460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
159
160
161
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
strýc, strýček
uncle [ˈʌŋkəl]
jedn. číslo: uncle, množ. číslo: uncles
Víš, že budeš strýček?
Do you know you're gonna be an uncle?
Po smrti mých rodičů byl můj strýc jmenován mým zákonným zástupcem.
After the death of my parents, my uncle was appointed as my legal guardian.
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
Strýček Sam je muž s výraznými rysy.
Uncle Sam is...
Moje teta a strýc žijí v Kanadě.
My aunt and...
Robert se vyučil u svého strýce tesařem.
Robert trained with...
2/20
+
zranění, poranění, rána
rána, jizva, trvalé poznamenání (přen.) (duševní)
(z)ranit, poranit (hl. úmyslně)
wound [wuːnd]
jedn. číslo: wound, množ. číslo: wounds, přít. prostý: wound, 3. os. j. č.: wounds, průb. čas: wounding, prostý min.: wounded, příčestí min.: wounded
Betty má hlubokou ránu na paži.
Betty has a deep wound on her arm.
Jeff byl po výbuchu těžce zraněn a měl malou šanci na přežití.
Jeff was badly wounded in the blast, and he had little chance of surviving.
Její nelítostná kritika mě hluboce ranila.
I was deeply wounded by her fierce criticism.
3/20
+
výběrové řízení, tendr
něžný, citlivý, láskyplný
ucházet se (ve veřejné soutěži)
měkký, křehký (maso ap.)
ošetřovatel, pečovatel
platidlo, zaplatit
tender [ˈtendə]
jedn. číslo: tender, množ. číslo: tenders, přít. prostý: tender, 3. os. j. č.: tenders, průb. čas: tendering, prostý min.: tendered, příčestí min.: tendered, 2. stupeň: tenderer, 3. stupeň: tenderest
Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku 50 počítačů.
Our company won the tender on the supply of 50 computers.
Byl to citlivý chlapec, kterého miloval každý, kdo ho potkal.
He was a tender boy who was loved by all who met him.
Pokračujte ve vaření, dokud maso nezměkne.
Continue cooking until...
Prodávající má právo si zboží ponechat, dokud nebude zaplaceno.
The seller has the right to keep the goods until payment is tendered to him.
Ten kontrast něžné citlivosti a nesmyslné brutality se mi vryl do paměti.
That contrast of...
4/20
+
kartáč(ek)
štětec
vyčistit (kartáčkem), vykartáčovat
roztržka, spor, hádka
nepříjemné setkání
brush [brʌʃ]
jedn. číslo: brush, množ. číslo: brushes, přít. prostý: brush, 3. os. j. č.: brushes, průb. čas: brushing, prostý min.: brushed, příčestí min.: brushed
Přinesla mně štětec, barvy a misku s vodou.
She brought me...
Naneste barvu jemným štětcem.
Apply the paint...
Někdo nám zaváže tkaničky, pomáhá vyčistit si zuby a dokončit domácí úkoly.
Someone ties our...
5/20
+
neustávající, pokračující, přetrvávající
nepřetržitý, trvalý
min.pr. a příč.min. slovesa pokračovat
continued [kənˈtɪnjuːd]
Pokračující boje ve městě vyvolávají velké obavy.
Continued fighting in...
Kvůli přetrvávajícímu nedostatku peněz jsme museli zavřít dvě pobočky.
Due to the...
Počítal jsem s vaší trvalou podporou.
I reckoned on...
6/20
+
duch
zjevení, přízrak
náznak (čeho)
ghost [gəʊst]
jedn. číslo: ghost, množ. číslo: ghosts
Její duch stále straší v našem domě.
Her ghost still...
Věříš na duchy?
Do you believe...
Mnoho z jeho novinových sloupků napsal někdo jiný jeho jménem.
Many of his...
7/20
+
přehlédnout
nedbat, pominout
přehlédnutí
vyhlídka, mít výhled
overlook [ˌoʊvərˈlʊk]
jedn. číslo: overlook, množ. číslo: overlooks, přít. prostý: overlook, 3. os. j. č.: overlooks, průb. čas: overlooking, prostý min.: overlooked, příčestí min.: overlooked
Detektiv přehlédl důležitou stopu.
The detective overlooked...
Je zde ještě jedna skupina, kterou nelze přehlédnout.
There is also...
Chceme hotelový pokoj s velkým oknem s výhledem na moře.
We want a...
8/20
+
holub
pigeon [ˈpɪdʒɪn]
jedn. číslo: pigeon, množ. číslo: pigeons
Holubi nelétají rovně, létají v oblouku.
Pigeons don't fly...
Musíme najít řešení problému přemnožení holubů ve městě.
We have to...
Holub si vykračoval po střeše a hlasitě vrkal.
The pigeon strutted...
9/20
+
dopravní špička
rush hour [rʌʃ aʊə]
jedn. číslo: rush hour, množ. číslo: rush hours
Měli bychom odejít brzy, pokud se chceme vyhnout dopravní špičce.
We should leave...
Uvízl jsem v ranní dopravní špičce.
I got caught...
Dopravní zácpy ve městě jsou v době dopravní špičky neúnosné.
The traffic congestion...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
Doprava ve městě může být během dopravní špičky neuvěřitelně chaotická.
The traffic in...
