460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
19
20
21
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
změna, výměna
drobné
(z)měnit, vyměnit
přestup
přestoupit, přesednout (na jiný spoj)
change [tʃeɪndʒ]
jedn. číslo: change, množ. číslo: changes, přít. prostý: change, 3. os. j. č.: changes, průb. čas: changing, prostý min.: changed, příčestí min.: changed
Je to pro mě velká změna.
That's a big change for me.
Změnil jsem můj názor.
I have changed my mind.
Právě změnil práci.
He's just changed his jobs.
Abychom se tam dostali musíme dvakrát přestupovat.
We have to change trains twice to get there.
2/20
+
dveře
vchod
door [dɔː]
jedn. číslo: door, množ. číslo: doors
Otevřel jsem jí dveře.
I opened the door for her.
Někdo vypáčil dveře.
Someone pried the door open.
Můžeme si prostě nechat dveře otevřené do budoucna?
Could we just leave the door open for the future?
Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.
When one door closes, another one opens.
3/20
+
minuta
chvilka, okamžik
minute [ˈmɪnɪt]
jedn. číslo: minute, množ. číslo: minutes
Zabere mě to 10 minut, abych to udělal.
It takes me 10 minutes to do it.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
O několik minut později byl Colin v kanceláři.
A few minutes later Colin was in the office.
Čekám už patnáct minut.
I've been waiting for fifteen minutes.
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Celé to trvalo přesně 15 minut.
It all took exactly 15 minutes.
4/20
+
nejméně, přinejmenším
alespoň
at least [æt liːst]
Potřebujeme nejméně o 300 milionů dolarů více.
We need at least $300 million more.
Je to tradice, která přetrvává nejméně sto let.
It's a tradition that dates back at least a century.
Uveďte alespoň svoje zdroje.
State your sources at least.
Uveďte alespoň jeden důvod pro vaši odpověď.
Give at least one reason for your answer.
5/20
+
kouzlo
zázrak
kouzelný
zázračný
kouzelnický
(vy)čarovat, vykouzlit
magic [ˈmædʒɪk]
jedn. číslo: magic, množ. číslo: magics
Lék působil jako by byl kouzelný.
The medicine worked as if by magic.
Pak se stalo něco zázračného.
Then something magic happened.
Jeho salto vpřed na kole vypadá jako kouzelnický trik.
His forward bike flip looks like a magic trick.
6/20
+
generace, pokolení
výroba, vytváření, vznik, produkce, generování
generation [ˌdʒenəˈreɪʃən]
jedn. číslo: generation, množ. číslo: generations, přít. prostý: generation, 3. os. j. č.: generations, průb. čas: generating, prostý min.: generated, příčestí min.: generated
Pro tuto generaci dětí je to normální.
This is normal for this generation of kids.
Výroba elektrické energie je úzce spjata s hospodářskou expanzí.
Electric power generation is closely linked with economic expansion.
Chtějí snížit produkci odpadů.
They want to reduce the generation of waste.
7/20
+
nedávno, v poslední době
právě (ženatý), čerstvě
recently [ˈriːsəntlɪ]
Donedávna jsme to takhle dělali.
Until recently, we did it this way.
Nedávno jsem ho viděl poprvé za mnoho let.
I saw him recently for the first time in many years.
Až do nedávna byli poměrně neznámí.
They were unknown until quite recently.
8/20
+
tělo
trup
mrtvola
těleso
sbor, orgán
hlavní část, jádro
seskupení, kolektiv, subjekt
dostatek
karosérie (vozidla)
body [ˈbɒdɪ]
jedn. číslo: body, množ. číslo: bodies
Je důležité udržovat tělo v dobré kondici.
It's important to keep your body in good condition.
Nezávislé subjekty se často příliš soustředí na kód a ne dostatečně na dobrou dokumentaci.
The independent bodies often focus too much on code and not enough on good documentation.
Mají dostatek důkazů na podporu mého tvrzení.
They have body of evidence to support my claim.
9/20
+
nejlepší
nejvhodnější
nejlépe
nejvíce (se líbit)
přelstít, vyzrát (na koho)
best [best]
přít. prostý: best, 3. os. j. č.: bests, průb. čas: besting, prostý min.: bested, příčestí min.: bested
Byl to můj nejlepší přítel.
He was my best friend.
Dělám, jak nejlépe to umím.
I do my best.
Můj syn se snaží co může, aby udělal totéž.
My son tries his best to do the same.
10/20
+
zda(li)
jestli
ať už ... nebo
whether [ˈweðə]
Petr se zeptal Lily, zda ho má ráda.
Peter asked Lily whether she likes him.
Vše záleží na tom, jestli tam chcete být sám.
It all depends on whether you want to be there alone.
Ať už to uděláme nebo ne, musíme odejít.
Whether we do it or not, we will have to leave.
11/20
+
někdo
someone [ˈsʌm.wʌn]
Někdo stál u okna.
There was someone standing at the window.
Stále můžete cítit lásku k někomu, kdo vás opustil.
You can still feel love for someone who left you.
Někdo to musí udělat.
Someone has to do it.
