460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
157
158
159
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stan
tent [tent]
jedn. číslo: tent, množ. číslo: tents
V mém stanu se můžu vyspat kdykoliv a kdekoliv.
I can sleep in my tent anytime, anywhere.
Postavil jsem stan na úpatí kopce.
I built a...
Neměli žádné pokoje, a tak jsme kempovali ve stanech.
They had no...
Míza z borovice kapala na náš stan.
The pine trees...
Vykopal jsem příkop kolem stanu, abych zabránil vnikání dešťové vody.
I dug a trench around the tent to keep rainwater from getting in.
Složili své stany.
They folded up...
2/20
+
důmyslný, propracovaný, dokonalý
sofistikovaný
kultivovaný, vzdělaný
sophisticated [səˈfɪstɪˌkeɪtɪd]
Jejich propracovaný software pomáhá ve všech oblastech podnikání.
Their sophisticated software helps in all business areas.
Máme ty nejdokonalejší zbraně na světě.
We have the most sophisticated weapons in the world.
Jeho počítač vzdáleně ovládal velmi schopný hacker.
From far away, a sophisticated hacker was controlling his computer.
Nadnesli problematiku více propracovaných programů a nástrojů.
They brought up...
Zhotovili jsme propracované online výukové materiály.
We have developed...
3/20
+
přátelství, kamarádství
friendship [ˈfrendʃɪp]
jedn. číslo: friendship, množ. číslo: friendships
Jejich přátelství začalo jejich společným zájmem o poezii.
Their friendship began with their common interest in poetry.
Nemám s ní jako s člověkem žádné problémy a stále si vážím jejího přátelství.
I have no issues with her as a person and still value her friendship.
Přátelství je samozřejmě záležitostí obou a je potřeba o něj pečovat.
Of course, friendship is a two-way street and needs to be nurtured.
4/20
+
mýtus, báje
myth [mɪθ]
jedn. číslo: myth, množ. číslo: myths
Někdy je těžké odlišit fakta od mýtů nebo pravdu od lži.
Sometimes it is...
Snažím se pochopit, proč o ní pořád vymýšlí nějaké báje a nepravdivé zprávy.
I'm trying to...
Hans vyvracuje mýtus o tradiční německé preciznosti.
Hans is exploding...
Tvrdím, že na tomto mýtu je trochu pravdy.
I assert that there is a bit of truth in this myth.
Je to věčný mýtus, že peníze přinášejí štěstí.
It's an enduring myth that money brings happiness.
Existuje mýtus, že špenát je cenným zdrojem železa.
There is a...
Snaží se udržovat mýtus, že pečovatelská práce je méně hodnotná než jiná práce.
They try to perpetuate the myth that care work is less valuable than other work.
5/20
+
jmenování, ustanovení
funkce, post
schůzka, jednání
appointment [əˈpɔɪntmənt]
jedn. číslo: appointment, množ. číslo: appointments
Chtěl bych oznámit jmenování Marka vedoucím prodeje.
I would like...
Jsem objednaný u doktora na příští pondělí.
I have an...
Musel jsem zrušit moji dnešní schůzku ve 2:30 odpoledne.
I had to...
Lékaři konzultují s pacienty jejich problémy prostřednictvím video schůzek na dálku.
Doctors consult with...
6/20
+
nápomocný
užitečný
ochotný
helpful [ˈhelpfʊl]
2. stupeň: more helpful, 3. stupeň: most helpful
Výměna názorů je užitečná.
An exchange of...
Personál se snažil být ochotný, ale měl jen omezené možnosti.
The staff tried...
Je to potvrzení o jejich pokračující práci, která vytváří užitečnou a jednoduchou praxi.
It is a...
Jeho aktivita může být jak užitečná tak škodlivá.
His activity can...
Při návštěvě nového města je užitečné mít místního přítele, který vás provede.
When visiting a...
7/20
+
členství
členové, členstvo
membership [ˈmembəˌʃɪp]
jedn. číslo: membership, množ. číslo: memberships
Poprvé jsme požádali o členství v roce 2005.
We first applied...
Členství ve školním klubu je pro všechny naše studenty dobrovolné.
Membership in the...
Tato karta slouží jako důkaz vašeho členství v klubu.
This card serves as proof of your club membership.
Měli byste platit členské příspěvky.
You should pay membership dues.
Vaše členství bylo právě obnoveno.
Your membership has...
Členství vám dává možnost hlasovat o všech důležitých záležitostech.
Membership affords you...
Členství zanikne, pokud ho neobnovíte včas.
The membership will...
8/20
+
sklep
uložit do sklepa, skladovat ve sklepě
cellar [ˈselə]
jedn. číslo: cellar, množ. číslo: cellars
Strávili jsme noc ve sklepě a modlili se, abychom se zachránili před tornádem.
We spent the...
Sklep byl zaplaven vodou.
The cellar was...
Vinný sklípek také nabízí velký výběr čerstvých mořských plodů.
The wine cellar also features a large selection of fresh seafood.
Sandra si stále hrála se solničkou.
Sandra was still...
Tato solnička a lžička jsou ručně vyráběné z bukového dřeva.
This salt cellar...
Všechny naše brambory shnily v jejich vlhkém sklepě.
All our potatoes rotted away in their damp cellar.
9/20
+
vlakové nádraží
vlaková stanice
train station [treɪn ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: train station, množ. číslo: train stations
Pobudové byli vykázáni z vlakového nádraží.
The vagabonds were...
