460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
186
187
188
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obytný, bytový, vilový
usedlý
domácí, místní
residential [ˌrezɪˈdenʃəl]
Tento obytné podkroví se nachází ve 2. patře staré průmyslové budovy.
This residential loft is located on the 2nd floor of an ancient industrial building.
Vnitřní obytné oblasti nemají mnoho zeleně.
The inner residential areas don't have many green spaces.
2/20
+
exkluzivní, výhradní, výlučný
jen pro sebe, svůj vlastní
jedinečný
exclusive [ɪkˈskluːsɪv]
Pro naše místní noviny by byla velká čest, získat exkluzivní rozhovor s tímto mladým vědcem.
It would be a great honor for our local paper to get an exclusive interview with this young scientist.
Náš hotel má svůj vlastní přístup k pláži.
Our hotel has exclusive access to the beach.
Za exkluzivní snímky, které vytvářejí otřesy ve světě bulvárních zpráv, mohou být požadovány obrovské sumy.
Exclusive shots that make waves in the world of tabloid news can command huge sums.
3/20
+
přesvědčený (o čem)
zapřisáhlý, zarytý
convinced [kənˈvɪnst]
Potom bych byl přesvědčen, že jsme nejenom ztráceli čas.
Then I would...
Přesvědčil jsem policii, že jsem nevinný.
I convinced the police that I was innocent.
Dlouho mě přemlouval, ale nepřesvědčil mě.
He did a lot of persuading but I was not convinced.
Marx a jeho následovatelé byli přesvědčeni, že kapitalismus zničí sám sebe.
Marx and his...
Pokaždé, když se o tom hádáme, vytasí ty samé staré statistiky, ale stejně mě nepřesvědčil.
Every time we...
4/20
+
(po)chválit, vychvalovat, ocenit
velebit (Boha), velebení (Boha)
chvála, pochvala, uznání
praise [preɪz]
jedn. číslo: praise, množ. číslo: praises, přít. prostý: praise, 3. os. j. č.: praises, průb. čas: praising, prostý min.: praised, příčestí min.: praised
Rosie oceňuje Oliverův projev.
Rosie praises Oliver's...
Mnoho kultur má tendenci velebit skromnost a pokoru.
Many cultures tend...
Můj manžel byl ohromen chválou, kterou vyvolal jeho čin.
My husband was...
Místo chvály je čeká posměch a opovržení.
Praise of them...
Jeho chvála mě velmi povzbudila v mé další práci.
His praise was...
Učitel chválil studentovo příkladné nasazení při studiu.
The teacher praised...
Článek byl oceněn za vyvážený a zasvěcený novinářský přístup.
The article was...
5/20
+
inteligentní, chytrý, bystrý
intelligent [ɪnˈtelɪdʒənt]
Tito inteligentní studenti pocházejí z dobře vzdělaných rodin.
These intelligent students...
Je možné, že existují pokročilé civilizace plné inteligentních bytostí?
Is it possible...
Clark je inteligentní žák, ale chybí mu motivace.
Clark is an...
Můj synu, na někoho tak inteligentního, ti často to samozřejmé uniká.
My son, for...
6/20
+
nadšení, zanícení, entuziasmus, elán
enthusiasm [ɪnˈθjuːzɪˌæzəm]
jedn. číslo: enthusiasm, množ. číslo: enthusiasms
Jsem velmi nadšen z mého nového projektu.
I am full...
Nic velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení.
Nothing great was...
Pustili jsme se do naší práce s mladistvým elánem a nadšením.
We set about...
Zahraniční investice mohou rychle ustat, jakmile počáteční nadšení pomine.
Foreign investment may...
Zdá se, že nic nezmírní jeho neutuchající nadšení.
Nothing seems to...
Nedokázal jsem sebrat dostatek nadšení, abych projekt dokončil.
I couldn't muster...
Po dlouhém výpadku se nakonec s velkým nadšením vrátil ke hře na klavír.
After a long...
7/20
+
divoká příroda
divoká zvěř
divoký život
wildlife [ˈwaɪldˌlaɪf]
jedn. číslo: wildlife, množ. číslo: -
Zřídil jsem si skryté místo, ze kterého jsem mohl sledovat divokou zvěř, aniž bych byl odhalen.
I set up...
Mnoho divoké zvěře přichází o své přirozené prostředí.
A lot of...
Ostrov poskytuje dokonalé prostředí pro původní rostliny a divokou zvěř.
The Isle provides...
Park je největší přírodní rezervací v USA.
The park is...
Osadníci čelili mnoha výzvám, včetně drsných klimatických podmínek a střetů s divokou zvěří.
The settlers faced...
Populace volně žijících živočichů v oblasti se kvůli ničení životního prostředí drasticky snížila.
The wildlife population...
8/20
+
prevence
zabránění, předcházení
prevention [prɪˈvenʃən]
jedn. číslo: prevention, množ. číslo: preventions
K řešení této situace je nezbytná prevence.
Prevention is necessary...
Prevence je lepší než léčba.
Prevention is better...
9/20
+
chystat se udělat
být nastaven na
be set to [bɪ set tə]
přít. prostý: be set to, 3. os. j. č.: is set to, průb. čas: being set to, prostý min.: were/was set to, příčestí min.: been set to
John se chystá na setkání se svým novým zaměstnavatelem zítra v devět dopoledne.
John is set...
Prokurátoři se chystají oznámit, zda znovu zahájí vyšetřování tohoto případu.
