460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
18
19
20
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
prezident(ka)
předseda, předsedkyně
děkan
rektor (AmE)
president [ˈprezɪdənt]
jedn. číslo: president, množ. číslo: presidents
Myslím, že Donald bude kandidovat na prezidenta.
I think that Donald will run for president.
Slyšel jsem, že jste se setkal s prezidentem. Je to tak?
I heard you have met the president. Is that so?
Příští měsíc budeme vybírat nového předsedu studentské rady.
We will be selecting a new president of the student council next month.
2/20
+
zákon
právo
law [lɔː]
jedn. číslo: law, množ. číslo: laws
Roy porušil zákon.
Roy broke the law.
Udělám vše, v rámci zákona, abych ho obhájil.
I am going to do everything within the law to defend him.
Vždycky jsem dodržoval zákon.
I've always obeyed the law.
3/20
+
hledat
požadovat, domáhat se
usilovat (o co), snažit (se)
seek [siːk]
přít. prostý: seek, 3. os. j. č.: seeks, průb. čas: seeking, prostý min.: sought [sɔːt], příčestí min.: sought [sɔːt]
Brian aktivně hledá práci.
Brian is actively seeking jobs.
Snažila se ho ovlivnit.
She sought to influence him.
Mnoho teorií se snažilo vysvětlit její zmizení.
Many theories have sought to explain her disappearance.
4/20
+
zmrzlina
ice cream [aɪs kriːm]
jedn. číslo: ice cream, množ. číslo: ice creams
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Jedli jsme mangovou zmrzlinu s čokoládovou polevou.
We ate a...
Zmrzlina změkla a začala tát.
The ice cream...
Konečným produktem je chuťově vyvážená a sametově hladká zmrzlina.
The resulting product...
Chci zmrzlinu ve vaflovém kornoutu.
I want ice...
5/20
+
nejmenší, minimální
nejméně, přinejmenším
alespoň
least [liːst]
To je ten nejmenší z jejich problémů.
That's the least of her problems.
Bylo to to nejmenší, co jsem mohla udělat.
It was the least I could do.
Stalo se to, když jsme to nejméně čekali.
It happened when we least expected it.
Jsme v bezpečí, alespoň prozatím.
We're safe, at least for now.
6/20
+
odmítnout, odřeknout
zamítnout, nepřijmout
vzepřít se, vzpírat se, zpouzet se
odpad, odpadky
refuse [rɪˈfjuːz]
přít. prostý: refuse, 3. os. j. č.: refuses, průb. čas: refusing, prostý min.: refused, příčestí min.: refused
Odmítl to dát.
He refused to give it.
Měl si odmítnout její nabídku.
You should have refused her offer.
Nikdy nespalujte odpadky na své zahradě.
Never burn the refuse in your garden.
7/20
+
tým
družstvo
skupina, kolektiv
týmový
team [tiːm]
jedn. číslo: team, množ. číslo: teams
Náš tým hledá nové členy.
Our team is looking for new members.
Musíme pracovat jako tým.
We have to work as a team.
Najal jsem si tým nezávislých dodavatelů, aby nám pomohl.
I hired a team of independent contractors to help us.
8/20
+
skutečný, opravdový
pravý, vhodný, nefalšovaný
real [ˈrɪəl]
Julius Caesar byl skutečný člověk.
Julius Caesar was a real person.
Je to skutečné, že?
It's real, isn't it?
Toto je pravý diamant.
This is a real diamond.
9/20
+
(na)učit se
dozvědět se, zjistit, doslechnout se
learn [lɜːn]
přít. prostý: learn, 3. os. j. č.: learns, průb. čas: learning, prostý min.: learned (or learnt (BrE), learned (AmE and BrE)), příčestí min.: learned (or learnt (BrE), learned (AmE and BrE))
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Toto se ve škole ani na universitě nenaučíte.
You cannot learn this at school or university.
Druhý den jsme zjistili, že tito lidé mohou dělat úžasné věci.
The second day, we learned these people could do amazing things.
10/20
+
skoro, téměř, sotva
málem
almost [ˈɔːlməʊst]
Je to skoro hotové.
It's almost ready.
Jeho dům je skoro hotový.
His house is almost finished.
téměř 40 roků.
He's almost 40.
11/20
+
informace, zpráva
trestní oznámení, udání
information [ˌɪnfəˈmeɪʃən]
množ. číslo: (uncountable)
Pro získání více informací, kontaktujte svého průvodce.
For more information, contact your guide.
