460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
166
167
168
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
těhotenství
gravidita
pregnancy [ˈpregnənsɪ]
jedn. číslo: pregnancy, množ. číslo: pregnancies
Téměř polovina těhotenství je nechtěná.
Nearly half of pregnancies are unintended.
Těhotenství jsem ukončila po té, co uběhlo o jen o málo více než pět týdnů.
I terminated the pregnancy at just over five weeks.
Běhen toho co stále filmovala, skrývala své těhotenství před diváky a fanoušky.
She hid her...
Odmítla potvrdit, že je těhotná.
She refused to...
Změna vaší chuti během těhotenství je pravděpodobně způsobena hormony.
A change in your taste, during pregnancy is likely caused by hormones.
Společně se můžete připravit, jak zvládnout vaší náladu během těhotenství.
Together, you can...
Předstírala těhotenství.
She faked pregnancy.
2/20
+
bez domova
bezdomovec, bezdomovkyně
homeless [ˈhəʊmlɪs]
Poté se stala bezdomovkyní a musela dát své dítě k adopci.
Then she became homeless and had to give her child up for adoption.
Mohli bychom snadno skončit bez domova.
We could easily have ended up homeless.
Lidé, kteří končí jako bezdomovci, obvykle nejsou ti, co dodržují pravidla.
People who wind...
Předložil návrh, že církve mohou otevřít své dveře všem bezdomovcům, kteří potřebují útočiště.
He floated the...
Barbara se na tyto děti bez domova dívala s velkým soucitem.
Barbara regarded those homeless children with great sympathy.
Po sérii nešťastných událostí skončil na mizině a jako bezdomovec.
After a series...
3/20
+
posvátný, svatý, posvěcený
duchovní, náboženský, církevní
nedotknutelný
sacred [ˈseɪkrɪd]
2. stupeň: more sacred, 3. stupeň: most sacred
Bránit naši zemi je mou posvátnou povinností a ctí.
It is my sacred duty and honor to defend our country.
Copak jim není nic svaté?
Is there nothing sacred to them?
Egyptská kniha mrtvých je posvátná kniha, která může změnit váš pohled na život.
The Egyptian Book of the Dead is a sacred book that can change your view of life.
4/20
+
dotaz, otázka
vyšetřování
anketa, průzkum
inquiry [ɪnˈkwaɪərɪ]
jedn. číslo: inquiry, množ. číslo: inquiries
Dotazovali jsme se na cenu kancelářských prostor.
We've made inquiries...
Jeho snaha zapojit se do vyšetřování je zbytečná.
His efforts to...
Prokurátoři se chystají oznámit, zda znovu zahájí vyšetřování tohoto případu.
The prosecutors are...
Vyšetřovací komise zjistila nedostatky v soudním systému.
The commission of...
Soudce Harris má vést oficiální vyšetřování případu.
Judge Harris is...
5/20
+
shoda (všeobecná)
souhlas
consensus [kənˈsensəs]
jedn. číslo: consensus, množ. číslo: consensuses (or consensus)
Mezi učiteli panuje všeobecná shoda, že reforma školství se nepovedla.
There is a...
Ohledně tohoto konfliktu jsme nedokázali najít všeobecnou shodu.
We have suffered...
Abychom mohli schválit tento projekt, musíme se všichni shodnout na jeho základní koncepci.
In order to...
6/20
+
opakovaně, opětovně
znovu a znovu
repeatedly [rɪˈpiːtɪdlɪ]
George opakovaně volal a úpěnlivě prosil Karen, aby se k němu vrátila.
George called repeatedly,...
Opětovně jste porušil podmínky smlouvy.
You have violated...
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Měl bys vyhledat radu svého praktického lékaře, zejména pokud k tomu dochází opakovaně.
You should seek...
7/20
+
moudrý, rozumný
wise [waɪz]
2. stupeň: wiser, 3. stupeň: wisest
Žádný člověk se nenarodí moudrý a vzdělaný.
No man is...
Myslím, že jste se rozhodl moudře.
I think you...
Je také rozumné vyhnout se aktivitám, které způsobují mimořádné namáhání kolen.
It's also wise...
Žádní moudří rádci mi nedávají užitečné rady.
No wise advisers...
Jackson je moudrý a velmi vlivný muž.
Jackson is a...
Moudrý člověk se může dozvědět z hloupé otázky více, než se blázen může dozvědět z moudré odpovědi.
