460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
165
166
167
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hřích
hřešit, zhřešit (náb.)
prohřešit se (proti čemu)
sin [sɪn]
jedn. číslo: sin, množ. číslo: sins, přít. prostý: sin, 3. os. j. č.: sins, průb. čas: sinning, prostý min.: sinned, příčestí min.: sinned
Byl by hřích nevyužít tuto příležitost.
It would be a sin not to take this opportunity.
Je hřích plýtvat jídlem, když lidé hladovějí.
It's a sin to waste food when people are starving.
Bible říká, že krást je hřích.
The Bible says...
Věří, že koupání v řekách je očistí od jejich hříchů a přinese jim spásu.
They believe bathing...
Vkročí a ponoří se do řeky Gangy, aby smyli své hříchy.
They step and...
2/20
+
snížit (se), zmenšit (se), snižovat (se)
klesat, klesmout
snížení, pokles, zmenšení
decrease [dɪˈkriːs]
jedn. číslo: decrease, množ. číslo: decreases, přít. prostý: decrease, 3. os. j. č.: decreases, průb. čas: decreasing, prostý min.: decreased, příčestí min.: decreased
Jeho rozhodnutí vedlo ke snížení kvality výroby.
His decision has resulted in a decrease in the quality of production.
Za jeho vedení naše prestiž ve světě značně klesla.
Under his leadership, our prestige in the world has decreased significantly.
Měl jsem akcie této společnosti před tím, než jejich cena klesla.
I had stock...
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
Náš premiér se snažil zvrátit tento trend snížením veřejného dluhu.
Our prime minister tried to reverse this trend by decreasing the public debt.
Přesto, že uběhlo několik roků, problémů stále přibývá, místo toho, aby jich ubývalo.
Despite the passage...
Se zavedením internetu se počet lidí využívajících poštovní služby rychle snížil.
With the introduction...
3/20
+
strašný, hrozný, příšerný
strašně, děsně (AmE hovor.)
awful [ˈɔːfʊl]
2. stupeň: more awful, 3. stupeň: most awful
Cítím se příšerně, že jsem zapomněl na její narozeniny.
I feel awful about forgetting her birthday.
Co je to za hrozný zápach?
What's that awful smell?
Keren má příšerného šéfa.
Karen has an awful boss.
4/20
+
nicméně
přesto, přesto však, i tak
nonetheless [ˌnʌnðəˈles]
Je to nelegální, nicméně se vždy najde někdo, kdo to udělá.
It's illegal, nonetheless,...
Ačkoliv je starší, přesto ho mám ráda.
Though he's older,...
Je velmi mladý, ale přesto si ho vážím.
He's very young...
5/20
+
usnadnit, ulehčit
umožnit, najít způsob (jak)
facilitate [fəˈsɪlɪˌteɪt]
přít. prostý: facilitate, 3. os. j. č.: facilitates, průb. čas: facilitating, prostý min.: facilitated, příčestí min.: facilitated
Společné postoje, jak negativní, tak i pozitivní, mohou ulehčit sbližování mezi dvěma neznámými.
The shared opinions...
Jejich postoj neusnadňuje řešení našeho problému.
Their attitude does...
Bude to znamenat významný vědecký úspěch a v budoucnu by mohl usnadnit předpověď počasí.
It will mark...
Cílem tohoto je usnadnit spolupráci mezi odborníky a vedoucími laboratoří.
It aims to...
Pašeráci lidí za poplatek umožní nelegální vstup do země.
The people-smugglers will...
Obvinili ho, že umožnil příliv uprchlíků jako odvetu za sankce.
They have accused...
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
6/20
+
drahý (přítel)
blízký (srdci)
drahocenný, vážený, cenný
nákladný, předražený
drahoušek, miláček
dear [dɪə]
jedn. číslo: dear, množ. číslo: dears, 2. stupeň: dearer, 3. stupeň: dearest
Otče, ty jsi mi drahý jako sůl.
Father, you are...
drahá Heleno, jak rád tě vidím!
My dear Helen,...
Odkud pochází náš vážený host?
Where does our...
