [kʌm ˈɪntə]
Nemáme jinou možnost, než vstoupit do války.
We have no...
Přišla jsem do koupelny a začala mou ranní toaletu.
I came into...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
Mám dobrý výhled na všechny lodě připlouvající do přístavu.
I have a good view of all the ships coming into port.
Pokud přijde do kontaktu s kyselinou sýrovou uvolňuje se vysoce toxický plyn.
If it came...
Toto opatření vstoupí v platnost v pondělí.
The measure is...
18/20
+
instruktor, instruktorka
cvičitel, cvičitelka
instructor [ɪnˈstrʌktə]
jedn. číslo: instructor, množ. číslo: instructors
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
Instruktor mě upozornil na všechna klíčová témata.
The instructor pointed...
Instruktor lyžování byl vysoký opálený muž.
The skiing instructor...
19/20
+
kráva
samice
zastrašit, vyděsit
cow [kaʊ]
jedn. číslo: cow, množ. číslo: cows, přít. prostý: cow, 3. os. j. č.: cows, průb. čas: cowing, prostý min.: cowed, příčestí min.: cowed
Kráva přežvýkává potravu.
A cow ruminates...
Můj otec nikdy nedojil krávy večer.
My father never...
Karl je hlavní podezřelý z krádeží krav na jejich farmě.
Karl is the...
Krávy byly zavřeny ve velké ohradě.
The cows were...
Naše kráva čeká telátko.
Our cow is...
Kráva smetla mouchy švihnutím ocasu.
The cow brushed...
20/20
+
trpělivost
strpení
patience [ˈpeɪʃəns]
jedn. číslo: patience, množ. číslo: -
Právě jsme trochu ztratily trpělivost.
We lost our...
Prosím, mějte strpení a nechte mě, abych vám zaplatit později.
Please, have patience...
Došla mně s ní trpělivost.
I have run...
Hodně trpělivosti se vyplatí.
A lot of...
Moje matka má se mnou nekonečnou trpělivost.
My mother has infinite patience with me.
Trpělivost je náplast na všechny bolesti.
Patience is a...
Restaurování veteránu vyžaduje trpělivost, zručnost a vášeň pro řemeslo.
Restoring an antique car demands patience, skill, and a passion for craftsmanship.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X