Musíme sdílet informace s ostatními.
We have to share the information with others.
To je pro nás užitečná informace.
It is useful information for us.
12/20
+
září
September [sepˈtembə]
jedn. číslo: September, množ. číslo: Septembers
Náš kurz v podzimním semestru začíná 3. září a probíhá do ledna.
Our autumn semester course starts on 3 September and runs until January.
Školní rok začíná začátkem září.
The school year starts at the beginning of September.
Tato akce začíná prvního září.
This event begins...
Koncert se uskuteční v září.
The concert will take place in September.
Maloobchodní tržby společnosti se v září zvýšily o 1,9 procenta.
The company retail...
Školní rok začíná v září.
The academic year...
13/20
+
položit, postavit
zaznament (si), zapsat (si)
zabít, utratit
shazovat, ponižovat, pokořit
potlačit (nepokoje ap.), omezit
put down [pʊt daʊn]
přít. prostý: put down, 3. os. j. č.: puts down, průb. čas: putting down, prostý min.: put down [pʊt daʊn], příčestí min.: put down [pʊt daʊn]
Polož to tam.
Put it down there.
Zapsal jsem si to do mého diáře.
I put it down in my diary.
Museli jsme našeho psa nechat utratit.
We had to our dog put down.
Vždycky si ze mě dělal srandu a ponižoval mě.
He always made fun of me and put me down.
14/20
+
děcko, mrně
kůzle
mladší
dělat si legraci, žertovat, škádlit, popichovat
kid [kɪd]
jedn. číslo: kid, množ. číslo: kids, přít. prostý: kid, 3. os. j. č.: kids, průb. čas: kidding, prostý min.: kidded, příčestí min.: kidded
Má ráda děti.
She loves kids.
Neměl jsem zájem být jedním z těch skvělých dětí.
I wasn't interested in being one of the cool kids.
Mám mladšího bratra.
I have a kid brother.
Děláš si ze mě legraci?
Are you kidding me?
15/20
+
pokračovat
setrvat, zůstat
continue [kənˈtɪnjuː]
přít. prostý: continue, 3. os. j. č.: continues, průb. čas: continuing, prostý min.: continued, příčestí min.: continued
Nemohla pokračovat ve své práci.
She was unable to continue with her job.
Protesty pokračují již 27 týdnů.
The protests have continued for 27 weeks.
Potom pokračujte po ulici, dokud se nedostanete na první semafor.
Then continue down the street until you get to the first traffic light.
16/20
+
pozorovat,sledovat
hlídat, dávat pozor
hlídka
hlídkovat
hodinky
watch [wɒtʃ]
jedn. číslo: watch, množ. číslo: watches, přít. prostý: watch, 3. os. j. č.: watches, průb. čas: watching, prostý min.: watched, příčestí min.: watched
Sledovali jsme večer televizi.
We watched TV in the evening.
Pozorovala Richarda jak krmí prasata.
She was watching how Richard feeds the pigs.
Museli zde dávat pozor na všechno.
They had to watch everything here.
Moje hodinky se zastavily.
My watch stopped.
17/20
+
později, potom
pozdější, další, následný
later [ˈleɪtə]
Vrátí se později.
She'll be back later.
Přijeď nejpozději do šesti hodin.
Arrive no later than six o'clock.
Nashledanou.
See you later.
Bedřich Smetana ve svém pozdějším věku ohluchl.
Bedrich Smetana went deaf in his later years.
18/20
+
pět, pětka
five [faɪv]
Máme pět židlí.
We have five chairs.
Začal jsem před pěti měsíci.
I started five months ago.
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Vrátím se do pěti.
I'll be back by five.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Bude odcházet zítra v pět hodin.
He'll be leaving at five o'clock tomorrow.
19/20
+
bílý
běloši, bělošský
bílek
white [waɪt]
jedn. číslo: white, množ. číslo: whites, 2. stupeň: whiter, 3. stupeň: whitest
Na pláži byl bílý písek.
There was white sand on the beach.
Josephovy bílé vlasy byly bílé jako sníh.
Joseph's hairs were as white as snow.
Rozřízl jsem vejce napůl a snědl bílek.
I cut the egg in half and ate the white.
20/20
+
několik (u počítat. podst. jmen)
oddělený, rozličný, samostatný, individuální
several [ˈsevrəl]
Několik mých přátel se učí španělsky.
Several of my friends are learning Spanish.
Už to udělal několikrát.
He has done it several times.
Už jsem od ní dostal několik dopisů.
I have received several letters from her.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X