7/20
+
tunel
chodba (podzemní)
razit tunel
tunnel [ˈtʌnəl]
jedn. číslo: tunnel, množ. číslo: tunnels, přít. prostý: tunnel, 3. os. j. č.: tunnels, průb. čas: tunnelling, prostý min.: tunnelled, příčestí min.: tunnelled
Doufám, že světlo na konci tunelu není z vlaku, který se na mě řítí.
I hope the...
Vyšel jsem z tunelu do oslepujícího slunečního světla.
I emerged from...
Musíme vykopat pod zdí tunel.
We have to...
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
V pravé ruce jsem měl syndrom karpálního tunelu.
I had carpal tunnel syndrome in my right hand.
Tunel byl vykopán pomocí těžké techniky.
The tunnel was...
Tunel pod Lamanšským průlivem společně financovali Francouzi a Britové.
The Channel Tunnel...
8/20
+
hlemýžď, šnek
snail [sneɪl]
jedn. číslo: snail, množ. číslo: snails
Místní chodí hlemýždím tempem nahoru a dolů.
The residents walk...
Charles pracuje jako šnek.
Charles works like...
Opravdu Francouzi jedí šneky?
Do French people...
9/20
+
spoluhráč
týmový kolega
team-mate [ˈtiːmmeɪt]
jedn. číslo: team-mate, množ. číslo: team-mates
David řekl, že nemá nic proti svým bývalým spoluhráčům.
David said there's...
Doufám, že to pomůže mým spoluhráčům.
I hope it...
Edward skončil pátý za svým týmovým kolegou Thomasem.
Edward finished fifth...
10/20
+
dodavatel, poskytovatel
supplier [səˈplaɪə]
jedn. číslo: supplier, množ. číslo: suppliers
Za těchto okolností by měl dostat přednost jiný dodavatel.
In these circumstances,...
Nemohu najít dodavatele softwaru pro mzdy, který by fungoval.
I am unable...
Uživatel drog odmítl odhalit svého dodavatele.
The drug user...
11/20
+
záplata, vyspravení (provizorní)
vrstva
náplast
skvrna, flek
(za)záplatovat
opravit
místo
patch [pætʃ]
jedn. číslo: patch, množ. číslo: patches, přít. prostý: patch, 3. os. j. č.: patches, průb. čas: patching, prostý min.: patched, příčestí min.: patched
Microsoft vydal záplaty pro nejzávažnější nalezené chyby.
Microsoft has issued...
Očekává se, že nejstarší vrstva sněhu ve Skotsku roztaje.
Scotland's oldest snow...
Naše kočka má na tlapce černou skvrnu.
Our cat has...
Pracuji jako programátor na stejném fleku už 25 let.
I have been...
12/20
+
druhotný, sekundární
vedlejší, podružný, druhořadý
střední (škola)
středoškolský
secondary [ˈsekənderi]
Toto vše bylo podružné ve srovnání s mým volným pádem.
These were all...
Její pocity v této věci mají druhořadý význam.
Her feelings in...
Hraji tam jen vedlejší roli.
I'm just playing...
13/20
+
vzorec, vzoreček (výpočtu ap.)
formule, vzorec (sloučeniny ap.) (chem.)
složení, receptura, recept
formula [ˈfɔːmjʊlə]
jedn. číslo: formula, množ. číslo: formulas (or formulae)
Napiš matematický vzorec pro Ohmův zákon.
Write the mathematical...
Proč měnit recepturu, který je nejlepší?
Why change a...
Tento recept je také základem pro mnoho dalších druhů nápojů.
This formula is...
Můj přítel a soused se chystá navštívit závod Formule 1.
My friend and...
Nově zrekonstruovaný okruh se v roce 2015 vrátil do kalendáře Formule 1.
The newly renovated...
Řekneš zaklínadlo a vypustíš bestii.
You say the...
14/20
+
běh, běhání
průběžný
běžící
tekoucí (voda ap.)
vedení, řízení, provozování (chodu firmy ap.)
běžecký
po sobě jdoucí
running [ˈrʌnɪŋ]
Museli jsme provést průběžné opravy naší lodě, abychom zabránili jejímu potopení.
We had to...
Tři roky po sobě jsme nepostoupili do nejvyšší ligy.
We have not...
Běh pomáhá lidem vyplnit jejich čas a uvolnit endorfiny.
