440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
16
17
18
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poskytnout
zajistit
opatřit
dodávat, dodat
(u)stanovit
provide [prəˈvaɪd]
přít. prostý: provide, 3. os. j. č.: provides, průb. čas: providing, prostý min.: provided, příčestí min.: provided
Poskytli jim jídlo a ubytování.
They provided food and accommodation for them.
Měl byste mu poskytnout veškeré podrobnosti o tomto případu.
You should provide him with full details of this case.
Snažíme se vám poskytnout co nejlepší služby.
We try to provide the best possible service for you.
2/20
+
červenec
July [dʒuˈlaɪ]
jedn. číslo: July, množ. číslo: Julys
Příští volby jsou v červenci tohoto roku.
Next election is in July of this year.
Červenec je můj nejoblíbenější měsíc.
July is my favorite month.
Lady Diana se narodila v Anglii dne 1. července 1961.
Lady Diana was...
Hlavní restaurátorské práce začnou v červenci.
Major restoration work...
Tato jazzová akce se koná každý rok v červenci.
This Jazz happening...
3/20
+
politický
political [pəˈlɪtɪkəl]
2. stupeň: more political, 3. stupeň: most political
Lidé jsou nakloněni politickým reformám.
People are in favor of political reforms.
Politické strany potřebují nějaké peníze, aby mohly vést své politické kampaně.
The political parties needs some money to lead their campaigns.
Informovali jsme novináře o současné politické situaci.
We informed journalists about the current political situation.
4/20
+
abych, abychom
za účelem
in order to [ɪn ˈɔːdə tu]
Zavolám ti, abych to potvrdil.
I will call you in order to confirm it.
Hodně se učím, abych byl přijat na univerzitu.
I study hard in order to be admitted to university.
Musíte si dát dvě a dvě dohromady, abyste mohli učinit správná rozhodnutí.
You need to put two and two together in order to make good decisions.
Všechni lidé musí jíst, aby mohli žít.
All people have to eat in order to live.
Někdy mám potřebu dohánět práci v neděli, abych vykompenzoval ztracený čas.
I sometimes find...
Toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení našeho cíle.
This restriction goes...
Připravujeme to, abychom zajistili maximální ochranu pro spotřebitele.
We are preparing...
5/20
+
potkat (se)
setkat (se)
poznat (se), splňovat, splnit, uspokojit
zvládnout, vypořádat se
meet [miːt]
přít. prostý: meet, 3. os. j. č.: meets, průb. čas: meeting, prostý min.: met [met], příčestí min.: met [met]
Potkali jsme se včera.
We met yesterday.
Výrobní cíl byl splněn v červenci.
The production goal was met in July.
Domy poskytující péči nemají dost peněz, aby se vypořádaly s novými předpisy.
Care homes do not have enough cash to meet new regulations.
6/20
+
nic
nula
nothing [ˈnʌθɪŋ]
Nic jsem neřekl.
I said nothing.
Není nic levnějšího než toto.
There is nothing cheaper than this.
Není se za co stydět.
It's nothing to be ashamed of.
7/20
+
(velko)město
městský
city [ˈsɪtɪ]
jedn. číslo: city, množ. číslo: cities
Nemá rád velké města.
He dislikes big cities.
Musel jsem dojíždět do města za prací.
I had to commute into the city for work.
Jsem zaměstnanec města.
I'm a city worker.
8/20
+
daleko
daleký, vzdálený
mnohem, podstatně (lepší, horší ap.)
krajní (pravice ap.)
far [fɑː]
2. stupeň: further, 3. stupeň: furthest
Nechoď příliš daleko.
Don't go too far.
Lidé přichází z daleka, aby viděli tento hrad.
People come from far to see this castle.
Nejsem zdaleka dokonalý.
I am far from perfect.
9/20
+
důležitý
významný
závažný
important [ɪmˈpɔːtənt]
2. stupeň: more important, 3. stupeň: most important
Mléko je nejdůležitějším jídlem dítěte v prvním roce života.
Milk is a child's most important food in the first year of life.
Zdraví mé ženy je pro mě velmi důležité.
My wife's health is very important to me.
Váš přístup je důležitější než skutečnost.
Your attitude is more important than facts.
10/20
+
ačkoliv
i když
třebaže
ale (na konci věty)
though [ðəʊ]
Ačkoliv jsem se snažil ze všech sil, nic se nezměnilo.
Even though I tried hard, nothing changed.
Zkouška je příští týden, i když nevím, který den.
The exam is next week, though I don't know which day.
I když o to vlastně ani nejde.
Though that's hardly the point.
Zkusím udělat ten test. Bude to ale těžké.
