420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
182
183
184
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(po)trestat, ztrestat
punish [ˈpʌnɪʃ]
přít. prostý: punish, 3. os. j. č.: punishes, průb. čas: punishing, prostý min.: punished, příčestí min.: punished
Pachatelé budou postaveni před soud a potrestáni.
The offenders will...
Hlavní zločinci budou rozhodně potrestáni.
The chief criminals...
Kdokoliv toto udělal, bude velmi brzy potrestán.
Whoever did this,...
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Nic nenasvědčuje tomu, že bude padouch potrestán.
There is no...
2/20
+
disk
pevný disk počítače
kotouč
disk [dɪsk]
jedn. číslo: disk, množ. číslo: disks
Musíte zvětšit velikost tohoto virtuálního disku.
You need to...
Požadované informace pak lze z disku znovu získat.
The required information...
Můžete odstranit nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
You can delete nonessential files to free up disk space.
3/20
+
vysloužilý
penzionovaný, v důchodu, na penzi
ve výslužbě
retired [rɪˈtaɪəd]
Příčinou, proč jsme odstoupili, byla závada motoru.
The reason why...
Můj soupeř po zranění odstoupil v prvním kole Wimbledonu.
My opponent retired...
V sobotu večer jsem šel spát pozdě.
I retired late...
Porota se odebrala zvážit rozsudek.
The jury retired...
Pan Wright je penzionovaný ředitel muzea, archeolog a historik.
Mr. Wright is...
4/20
+
(z)kroutit, stočit, splést, překroutit
otáčet, točit
vyvrtnout si, podvrtnout si (kotník ap.)
zkroucení, zakroucení
twist [twɪst]
jedn. číslo: twist, množ. číslo: twists, přít. prostý: twist, 3. os. j. č.: twists, průb. čas: twisting, prostý min.: twisted, příčestí min.: twisted
Zkruťte dohromady svazky dlouhých prutů a svažte drátem do kruhu.
Twist together bundles...
Aplikace pracuje podobně, ale s rozdílem, že jejím cílem je posílit postavení žen.
The application works in much the same way, but with a twist that aims to empower women.
Náhle se zohnula pod postel.
She suddenly twisted...
Konečně už rozumím, proč jsi ze Sophia tak mimo.
Finally, I understand...
Eliza si spletla vlasy do copu.
Eliza twisted her...
5/20
+
plátno
plachta, plachtovina
plátěný
canvas [ˈkænvəs]
jedn. číslo: canvas, množ. číslo: canvases
Promítali jsme fotografie na plátno.
We projected the...
Adam nanášel barvu na plátno krátkými přímými tahy.
Adam applied a...
6/20
+
chůze, chození
pěší turistika
chodící
walking [ˈwɔːkɪŋ]
Chůze je také skvělý lék pro vaši mysl.
Walking is also...
Pes chodil po chodníku.
A dog was...
Vždycky, když jdou kolem, drží se za ruce.
They are always...
Šel jsem na výlet s kamarády z církve.
I went on...
Cvičení jako chůze, běh a plavání způsobuje snížení břišního tuku.
The exercise like...
Šli jsme opačným směrem.
We were walking...
7/20
+
nejistota
uncertainty [ʌnˈsɜːtəntɪ]
jedn. číslo: uncertainty, množ. číslo: uncertainties
Jeho příliš zjednodušené vysvětlení může vést k nejistotám ohledně pravidel hry.
His oversimplified explanation...
O budoucnosti naší společnosti panuje určitá nejistota.
There is some...
Rituály jim pomáhají vyrovnat se s nejistotou a nebezpečím jejich profese.
The rituals help them cope with the uncertainty and dangers of their profession.
8/20
+
zamknout (dveře)
zabouchnout (dveře)
nevpustit dovnitř, odstavit, odříznout
lock out [lɒk aʊt]
přít. prostý: lock out, 3. os. j. č.: looks out, průb. čas: locking out, prostý min.: locked out, příčestí min.: locked out
Ztratila jsem klíč a jsem tady zamknutá.
I've lost my...
Stephen byl odříznut od svého vlastního počítače.
Stephen became locked...
9/20
+
na první pohled (letmý)
at a glance [æt ə glɑːns]
Na první pohled se zdálo, že Virginia měla proti ní tři výhody.
At a glance,...
Jimmy na první pohled poznal, co mu je.
Jimmy could tell...
10/20
+
běžně, obvykle
commonly [ˈkɒmənlɪ]
Poranění lokte se u tenistů běžně stává.
Elbow injuries are...
Toto běžně používané indické koření pomáhá při trávení.
This commonly used Indian spice works to aid digestion.
11/20
+
festival, slavnost
svátek
festival [ˈfestɪvəl]
jedn. číslo: festival, množ. číslo: festivals
Rovněž byli na hudebním festivalu konaného venku v Las Vegas.
They were also at the outdoor music festival in Las Vegas.
Nový halloweenský festival se koná každý říjen.
