460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
173
174
175
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
džíny, rifle
jeans [dʒiːnz]
Jaké značky jsou rifle, co máš na sobě?
What brand are those jeans you are wearing?
Rifle a tričko nejsou v této restauraci vhodné oblečení.
Jeans and a T-shirt are not the appropriate attire to wear to this restaurant.
Oblékl jsem si čistou košili a džíny.
I put on...
Měla na sobě těsné džíny.
She was wearing...
Když vypereš tyto džíny, můžeš očekávat, že se trochu srazí.
If you wash...
Měl jsem na sobě staré džíny a tenisky.
I wore old...
2/20
+
vynalézt
vymyslet (si)
invent [ɪnˈvent]
přít. prostý: invent, 3. os. j. č.: invents, průb. čas: inventing, prostý min.: invented, příčestí min.: invented
První parní lokomotiva byla vynalezena v roce 1804.
The first steam locomotive was invented in 1804.
Viry vymýšlejí nové klíče a hostitelé nové zámky.
Viruses invent new keys and hosts invent new locks.
Vymysleli jsme si náš ranní rituál, který nás připraví na celý den.
We have invented our morning ritual, which prepares us for the whole day.
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
3/20
+
přijímač
příjemce (čeho)
nucený správce, konkurzní správce
sluchátko
receiver [rɪˈsiːvə]
jedn. číslo: receiver, množ. číslo: receivers
Společnost zkrachovala a začal jí řídit konkurzní správce.
The company went bankrupt and was managed by the receiver.
Zvedla sluchátko a přiložila si ho k uchu.
She picked up the receiver and put it to her ear.
Inženýři potřebují sestavit dva přijímače pro zachycení signálu.
The engineers need...
4/20
+
vyřadit, vyloučit
nevpustit, zabránit vniknutí
exclude [ɪkˈskluːd]
přít. prostý: exclude, 3. os. j. č.: excludes, průb. čas: excluding, prostý min.: excluded, příčestí min.: excluded
Soudce se rozhodl vyloučit důkazy, které byly získány protizákonně.
The judge decided...
Steven byl vyloučen ze školy za špatné chování.
Steven has been...
Vylučování některých skupin novinářů z tiskových konferencí se nesmí stát přijatelnou praxí.
Excluding some groups...
Při provádění výzkumu je důležité vyloučit všechny nesouvisející záležitosti.
When conducting research,...
5/20
+
socha, plastika
sochařství
(vy)sochat, (vy)tesat
sculpture [ˈskʌlptʃə]
jedn. číslo: sculpture, množ. číslo: sculptures, přít. prostý: sculpture, 3. os. j. č.: sculptures, průb. čas: sculpturing, prostý min.: sculptured, příčestí min.: sculptured
Studenti si odhlasovali, že odstraní tuto sochu ze společenské místnosti.
The students voted...
Ještě včera tu stály sochy z ledu.
Only yesterday ice...
Všimněte si sochy uprostřed stolu v jídelním sále.
Note the sculpture...
Mark dělá novou sochu.
Mark is crafting...
Výtvarné umění je obecný termín pro obory, jako je malba, hudba a sochařství.
Fine art is...
Někteří lidé se snažili obhajovat britské přivlastnění si antických řeckých soch.
Some people tried to defend the British appropriation of ancient Greek sculptures.
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
6/20
+
integrita, celistvost, jednota, jednotnost
morální zásadovost, čestnost, poctivost
integrity [ɪnˈtegrɪtɪ]
jedn. číslo: integrity, množ. číslo: -
Nemohou podkopávat územní celistvost našeho státu.
They cannot undermine...
Navrhovaná přístavba k této věži by zničila z architektonického hlediska její integritu.
The proposed extension...
Její poznámky vrhají stín na poctivost našich zaměstnanců.
Her comments cast...