Pokud někoho milujete, koho to zajímá?
If you love someone, who cares?
12/20
+
za
za sebou (zavřít)
v pozadí (čeho), v zákulisí
behind [bɪˈhaɪnd]
Zaparkovala jsem auto za domem.
I parked my car behind the house.
Zavřela za sebou dveře.
She closed the door behind her.
Kdo je za tím?
Who is behind that?
13/20
+
strana (politická)
večírek
skupina
flámovat
(z)účastnit se
mít podíl, podílet se
party [ˈpɑːtɪ]
jedn. číslo: party, množ. číslo: parties, přít. prostý: party, 3. os. j. č.: parties, průb. čas: partying, prostý min.: partied, příčestí min.: partied
Byl členem strany zelených.
He was a member of the Green Party.
Kdo to byl, s kým tancovala na večírku v neděli?
Who was she dancing with at the party on Sunday?
Zúčastnil jsem se několika důležitých rozhodnutí.
I was party to several important decisions.
14/20
+
vzít si (na sebe), nabrat si, přijmout (úkol ap.)
nabýt (novou vlastnost)
nabrat, vzít (na palubu)
zaměstnat
přijmout (odpovědnost ap.), ujmout (se) (čeho)
take on [teɪk ɒn]
přít. prostý: take on, 3. os. j. č.: takes on, průb. čas: taking on, prostý min.: took on [tʊk ɒn], příčestí min.: taken on ['teɪkən ɒn]
Neberte si na sebe víc, než můžete zvládnout.
Don't take on more than you can handle.
Vždy jsem byl dychtivý nabývat nové dovednosti.
I am always eager to take on new skills.
Nemůžu přijmout žádnou další politickou zodpovědnost.
I can't take on any more political responsibilities.
15/20
+
otevřít
roztáhnout, rozevřít (ruce)
zahájit
rozepnout (košili)
otevřený
přímý, narovnaný, vzpřímený
přístupný (jiným názorům)
snadno ovlivnitelný
open [ˈəʊpən]
přít. prostý: open, 3. os. j. č.: opens, průb. čas: opening, prostý min.: opened, příčestí min.: opened, 2. stupeň: more open, 3. stupeň: most open
Chystá si otevřít účet v nové bance.
She is going to open an account with a new bank.
Okno bylo otevřené.
The window was open.
Obchod je otevřen do 6:00 odpoledne.
The shop is open till 6.00 p.m.
Kino je přístupné osobám starším 18 let.
The cinema is open to people over the age of 18.
16/20
+
umění
výtvarné umění, výtvarná výchova
humanitní věda, svobodná umění
klubový, nezávislý
zručnost, šikovnost
art [ɑːt]
jedn. číslo: art, množ. číslo: arts
Navštívili jsme galerii se znamenitou kolekcí moderního umění.
We visited the gallery with an excellent collection of modern art.
To je to, co dělá její umění tak krásným.
That is what makes her art so beautiful.
Udělat to vyžadovalo určitou zručnost.
There was an art to doing that.
17/20
+
říjen
October [ɒkˈtəʊbə]
jedn. číslo: October, množ. číslo: Octobers
Nový halloweenský festival se koná každý říjen.
New Halloween festival takes place every October.
Tento říjen jsem dosáhl čtyřicítky.
I turned 40 this October.
Naše druhé dítě očekáváme v říjnu.
Our second baby is due in October.
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Koncem října zveřejnili osobní informace asi 5 000 zákazníků.
In late October,...
Říjen je desátý měsíc v roce.
October is the...
18/20
+
vést
řídit
dirigovat (orchestr)
olovo
vyhrávat
vedení (v soutěži)
vodítko
lead [liːd]
jedn. číslo: lead (olovo se čte [led]), množ. číslo: leads, přít. prostý: lead, 3. os. j. č.: leads, průb. čas: leading, prostý min.: led [led], příčestí min.: led [led]
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Kimberly vedla dvojí život.
Kimberly led a double life.
Řídil prodejní a marketingový tým.
He led the sales and marketing team.
Rentgenové paprsky nemohou projít olovem.
X-rays can't pass through lead.
19/20
+
osoba
člověk
person [ˈpɜːsən]
jedn. číslo: person, množ. číslo: people
Zúčastnili jsme se její přednášky osobně.
We attended her lecture in person.
Je tato osoba opravdu taková, za jakou se vydává?
Is this person really who he says he is?
Ona je milý člověk.
She's a kind person.
20/20
+
(po)rozumět
chápat, pochopit
understand [ˌʌndəˈstænd]
přít. prostý: understand, 3. os. j. č.: understands, průb. čas: understanding, prostý min.: understood [ʌndər 'stʊd], příčestí min.: understood [ʌndər 'stʊd]
Nerozumněl jsem ani jednomu slovu, které řekl.
I did not understand any word he said.
Můj pes dokáže porozumět lidské řeči, ale nedokáže jí mluvit.
My dog can understand human speech but cannot speak it.
Někdy Lily nechápu.
Sometimes I don't understand Lily.
Nejdříve musíme pochopit tato základní fakta.
We must understand these basic facts first.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X