A wise man...
Moudří muži jsou s přibývajícím věkem moudřejší, nevzdělaní muži ještě více nevzdělaní.
Wise men become...
8/20
+
klenoty, šperky
jewelry [ˈdʒuːəlrɪ]
jedn. číslo: jewelry, množ. číslo: -
Nejedná se o zlaté šperky, jsou pouze pozlacené.
These are not...
Měl byste si nechat ocenit vaše šperky.
You should get...
Některé z odcizených šperků mohli být již roztaveny.
Some of the stolen jewelry may have already been melted down.
Jennifer se chce jen pochlubit svými novými šperky.
Jennifer just wants...
9/20
+
přilba
hard hat [hɑːd hæt]
jedn. číslo: hard hat, množ. číslo: hard hats
Je nezbytné, aby stavební dělníci nosili přilby.
It's essential that...
Nikdo by sem neměl mít povolen vstup bez přilby.
Nobody should be...
10/20
+
rámus, randál, povyk, rozruch, rachot
raketa (tenisová ap.)
machinace, čachry, kšefty (nekalé)
racket [ˈrækɪt]
jedn. číslo: racket, množ. číslo: rackets, přít. prostý: racket, 3. os. j. č.: rackets, průb. čas: racketing, prostý min.: racketed, příčestí min.: racketed
V noci dělali hrozný rámus, takže jsem nemohl spát.
They made an...
Zavřeli je za kšefty s drogami.
They were jailed...
Namísto dřeva se k výrobě tenisových raket začaly používat kompozitní materiály.
Instead of wood,...
Moje ruce se často potí, když hraju a raketa mně někdy proklouzne v ruce.
My hands sweat...
Hned po poledni se ozval rachot elektrické pily.
The racket of the electric saw went on past noon.
Tenisové rakety z kompozitního grafitu bývají pružnější a přenášejí méně vibrací.
Composite graphite tennis...
11/20
+
zakázat, zamezit přístupu
zákaz
ban [bæn]
jedn. číslo: ban, množ. číslo: bans, přít. prostý: ban, 3. os. j. č.: bans, průb. čas: banning, prostý min.: banned, příčestí min.: banned
Soud oznámil, že se rozhodl zakázat mu pořádat koncerty v zemi po dobu tří měsíců.
The court announced...
V roce 1808 zakázala Amerika dovoz otroků z Afriky a západní Indie.
In 1808, America...
Požádal úředníky o zrušení zákazu.
He asked the...
V Saúdská Arábii má být zrušen zákaz řízení pro ženy.
Saudi Arabia driving...
Nevhodné příspěvky budou považovány za spam a můžou vést k udělení zákazu.
Not fitting posts...
Měli by být projevy nenávisti vlastně zakázány?
Should hate speech...
Jeho zákaz muže mít i obrácený účinek.
His ban can...
12/20
+
taktika
tactic [ˈtæktɪk]
jedn. číslo: tactic, množ. číslo: tactics
Toto je další z tvých způsobů, jak odvrátit pozornost?
Is this another...
Víš jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou?
Do you know the difference between strategy and tactic?
Můžeme si dovolit v druhém poločase změnit taktiku, když prohráváme 5:0.
We could even...
Její taktika je návodem na katastrofu.
Her tactics are a recipe for disaster.
Jedním z jeho oblíbených způsobů, jak dosáhnou toho, abych se cítil nechtěný, bylo nedávat mně najevo své city.
One of his...
Detektiv chytrou taktikou nalákal podezřelého do pasti.
The detective reeled...
13/20
+
architekt, projektant
strůjce, tvůrce
architect [ˈɑːkɪˌtekt]
jedn. číslo: architect, množ. číslo: architects
Slyšel jsem, že jste architektka nebo něco takového.
I heard you're...
Za tímto účelem zaměstnala místního architekta.
She engaged a...
Uspořádali soutěž mezi architekty.
They made a...
Architekti nápaditě použili sklo a kov.
The architects have...
Architekt předložil podrobný plán obnovy centra města.
The architect presented...
14/20
+
boj, bitva, bojování
fighting [faɪtɪŋ]
jedn. číslo: fighting
Čarodějnice chtěla použít svou moc na boj s démony.
The witch wanted...
Bojujeme proti kriminalitě v této oblasti.
We are fighting...
