460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
158
159
160
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
výroba, vyrábění
výrobní, zpracovatelský
manufacturing [ˌmænjəˈfæktʃərɪŋ]
jedn. číslo: manufacturing, množ. číslo: -
Výrobní kapacity společnosti jsou poměrně omezené.
The company's manufacturing capability is quite limited.
Implementace zjednodušených principů výroby může být zavedena v několika krocích.
Implementing lean manufacturing...
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
Více než pětina výrobních firem plánuje propustit pracovníky.
More than a...
Náš měsíční výukový program poskytuje absolventům rovnocenné zkušenosti, jako by byli rok ve výrobě.
Our monthly training...
Využití pokročilých technologií zvýšilo efektivitu výrobního procesu.
The utilization of...
2/20
+
klidný, tichý, rozvážný
uklidnit (se), utišit (se), ztichnout
klid, ticho
bezvětří
bezvětrný
calm [kɑːm]
jedn. číslo: calm, množ. číslo: calms, přít. prostý: calm, 3. os. j. č.: calms, průb. čas: calming, prostý min.: calmed, příčestí min.: calmed, 2. stupeň: calmer, 3. stupeň: calmest
Cítím se teď trochu klidnější.
I'm feeling a little calmer now.
Jóga mi dává pocit vnitřního klidu.
Yoga gives me a sense of inner calm.
Zkusme si v klidu promluvit o tvých známkách.
Let's try to have a calm discussion about your grades.
3/20
+
stopa, náznak
stopa (otisk nohy ap.)
sledovat, stopovat
vypátrat, vystopovat, najít
obkreslit, obtáhnout
trace [treɪs]
jedn. číslo: trace, množ. číslo: traces, přít. prostý: trace, 3. os. j. č.: traces, průb. čas: tracing, prostý min.: traced, příčestí min.: traced
Policie se snaží vypátrat jejího syna, který je pohřešován dvě noci.
Police are trying to trace her son who has been missing for two nights.
Patricie vypátrala historii své rodiny až do sedmnáctého století.
Patricia has traced her family history back to the seventeenth century.
Dej oba papíry na okno a obkresli obrázek tužkou.
Put both papers on the window and trace the picture with a pencil.
4/20
+
šéfkuchař, vrchní kuchař
chef [ʃef]
jedn. číslo: chef, množ. číslo: chefs
Zkuste tohle nové jídlo, které připravil náš vrchní šéfkuchař.
Try this new...
Pracoval jsem jako asistent šéfkuchaře v restauraci rychlého občerstvení.
I worked as...
Jeff začal tím, že myl nádobí a skončil jako vrchní kuchař.
Jeff started out...
5/20
+
výbuch, exploze
odpálení
explosion [ɪkˈspləʊʒən]
jedn. číslo: explosion, množ. číslo: explosions
Je to obrovské štěstí, že po výbuchu nebyl nikdo zraněn.
It's extremely fortunate...
V době výbuchu naštěstí v domě nikdo nebyl.
Fortunately, there was...
Silou výbuchu jsem byl hozen zpět.
I was thrown backward by the force of the explosion.
Čelíme populační explozi.
We are facing...
Nebezpečné výpary byly způsobeny výbuchem v muničním skladu.
Dangerous fumes are...
Výbuch byl tak silný, že byl slyšet deset kilomerů daleko.
The explosion was...
Mírná zima vytvořila ideální podmínky pro mravenčí populační explozi.
The mild winter...
6/20
+
povzdech, vzdech
povzdechnout
vzdychat, vzdychnout
sigh [saɪ]
jedn. číslo: sigh, množ. číslo: sighs, přít. prostý: sigh, 3. os. j. č.: sighs, průb. čas: sighing, prostý min.: sighed, příčestí min.: sighed
Bezmocně si povzdechla a pokračovala nahoru.
She sighed helplessly...
"Tyto pokyny nikdy nepochopím," povzdechl si.
"I'll never understand...
Vydechl jsem si úlevou.
I breathed a...
7/20
+
zrušit, odvolat, odřeknout
znehodnotit, procvaknout
cancel [ˈkænsəl]
přít. prostý: cancel, 3. os. j. č.: cancels, průb. čas: cancelling, prostý min.: cancelled, příčestí min.: cancelled
British Airways zrušila všechny lety z Heathrow kvůli problémům s počítačem.
