460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
195
196
197
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
městský, komunální
občanský
civic [ˈsɪvɪk]
Premiér se setkal s mnoha komunálními lídry, včetně našeho starosty.
The prime minister met many civic leaders, including our mayor.
Naše historie je pro nás velkým zdrojem občanské hrdosti.
Our history is a great source of civic pride for us.
Hlasování je vaše občanská povinnost.
Voting is your...
2/20
+
socha
statue [ˈstætjuː]
jedn. číslo: statue, množ. číslo: statues
Bradley získal vynikající hodnocení za svoji sochu, kterou navrhl a udělal.
Bradley received excellent evaluation for his statue which he designed and made.
Uprostřed haly stála socha zdobená slonovinou a zlatem.
In the center...
Socha diktátora byla svržena davy.
The statue of...
Socha je trvalou připomínkou Churchillovy velikosti.
The statue is...
Umělec vytesal z bloku mramoru krásnou sochu.
The artist sculpted...
3/20
+
inkoust, tuš
zabarvit inkoustem, začernit
ink [ɪŋk]
jedn. číslo: ink, množ. číslo: inks, přít. prostý: ink, 3. os. j. č.: inks, průb. čas: inking, prostý min.: inked, příčestí min.: inked
Inkoust se rozlil po celém stole.
The ink spilt all over the desk.
Je to tajná zpráva napsaná neviditelným inkoustem.
It's a secret...
Kde je inkoust, tam je papír mírně vyvyšený.
Where there is...
Pokyny pro výměnu inkoustové kazety naleznete na straně 85.
See page 85...
Umělec použil válečky s inkoustem, aby na obraze vytvořil efekt textury.
The artist used...
4/20
+
ubytování, bydlení, nocleh
prostor(y) (form.)
(u)smíření, urovnání neshod (form.)
accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən]
jedn. číslo: accommodation, množ. číslo: accommodations
Poskytli jim jídlo a ubytování.
They provided food and accommodation for them.
Ubytování bylo skromné, avšak čisté a moderní.
The accommodation was...
Byli jsme překvapeni žádostí města, abychom si našli nové ubytování.
We were surprised...
Cena zahrnuje ubytování a pronájem auta.
The price includes accommodation and car rental.
Tento příspěvek by se měl použít pouze na pokrytí vašich nákladů na ubytování.
This allowance should...
5/20
+
samet
velvet [ˈvelvɪt]
jedn. číslo: velvet, množ. číslo: velvets
Zde zobrazené textilie vypadají jako směs sametu a hedvábí.
The fabrics that...
Českoslovenští občané během sametové revoluce v roce 1989 zaplavili ulice Prahy.
Czechoslovakian citizens flood...
6/20
+
synovec
nephew [ˈnefjuː]
jedn. číslo: nephew, množ. číslo: nephews
Vzal jsem synovce s jeho kyblíčkem a lopatičkou na pláž.
I took my...
Svěřil jsem úkol svému synovci.
I entrusted the...
7/20
+
horlivý, dychtivý, nadšený, zapálený
bystrý, pronikavý (intelekt)
silný, intenzivní (emoce)
ostrý, tvrdý (konkurence ap.)
naříkat, úpět, lkát (kniž.)
keen [kiːn]
přít. prostý: keen, 3. os. j. č.: keens, průb. čas: keening, prostý min.: keened, příčestí min.: keened, 2. stupeň: keener, 3. stupeň: keenest
Tito lidé nejsou příliš horliví dodržovat pravidla a předpisy.
These people are...
Byli velmi nadšení a chtěli začít pracovat co nejdříve.
They were very...
Ale zatímco podporují volný pohyb zboží a služeb, nejsou již tak nadšení z volného pohybu pracovní síly.
But while they...
8/20
+
trajekt
převozní loď
převážet, přepravovat
ferry [ˈferɪ]
jedn. číslo: ferry, množ. číslo: ferries, přít. prostý: ferry, 3. os. j. č.: ferries, průb. čas: ferrying, prostý min.: ferried, příčestí min.: ferried
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
Trajekty na oba ostrovy odjíždějí denně.
Ferries to both...
9/20
+
problémový bod, problém
sticking point [ˈstɪkɪŋ pɔɪnt]
jedn. číslo: sticking point, množ. číslo: sticking points
Hlavním problémovým bodem je udržení obchodu na současné úrovni.
The main sticking...
Hlavním problémem byla otázka rostoucích cen.
The main sticking...
10/20
+
nutnost, potřeba
nezbytnost
necessity [nɪˈsesɪtɪ]
jedn. číslo: necessity, množ. číslo: necessities
Nemohou si dovolit pravidelně jídlo a další základní potřeby.
They can't regularly...
Používání sociálních sítí se stalo v moderní době absolutní nutností.
The use of...