Mířili jsme na vlakové nádraží.
We were heading...
Vlaková stanice je na opačné straně silnice.
Train station is...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
10/20
+
dlužit, být dlužen
vděčit (za co komu)
owe [əʊ]
přít. prostý: owe, 3. os. j. č.: owes, průb. čas: owing, prostý min.: owed, příčestí min.: owed
Dlužím ti pivo kvůli tomu, že jsem tě nechal čekat tak dlouho.
I owe you...
Čemu vděčím za vaší návštěvu?
To what do...
Máš to u mě.
I owe you...
11/20
+
proti, oproti
versus
kontra
versus [ˈvɜːsəs]
Hádali jsme se o výhodách cestování vlakem oproti cestování letadlem.
We argued about...
Stejné okolnosti vyvolávají jiné reakce u mužů a jiné u žen.
The same circumstances...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Jack bude hrát první soutěžní zápas proti Manchester United tento víkend.
Jack will play...
12/20
+
obzor, horizont
horizon [həˈraɪzən]
jedn. číslo: horizon, množ. číslo: horizons
Měsíc pomalu vycházel nad obzorem.
The moon rose...
Betty doufala, že jí studium rozšíří obzory.
Betty hoped her...
Slunce zmizelo za obzorem.
The sun disappeared below the horizon.
Objekt nabral rychlost a zmizel směrem k obzoru.
The object gathered...
Každou minutu jsem prozkoumával horizont, zda neuvidím něco, co připomíná loď.
Every minute I...
Na polárním kruhu není v prosinci slunce nad obzorem vidět.
At the arctic...
Na obzoru se rýsovala temná bouřková mračna.
Dark storm clouds loomed on the horizon.
13/20
+
tvůj, tvoje
váš, vaše
yours [jʊəz]
Věř a tvé sny se vyplní.
Keep believing and...
Děkuji za vaši pomoc.
Thank you for...
Toto auto může být vaše za pouhých 5000 dolarů.
This car could be yours for as little as $5000.
Pokud jde o peníze, nikdy nebyly tvoje!
As for the money, it was never yours!
Můj život se mi zdá být velmi nudný ve srovnání s tvým.
My life seems...
14/20
+
přítelkyně
moje holka
girlfriend [ˈgɜːlˌfrend]
jedn. číslo: girlfriend, množ. číslo: girlfriends
Moje přítelkyně se se mnou rozešla.
My girlfriend broke...
S přítelkyní chodíme teprve dva měsíce.
My girlfriend and...
Moje přítelkyně tloustne, protože příliš mnoho jí.
My girlfriend is...
Až na mou přítelkyni jsem tam neznal ani jednu osobu.
Apart from my...
Došel k zjištění, že jeho přítelkyně není pro něj ta pravá.
He came to...
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
Jeff se konečně zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní.
Jeff has finally...
15/20
+
uklidnit (se)
zklidnit (se)
utišit (se)
quiet down [ˈkwaɪət daʊn]
přít. prostý: quiet down, 3. os. j. č.: quiets down, průb. čas: quieting down, prostý min.: quieted down, příčestí min.: quieted down
Uklidni se nebo nás tvoje máma uslyší.
Quiet down or...
Vrátím se později, až se situace uklidní, pokud se situace uklidní.
I'll be back...
Bouře se konečně utišila.
The storm quiet...
16/20
+
závislý (na kom/čem), odkázaný (na koho/co)
podmíněný (čím)
nezaopatřený
dependent [dɪˈpendənt]
2. stupeň: more dependent, 3. stupeň: most dependent
Je závislá na lécích proti bolesti.
She is dependent...
Můj bratr byl od dětství závislý na rodičích a teď je závislý na mně.
My brother was...
Mám dvě nezaopatřené děti.
I have two...
17/20
+
bohatý
zámožný
majetný
wealthy [ˈwelθɪ]
2. stupeň: wealthier, 3. stupeň: wealthiest
Pan Miller je bohatý podnikatel.
Mr. Miller is...
I když je bohatý, není šťastný.
Though he is...
Nancy pochází z velmi zámožné rodiny.
Nancy comes from...
18/20
+
kajuta, kabina
chatka, bouda, chatrč (ze dřeva)
cabin [ˈkæbɪn]
jedn. číslo: cabin, množ. číslo: cabins
Tato krásná kajuta je k dispozici pouze na jednu noc.
This beautiful cabin...
Vyše kajuta je na palubě E.
Your cabin is...
Poslední týden v červnu jsme zůstali na chatě.
We stayed in...
19/20
+
dominantní
vůdčí
dominant [ˈdɒmɪnənt]
2. stupeň: more dominant, 3. stupeň: most dominant
Dominantní gorilí samec je největší ve skupině.
The dominant male...
Brady byl několik let vůdčí osobnost Republikánské strany v Idahu.
Brady was a...
Migrace je nyní však dominantním tématem voleb.
But migration is...
Nepopíráme, že máme dominantní postavení na trhu operačních systémů pro PC.
We don't dispute...
20/20
+
přesvědčení
odsouzení, usvědčení, uznání vinným
jistota, sebevědomí, (sebe)důvěra (v projevu ap.)
conviction [kənˈvɪkʃən]
jedn. číslo: conviction, množ. číslo: convictions
Jeho slova silně odráží moje vlastní přesvědčení.
His words strongly...
Odsouzení za řízení v opilosti může být důvodem pro deportaci.
Drunk driving convictions...
Bylo to její první odsouzení za krádež.
It was her...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X