460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
163
164
165
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozlít (se), vylít (se)
vysypat (se) (obsah kabelky ap.)
(vy)valit se, vyhrnout se
loužička, louže, cákanec, skvrna (po rozlití)
uniknout (voda ap.), únik (vody ap.)
kolíček
spill [spɪl]
jedn. číslo: spill, množ. číslo: spills, přít. prostý: spill, 3. os. j. č.: spills, průb. čas: spilling, prostý min.: spilled (or spilt), příčestí min.: spilt [spɪlt] (or spilled)
Nestrkej do mě nebo kvůli tobě vyliju pivo!
Don't push me or you'll make me spill my beer!
Vylil jsme trochu vína, když jsem se pokoušel nalit ho zpět do láhve.
I spilled some of the wine when I tried to put it back into the bottle.
Na moři se objevila velká ropná skvrna.
A large oil...
Nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem.
There's no point...
Taška se roztrhla a cukr se rozsypal všude.
The bag split,...
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Všichni studenti se vyhrnuli ze školy směrem k autům.
All students spilled...
2/20
+
úspěšně, zdárně, zdařile
successfully [səkˈsesfʊlɪ]
Policie úspěšně zmařila jejich plán na vyloupení pošty.
The police successfully thwarted their plan for post office robbery.
Úspěšně dokončili přepravu 180 tun zdravotnického materiálu do Portugalska.
They successfully completed the transportation of 180 tons of medical supplies to Portugal.
Řada pacientů byla úspěšně vyléčena použitím nového léku.
A number of patients have been successfully treated with the new drug.
3/20
+
keř, křoví
buš
bush [bʊʃ]
jedn. číslo: bush, množ. číslo: bushes
Musíme prořezat rybízové keře.
We need to prune a currant bushes.
Má tento keř bobule?
Does this bush have berries?
Tygr číhal za keřem.
The tiger was lurking behind the bush.
4/20
+
stojící
stálý, trvalý, permanentní
postavení, pověst, reputace
standing [ˈstændɪŋ]
jedn. číslo: standing, množ. číslo: standings
Ten kluk, stojící na kraji silnice, je můj bratr.
The boy standing...
Toto je stálá nabídka pro všechny osoby mladší 30 let.
This is a...
Někdo stál u okna.
There was someone standing at the window.
Jess stála na vysokých podpatcích celý den a teď může sotva chodit.
Jess has been...
Všimli jste si, jak je jednodušší dýchat, když se stojíte rovně?
Have you noticed...
Ještě včera tu stály sochy z ledu.
Only yesterday ice...
Několik lidí stálo na chodbě před jejím pokojem.
Several people were...
5/20
+
nominace, kandidatura
jmenování
nomination [ˌnɒmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: nomination, množ. číslo: nominations
Myslím, že nominaci získal z několika důvodů.
I think he...
Očekávám, že budu nominován na toto ocenění.
I expect to...
Nová fakta se objevila až po uzávěrce nominací.
The new facts...
6/20
+
vstřebat, absorbovat, vsát
pohlcovat, pohltit
ztlumit, zmírnit, tlumit, mírnit
absorb [əbˈzɔːrb]
přít. prostý: absorb, 3. os. j. č.: absorbs, průb. čas: absorbing, prostý min.: absorbed, příčestí min.: absorbed
Rostliny absorbují kysličník uhličitý.
Plants absorb carbon...
Lék se rychle vstřebává plícemi do krevního oběhu.
The drug is...
Nárazník absorbuje náraz a pomáhá zabránit poškození vozíku.
Bumper absorbs shock...
7/20
+
špatně, neúspěšně
vážně, závažně, silně, těžce (poničený ap.)
naléhavě, nutně, moc (potřebovat ap.)
badly [ˈbædlɪ]
Těžce jsem to nesla.
I took it...
Festival byl skutečně špatně zorganizovaný.
The festival was...
Oba týmy hrály tak špatně!
Both teams were playing so badly!
Kuchyně byla v těžce poškozena požárem.
The kitchen was...
Loď se ošklivě naklonila.
The ship listed badly.
Neudělal jsem to ani špatně, ani dobře.
I did it...
Edward byl těžce zraněn při autonehodě.
Edward was badly injured in an auto accident.
8/20
+
převýšit, překonat, překročit, přesáhnout (limit)
překročit, přestoupit (zákon)
exceed [ɪkˈsiːd]
přít. prostý: exceed, 3. os. j. č.: exceeds, průb. čas: exceeding, prostý min.: exceeded, příčestí min.: exceeded
Obsahuje všechny živiny, které jsou potřebné jíst, ale nepřekračuje denní požadavky na živiny.
That contains all...
Reakce překonala moje největší očekávání.
The reaction exceeded...
Naše celkové náklady by neměly překročit 2 500 $.
Our total cost...
9/20
+
luk
úklona, poklona
uklonit se, sklonit se
ohnout (se), ohýbat
smyčec
oblouk, ohyb
motýlek (oblečení)
mašle, mašlička, klička
vyhovět (požadavku)
ustoupit, podvolit se (nátlaku)
bow [baʊ]
jedn. číslo: bow, množ. číslo: bows, přít. prostý: bow, 3. os. j. č.: bows, průb. čas: bowing, prostý min.: bowed, příčestí min.: bowed
Stříleli šípy z luků.
They fired arrows...
Princ George se bude muset královně poklonit, ale princezna Charlotte ne.
Prince George will...
Tento houslový smyčec je vyroben z nejkvalitnějších materiálů.
This violin bow...
10/20
+
školačka, žákyně
school girl [skuːl gɜːl]
jedn. číslo: school girl, množ. číslo: school girls
Vypadala jako školačka.
