460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
184
185
186
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kliknout
klepnout, klapnout, cvaknout
cvaknutí, klapnutí
lusknout (prsty)
click [klɪk]
jedn. číslo: click, množ. číslo: clicks, přít. prostý: click, 3. os. j. č.: clicks, průb. čas: clicking, prostý min.: clicked, příčestí min.: clicked
Klikněte na ikonu, chcete-li slyšet zvířecí zvuk.
Click the icon...
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
Klikněte na odkaz pro získání aktuálních informací o vašem požadavku.
Click at the link for up-to-date information about your claim.
Klikněte zde pro zobrazení webových stránek naší farmy.
Click here to...
Potřebujete pouze jedno kliknutí, abyste si rezervovali místa v divadle podle vašeho výběru.
You need to...
2/20
+
výtah, zdviž
výškové kormidlo
dopravník (na obilí apod.)
elevator [ˈelɪˌveɪtə]
jedn. číslo: elevator, množ. číslo: elevators
Náš výtah nemůže nést více než tři osoby.
Our elevator cannot...
Teď vysunuji řídící panel výtahu.
I am pulling...
Je to v šestém patře. Jedeme výtahem.
It's on the...
Jedná se o regulátor rychlosti navržený speciálně pro výtahy.
That is a speed regulator designed specifically for elevators.
Steven spadnul do výtahové šachty.
Steven fell down an elevator shaft.
3/20
+
omluvit se, omlouvat se
apologize [əˈpɒləˌdʒaɪz]
přít. prostý: apologize, 3. os. j. č.: apologizes, průb. čas: apologizing, prostý min.: apologized, příčestí min.: apologized
Omlouvám se za chyby, které jsem udělala.
I apologize for the mistakes I made.
Měl by ses omluvit.
You should apologise.
Nemůžu jí donutit, aby se omluvila. (snažila omluvit).
I wouldn't kill...
Jeho komentáře byly urážlivé a špatné a bylo správné, že se omluvil.
His comments were offensive and wrong and he was right to apologize.
Sharon se později za své komentáře veřejně omluvila.
Sharon later publicly...
Potom se omluvila za své chování, ale škoda už byla napáchána.
She apologized for...
Nakonec ustoupila a omluvila se.
Eventually, she backed...
4/20
+
znovu vybudovat
obnovit
(z)rekonstruovat
rebuild [ˌriːˈbɪld]
přít. prostý: rebuild, 3. os. j. č.: rebuilds, průb. čas: rebuilding, prostý min.: rebuilt [riˈbɪlt], příčestí min.: rebuilt [riˈbɪlt]
Je zde neustálý stav obměny a fyzické přestavby, která ve městě stále probíhá.
Here is constant...
Po zemětřesení se lidé pustili do obnovy svých domovů.
After the earthquake,...
Pokusím se ze všech sil znovu vybudovat náš velký klan.
I am going...
Terapeut pomohl páru obnovit intimitu.
The therapist helped...
Jeho otřesené sebevědomí se po neúspěchu dlouho obnovovalo.
His shattered confidence...
5/20
+
detektiv
detektivní
detective [dɪˈtektɪv]
jedn. číslo: detective, množ. číslo: detectives
Užívám si, když čtu detektivní příběhy.
I enjoy reading...
Detektiv dospěl k závěru, že počítač neobsahoval žádné přímé důkazy.
The detective concluded...
Detektivové zahájili vyšetřování po té, co dostali zprávu, že žena byla znásilněna.
Detectives have launched an investigation following a report that a woman was raped.
Detektiv si potáhl z cigarety.
The detective dragged from his cigarette.
Detektiv přehlédl důležitou stopu.
The detective overlooked...
6/20
+
hnací (síla ap.), pohoný
hybný
řidičský (průkaz ap.), řízení (vozidla ap.)
silný, intenzivní (déšť, vánice ap.)
driving [ˈdraɪvɪŋ]
Vezměte si Petra. Běžně chodí místo aby řídil.
Take Peter. He walks routinely instead of driving.
Po několika pokusech nakonec úspěšně absolvoval řidičský test.
After several attempts,...
Nenávidím řízení na zledovatělých silnicích.
I hate driving...