Děti se začaly vracet do škol po týdnu těžkých bojů.
Children have started...
Snažili se zabránit rvačkám mezi fotbalovými příznivci.
They tried hard...
Boj byl a je stálým námětem jeho románů.
Fighting has been...
Takže místo plavání proti proudu můžeme přijít na to, jak se to dobře naučit.
So instead of...
15/20
+
galerie, výstavní síň
ochoz (vyvýšený), galerie (v kostele ap.)
gallery [ˈgælərɪ]
jedn. číslo: gallery, množ. číslo: galleries
Měl bys vzít kámoše do galerie.
You should take...
Navštívili jsme galerii se znamenitou kolekcí moderního umění.
We visited the gallery with an excellent collection of modern art.
Jeho obrazy jsou cennými exponáty v každé galerii.
His paintings are...
Starobylé vázy jsou rozmístěny po celé galerii.
Ancient vases are...
Místní galerie se spoléhá na podporu milovníků umění.
The local art gallery relies on the patronage of art enthusiasts.
16/20
+
častý, hojný, frekventovaný
často chodit, často navštěvovat
frequent [ˈfriːkwənt]
přít. prostý: frequent, 3. os. j. č.: frequents, průb. čas: frequenting, prostý min.: frequented, příčestí min.: frequented, 2. stupeň: more frequent, 3. stupeň: most frequent
Pokud řídíte, buďte ve střehu a dělejte si časté přestávky.
If you're driving,...
Nejčastější příčinou úmrtí jsou srdeční choroby.
The most frequent...
Ross byl častým návštěvníkem laboratoře a jeho rady byly často vyhledávány.
Ross was a...
V současné době jsou tyto tendence velmi časté.
At the moment,...
Vadná elektroinstalace ve starém domě způsobovala časté problémy s elektřinou.
The faulty wiring...
17/20
+
začít, odstartovat
provést výkop, zahájit výkopem
setřást, shodit
kick off [kɪk ɒf]
přít. prostý: kick off, 3. os. j. č.: kicks off, průb. čas: kicking off, prostý min.: kicked off, příčestí min.: kicked off
Začal jsem tím, že jsem řekl něco velmi výmluvného.
I kicked off...
Už je pozdě, musíme hned začít.
It's getting late,...
Zápas by měl začít výkopem ve 20:00.
The match is...
18/20
+
snadnost
pohoda, klid, pohodlí
zmírnit, ulehčit
utišit
snadno, hravě, s lehkostí
klesnout (cena)
ease [iːz]
jedn. číslo: ease, množ. číslo: eases, přít. prostý: ease, 3. os. j. č.: eases, průb. čas: easing, prostý min.: eased, příčestí min.: eased
Tento lék může zmírnit vaši bolest.
This medicine can...
Ceny se mírně vrátily zpět po uvolnění rezerv.
Prices eased back...
Zvedla svou mohutnou postavu ze židle.
She eased her...
Pro snadnější srovnání jsme vystavili všechny naše modely.
For the ease...
Jakou známku byste dali svým oblíbeným webovým stránkám za to, jak snadně se v nich orientuje?
What grade would...
19/20
+
prst (na noze)
špička (boty)
jít po špičkách
toe [təʊ]
jedn. číslo: toe, množ. číslo: toes, přít. prostý: toe, 3. os. j. č.: toes, průb. čas: toeing, prostý min.: toed, příčestí min.: toed
Cítila jsem písek mezi prsty mých nohou.
I felt the...
Vyšetřili jsme pacienta od hlavy až k patě.
We examined the...
Baletka tancovala na špičkách prstů.
A ballerina was...
Byla oteklá od hlavy až k patě.
She was swollen from head to toe.
20/20
+
začlenit (se), integrovat (se), včlenit (se)
promísit (se) (např. různé rasově skupiny)
sjednotit, propojit (co)
integrate [ˈɪntɪɡreɪt]
přít. prostý: integrate, 3. os. j. č.: integrates, průb. čas: integrating, prostý min.: integrated, příčestí min.: integrated
Někdy je obtížné bývalé vězně začlenit zpět do společnosti.
Sometimes it is...
Hledáme kolegy, kteří by se mohli začlenit do našeho týmu.
We are looking...
Tento softwarový balíček musí být integrován do celého prostředí.
This software package...
Tento vynález umožňuje snadnější zapouzdření integrovaných obvodů.
This invention allows...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X