460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
17
18
19
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stát
vstát
postavit, umístit
zastávat (postoj)
stánek
stanovisko, hledisko
postoj
vydržet (utrpení)
stojan, podstavec
stand [stænd]
jedn. číslo: stand, množ. číslo: stands, přít. prostý: stand, 3. os. j. č.: stands, průb. čas: standing, prostý min.: stood [stʊd], příčestí min.: stood [stʊd]
Postav se a buď ticho.
Stand and be quiet!
Specializujeme se na výstavbu výstavních stánků.
We specialize in the construction of exhibition stands.
Jaké je Petrovo stanovisko, co se týká Johnova návrhu?
What is Peter's stand regarding John's proposal?
Je toho víc, než můžu vydržet.
There's more than I can stand.
2/20
+
srpen
vznešený
důstojný
August [ɔːˈgʌst]
jedn. číslo: august, množ. číslo: Augusts, 2. stupeň: more august [or auguster], 3. stupeň: most august [or augustest]
Srpen je letní měsíc.
August is a summer month.
Byl jsem ve vznešené společnosti.
I was in an august company.
Rád bych si rezervoval pokoj ve vašem hotelu od 8. srpna do 12. srpna.
I would like to book a room at your hotel from August 8 to August 12.
Dnešní datum je 13. srpna.
Today's date is...
Jamajka získala nezávislost na Británii 6. srpna 1962.
Jamaica gained independence...
Varšavské povstání se připomíná každý rok 1. srpna na počest odvahy a oběti lidí, kteří se ho zúčastnili.
Warsaw Uprising is...
3/20
+
často
častý
mnohdy
often [ˈɒftən]
2. stupeň: more often [or oftener], 3. stupeň: most often [or oftenest]
Jak často uklízíte byt?
How often do you clean the apartment?
Jsem v knihovně tak často, jak je to jen možné.
I'm at the library as often as possible.
Linda často pracuje přes víkend.
Linda often works at the weekend.
4/20
+
hned jak
jakmile
as soon as [əz suːn əz]
Co nejdříve vás budeme kontaktovat.
We will contact you as soon as possible.
Většina z nás, jakmile si to můžeme dovolit, cestuje ve vlastních autech a vyhýbá se veřejné dopravě.
Most of us, as soon as we can afford it, travel in our own cars and avoid public transport.
Pozice bude obsazena, jakmile bude nalezen vhodný kandidát.
The position will be filled as soon as a suitable candidate has been found.
5/20
+
čára
řádek
linka, linie
vráska
řada, fronta
trasa, linka (dopravní)
v souladu, podle
(na)linkovat
replika, text (herce)
line [laɪn]
jedn. číslo: line, množ. číslo: lines, přít. prostý: line, 3. os. j. č.: lines, průb. čas: lining, prostý min.: lined, příčestí min.: lined
Napište své jméno nad tečkovanou čáru.
Write your name above the dotted line.
Jeho tvář je pokrytá vráskami.
His face is covered with lines.
Nenávidím čekání ve frontě.
I hate waiting in line.
Je to v souladu s výjimkami.
It is in line with exemptions.
Jsem si jist, že tyto dohody budou uskutečněny podle plánu.
I am sure that these contracts will be executed in line with the schedule.
6/20
+
(už) někdy - v otázce a podmínce
nikdy - v záporné větě
kdykoliv předtím
vlastně
ever [ˈevə]
Byl jsi tam někdy?
Have you ever been there?
Nikdy jsem tam nebyl.
I haven't ever been there.
Myslím, že se už nikdy nesetkáme.
I think we won't ever meet again.
Budou větší než kdykoliv předtím.
They will be bigger than ever.
Létáte často? Ne, toto je vlastně můj třetí let.
Don't fly much? No, this is my third flight, ever.
7/20
+
společenství
obec
komunita
sounáležitost
community [kəˈmjuːnɪtɪ]
jedn. číslo: community, množ. číslo: communities
Byla zde velká židovská komunita, která žila v této oblasti.
There was a large Jewish community living in this area.
Zde máte opravdový pocit sounáležitosti.
There's a real sense of community.
Jeho smrt byla těžkou ránou pro archeologickou komunitu.
His death was...
Jejich civilizační model stěží vyhovuje celosvětovému společenství.
Their civilizational model...
Sblížil jsem se s ostatními a vytvořili jsme malou komunitu, kde jsme se o sebe navzájem starali.
I have bonded...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
Nedávno jsme však od naší komunity získali zpětnou vazbu.
Recently we've gotten...
8/20
+
tvář, obličej
čelit (nebezpečí), setkat (se)
výraz (obličeje)
průčelý (domu)
stěna (hory)
ciferník
face [feɪs]
jedn. číslo: face, množ. číslo: faces, přít. prostý: face, 3. os. j. č.: faces, průb. čas: facing, prostý min.: faced, příčestí min.: faced
Velmi často zapomínám tváře.
I very often forget the faces.
Toto je jeden z mnoha problémů, kterým čelí chudí lidé.
This is one of the many problems faced by poor people.
Viděli jsme severní stěnu hory.
We saw the north face of a mountain.
9/20
+
obsahovat, zahrnovat
začlenit
include [ɪnˈkluːd]
přít. prostý: include, 3. os. j. č.: includes, průb. čas: including, prostý min.: included, příčestí min.: included
Cena nezahrnuje cenu výletů.
The price doesn't include the price of trips.
Je v ceně zahrnuta snídaně?
Does the price include breakfast?
Začleňte ji do svých plánů.
Include her in your plans.