British Airways has...
Náš zápas byl zrušen kvůli silnému dešti.
Our match was...
Její koncert byl zrušen na poslední chvíli.
Her concert was...
Bylo jasné, že mé setkání s ní bude odvoláno.
It was obvious...
Financování našeho projektu bylo zrušeno.
The funding for...
Držitel permanentky obdrží v případě zrušení zápasu své peníze zpět.
The season ticket...
Musel jsem zrušit moji dnešní schůzku ve 2:30 odpoledne.
I had to...
8/20
+
ošklivý, hnusný, odporný, příšerný
nepříjemný, nesympatický
sprostý, nestydatý
protiva, nepříjemný člověk
nasty [ˈnɑːstɪ]
jedn. číslo: nasty, množ. číslo: nasties, 2. stupeň: nastier, 3. stupeň: nastiest
Allen má příšerný zvyk jezdit příliš blízko cyklistů.
Allen has a...
Barbara o mně řekla opravdu ošklivé věci.
Barbara said some...
Zpod kuchyňského dřezu vycházel nepříjemný zápach.
Nasty smell came...
9/20
+
poločas
half time [hɑːf taɪm]
Během přestávky mezi poločasy se hráči snaží psychicky i fyzicky odpočinout.
During the half-time...
Jaký stav byl o poločasu?
What was the...
10/20
+
baterie
baterka (hovor.)
sada, souprava
dav, zástupy
battery [ˈbætərɪ]
jedn. číslo: battery, množ. číslo: batteries
Nefunguje to, baterie je vybitá.
It doesn't work,...
Připojte kabel k vaší baterii a já zkusím nastartovat auto.
Connect the cable...
Kolik děl je v dělostřelecké baterii? Šest děl.
How many guns...
11/20
+
vybuchnout, explodovat
odpálit
vyvrátit (přen.)
explode [ɪkˈspləʊd]
přít. prostý: explode, 3. os. j. č.: explodes, průb. čas: exploding, prostý min.: exploded, příčestí min.: exploded
Policie uvedla, že není jasné, co způsobilo výbuch motoru.
Police said it...
Bomba byla načasována tak, aby explodovala o půlnoci, kdy měl autobus dorazit k terminálu.
The bomb was...
Hans vyvracuje mýtus o tradiční německé preciznosti.
Hans is exploding...
12/20
+
(pro)střední
průměrný
médium (komunikační), prostředek (sdělovací)
medium [ˈmiːdɪəm]
jedn. číslo: medium, množ. číslo: mediums
Je střední výšky.
He is average...
Chtěl byste steak málo, středně nebo hodně propečený?
Would you like...
Můžete doporučit dobrý prostředek pro slepení těchto kusů dohromady?
Can you recommend a good medium to stick the pieces together?
Mezitím naplňte středně velký hrnec vodou, přidejte dvě kávové lžičky soli a přiveďte k varu.
Meanwhile, fill a...
Olej působí jako médium mezi dvěma kluznými povrchy, což snižuje tření.
Oil acts as...
Střední dávka způsobuje těžkou žaludeční nevolnost během několika hodin.
A medium dose...
13/20
+
inflace (ekon.)
nafouknutí, (na)huštění, (na)plnění (plynem)
inflation [ɪnˈfleɪʃən]
jedn. číslo: inflation, množ. číslo: -
Vláda přijala opatření k omezení inflace.
The government has...
Inflace snížila naše úspory.
Inflation has whittled...
Inflace by vážně ohrozila ekonomiku.
Inflation would endanger...
V naší zemi se inflace zvyšuje o 2,5 procenta ročně.
In our country...
Inflace ukusuje z našich úspor a investic.
Inflation bites into...
Roční inflace činila v průměru kolem 5 procent.
The annual inflation...
Ceny komodit mohou být užitečným ukazatelem inflace.
Commodity prices can...
14/20
+
kolektivní, společný, hromadný
celkový, souhrný
kolektiv
collective [kəˈlektɪv]
jedn. číslo: collective, množ. číslo: collectives
Došli jsme ke společnému rozhodnutí přestěhovat se z tohoto města.
We have come...
Aby byla kolektivní bezpečnost úspěšná, musí být splněno několik podmínek.