She looked like...
Někdy si představuji, že jsem zase školačka.
Sometimes I imagine...
11/20
+
zvědavý, zvídavý
kuriózní, zvláštní
curious [kjʊərɪəs]
2. stupeň: curiouser, 3. stupeň: curiousest
Zajímá mě, proč lidé někdy dělají to, co dělají.
I am curious...
Štěňata jsou přirozeně zvídavá.
Puppies are naturally...
Připadá mi zvláštní, že ti úplně unikl smysl jejího dopisu.
I find it...
12/20
+
rozšíření, zvětšení (rozsahu, záběru ap.)
prodloužení (lhůty ap.)
nástavba, přístavba
přípona (souboru ap.)
nástavec
klapka (telefonní)
extension [ɪkˈstenʃən]
jedn. číslo: extension, množ. číslo: extensions
Dohody o rozšíření policejních pravomocí nebylo dosaženo.
No agreement was...
Základním cílem léčby je prodloužení pacienta života.
The fundamental goal...
Přípona souboru je tvořena písmeny umístěných na konci názvu souboru za tečkou.
The file extension...
13/20
+
zrníčko, zrno, zrnko
obilí, zrní
zrnitost
špetka, troška (přen.)
grain [greɪn]
jedn. číslo: grain, množ. číslo: grains
Kolik zrn rýže je v sáčku o hmotnosti 1kg?
How many grains...
Sucha a povodně zničily úrodu obilí.
Droughts and floods...
Na ničem, co řekla, nebyla ani špetka pravdy.
There wasn't a...
14/20
+
provozní (výdaje ap.)
operační
fungující, být v provozu
ovládání, řízení
provoz
operating [ˈɒpəˌreɪtɪŋ]
Může robot nahradit chirurga na operačním sále?
Can a robot...
Náklady na údržbu a provoz tohoto zařízení jsou příliš vysoké.
The costs of...
Postup instalace softwaru závisí na vašem operačním systému.
The installation process for software depends on your operating system.
Také jí dal doporučení, když žádala o místo provozní ředitelky.
He also gave her a reference when she applied to be chief operating officer.
Naše provozní marže přesahují historickou úroveň.
Our operating margins exceed historic levels.
Nepopíráme, že máme dominantní postavení na trhu operačních systémů pro PC.
We don't dispute...
Práce v uzavřených prostorech je produktivnější než práce v otevřeném prostoru.
Working in closed spaces is more productive than operating in an open one.
15/20
+
dychtivý, nedočkavý, nažhavený
eager [ˈiːgə]
2. stupeň: more eager, 3. stupeň: most eager
Byl jsem rychlý a dychtivý žák.
I was a...
Byl jsem dychtivý to udělat.
I was eager...
Lyžaři vyhlíží první sníh s dychtivým očekáváním.
Skiers look forward...
16/20
+
porce
obsluhující, sloužící
servírovací (náčiní)
servírování
serving [ˈsɜːvɪŋ]
jedn. číslo: serving, množ. číslo: servings
Kolik energie získáte z jedné porce jídla?
How much energy...
Servírovací stůl byl plný lahodných jídel připravených vynikajícími kuchaři.
The serving table...
Ďábel chtěl tohoto věrného může odvrátit od služby bohu.
The devil wanted...
Jeptiška zasvětila svůj život službě druhým a složila slib celibátu.
The nun devoted...
Mohu si dát ještě jednu porci míchaných vajec?
Can I have...
Před servírováním misku ozdobte petrželkou.
Garnish the dish...
Z vězení byl podmínečně propuštěn po odpykání poloviny trestu.
He was released...
17/20
+
týkající se, ohledně
pokud jde o
znepokojivý
concerning [kənˈsɜːnɪŋ]
Mluvil s ní o svých pochybnostech týkajících se budoucnosti mladé generace.
He talked with...
Máte-li jakékoli informace ohledně hledané osoby, kontaktujte policii.
If you have...
Nárůst kriminality v této oblasti je velmi znepokojivý.
The increase in...
18/20
+
(vy)stavět, (vy)budovat (si), (vy)tvořit
narůst(at), hromadit (se), vystupňovat (se)
vyústit
build up [bɪld ʌp]
přít. prostý: build up [bɪld ʌp], 3. os. j. č.: builds up [bɪldz ʌp], průb. čas: building up [bɪldɪŋ ʌp], prostý min.: built up [bɪlt ʌp], příčestí min.: built up [bɪlt ʌp]
Tato molekula byla vytvořena postupným vývojem.
This molecule was...
Během roků jsme nahromadili velké zásoby.
Over the years...
Na veškerém nábytku se nahromadily vrstvy prachu.
Layers of dust...
19/20
+
škaredý, ošklivý, ohavný, hnusný
ugly [ˈʌglɪ]
2. stupeň: uglier, 3. stupeň: ugliest
Larva vypadala ohavně, ale vylíhl se z ní krásný motýl.
The larva had...
Žádný hrnec není tak ošklivý, aby se na něj nemohla najít poklička.
There is no...
Nový dům působí v původní zástavbě opravdu hnusně.
The new house...
20/20
+
klavír, piano
slabě, piano (hud.)
piano [pɪˈænəʊ]
jedn. číslo: piano, množ. číslo: pianos
Nemám rád, když je piano rozladěné.
I don't like...
Oscar Peterson byl znám jako mimořádný virtuos na klavír.
Oscar Peterson was...
Hráli jsme na klavír po celý den.
We were playing...
Krásně zpívá a také hraje na flétnu a klavír.
She sings beautifully...
Po dlouhém výpadku se nakonec s velkým nadšením vrátil ke hře na klavír.
After a long...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X