460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
21
22
23
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(pře)číst (si)
předčítat
být napsáno, stát (co kde) (na ceduli ap.)
read [riːd]
přít. prostý: read, 3. os. j. č.: reads, průb. čas: reading, prostý min.: read [red], příčestí min.: read [red]
Uměla číst, dříve než šla do školy.
She could read before she went to school.
Některé knihy jsem četl více než jednou.
I read some books more than once.
Na oznámení stálo: "Nevstupujte!"
The notice read: "Keep out!"
2/20
+
ujistit se
make sure [meɪk ʃɔː]]
přít. prostý: make sure, 3. os. j. č.: makes sure, průb. čas: making sure, prostý min.: made sure [meɪd ʃɔː], příčestí min.: made sure [meɪd ʃɔː]
Chceme se ujistit, že uděláme ty správné věci ve správný čas.
We want to make sure we render the right stuff at the right time.
Ujistěte se, že je nainstalován správný ovladač.
Make sure that the appropriate driver is installed.
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
Ujistili jsme se, že prezident hrál roli v této státní záležitosti.
We made sure...
Ujistěte se, že vaše hudební nástroje bude možno letecky přepravit.
Make sure that...
Podívám se do mého rozvrhu a ujistím se, že mám v pondělí volný čas.
I'm going to...
3/20
+
přinutit, donutit, vnucovat, vnutit
síla, násilí
force [fɔːs]
jedn. číslo: force, množ. číslo: forces, přít. prostý: force, 3. os. j. č.: forces, průb. čas: forcing, prostý min.: forced, příčestí min.: forced
Byl donucen spát v opuštěných domcích.
He was forced to sleep in abandoned houses.
Vnutil se do mého bytu a napadl mě.
He forced himself into my apartment and attacked me.
Silou výbuchu jsem byl hozen zpět.
I was thrown backward by the force of the explosion.
Smlouva vstupuje v platnost od pondělí.
The treaty enters into force from Monday.
4/20
+
místní, zdejší, lokální
místní člověk
lokálka
local [ˈləʊkəl]
jedn. číslo: local, množ. číslo: locals, 2. stupeň: more local, 3. stupeň: most local
Většina zdejších obyvatel je docela chudá.
Most of the...
Jste místní, že?
You're local, right?
Celé publikum vstalo a odešlo do místního baru.
The entire audience got up and went out to the local bar.
Péče v místní nemocnici je dobrá.
Care in local...
Místní jazyk je také hodně ovlivněn povahou lidí, kteří zde byli první.
The local language...
Vojáci si rychle podrobili místní obyvatele.
The soldiers quickly subjected the local people.
Místní prodejna má dobrou zásobu zeleniny.
The local shop...
5/20
+
(ná)sledovat (koho/co)
navázat (čím na co)
dodržovat (pokyny)
řídit se (radou)
vyplývat (logicky)
follow [ˈfɒləʊ]
přít. prostý: follow, 3. os. j. č.: follows, průb. čas: following, prostý min.: followed, příčestí min.: followed
Následoval jsme jí do obýváku.
I followed her...
Nenásledujeme jen dav.
We don't just...
Dodržujte instrukce na tabuli.
Follow the instructions...
Rozhodla se řídit jeho radou a učit se anglicky.
She decided to...
6/20
+
vy(tvořit), stvořit
vytvářet, dělat
vyvolat, vzbudit (rozruch), způsobit
create [kriːˈeɪt]
přít. prostý: create, 3. os. j. č.: creates, průb. čas: creating, prostý min.: created, příčestí min.: created
Mužští umělci vytvořili portréty žen.
Male artists created...
Umělá inteligence vytváří pracovní příležitosti, které nikdy předtím neexistovaly.
Artificial intelligence creates...
Moje matka byla obrovskou inspirací, jak pořád něco tvořila.
My mother was...
7/20
+
už, již
already [ɔːlˈredɪ]
Musíš jít?
Do you have...
tak jdeš pozdě.
You are already...
Prezentace již začala.
The presentation has...
8/20
+
dějiny, historie
dějepis
příběh, historka, vyprávění
minulost
history [ˈhɪstərɪ]
jedn. číslo: history, množ. číslo: histories
John se rozhodl napsat o historii počítačové techniky.
John decided to...
To už je minulost.
It's history.
Jeho posláním bylo vytvářet historii.
He was on a mission to make history.
Byla to významná událost v našich národních dějinách.
It was a...
Zajímá se o historii soudního řízení v Anglii.
He is interested...
Jak ho bude hodnotit historie?
How will history...
Byl to jeden z nejvýznamnějších momentů v historii.
It was one of the most powerful moments in history.
9/20
+
lákavý, hezký
dobrý
příjemný
milý
nice [naɪs]
2. stupeň: nicer, 3. stupeň: nicest
Jsem si jistý, že by udělali pěknou výstavu.
I'm sure they...
Měl jsi dobrý den?
Did you have...
Rád jsem vás poznal. (Bylo příjemné vás potkat.)
Nice to meet...
10/20
+
vyhrát, zvítězit
získat, dosáhnout
dobývat, těžit, rubat (rudu)
výhra, vítězství
win [wɪn]
jedn. číslo: win, množ. číslo: wins, přít. prostý: win, 3. os. j. č.: wins, průb. čas: winning, prostý min.: won [wʌn], příčestí min.: won [wʌn]
Doufám, že vyhrajeme.