10/20
+
zákonný, legální
legitimní, platný
oprávněný, odůvodněný
legitimate [lɪˈdʒɪtɪmət]
Chtějí, aby bylo užívání marihuany považováno za legitimní formu léčby.
They want marijuana...
To je naprosto legitimní otázka.
That's a perfectly...
Sebeobrana byla zcela oprávněná.
Self-defense was quite...
11/20
+
myš
mouse [maʊs]
jedn. číslo: mouse, množ. číslo: mice
Viděl jsem kočku, jak jí myš.
I saw a...
Myš se pohybuje směrem k myší díře ve zdi.
The mouse is...
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see that small mouse?
V kleci bylo asi 20 myší.
There were perhaps...
Funkce bude spuštěna, jakmile myš opustí element.
The function will...
Je to jen myš, ty srabe!
It's just a...
Používání myši je rychlejší než psaní na klávesnici.
Using the mouse...
12/20
+
dočasný, přechodný, prozatímní
temporary [ˈtemprərɪ]
Uvědom si, že vše špatné i dobré je jen dočasné.
Realize that everything...
Žiji s rodiči, ale je to jen prozatímně.
I'm living with...
Tento krém může způsobit dočasné zarudnutí.
This cream may...
Doufám, že je to pouze dočasné stádium, kterým teď prochází.
I hope this...
Dočasná data zabírají příliš mnoho paměti.
Temporary data takes...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
Naši věřitelé souhlasili s tím, že nám poskytnou dočasný odklad.
Our creditors agreed...
13/20
+
věnovat, zasvětit, oddat se, obětovat
devote [dɪˈvəʊt]
přít. prostý: devote, 3. os. j. č.: devotes, průb. čas: devoting, prostý min.: devoted, příčestí min.: devoted
Těším se na to, že se budu věnovat mnoha skvělým věcem v mém životě.
I'm looking forward...
Pravděpodobně budete muset obětovat nejméně 5 hodin týdně na učení, jen proto, abyste udrželi krok ve vašem současném oboru.
You probably need...
Každý den věnuji čas a energii budování naší společnosti.
I devote time...
14/20
+
shluk, chumel, hlouček, roj
trs
klastr
shlukovat se, shromáždit (se)
cluster [ˈklʌstə]
jedn. číslo: cluster, množ. číslo: clusters, přít. prostý: cluster, 3. os. j. č.: clusters, průb. čas: clustering, prostý min.: clustered, příčestí min.: clustered
Astronomové objevili shluk hvězd pohybujících se společně stejnou rychlostí.
The astronomers detected...
Včely a motýli milují husté trsy květů.
Bees and butterflies...
Studenti se shlukli kolem nástěnky, aby si přečetli výsledky zkoušky.
Students clustered around...
15/20
+
jmenovat, ustanovit (do funkce ap.)
stanovit, určit (čas, místo schůzky ap.)
appoint [əˈpɔɪnt]
přít. prostý: appoint, 3. os. j. č.: appoints, průb. čas: appointing, prostý min.: appointed, příčestí min.: appointed
Požadovali na něm, aby jmenoval dva nezávislé ředitele.
They required him...
Byl jsem jmenován provozním ředitelem naší společnosti v roce 2015.
I was appointed...
Nyní musíme určit přesný čas a místo našeho příštího setkání.
Now we have...
16/20
+
být proti
be against [bɪ əˈgeɪnst]
přít. prostý: be against, 3. os. j. č.: is against, průb. čas: being against, prostý min.: were/was against, příčestí min.: been against
Jíst maso bylo proti jejím zásadám.
Eating meat was...
Prodal náš dům, i když to bylo proti mému přání.
He sold our...
Bigamie je v mnoha zemích považována za protiprávní.
Bigamy is considered...
17/20
+
invaze, vpád
narušení (čeho)
vniknutí, pronikání
invasion [ɪnˈveɪʒən]
jedn. číslo: invasion, množ. číslo: invasions
Musíme bojovat proti pustošivé invazi hmyzu.
We have to...
Letectvo provedlo protiútok a odrazilo invazi.
The air force...
Toto narušení se rovná vyhlášení války.
This invasion is...
18/20
+
ořech, oříšek
matice, matka (šroubu)
blázen, fanatik, šílenec, magor (hovor.)
vyšinutý, pomatený (hovor.)
nut [nʌt]
jedn. číslo: nut, množ. číslo: nuts
Jsem alergický na ořechy.
I'm allergic to...
Závěrečná zkouška byla tvrdý oříšek.
The final exam...
Pomocí klíče povolte matici.
Use a wrench...
19/20
+
zoufalý (člověk ap.)
beznadějný, bezvýchodný (situace ap.)
zoufale potřebující (co), zoufale toužící (po čem)
desperate [ˈdespərət]
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
Zoufale bojovala o holý život.
She faced a...
Postupem času se její nespokojenost postupně měnila v zoufalou touhu uprchnout.
As time went...
20/20
+
fotograf(ka)
photographer [fəˈtɒgrəfə]
jedn. číslo: photographer, množ. číslo: photographers
Fotograf nás požádal, abychom vyskočili.
The photographer asked...
Steven zahájil svou kariéru jako módní fotograf v Madridu.
Steven began his...
Fotograf mě požádal, abych se naotočil mírně doleva.
The photographer asked...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X