V Saúdská Arábii má být zrušen zákaz řízení pro ženy.
Saudi Arabia driving...
Jedno pivo je moje hranice, když řídím.
One beer is...
7/20
+
svoboda
volnost
liberty [ˈlɪbətɪ]
jedn. číslo: liberty, množ. číslo: liberties
Občanské svobody zahrnují svobodu tisku.
Civil liberties include...
Tato změna zákona omezí naše práva a svobody.
This change in...
Vyzval svůj lid, aby pokračoval v boji za národní svobodu.
He called on...
8/20
+
korupce, úplatkářství, podplácení
poškození, pokažení, rozklad
zkomolenina, zkomolení
corruption [kəˈrʌpʃən]
jedn. číslo: corruption, množ. číslo: corruptions
Byla předvedena k výslechu kvůli vyšetřování korupce.
She was brought...
Konzervativní strana napraví neustálé chyby a korupci současného systému.
The Conservative Party will rectify the consistent failures and corruption of the current system.
Nepochybuji, že je hluboce zapojen do korupce.
I have no...
Zveřejnění majetku státních úředníků pomůže v omezování korupce.
Public disclosure of...
Informátor byl jedněmi označen za zrádce a druhými za hrdinu, protože odhalil korupci.
The whistleblower was labeled a traitor by some and a hero by others for exposing corruption.
9/20
+
být zodpovědný za, mít na starosti
pověřený (čím)
in charge of [ɪn tʃɑːdʒ əv]
Je zodpovědný za hudební oddělení.
He is in...
Tato osoba je svým způsobem zodpovědná za to, aby nic neuniklo.
This person is...
Během noci jsem měl na starosti děti.
I was in...
Stephen je zodpovědný za údržbu v místní továrně.
Stephen is in...
Kurátor muzea má na starosti nejdůležitější činnosti v muzeu.
A museum curator...
Mozek je zodpovědný za to, jak na všechno reagujeme.
The brain is...
10/20
+
pickup (vozidlo)
oživení, zlepšení
snímač, čidlo
vyzvednutí (koho/čeho)
náhodná známost (na jednu noc)
pickup [pɪkʌp]
jedn. číslo: pickup, množ. číslo: pickups
Bylo to první pickup, který kdy nabízel zadní brzdy se systémem ABS jako standardní výbavu.
It was the...
Zákazníci si mohou vybrat nejvhodnější místo pro vyzvednutí zásilky.
Customers can choose...
Váš řidič se s vámi setká na místě vyzvednutí, které je zobrazeno v aplikaci.
Your driver will...
11/20
+
vystřihnout, vyříznout
vyřadit, vyloučit, odstranit
stavěný (na co), mít předpoklady
přerušit, přestat
cut out [kʌt aʊt]
přít. prostý: cut out, 3. os. j. č.: cuts out, průb. čas: cutting out, prostý min.: cut out [kʌt aʊt], příčestí min.: cut out [kʌt aʊt]
Lucy si vystřihla z časopisu pár zvířátek.
Lucy cut out...
Některé továrny vyřadily prostředníky a prodávají své výrobky přímo zákazníkům.
Some factories have...
Každou hodinu je komunikace přerušena tak na čtyři minuty.
Every hour, communication...
12/20
+
ostuda, hanba
stydět se
stud
zostudit, zahanbit, udělat ostudu
škoda, smůla (výraz politování)
shame [ʃeɪm]
jedn. číslo: shame, množ. číslo: shames, přít. prostý: shame, 3. os. j. č.: shames, průb. čas: shaming, prostý min.: shamed, příčestí min.: shamed
Už se nestydím za moji chybu.
I no longer...
Slušní lidé se musí stydět.
Honest people must...
Styděla se za to z jakého prostředí pocházela.
She was ashamed...
Styď se!
Shame on you!
Byla by to škoda, kdyby se mu něco stalo.
It'd be a...
13/20
+
zmrzlý, zamrzlý
(z)mražený
ztuhlý
frozen [ˈfrəʊzən]
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Mražená zelenina je perfektní doplněk k jakémukoliv talíři.
Frozen vegetables make a perfect addition to any dinner plate.
Jezero bylo zamrzlé a led byl hladký jako sklo.
The lake was...