7/20
+
beton
(vy)betonovat
konkrétní, skutečný, hmatatelný (důkaz)
betonový
concrete [ˈkɒnkriːt]
jedn. číslo: concrete, množ. číslo: concretes, přít. prostý: concrete, 3. os. j. č.: concretes, průb. čas: concreting, prostý min.: concreted, příčestí min.: concreted, 2. stupeň: more concrete, 3. stupeň: most concrete
Slovo „báseň“ je konkrétní, slovo „poezie“ je abstraktní.
The word "poem"...
Munice je uložena v betonových bunkrech.
The ammunition is...
Sloupky by měly být pevně zasazeny v betonu.
The posts should...
Sloup byl zapuštěn do betonu.
The pole was...
Plot s ostnatým drátem nahoře byl nahrazen vysokou betonovou zdí.
The fence with...
Řada železobetonových pilířů podepírá most.
A row of...
Beton je směs písku a cementu.
Concrete is a...
8/20
+
optimistický
optimistic [ˌɒptɪˈmɪstɪk]
2. stupeň: more optimistic, 3. stupeň: most optimistic
Náš příští zápas s Pittsburghem vidíme optimisticky.
We are optimistic...
Navíc je i tento odhad nepochybně příliš optimistický.
Moreover, this estimate...
Je to optimistický mladý chlapík.
He is an...
9/20
+
solnička (BrE)
salt cellar [sɔːlt ˈselə]
jedn. číslo: salt cellar, množ. číslo: salt cellars
Sandra si stále hrála se solničkou.
Sandra was still...
Tato solnička a lžička jsou ručně vyráběné z bukového dřeva.
This salt cellar...
10/20
+
integrace, začlenění, včlenění
integration [ˌɪntɪˈgreɪʃən]
jedn. číslo: integration, množ. číslo: integrations
Integrace všech systémů je naším klíčovým úkolem.
The integration of...
Radě ministrů financí EU se nepodařilo dosáhnout shody ohledně tempa integrace.
The EU Council...
Taková integrace automaticky povede ke smíšeným manželstvím.
Such integration will...
11/20
+
dramaticky
dramatically [drəˈmætɪkli]
Náš dluh se za poslední tři roky dramaticky zvýšil.
Our debt has...
Náklady na pořízení bydlení dramaticky vzrostly.
The cost of...
Veřejné mínění se v posledních měsících dramaticky změnilo.
Public opinion has...
12/20
+
(sou)boj, bitka, konflikt
bojovat, zápasit, potýkat se
combat [ˈkɑːmbæt]
jedn. číslo: combat, množ. číslo: combats, přít. prostý: combat, 3. os. j. č.: combats, průb. čas: combating, prostý min.: combated, příčestí min.: combated
Mezi oběma stranami došlo k prudkému boji.
There was fierce...
Kolektivní sport pomáhá bojovat s pocity sociální izolace.
A team sport...
Box je bojový sport.
Boxing is a...
Do konce války zemřelo v boji 46 000 amerických vojáků.
By the end...
Garcia se ocitl v boji na život a na smrt s krutým a mazaným pirátem.
Garcia found himself...
Musíme podniknout kroky v boji proti rasismu ve školách.
We have to...
Vojáci byli vysláni do boje s požáry a také aby bránili trestným činům týkající se životního prostředí.
The soldiers have...
13/20
+
hurikán, uragán, orkán
hurricane [ˈhɜːrəkən]
jedn. číslo: hurricane, množ. číslo: hurricanes
Je to divné, že nás zasáhl hurikán.
It's weird that...
Hurikán přichází ze severu.
The hurricane is...
Milión lidí bylo zasaženo hurikánem.
A million people...
Místní obyvatelé začali zjišťovat škody, které zanechal hurikán.
Residents have started...
Vznik tropické tlakové níže může vést k zrození hurikánu.
The formation of...
Lidé hledají úkryt před hurikánem.
People seek shelter...