I will try to take the test. It'll be hard, though.
11/20
+
čtyři
čtyřka
four [fɔː]
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
12/20
+
málo
trochu
malý, malinký
krátký (vzdálenost)
mladší, malý (bratr ap.)
little [ˈlɪtəl]
2. stupeň: littler, 3. stupeň: littlest
Potřebuju trochu času.
I need a little time.
Pak se za mnou někdo trochu zasmál.
Then someone laughed a little behind me.
Dovolte mi říct vám krátký příběh.
Let me tell you a little story.
13/20
+
ztratit
prohrát
přijít o
prodělat
ztrácet (se), vytratit (se)
lose [luːz]
přít. prostý: lose, 3. os. j. č.: loses, průb. čas: losing, prostý min.: lost [lɒst], příčestí min.: lost [lɒst]
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Ztratil jsem klíče.
I've lost my keys.
Včera prohráli zápas.
Yesterday they lost a match.
14/20
+
moc, vláda
energie, síla, výkon
schopnost
pravomoc
mocnina, umocnit
velmoc, mocnost
dodávat energii (schopnost)
power [ˈpaʊə]
jedn. číslo: power, množ. číslo: powers, přít. prostý: power, 3. os. j. č.: powers, průb. čas: powering, prostý min.: powered, příčestí min.: powered
Prezident chce větší moc, než dosud má.
The President wants more power than he already has.
Tento muž věděl, jakou moc nade mnou má.
This man knew the power he held over me.
Naše auto nemá dostatek výkonu.
Our car doesn't have enough power.
15/20
+
vyhledat, vyhledávat, dohledat
vzhlédnout nahoru
vzhlížet, zbožňovat, obdivovat
zajít, navštívit
zlepšovat se, lepšit se
look up [lʊk ʌp]
přít. prostý: look up, 3. os. j. č.: looks up, průb. čas: looking up, prostý min.: looked up, příčestí min.: looked up
Vyhledal jsem jeho adresu v telefonním seznamu.
I looked his address up in the phone book.
K vyhledávání informací potřebuji internet na mém počítači.
I need the internet on my computer to look up information.
Podívali jsme se nahoru na letadlo, když letělo nad námi.
We looked up at the plane as it flew above us.
16/20
+
dlouho
dlouhý, protáhlý
zdlouhavý
daleký
toužit, dychtit
long [lɒŋ]
přít. prostý: long, 3. os. j. č.: longs, průb. čas: longing, prostý min.: longed, příčestí min.: longed, 2. stupeň: longer, 3. stupeň: longest
Dlouho jsme je neznali.
We haven't known them long.
Pracuji tvrdě a opravdu dlouho.
I work hard and really long hours.
Byl to dlouhý telefonický rozhovor.
It was a long telephone conversation.
17/20
+
okolo, kolem, dokola
po (celém povrchu)
všude kolem
around [əˈraʊnd]
Měsíc se otáčí okolo Země.
The moon goes around the earth.
Minulý rok jsem cestoval po Evropě.
I was travelling around Europe last year.
Knihy zde byly dlouhou dobu před Harrym Potterem
The books were around for a long time before Harry Potter.
18/20
+
přítel, kamarád
spřátelit (se), skamarádit (se)
friend [frend]
jedn. číslo: friend, množ. číslo: friends, přít. prostý: friend, 3. os. j. č.: friends, průb. čas: friending, prostý min.: friended, příčestí min.: friended
Nikdy jsme se nesetkali, ale jsme přátelé z Facebooku.
We've never met, but we're Facebook friends.
Mark je jeden z mých nejlepších přátel.
Mark is one of my best friends.
Lauřin přítel je i mým přítelem.
A friend of Laura is a friend of mine.
19/20
+
(a)však, nicméně
jakkoli
jedno jak, jedno co, bez ohledu na
however [haʊˈevə]
Zápas byl krátký. Avšak byl velmi dobrý.
The match was short. However, it was very good.
Ona však trvala na tom, že toto není ten případ.
However, she insisted that this was not the case.
To byl však jen začátek.
However, that was only the beginning.
Pokud se mi něco líbí, koupím to, bez ohledu na to, co to stojí.
If I like something I will buy it however much it costs.
20/20
+
od
od té doby, poté
jelikož, protože
vzhledem k tomu, že
since [sɪns]
Jsem v Praze od čtvrtka.
I've been in Prague since Thursday.
Snil jsem o tom od dětství.
I've dreamed about it since I was a kid.
Od té doby se neozvala.
I haven't heard from her since then.
Vzhledem k tomu, že se to bude stávat stále častěji, musíme nastavit jasná pravidla.
Since this will happen more and more often, we need to set up clear rules.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X