Rybník byl zamrzlý.
The pond was...
Slunce začalo rozmrazovat zamrzlé jezero.
The sun began to thaw the frozen lake.
14/20
+
jemně, zlehka, lehce
tiše, potichu, tlumeně
softly [ˈsɒftlɪ]
Nick si potichu pohvizdoval.
Nick was whistling...
První vločky sněhu padaly tiše na ulici.
The first flakes...
Noční lucerna tiše zářila ve tmě.
The night lantern glowed softly in the darkness.
15/20
+
podpora, povzbuzení
povýšení, služební postup
propagace (výrobků)
promotion [prəˈməʊʃən]
jedn. číslo: promotion, množ. číslo: promotions
Myslí si, že učení angličtiny zlepší jeho šanci na povýšení v práci.
He thinks that...
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
Lichotil svému šéfovi v naději, že ho povýší.
He flattered his...
Obchody používají slevy a propagační akce, aby nalákaly zákazníky k nákupu.
Stores use discounts...
16/20
+
váhat, otálet, být nerozhodný
rozpakovat se
hesitate [ˈhezɪˌteɪt]
přít. prostý: hesitate, 3. os. j. č.: hesitates, průb. čas: hesitating, prostý min.: hesitated, příčestí min.: hesitated
Pořád jsem váhal, jestli odejít nebo ne.
I was still...
Váhání by mohlo být osudné.
It would be...
Pokud uvidíte něco neobvyklého, neváhejte to oznámit policii.
If you see...
Až bude zvolen, nebude váhat uplatnit svou moc.
After he is...
17/20
+
tekutina, kapalina
tekutý
ladný, plynulý (linie ap.)
proměnlivý, nestabilní (situace ap.)
fluid [ˈfluːɪd]
jedn. číslo: fluid, množ. číslo: fluids
Rtuť je tekutá látka.
Mercury is a...
Situace je stále proměnlivá.
The situation is...
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
18/20
+
rozptyl, rozložení
rozptýlit, rozházet, roztrousit, pohodit
rozehnat, rozfoukat
roztroušené, rozházené
scatter [ˈskætə]
jedn. číslo: scatter, množ. číslo: scatters, přít. prostý: scatter, 3. os. j. č.: scatters, průb. čas: scattering, prostý min.: scattered, příčestí min.: scattered
Sklo z výlohy bylo roztroušeno po celém chodníku.
Glass from the...
Když strom spadne, opice se rozeženou.
When the tree...
Následky autonehody byly patrné, trosky byly rozházené po silnici.
The aftermath of...
Snažili jsme se posbírat všechny rozházené mince.
We tried to...
Roztrhané dokumenty byly rozházené po podlaze kanceláře.
The shredded documents...
Posbíral všechny rozházené papíry na stole.
He gathered up...
19/20
+
ďábel, Satan, čert
démon, zlý duch
trápit, obtěžovat (AmE)
devil [ˈdevəl]
jedn. číslo: devil, množ. číslo: devils, přít. prostý: devil, 3. os. j. č.: devils, průb. čas: devilling (or deviling), prostý min.: devilled (or deviled), příčestí min.: devilled (or deviled)
Nikdy se nezapojujte do rozhovoru s ďáblem.
Never engage in...
Ďábel chtěl tohoto věrného může odvrátit od služby bohu.
The devil wanted...
Moje neteř je malá čertice.
My niece is...
20/20
+
kompromis
najít kompromis
(z)kompromitovat (se)
zradit, zpronevěřit se (zásadám)
compromise [ˈkɒmprəˌmaɪz]
jedn. číslo: compromise, množ. číslo: compromises, přít. prostý: compromise, 3. os. j. č.: compromises, průb. čas: compromising, prostý min.: compromised, příčestí min.: compromised
Jodie není ochotna ke kompromisu.
Jodie is not...
Schopnost vyjednat kompromis je cenná dovednost.
The ability to...
Byl jsem jmenován do skupiny, abych se pokusil vyjednat kompromis v otázce financování.
I was appointed...
Mluvčí jasně sdělil, že zatím není v dohledu žádný kompromis.
The spokesman made...
Kompromis bude během jednání nevyhnutelný.
The compromise would be inevitable during negotiations.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X