The prosecutors are...
A proto je výchozí hodnota nastavena na nulu.
This is why...
Standardní mód je nastaven na modré pozadí.
The standard mode...
10/20
+
panenka, panna, loutka
kráska, barbína (prostoduchá) (slang.)
doll [dɒl]
jedn. číslo: doll, množ. číslo: dolls
Rona si svírala panenku na hrudi.
Rona was clutching...
Když jsem byla dítě, hrávala jsem si s panenkami.
When I was a child I used to play with dolls.
11/20
+
podpis, signatura
charakteristický rys
signature [ˈsɪgnɪtʃə]
jedn. číslo: signature, množ. číslo: signatures
Mnoho lidí řeklo, že nemáme žádnou šanci shromáždit více než půl milionu podpisů.
Many people said...
Podpis by měl odpovídat podpisovému vzoru uloženého v bance.
Signature should correspond...
Digitální podpis zajišťuje pravost vašich dat.
The digital signature ensures the authenticity of your data.
12/20
+
zřídka, málokdy
zřídkavý, vzácný
seldom [ˈseldəm]
Muži se málokdy zabývají tímto problémem.
Men seldom consider this problem.
Hrdí lidé zřídkakdy žádají o pomoc.
Proud people seldom ask for aid.
Aaron jí málokdy viděl vypadat tak naštvaně.
Aaron has seldom...
13/20
+
vyrovnat (se), srovnat (se) (úroveň ap.)
even up [ˈiːvən ʌp]
přít. prostý: even up, 3. os. j. č.: evens up, průb. čas: evening up, prostý min.: evened up, příčestí min.: evened up
K této změně došlo ve snaze vyrovnat se naši konkurenci.
The change occurred...
Očekává se, že náš tým zítra vyrovná sérii.
Our team looks...
14/20
+
elektrický
elektrotechnický
electrical [ɪˈlektrɪkəl]
Motor je napájen elektrickým proudem.
The motor is...
Vypínač je zapojen do elektrického systému.
The switch is...
Nyní můžete vidět záznam elektrické aktivity jejího mozku.
Now you can...
Elektronickým odpadem se rozumí vyřazená elektrická a elektronická zařízení.
E-waste refers to discarded electrical and electronic equipment.
Před pokusem o opravu elektrického zařízení byste měli odpojit napájení.
You should disconnect...
15/20
+
sluneční světlo, paprsky, svit, záře
sunlight [ˈsʌnlaɪt]
jedn. číslo: sunlight, množ. číslo: -
Sluneční paprsky pronikaly skrz vysoká okna a osvětlovaly police, které byly od podlahy ke stropům.
Sunlight streamed through...
Sluneční světlo proudilo přes mé okno v ložnici.
The sunlight was...
Vyšel jsem z tunelu do oslepujícího slunečního světla.
I emerged from...
Sluneční světlo se odráželo od klidné vodní hladiny.
The sunlight reflected...
Ranní rosa způsobila, že se stébla trávy ve slunečním světle třpytila.
The morning dew...
Křišťálově čistá voda se třpytila ve slunečním světle a lákala ke koupání.
The crystal clear...
16/20
+
pravý, skutečný, ryzí, nefalšovaný
opravdový (cit)
genuine [ˈdʒenjʊɪn]
Je tento obraz pravý?
Is this painting...
Začínám se cítit jako skutečný člověk.
I'm beginning to...
Nemohu potvrdit, že tento obraz je pravý.
I cannot affirm that this painting is genuine.
Vyjádřil upřímnou lítost nad chybou a omluvil se svým kolegům.
He expressed genuine remorse for the mistake and apologized to his colleagues.
17/20
+
cestující
cestovatel
traveler [ˈtrævlə]
jedn. číslo: traveler, množ. číslo: travelers
Cestovatel vidí, co vidí. Turista vidí, co přišel vidět.
The traveler sees...
Policie požadovala, aby cestovatel odemkl kufr.
The police required...
Cestující hradili některé cestovní výdaje z vlastní kapsy, protože překročili limit společnosti.
Travelers paid some...
Kniha obsahuje kapitoly o historii, kultuře a v neposlední řadě i praktické rady pro cestovatele.
The book includes chapters on history, culture, and last but not least, practical tips for travelers.
18/20
+
výhoda
hořejšek, horní část
perspektivní, budoucí
upside [ˈʌpˌsaɪd]
jedn. číslo: upside, množ. číslo: upsides
To je jedna z výhod toho, že jsem tady.
It's the one...
Je nepříjemné, že nemůžeme cestovat v létě, ale výhodou je, že letenky jsou levnější.
It's annoying that...
Obrať to vzhůru nohama.
Turn it upside...
Takové zjištění by obrátilo svět umění vzhůru nohama.
Such a find...
19/20
+
sídlo, rezidence, obydlí
bydliště, pobyt (trvalý)
residence [ˈrezɪdəns]
jedn. číslo: residence, množ. číslo: residences
Jeden rok poté, co vám byl udělen status azylu, jste oprávněn požádat o trvalý pobyt.
You are eligible to apply for permanent residence one year after you were granted asylum status.
Povstalci obléhali sídlo guvernéra.
The rebels laid...
20/20
+
opera
operní
opera [ˈɑːprə]
jedn. číslo: opera, množ. číslo: operas
Včera jsem šel na operu poprvé.
I went to...
Můj otec je milovník opery.
My father is...
Taylor se stal šéfdirigentem Národní opery.
Taylor became the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X