11/20
+
želva (mořská)
turtle [ˈtɜːtəl]
jedn. číslo: turtle, množ. číslo: turtles
Když uvidíte želvu na sloupku plotu, můžete si být zcela jistí, že se tam sama nedostala.
When you see...
Proč mají želvy krunýře?
Why do turtles...
V zoo je k vidění rozmanitá kolekce plazů včetně hadů, ještěrů a želv.
The zoo features...
12/20
+
chodník
dlažba, dláždění
vozovka, zpevněný povrch silnice (AmE)
pavement [ˈpeɪvmənt]
jedn. číslo: pavement, množ. číslo: pavements
Pes chodil po chodníku.
A dog was...
Na chodníku byl jeden chlápek v bílém tričku.
There was one...
Sklo z výlohy bylo roztroušeno po celém chodníku.
Glass from the...
Neustálé tření kol o vozovku časem opotřebuje pneumatiky.
The constant friction...
Děti rády čmárají křídami po chodnících.
Children love to...
13/20
+
(z)kazit (se), pokazit (se)
rozmazlit
kořist, výtěžek
zmařit (akci)
spoil [spɔɪl]
jedn. číslo: spoil, množ. číslo: spoils, přít. prostý: spoil, 3. os. j. č.: spoils, průb. čas: spoiling, prostý min.: spoilt [spɔɪlt] (or spoiled), příčestí min.: spoilt [spɔɪlt] (or spoiled)
Fólie z plastu se používají jako obal, který chrání pokrm před zkažením.
A sheet of plastic is used as a wrapping to keep food from spoiling.
Jahody se uchovávají v chladném skladu, aby se nezkazily.
The strawberries are...
14/20
+
nápoj
beverage [ˈbevərɪdʒ]
jedn. číslo: beverage, množ. číslo: beverages
Nabízíme teplé i studené nápoje.
We offer hot...
Nápoj spadá do kategorie nealkoholických nápojů, když obsahuje méně než 0,5% alkoholu.
The beverage falls into the category of soft drinks when it contains less than 0.5% alcohol.
Rád míchám různé příchutě limonád a vytvářím tak jedinečné kombinace nápojů.
I enjoy mixing...
15/20
+
propustit, propouštět
dát pokoj, nechat na pokoji
lay off [leɪ ɒf]
přít. prostý: lay off, 3. os. j. č.: lays off, průb. čas: laying off, prostý min.: laid off [leɪd ɒf], příčestí min.: laid off [leɪd ɒf]
Více než pětina výrobních firem plánuje propustit pracovníky.
More than a...
Všichni nepotřební pracovníci budou muset být propuštěni.
All nonessential personnel...
16/20
+
slovní zásoba
vocabulary [vəˈkæbjʊlərɪ]
jedn. číslo: vocabulary, množ. číslo: vocabularies
Mít rozsáhlou slovní zásobu není užitečné jen tak pro nic za nic.
To have a...
Nadávky byly základ jeho slovní zásoby.
Swearing was the...
Čtením si rozšíříte slovní zásobu.
Reading will enlarge...
17/20
+
opomenout, zapomenout
vynechat, vypustit
omit [əʊˈmɪt]
přít. prostý: omit, 3. os. j. č.: omits, průb. čas: omitting, prostý min.: omitted, příčestí min.: omitted
Jestliže je parametr vynechán, funkce vezme zbytek řetězce.
If parameter is...
Nevynechávejte, prosím, žádné detaily.
Please don't omit...
Tento odstavec bych býval v článku vypustil.
I would have...
18/20
+
kufr
suitcase [ˈsuːtkeɪs]
jedn. číslo: suitcase, množ. číslo: suitcases
Všechny materiály byly nacpány do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Policie požadovala, aby cestovatel odemkl kufr.
The police required...
Těžký kufr dopadl na zem s dunivým žuchnutím.
The heavy suitcase...
19/20
+
brouk
(dřevěná) palice
přečnívající
přečnívat
tlouct palicí
beetle [ˈbiːtəl]
jedn. číslo: beetle, množ. číslo: beetles, přít. prostý: beetle, 3. os. j. č.: beetles, průb. čas: beetling, prostý min.: beetled, příčestí min.: beetled
Naše muzeum vytvořilo jednu z nejlepších sbírek brouků ve Spojených státech.
Our museum has...
Pod kládou bylo mnoho brouků.
There were many beetles under the log.
Obdrželi jsme exempláře vzácných brouků z vědeckých sbírek po celém světě.
We received specimens...
20/20
+
svěřit (se)
důvěřovat (komu)
spoléhat se
confide [kənˈfaɪd]
přít. prostý: confide, 3. os. j. č.: confides, průb. čas: confiding, prostý min.: confided, příčestí min.: confided
Maria mi svěřila své nejhlubší tajemství.
Maria has confided...
Mohu se vám s něčím svěřit?
Can I confide...
Je důležité mít někoho, komu se můžete svěřit.
It is important...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X