10/20
+
zůstat, setrvat, zdržovat se
pobývat, bydlet
pobyt
stay [steɪ]
jedn. číslo: stay, množ. číslo: stays, přít. prostý: stay, 3. os. j. č.: stays, průb. čas: staying, prostý min.: stayed, příčestí min.: stayed
Zůstaneme nebo jdeme?
Do we stay or do we go?
Byl jsem zticha.
I stayed quiet.
Chtěl bych, abys zůstal.
I'd like you to stay.
11/20
+
stůl
tabulka, přehled
předložit k projednání, dát na pořad jednání
table [ˈteɪbəl]
jedn. číslo: table, množ. číslo: tables, přít. prostý: table, 3. os. j. č.: tables, průb. čas: tabling, prostý min.: tabled, příčestí min.: tabled
Vzal talíř a šel ke stolu.
He took the plate and walked to a table.
Jak to, že nemáte kuchyňský stůl?
How come you don't have a kitchen table?
Potřebujeme nastavit počet řádků a sloupců v tabulce.
We need to set the number of rows and columns in a table.
John předložil pozměňovací návrh.
John tabled the amendment.
12/20
+
před (místně)
in front of [ɪn frʌnt əv]
Velmi velký muž stál před ním.
A very big man stood in front of him.
Nejoriginálnější nápady nepřijdou, když se sedí před monitorem.
The most creative ideas aren't going to come while sitting in front of your monitor.
Sandra se bála, že bude před všemi vypadat hloupě.
Sandra was worried she'd look foolish in front of everyone.
13/20
+
jídlo
strava
potrava
food [fuːd]
jedn. číslo: food, množ. číslo: foods
Dej mi své jídlo.
Give me your food.
Ryba je typickým vánočním jídlem v mnoha zemích.
Fish is a typical Christmas food in many countries.
Nabízíme jídlo a nápoje po celý den.
We offer food and drinks throughout the whole day.
14/20
+
temný, tmavý
tma
přítmý
temno
ponurý
dark [dɑːk]
jedn. číslo: dark, množ. číslo: darks, 2. stupeň: darker, 3. stupeň: darkest
Všechny paluby byly natřeny tmavě modře, aby odpovídaly barvě moře.
All decks were painted dark blue to match the color of the sea.
V kolik hodin se v zimně stmívá?
What time does it get dark in winter?
V místnosti bylo velmi temno.
It was very dark in the room.
15/20
+
chytrý, bystrý
inteligentní
důmyslný
šikovný
clever [ˈklevə]
2. stupeň: cleverer (or more clever), 3. stupeň: cleverest (or most clever)
Je to skvělý muž s velmi chytrými nápady.
He is a great man with very clever ideas.
Může se to zdát jako chytrý tah.
This may have seemed to be a clever move.
Navrhli jsme, aby se některé z těchto důmyslných vynálezů začaly vyrábět.
We proposed to start the manufacture some of these clever inventions.
16/20
+
vzhlížet k (někomu), obdivovat
look up to [lʊk ʌp tə]
přít. prostý: look up to, 3. os. j. č.: looks up to, průb. čas: looking up to, prostý min.: looked up to, příčestí min.: looked up to
My všichni jsme obdivovali jeho práci.
We all looked up to his work.
Potřebuji šéfa, kterého bych mohl obdivovat.
I need a boss I can look up to.
17/20
+
problém, potíž
starost
trápit, sužovat
trouble [ˈtrʌbəl]
jedn. číslo: trouble, množ. číslo: troubles, přít. prostý: trouble, 3. os. j. č.: troubles, průb. čas: troubling, prostý min.: troubled, příčestí min.: troubled
Měl jsem trochu problém najít jeho žílu.
I had a little trouble finding his vein.
Vím, že máte potíže.
I know that you're in trouble.
Netrápil jsem se žádnými pochybnostmi.
I was not troubled by any doubts.
John se dlouhodobě trápí.
John has been troubled for a long time.
18/20
+
ještě, dosud (v záporu)
už, již (v kladné otázce)
zatím, doposud, teprve (v kladné větě)
stále, ještě pořád (možnost)
yet [jet]
Dosud nepřišla.
She hasn't come yet.
přišel?
Has he come yet?
Ona teprve přijde.
She is yet to come.
Naše společnost do dopodud nekomentovala.
Our company is yet to comment.
Ještě pořád může vyhrát.
He may win yet.
19/20
+
špatný
nepříznivý
škodlivý
nepříjemný
sprostý, neslušný, hrubý
zkažený
zlobivý, zlý, nehodný (dítě)
bad [bæd]
2. stupeň: worse, 3. stupeň: worst
Má velmi špatné zprávy.
He has some very bad news.
Na začátečníka to není špatné.
It is not bad for a beginner.
Zhoršuje se to.
It gets worse.
Často děláme špatná rozhodnutí, když jsme ve skupině.
We often make bad decisions when we are in a group.
Přestože provoz byl špatný, dorazili jsme včas.
Although the traffic...
Říkal jsem, že to není špatné, ale musím to zvážit.
I said it...
Věří, že rozbití zrcadla přináší smůlu.
She beliefs that breaking a mirror brings bad luck.
20/20
+
člen
příslušník
penis, úd
orgán, končetina (ruka, noha)
member [ˈmembə]
jedn. číslo: member, množ. číslo: members
Je jako člen naší rodiny.
He is like a member of our family.
Náš tým hledá nové členy.
Our team is looking for new members.
Byl členem strany zelených.
He was a member of the Green Party.
Po volbách klesl počet členů některých stran.
The number of...
Prezident bude chráněn členy armády.
The president will...
Byl členem lepší společnosti.
He was a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X