For collective security...
Zájmy jednotlivce musí být podřízeny zájmům kolektivu.
The interests of...
15/20
+
plamen, oheň
vzplanutí
hořet, vzplanout, vzplát
flame [fleɪm]
jedn. číslo: flame, množ. číslo: flames, přít. prostý: flame, 3. os. j. č.: flames, průb. čas: flaming, prostý min.: flamed, příčestí min.: flamed
Během 30 minut byla téměř polovina lesa v plamenech.
Within 30 minutes...
Mezi oběma vzplanul žár vášně.
Flames of passion...
Kuřáci cigaret používají zápalky kvůli jejich čistšímu plamenu.
Cigarette smokers use...
V peci musí být stálý plamen, který je nezbytný k udržení správné teploty.
There must be a steady flame in the oven, which is needed to keep the correct temperature.
Z malé jiskry může vzplanout velký plamen.
From a little...
Plamen svíčky se třepotal a vrhal stíny na zeď.
The candle flame...
16/20
+
zabalit, zahalit
dokončit, zakončit
navléct se, nabalit se, teple se obléct
wrap up [ræp ʌp]
přít. prostý: wrap up, 3. os. j. č.: wraps up, průb. čas: wrapping up, prostý min.: wrapped up, příčestí min.: wrapped up
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
Schůzku jsme zakončili diskusí.
We wrapped up...
Musíš se teple obléci, když budeš celý den venku.
You have to...
17/20
+
bavlna
bavlník
bavlněný
cotton [ˈkɒtən]
jedn. číslo: cotton, množ. číslo: cottons, přít. prostý: cotton, 3. os. j. č.: cottons, průb. čas: cottoning, prostý min.: cottoned, příčestí min.: cottoned
Bavlna mohla být pěstována pouze podél pobřeží.
Cotton could be...
Jsme závislí na dovozu bavlny ze zahraničí.
We are dependent...
Vytáhla bavlněný proužek a obvázala mi ránu.
She pulled a...
Kostým princezny je vyroben z hedvábí a bavlny.
The princess costume...
Oliver se v tenké bavlněné košili třásl zimou.
Oliver shivered with...
18/20
+
kyselina
kyselý
kousavý, sarkastický
acid [ˈæsɪd]
jedn. číslo: acid, množ. číslo: acids
Pokud přijde do kontaktu s kyselinou sýrovou uvolňuje se vysoce toxický plyn.
If it came...
Kyselý déšť je důsledkem znečištění ovzduší.
Acid rain is...
Kyselé deště mohly způsobit závažné poškození životního prostředí.
Acid rain may...
Kyselina dráždí žaludeční sliznici.
Acid irritates the...
Lék pomáhá neutralizovat žaludeční kyselinu a zmírnit pálení žáhy.
The medication helps...
19/20
+
dědictví, odkaz
heritage [ˈherɪtɪdʒ]
jedn. číslo: heritage, množ. číslo: heritages
Tento kostel je součástí světového kulturního dědictví.
This church is...
Tato katedrála je součástí našeho rozmanitého kulturního dědictví.
This cathedral is...
To je naše kulturní dědictví.
It is our...
Projevil naprostý nedostatek respektu ke kulturnímu dědictví.
He demonstrated a complete lack of respect for cultural heritage.
Musíme uchovávat a chránit evropské kulturní dědictví.
We have to...
20/20
+
komedie, veselohra
komičnost, humornost (situace ap.)
comedy [kɒmɪdɪ]
jedn. číslo: comedy, množ. číslo: comedies
Máš raději komedie nebo horory?
Do you prefer...
Co dělá komedii skvělou?
What makes a...
Tento film mohu označit jako satirickou komedii.
I can describe this film as a satirical comedy.
Tato takzvaná komedie není vůbec vtipná a je hloupá.
This so-called comedy...
Považuji smích, a tudíž komedie a humor za nezbytnou součást zdravého života.
I consider laughter,...
Do jakého žánru film spadá? Komedie nebo tragédie?
What genre does the movie fall into? Comedy or tragedy?
Film je romantickou komedií, ale se zvratem, který diváky udrží v nejistotě až do konce.
The movie is a romantic comedy, but with a twist that keeps the audience guessing until the end.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X