Running helps people fill their time and release endorphins.
Bernie byl odvolán z funkce řízení společnosti.
Bernie has been...
Čas, pro nárokování této knihy zdarma, se krátí.
Time is running...
Věděla, že nemá jíst kuře, dokud vysokou horečku.
She knew she wasn't supposed to eat chicken while running a high fever.
Cvičení jako chůze, běh a plavání způsobuje snížení břišního tuku.
The exercise like...
15/20
+
kontejner
nádoba, bedna, krabice
container [kənˈteɪnə]
jedn. číslo: container, množ. číslo: containers
Pomocí známého vzorce vypočítejte objem této krabice.
Use the formula...
Uchovávejte tento lék ve vzduchotěsné nádobě.
Keep this medicine...
Každý kontejner byl odvezen do San Francisca.
Each container was...
Tamten kontejner má objem 400 litrů.
That container has...
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Kontejnery fungují trochu jako virtuální počítače, ale mnohem konkrétnějším a podrobnějším způsobem.
Containers work a...
Je důležité pochopit, že běhové kontejnery jsou ze své podstaty nestálé.
It's important to understand that runtime containers are inherently volatile.
16/20
+
koláč, piroh, závin
(pečivo plněné masem, ovocem či zeleninou)
pie [paɪ]
jedn. číslo: pie, množ. číslo: pies
Zvládneš další kousek koláče?
Can you manage...
Nakrájela jsem koláč na osm porcí.
I have cut...
Jedla jablečný koláč.
She ate an apple pie.
Nechte kousek koláče pro něj.
Save a piece...
Jemně přehněte pouze okraje těsta a vložte ho do pečící misky.
Gently fold just...
Koláč byl rovnoměrně rozdělen mezi dobrovolníky.
The pie was...
17/20
+
vyklouznout (z ruky)
vymanit se, vyvléci se, vypařit se
slip out [slɪp aʊt]
přít. prostý: slip out, 3. os. j. č.: slips out, průb. čas: slipping out, prostý min.: slipped out, příčestí min.: slipped out
Dnes večer vyklouznu s tátovými penězi a půjdu se bavit na pár týdnů.
I'm gonna slip...
Už jsem více nechtěla mít možnost vymanit se z pocitu, že jsem Američankou.
I no longer...
Sarah by mohla proklouznout z místnosti a nemusela by být pronásledována duchy.
Sarah could slip...
18/20
+
obžalovaný
obviněný
defendant [dɪˈfendənt]
jedn. číslo: defendant, množ. číslo: defendants
Soudce předložil porotě argumenty proti obžalovanému.
The judge submitted...
Shledáváme obžalovaného nevinným.
We find the...
Porota shledala, že obžalovaný je vinen ze zabití z nedbalosti.
The jury found...
Svědkyně vypověděla, že viděla, jak obžalovaný oběť několikrát bodl.
The witness testified...
Pod přísahou vypověděl, že obžalovaný je nevinný.
He testified under...
Soudce rozhodl v případu ve prospěch obžalovaného.
The judge decided...
Obviněný vzdorovitým způsobem učinil prohlášení o nevině.
The defendant entered...
19/20
+
přemluvit, přesvědčit
přimět
persuade [pəˈsweɪd]
přít. prostý: persuade, 3. os. j. č.: persuades, průb. čas: persuading, prostý min.: persuaded, příčestí min.: persuaded
Přemluvil jsi jí, aby si koupila nové auto?
Did you persuade...
Moje práce vyžaduje, abych přesvědčoval lidi o kvalitě našich výrobků.
My job requires...
Zdá se, že pokud je přesvědčena mysl, tělo se někdy může chovat v souladu s ní.
It seems that...
20/20
+
holý, nahý, obnažený
prázdný (pokoj, skříň)
obnažit, odhalit, odkrýt
bare [beə]
přít. prostý: bare, 3. os. j. č.: bares, průb. čas: baring, prostý min.: bared, příčestí min.: bared, 2. stupeň: barer, 3. stupeň: barest
Jedl rýži holýma rukama.
He ate rice...
Nedotýkejte se obnažených drátů!
Do not touch...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Na pravé ruce jsem měl rukavici, ale levou ruku jsem měl obnaženou.
I had a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X