I hope we'll...
Udělal by cokoli, aby získal její lásku.
He would do...
Bylo to jeho první vítězství v této sezóně.
It was his...
11/20
+
prosinec
December [dɪˈsembə]
jedn. číslo: December, množ. číslo: Decembers
Vzali jsme se v prosinci minulého roku.
We got married...
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
Během prosince stříbro a zlato dosáhlo nového minima.
Silver and gold...
Zasedání parlamentu začalo 15. prosince.
The session of...
Akademie byla otevřena jako výběrová škola na začátku prosince.
The Academy was opened as a select school at the beginning of December.
Příští místní volby se mají konat v prosinci.
Next local elections are due to take place in December.
12/20
+
celý, úplný
celek
veškerý
neporušený
plnotučný (mléko)
zcela, úplně
whole [həʊl]
jedn. číslo: whole, množ. číslo: wholes
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Zaměřila jsem se na studium vývoje vegetace na celém území.
I focused on...
Jeho příspěvky dodaly do projektu zcela nové aspekty.
His contributions added...
13/20
+
pozitivní, kladný
optimistický
příznivý
souhlasný (odpověď)
jistý si (čím)
přínos, klad
positive [ˈpɒzɪtɪv]
jedn. číslo: positive, množ. číslo: positives, 2. stupeň: more positive, 3. stupeň: most positive
Nikdy neřekneš nic pozitivního o tom, co udělám.
You never say...
Na náš nový návrh byla souhlasná odezva.
There was a...
Byl jsem si jistý, že tvůj tým vyhraje.
I was positive...
14/20
+
výzkum, bádání, průzkum, výzkum, zkoumání
(pro)zkoumat, (pro)bádat
research [ˈriːsɜːtʃ]
jedn. číslo: research, množ. číslo: researches, přít. prostý: research, 3. os. j. č.: researches, průb. čas: researching, prostý min.: researched, příčestí min.: researched
Oni darovali nějaké peníze na průzkum trhu.
They donated some...
Novináři horečně zkoumali jeho minulost.
Journalists were frantically...
Je to velmi dobře probádaná teorie.
It is a...
15/20
+
ačkoli, přestože
i když
although [ɔːlˈðəʊ]
Vyhráli válku, ačkoli je to stálo milióny životů.
They won the...
Nedostal jsem tu práci, přestože jsem měl požadovanou kvalifikaci.
I didn't get...
Šel jsem s ní, i když jsem se necítil dobře.
I went with...
16/20
+
upadnout, padat. spadnout
zhoršit se, klesnout
odpadnout, odpadávat
fall off [fɔ:l ɒf]
přít. prostý: fall off, 3. os. j. č.: falls off, průb. čas: falling off, prostý min.: fell off [fel ɒf], příčestí min.: fallen off ['fɔ:lən ɒf]
Některé ovoce spadlo ze stromů.
Some fruit fell...
Po volbách klesl počet členů některých stran.
The number of...
Možná pak nespadneš v šoku ze židle, když ti to řeknu.
Perhaps then you...
17/20
+
okamžik, chvíle, moment (čas)
moment (síla)
moment [ˈməʊmənt]
jedn. číslo: moment, množ. číslo: moments
Okamžik, prosím.
Just a moment,...
Není tady v tuto chvíli.
She's not here...
Mohl bys na chvíli počkat, než půjdu na toaletu?
Could you wait...
Trávím každou volnou chvíli s knihou v ruce.
I spend every...
18/20
+
jít (pěšky), chodit
ujít
procházka, vycházka
chůze
(vy)venčit (psa)
doprovodit
krokem
walk [wɔːk]
jedn. číslo: walk, množ. číslo: walks, přít. prostý: walk, 3. os. j. č.: walks, průb. čas: walking, prostý min.: walked, příčestí min.: walked
Pes chodil po chodníku.
A dog was...
Jdu na procházku.
I go for...
Musel jsem venčit psa každý večer.
I had to...
Můžu tě doprovodit domů?
Can I walk...
Jdu krokem.
I go at...
19/20
+
brzy
časně
na začátku, na počátku
začátkem
časný
brzký
předtím, dřív(e)
early [ˈɜːlɪ]
2. stupeň: earlier, 3. stupeň: earliest
Odešli brzy.
They left early.
Rozhodně nejsem ten, kdo jde brzy spát a kdo brzy vstává.
I'm definitely not...
Žil na počátku 16. století.
He was living...
Dva dny předtím se s ní setkal.
Two days earlier,...
20/20
+
věk, stáří
doba, epocha
věčnost
stárnout
uležet (se), (vy)zrát
age [eɪdʒ]
jedn. číslo: age, množ. číslo: ages, přít. prostý: age, 3. os. j. č.: ages, průb. čas: ageing (or aging), prostý min.: aged, příčestí min.: aged
Oba jsme stejného věku.
We are both...
Znáš staří tohoto auta?
Do you know...
To bylo běžné ve viktoriánské době.
It was common...
Co se stane, až zestárnete?
What happens when...
Brandy zraje v dubových sudech po mnoho let.
The brandy is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X