14/20
+
pověst, legenda
popisek, nápis
opatřit legendou
legend [ˈledʒənd]
jedn. číslo: legend, množ. číslo: legends, přít. prostý: legend, 3. os. j. č.: legends, průb. čas: legending, prostý min.: legended, příčestí min.: legended
Podle pověsti byla dvojčata Romulus a Remus zachráněna vlčicí.
According to the...
Podle legendy unikl skokem z útesů do moře.
According to legend,...
Muhammad Ali byl v ringu legendou.
Muhammad Ali was...
15/20
+
potěšený, být rád, mít radost
spokojený
pleased [pliːzd]
2. stupeň: more pleased, 3. stupeň: most pleased
Jsme potěšeni, že vám můžeme zaslat naši nabídku.
We are pleased...
Slova nemohou vyjádřit, jakou mám radost.
Words cannot express...
S potěšením oznamuji sňatek našeho syna.
I am pleased...
Byl jsem upřímně potěšen tvým darem.
I was genuinely pleased with your gift.
Mohl jsem si v podstatě dělat, co jsem chtěl.
I was free...
16/20
+
stoupenec, přívrženec
následovatel, následník
follower [ˈfɒləʊə]
jedn. číslo: follower, množ. číslo: followers
Během dvou let získala více než milion stoupenců.
In a matter...
Kapela má velkou skupinu příznivců.
The band has...
Marx a jeho následovatelé byli přesvědčeni, že kapitalismus zničí sám sebe.
Marx and his...
17/20
+
mít volno, být pryč, chybět
odcházet, odejít, dojít (už nebýt)
být vypnuté
be off [bɪ ɒf]
přít. prostý: be off, 3. os. j. č.: is off, průb. čas: being off, prostý min.: were/was off, příčestí min.: been off
Předpokládám, že se nemůžeš dočkat, až budeš pryč.
I suppose you're...
Jak dlouho to bylo vypnuté a kdo jiný mohl vědět, že to bylo vypnuté?
How long has...
Alarm je vypnutý.
The alarm is off.
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Promiňte pane, Mattoni došla.
I'm sorry, sir, the Mattoni is off.
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
Asi se trochu utrhl z řetězu, ale rváč to rozhodně není.
He may be off his rails a little bit, but he ain't no thug.
18/20
+
orgán (tělesný ap.)
varhany
organ [ˈɔːgən]
jedn. číslo: organ, množ. číslo: organs
Mnoho lidí v současné době čeká na transplantaci orgánů.
Many people are...
Elektronické varhany jsou mnohem menší a levnější než trubkové varhany.
Electronic organs are...
Epitelové tkáně jsou tvořeny buňkami, které pokrývají povrchy orgánů.
The epithelial tissues...
Sloní nos, nebo lépe řečeno chobot, je nejuniverzálnějším orgánem v říši zvířat.
The elephant's nose...
Také to stlačuje vnitřní břišní orgány.
It also compresses...
19/20
+
odvaha, kuráž
courage [ˈkʌrɪdʒ]
jedn. číslo: courage, množ. číslo: -
Kdyby nebylo tvé odvahy, zabili bychom se.
Had it not...
Odvaha je jedna z nejdůležitějších vlastností.
Courage is the single most important quality.
Posbírat odvahu k opuštění prostředí, kde dochází k násilí, může být dokonce ještě náročnější.
The gathering the...
Lucy reagovala na tuto krutou ránu s charakteristickou důstojností a kuráží.
Lucy responded to...
Nikdy nepřestala obdivovat jeho odvahu.
She never ceased...
Můj bratranec je nejlepší muž, kterého znám, a to jak svou bystrostí, tak odvahou.
My cousin is...
20/20
+
inspektor, dozorčí
revizor, kontrolor
inspector [ɪnˈspektə]
jedn. číslo: inspector, množ. číslo: inspectors
Když se objevil revizor, předstíral jsem spánek.
When the ticket...
Inspektor prohlásil, že letadlo je schopno bezpečně létat.
The inspector declared the plane safe to fly.
Inspektor zadržel vězně.
Inspector detained the...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X