New Halloween festival takes place every October.
Během populárního festivalu vydala policie pro město varování před terorismem.
Police issued a...
To není typ reakce, který je typicky očekávaný na filmových festivalech.
This is not...
Festival byl skutečně špatně zorganizovaný.
The festival was...
12/20
+
nečekaný, neočekávaný, nenadálý
unexpected [ˌʌnɪkˈspektɪd]
2. stupeň: more unexpected, 3. stupeň: most unexpected
Počet lidí, kteří jsou ochotní odpovídat neočekávaným nebo neznámým volajícím, klesá.
The number of...
Dal jsem nějaké peníze bokem pro neočekávané události.
I put some...
Chybová zpráva je informace, která se zobrazí, když nastane nějaká neočekávaná událost.
An error message...
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
Taková krása byla uprostřed města nečekaná.
Such beauty was unexpected in the midst of the city.
Pomoc přišla ze zcela nečekané strany.
Help came from...
13/20
+
virtuální, možný
prakticky, fakticky, v podstatě
domnělý, myšlený
virtual [ˈvɜːtʃʊəl]
Virtuální realita překonává rozdíl mezi zdravotní péčí a hraním her.
Virtual reality is...
Virtuální schránka se stala zátěží a pro mnohé zdrojem každodenní úzkosti.
The virtual mailbox...
V průběhu let odstranil své konkurenty, takže má nyní prakticky monopol.
Over the years,...
14/20
+
pěst
praštit pěstí
fist [fɪst]
jedn. číslo: fist, množ. číslo: fists, přít. prostý: fist, 3. os. j. č.: fists, průb. čas: fisting, prostý min.: fisted, příčestí min.: fisted
Sevřel jsme pěsti.
I balled my...
Tloukla pěstí do dveří.
She pounded on...
Zatnula pěsti.
She clenched her...
15/20
+
pokračující
trvalý
continuing [kənˈtɪnjuːɪŋ]
Posádky pokračují v odstraňování trosek.
Crews are continuing...
Před pokračováním zkontrolujte, že byly provedeny potřebné opravy.
Check that the...
Pokračuji ve zdokonalování mých dovedností, které jsem rozvinul během let podnikání.
I'm continuing to...
Filmař George Lucas pokračuje ve své sáze Star Wars.
Moviemaker George Lucas...
16/20
+
jednota, sjednocení
shoda, soulad
jednotka
unity [ˈjuːnɪtɪ]
jedn. číslo: unity, množ. číslo: unities
Mezi vůdci a řadovými členy musí být jednota.
There must be...
Předseda vlády vyzval k sjednocení národa.
The Prime Minister...
Úplné politické shody nelze dosáhnout.
Complete political unity...
17/20
+
zpětná vazba
feedback [ˈfiːdˌbæk]
jedn. číslo: feedback, množ. číslo: feedbacks
Nedávno jsme však od naší komunity získali zpětnou vazbu.
Recently we've gotten...
Proces přezkumu naší práce zahrnoval nejméně 20 koleček zpětné vazby.
The review process...
Byl jsem na schůzce jen jako pozorovatel a abych jim na konci dal zpětnou vazbu, která by jim mohla pomoci.
I was in...
18/20
+
nepříjemný (situace, otázka ap.)
nepohodlný
nesvůj, necítící se dobře
uncomfortable [ʌnˈkʌmftəbəl]
Seděl jsem na nepohodlné židli.
I sat on...
Na pohled je tato sedačka velmi pěkná, ale je nepohodlná.
Visually this couch...
Je nepříjemné s ním jednat.
It's uncomfortable dealing...
Vizuálně je židle velmi příjemná, ale je nepohodlná.
Visually the chair...
19/20
+
vina
trestný čin, zločin, přečin
guilt [gɪlt]
jedn. číslo: guilt, množ. číslo: guilts
Jeho vina byla všem zřejmá.
His guilt was...
Harryho trápila vina, kterou cítil.
Harry agonized over...
Mlčení nemusí nutně znamenat přiznání viny.
Silence isn't necessarily...
O vině obviněného muže nebylo pochyb.
The guilt of...
O vině obviněného muže byly pochybnosti.
The guilt of the accused man was in doubt.
Její vina byla prokázána bez jakýchkoliv pochybností.
Her guilt has been proven beyond a reasonable doubt.
20/20
+
důchod, penze, podpora
důchodový, penzijní
pension [ˈpenʃən]
jedn. číslo: pension, množ. číslo: pensions, přít. prostý: pension, 3. os. j. č.: pensions, průb. čas: pensioning, prostý min.: pensioned, příčestí min.: pensioned
Zloději znali Bennyho natolik dobře, aby věděli, že v ten den si nechal proplatit důchodový šek.
The thieves knew...
Budou mít prospěch z nového penzijního systému.
They will benefit...
Pro nás je důležité reformovat důchodový systém.
It's important for us to reform our pension scheme.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X